Премини към основното съдържание

Отдел "Годишна бизнес статистика и бизнес регистри"

Мая Симеонова
Началник на отдел "Годишна бизнес статистика и бизнес регистри"
 
Родена на 15 ноември 1964 г. в гр. Перник.
Магистър по икономика, специалност „Социално икономическа информация“, специализация „Статистика“ – Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов. 
Работи в Националния статистически институт от 1990 г. до момента, като заема различни експертни и ръководни длъжности.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 179
 

 

Отдел „Годишна бизнес статистика и бизнес регистри“ организира, координира, контролира и участва в разработването и провеждането на политиката на НСИ в областта на структурната бизнес статистика (SBS), статистиката на предприятията под чуждестранен контрол (FATS), производството и продажбите на промишлени продукти (PRODCOM), приходите от продажби на предприятията предоставящи бизнес услуги по видове продукти, статистиката на финансовите предприятия, предприятията с нестопанска цел, нефинансовите предприятия и годишните специфични изследвания по икономически дейности; изгражда, поддържа и актуализира Статистическия бизнес регистър (Регистър на статистическите единици (РСЕ). Във връзка с това отделът осъществява следните дейности:

1. разработва нови и подобрява съществуващите методологии и методики за провеждане на статистически изследвания в посочените области, като осигурява тяхното съответствие с европейското и националното законодателство, указанията и изискванията на Евростат;

2. разработва и актуализира инструментариума за събиране на годишните отчети за дейността на предприятията и отговаря за поддържането и разширяването на информационната система „Бизнес статистика” (ИСБС);

3. разработва и актуализира инструментариума за събиране на месечни отчети за производството и продажбите на вътрешния пазар на основни промишлени продукти (PRODCOM);

4. организира и провежда статистически изследвания, включени в НСП, в посочените области;

5. валидира и произвежда ежегодни данни и поддържа динамични редове в областта на структурната бизнес статистика, статистиката на нефинансовите предприятия, на финансовите предприятия и на предприятията с нестопанска цел, чуждестранните преки инвестиции, разходите за придобиване и придобитите дълготрайни материални активи, приходите на строителните предприятия по видове строителство, продажбите на едро и дребно по групи стоки и търговски обекти по вид и стокова специализация, производството и продажбата на вътрешния пазар на основни промишлени продукти в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство;

6. предоставя статистически данни на Евростат и на държавни и местни органи на управление, както и информация в изпълнение на индивидуални заявки на потребители и на сключени договори и споразумения с професионални, браншови, обществени и други организации;

7. изготвя и предоставя статистически справки за код на икономическа дейност и копия на ГОД, които подлежат на легализация от МВнР;

8. организира и провежда мероприятия за подобряване на качеството и достоверността на събираната и предоставяна статистическа информация в областта на структурната бизнес статистика, статистиката на нефинансовите предприятия, на финансовите предприятия и на предприятията с нестопанска цел, чуждестранните преки инвестиции, разходите за придобиване и придобитите дълготрайни материални активи, приходите на строителните предприятия по видове строителство, продажбите на едро и дребно по групи стоки и търговски обекти по вид и стокова специализация, производството и продажбата на вътрешния пазар на основни промишлени продукти;

9. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ, на други органи на статистиката и на потребителите на статистическа информация относно провежданите от отдела статистически изследвания, изчисляването на показателите и използването им за научни изследвания и годишни анализи;

10. изготвя становища и отговори за Евростат и други международни организации, свързани с подготовката на нормативни актове, ръководства, програми и проекти;

11. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на комитети, работни и целеви групи, семинари, пилотни проекти и други, както и в работата на междуведомствени и вътрешноведомствени експертни групи по теми, свързани със структурната бизнес статистика, статистиката на предприятията под чуждестранен контрол, производството и продажбите на промишлени продукти, приходите от продажби на предприятията предоставящи бизнес услуги по видове продукти, статистиката на финансовите предприятия, предприятията с нестопанска цел, нефинансовите предприятия и годишните специфични изследвания по икономически дейности;

12. подготвя и предоставя резултатите от статистическите изследвания в областта на структурната бизнес статистика, статистиката на нефинансовите предприятия, на финансовите предприятия и на предприятията с нестопанска цел, чуждестранните преки инвестиции, разходите за придобиване и придобитите дълготрайни материални активи, приходите на строителните предприятия по видове строителство, продажбите на едро и дребно по групи стоки и търговски обекти по вид и стокова специализация, производството и продажбата на основни промишлени продукти за публикуване на сайтовете на Евростат и НСИ, ИС Инфостат и статистическите публикации;

13. изготвя доклади за качеството на данните по структурна бизнес статистика (SBS), статистика на предприятията под чуждестранен контрол (FATS) и производството и продажбите на промишлени продукти (PRODCOM);

14. предоставя информация чрез попълване на специфични въпросници за Евростат, национални и международни институции;

15. участва в създаването и актуализирането на използваните в НСИ класификации, номенклатури и регистри;

16. изгражда, поддържа и актуализира информационна система „Регистър на групи предприятия” като неразделна част от РСЕ;

17. подготвя и обменя данни за многонационални групи предприятия с цел актуализация на ЕвроГруп регистъра на Евростат;

18. провежда годишни изследвания, свързани с демографията на предприятията и статистиката на фамилния бизнес;

19. осъществява профилиране на сложни предприятия;

20. извършва методологична работа по определяне, създаване и актуализация на статистическите единици „предприятие”, „местна единица”, „единица по вид дейност” и „група предприятия” в РСЕ;

21. обработва и въвежда данни от вътрешни административни източници;

22. обработва данни от регистрите, поддържани в Агенцията по вписванията (БУЛСТАТ, Търговски регистър);

23. зарежда данни за осигурените лица от Регистъра на осигурените лица на НОИ;

24. администрира и поддържа общосистемната информация на РСЕ и на информационната система от Търговския регистър. Поддържа националните и ведомствените класификации (ЕКАТТЕ, класификатор на професиите, ведомствени номенклатури и други);

25. администрира достъпа до базата данни на Статистическия бизнес регистър и информационната система от данни на Търговския регистър;

26. дефинира съвкупности за статистическите изследвания на предприятията;

27. извършва обработка по формиране на извадките на статистическите наблюдения на предприятията;

28. регистрира данните от проведени наблюдения и актуализира характеристиките на статистическите единици;

29. извършва процедурите по „Годишно приключване на статистически единици”, чрез което се формира обхватът на активните, неактивните или прекратилите дейността си единици;

30. обработва журнала с предложения за „промяна на данните на статистическите единици - демографски събития”;

31. изготвя справки за вътрешни и външни потребители;

32. осигурява методологична помощ на статистическите отдели в НСИ и ТСБ при ползване на Бизнес регистъра.