Премини към основното съдържание

Отдел "Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта"

Невена Панагонова
Началник на отдел "Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта"
 
Родена в гр. София.
Магистър по икономика, специалност „Икономика и управление на транспорта“ – Университет за национално и световно стопанство, София. 
Началник на отдел „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“ от януари 2019 година.
Работи в Националния статистически институт от 1987 г. до момента, като заема различни експертни длъжности.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 170
 

 

Отдел „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта” осъществява следните дейности:

1. разработва нови и усъвършенства съществуващите методики, методологии и инструментариум за провеждане на краткосрочните статистически изследвания в областта на промишлеността, строителството, вътрешната търговия и услугите, като осигурява тяхното съответствие с указанията и изискванията на Евростат и българското законодателство;

2. методологично обезпечава организацията на наблюденията, събирането, обработката, представянето и съхранението на статистическата информация по отношение на краткосрочните показатели и показателите в областта на транспорта и съобщенията;

3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

4. отговаря за поддръжката, актуализацията и разширяването на информационна система „Краткосрочна бизнес статистика” (ИСКБС) чрез включване на нови подсистеми (изследвания) в изпълнение на регламентите по КБССТ;

5. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ, на органите на статистиката и на потребителите на статистическа информация относно провежданите от отдела статистически изследвания, изчисляването на показателите и използването им за краткосрочни анализи;

6. подобрява качеството и достоверността на събираната и предоставяна статистическа информация от КБС в областта на промишлеността, строителството, търговията, услугите, транспорта и съобщенията;

7. изготвя доклади за качеството на краткосрочните бизнес показатели, които са част от системата „Основни европейски икономически показатели”. Подготвя метаданни за публикуване на сайтовете на Евростат и НСИ;

8. предоставя резултатите от статистическите изследвания в областта на КБС, транспорта и съобщенията за публикуване в съответните рубрики на сайта на НСИ, както и в съответните раздели на статистическите изследвания;

9. предоставя информация чрез попълване на специфични въпросници за Евростат, национални и международни институции. Участва в работни групи на Евростат и други институции и организации;

10. изготвя становища и отговори на Евростат и други международни организации, свързани с подготовката на нормативни актове, ръководства, програми и проекти;

11. оказва методологична помощ на респондентите за попълване на тримесечните отчети при онлайн използването на ИСКБС;

12. обработва необходимата информация и изчислява отделни агрегати за тримесечните национални сметки в областта на промишлеността, вътрешната търговия, строителството и услугите;

13. участва в създаването и актуализирането на използваните в НСИ класификации, номенклатури и регистри.