Премини към основното съдържание

Отдел "Правни дейности"

Радослав Първанов 
Началник на отдел "Правни дейности"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 772
 

Отдел „Правни дейности” осъществява следните дейности:

1. осъществява процесуално представителство по дела, по които страна е НСИ или председателят на НСИ, пред съдилищата, арбитражите и Комисията за защита на конкуренцията;

2. изготвя проекти на вътрешни нормативни актове, административни актове, договори и други документи;

3. изготвя проекти на наказателни постановления, издавани от председателя;

4. подготвя становища по правни въпроси;

5. оказва правна помощ на ръководството на НСИ, на директорите на ТСБ, както и на специализираната и общата администрация, за законосъобразно осъществяване на дейността им;

6. съгласува за законосъобразност проекти на нормативни и административни актове, актове за установяване на административни нарушения, заповеди, договори и други документи;

7. подготвя юридическата част на конкурсната документация и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и на търгове;

8. участва със свои експерти в комисии, съвети, работни групи, в които се изисква участието на юрист;

9. организира съхраняването и ползването на архив на обществените поръчки.