Премини към основното съдържание

Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2018 година

Приет от Министерски съвет с Решение № 42 от 25.01.2019 г., обнародвано в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.
 
 

Отчетът за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2018 г. е разработен в съответствие с чл. 9, т. 6 на Закона за статистиката.

Отчетът е структуриран в пет раздела и представя изпълнението на задачите от Националната статистическа програма и дейността на НСИ и другите органи на статистиката през 2018 година.

В първия раздел е отделено специално внимание на проведените за първи път изследвания и дейности през 2018 година.

Вторият раздел описва постигнатите резултати по изпълнението на хоризонталните приоритети, заложени в Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 година, изменена чрез удължаване до 2020 година. Специално внимание е отделено на първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз в областта на статистиката като дейности и постижения.

Третият раздел представя изпълнението на дейностите по производството на статистическа информация в отделните тематични области - демографска и социална статистика, макроикономическа статистика, бизнес статистика, статистика на селското, горското и рибното стопанство, многоотраслова статистика, информационни технологии, статистическа инфраструктура и други дейности.

В четвъртия раздел е представено ресурсното осигуряване за изпълнението на дейността на НСИ през 2018 година.

Петият раздел представя изпълнените одитни ангажименти на звено „Вътрешен одит“ и извършените дейности от Инспектората и финансовия контрольор през 2018 година.