Премини към основното съдържание

Отдел "Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта"

Невена Панагонова
Началник на отдел "Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта"
 
Родена в гр. София.
Магистър по икономика, специалност „Икономика и управление на транспорта“ – Университет за национално и световно стопанство, София. 
Началник на отдел „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“ от януари 2019 година.
Работи в Националния статистически институт от 1987 г. до момента, като заема различни експертни длъжности.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 170
 

 

Отдел „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта” осъществява следните дейности:

1. разработва нови и усъвършенства съществуващите методики, методологии и инструментариум за провеждане на краткосрочните статистически изследвания в областта на промишлеността, строителството, вътрешната търговия, услугите и транспорта, като осигурява тяхното съответствие с европейското и националното законодателство, указанията и изискванията на Евростат;

2. осъществява организацията на наблюденията, събирането, обработката, представянето и съхранението на статистическата информация по отношение на краткосрочните бизнес показатели и показателите в областта на транспорта;

3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания, включени в НСП, в посочените области;

4. отговаря за поддръжката, актуализацията и разширяването на информационна система „Бизнес цикли” (ИСБЦ) чрез включване на нови модули (изследвания) в изпълнение на действащото европейско законодателство в областта на краткосрочната бизнес статистика и статистиката на транспорта;

5. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ, на органите на статистиката и на потребителите на статистическа информация относно провежданите от отдела статистически изследвания, изчисляването на показателите и използването им за научни изследвания и краткосрочни анализи;

6. организира и провежда мероприятия за подобряване на качеството и достоверността на събираната и предоставяна статистическа информация от КБС в областта на промишлеността, строителството, търговията, услугите и транспорта;

7. извършва ревизии на данните в посочените области в съответствие с европейското законодателство;

8. подготвя за публикация метаданни и доклади за качеството на краткосрочните бизнес показатели, включително и за системата „Основни европейски икономически показатели”;

9. подготвя и предоставя резултатите от статистическите изследвания в областта на КБС и статистика на транспорта за публикуване на сайтовете на Евростат и НСИ, ИС Инфостат и статистическите публикации;

10. предоставя информация чрез попълване на специфични въпросници за Евростат, национални и международни институции;

11. участва в работни и целеви групи на Евростат и други институции и организации на национално и международно ниво;

12. изготвя становища и отговори за Евростат и други международни и национални организации и институции, свързани с подготовката на нормативни актове, ръководства, програми и проекти;

13. обработва необходимата информация и изчислява отделни агрегати за тримесечните национални сметки в областта на промишлеността, вътрешната търговия, строителството и услугите;

14. участва в създаването и актуализирането на използваните в НСИ класификации, номенклатури и регистри.