Премини към основното съдържание

Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2023 година

Приет от Министерски съвет с Решение № 55 от 26.01.2024 г., обн., ДВ, бр. 11 от 06.02.2024 г.
 
 

Отчетът за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2023 г. е разработен в съответствие с чл. 9, т. 6 на Закона за статистиката.

Отчетът е структуриран в шест раздела и представя изпълнението на задачите от НСП и дейността на НСИ и другите органи на статистиката през 2023 година.

В първия раздел е отделено специално внимание на проведените за първи път изследвания и дейности през 2023 година.

Вторият раздел описва постигнатите резултати по изпълнението на стратегическите цели, заложени в Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България за периода 2021 - 2027 година.

Третият раздел представя изпълнението на дейностите по производството на статистическа информация в отделните тематични области - демографска и социална статистика, макроикономическа статистика, бизнес статистика, статистика на селското, горското и рибното стопанство, многоотраслова статистика, информационни технологии, статистическа инфраструктура и други дейности.

В четвъртия раздел е представено ресурсното осигуряване за изпълнението на дейността на НСИ през 2023 година.

Петият раздел представя изпълнените одитни ангажименти на звено „Вътрешен одит“ и извършените дейности от Инспектората и финансовия контрольор през 2023 година.

 

Публикуван на 06.02.2024 г.