Премини към основното съдържание

Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2016 година

Приет от Министерски съвет с Решение № 15 от 12.01.2017 г., обн., ДВ, бр. 7 от 20.01.2017 г.
 
 

Отчетът за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2016 г. е разработен в съответствие с чл. 9, т. 6 на Закона за статистиката.

Отчетът е структуриран в пет раздела и представя изпълнението на задачите от НСП 2016 и дейността на НСИ през изминалата година.

В първия раздел са посочени проведените за първи път изследвания и дейности през 2016 година.

Вторият раздел включва постигнатите резултати по изпълнение на хоризонталните приоритети в рамките на действащата Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 година.

Третият раздел представя изпълнението на дейностите по производство на статистическа информация в отделните тематични области - демографска и социална статистика, макроикономическа статистика, бизнес статистика, статистика на селското, горското и рибното стопанство, многоотраслова статистика, информационни технологии, статистическа инфраструктура и други дейности.

В четвъртия раздел е представено ресурсното осигуряване за изпълнение на дейността на НСИ през 2016 година.

Петият раздел представя изпълнените одитни ангажименти на звено „Вътрешен одит” и извършените дейности от Инспектората и финансовия контрольор през 2016 година.