Премини към основното съдържание

Отдел "Финансово-счетоводни дейности"

Анета Фасулкова
Началник на отдел "Финансово-счетоводни дейности"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 605
 

Отдел „Финансово-счетоводни дейности” осъществява следните дейности:

1. разработва тригодишни бюджетни прогнози и проект за годишен бюджет на НСИ;

2. организира и извършва счетоводството и финансовата отчетност в системата на НСИ;

3. извършва периодични инвентаризации съгласно Закона за счетоводството;

4. разработва предложение за определяне на годишните бюджети на ТСБ;

5. изготвя и представя в Министерството на финансите и Сметната палата обобщените финансови отчети и отчетите за касово изпълнение на бюджета;

6. изготвя и представя в Министерството на финансите заявките за месечни лимити за разходи съгласно утвърденото от Министерството на финансите месечно разпределение на бюджета и разчетите и отчетите за капиталови разходи на НСИ;

7. организира съхраняването и ползването на счетоводния архив;

8. осъществява финансово-счетоводното отчитане на целевите средства от ЕК и ЕС;

9. анализира и администрира разходите, извършвани от НСИ;

10. следи за ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните, извънбюджетните и целевите средства съгласно отпуснатите лимити при спазване на финансовата дисциплина;

11. контролира съвместно с финансовия контрольор плащанията по сключените договори;

12. изработва, съгласува и предлага за одобряване поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи;

13. изготвя предложения за актуализирането на системата за финансово управление и контрол и предприемането на мерки за подобряването й в изпълнение на препоръки от вътрешния одит и други проверки;

14. разработва проекти на вътрешни правила за финансово управление и контрол в рамките на НСИ.