Премини към основното съдържание

Опазване на статистическата тайна

Предоставяне на статистическа информация

Националният статистически институт и органите на статистиката запознават обществеността с резултатите от статистическите изследвания чрез средствата за масово осведомяване, интернет страниците си, чрез собствени публикации или по друг подходящ начин при спазване разпоредбите на глава шеста.

Опазване на тайната

Получаваните и събираните при статистическите изследвания индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни, получени за целите на статистическите изследвания, не могат да се ползват като доказателства пред органите на изпълнителната и съдебната власт.

Националният статистически институт и органите на статистиката и техните служители не могат да разгласяват или предоставят:

1. индивидуални статистически данни;

2. статистически данни, които е възможно да бъдат обвързани така, че да се идентифицира определена статистическа единица;

3. статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три статистически единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица, е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

Индивидуални данни могат да се предоставят само ако:

1. се предават на Евростат, ако това е необходимо за разработването и производството на европейска статистическа информация;

2. се предоставят на Националния статистически институт от органите на статистиката, ако това е необходимо за разработването и производството на официална статистическа информация.

Индивидуалните данни могат да се публикуват само ако субектът, за който се отнасят, е дал съгласие за това. Съгласието се дава в писмена форма и от него трябва да е ясно за кои данни се отнася. Лицето, за което се отнасят данните, може по всяко време да оттегли съгласието си писмено, като оттеглянето на съгласието не засяга извършените преди това действия.

Индивидуални анонимни данни могат да се предоставят за целите на научната работа във висшите училища или на юридически лица, чиято основна дейност са научните изследвания, с разрешение на председателя на Националния статистически институт.

Националният статистически институт и органите на статистиката са длъжни да осигурят опазване на индивидуалните данни и предотвратяване на злоупотребата с тях, като предприемат необходимите организационни и технически мерки и допускат до работа с такива данни само лица, подписали клетвена декларация за опазване на статистическата тайна.

Физическите лица, на които е възложено събирането, получаването, обработката или съхраняването на данни, представляващи статистическа тайна, подписват клетвена декларация за опазване на тайната при изпълнение на задълженията си и в срок 5 години от приключването им.

Националният статистически институт и органите на статистиката използват индивидуалните данни за статистически цели, освен ако субектите, за които се отнасят тези данни, са дали писменото си съгласие относно тяхното използване за други конкретно посочени цели.

Правилата за опазване на статистическата тайна са задължителни за всички изследвания, провеждани по реда на Закона за статистиката от Националния статистически институт и органите на статистиката.

Регистрирането, използването, обработването и съхраняването на статистически данни, които са класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, се извършват съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му.

Статистическа информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, е информацията, свързана с отбраната на страната, с вътрешната икономическа сигурност, със сигурността на организационните единици, информационните системи или мрежи, специализирани анализи и изследвания и с друга информация, която не е държавна тайна, но нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес.