Премини към основното съдържание

Отдел "Правни дейности"

Радослав Първанов 
Началник на отдел "Правни дейности"
 

Роден на 20 април 1988 г. в гр. София.
През 2007 г. завършва средното си образование в хуманитарна паралелка с интензивно изучаване на китайски език в 18 СОУ „Уилям Гладстон“, София.
През 2013 г. се дипломира в редовна форма на обучение по специалност ПРАВО в Нов български университет, София.
До 2016 г. работи в адвокатска кантора.
През 2016 г. постъпва като експерт в дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция“ в Комисията за защита от дискриминация, като в последствие заема длъжността юрисконсулт в дирекция „Обща администрация“.
През 2019 г. е назначен за старши юрисконсулт в дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“ в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
От април 2021 г. заема длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности“, дирекция „Обща администрация“ в Националния статистически институт.
От юни 2022 г. заема длъжността началник на отдел „Правни дейности“.

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 772
 

 

Отдел „Правни дейности” осъществява следните дейности:

1. осъществява процесуално представителство по дела, по които страна е НСИ или председателят на НСИ, пред съдилищата, арбитражите и Комисията за защита на конкуренцията;

2. изготвя проекти на вътрешни нормативни актове, административни актове, договори и други документи;

3. изготвя проекти на наказателни постановления, издавани от председателя;

4. подготвя становища по правни въпроси;

5. оказва правна помощ на ръководството на НСИ, на директорите на ТСБ, както и на специализираната и общата администрация, за законосъобразно осъществяване на дейността им;

6. съгласува за законосъобразност проекти на нормативни и административни актове, актове за установяване на административни нарушения, заповеди, договори и други документи;

7. подготвя юридическата част на конкурсната документация и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и на търгове;

8. участва със свои експерти в комисии, съвети, работни групи, в които се изисква участието на юрист;

9. организира съхраняването и ползването на архив на обществените поръчки.