Премини към основното съдържание

Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2015 година

Приет от Министерски съвет с Решение № 35 от 22.01.2016 г., Обн., ДВ, бр. 9 от 02.02.2016 г.
 
 

През 2015 г. беше отбелязана 135-ата годишнина от основаването на  статистическата институция в България. През този дълъг период българската статистика е преминала през много предизвикателства и промени и днес тя заема достойно място в световната и Европейската статистическа система (ЕСС).

Отчетът за изпълнението на Националната статистическа програма (НСП) и за дейността на Националния статистически институт (НСИ) през 2015 г. е разработен в съответствие с чл. 9, т. 6 на Закона за статистиката.

Отчетът е структуриран в пет раздела и представя изпълнението на задачите от НСП 2015 и дейността на НСИ през изминалата година.

В първия раздел са посочени проведените за първи път изследвания и дейности през 2015 година.

Вторият раздел включва постигнатите резултати по изпълнение на хоризонталните приоритети в рамките на действащата Стратегия за развитие на Националната статистическа система (НСС) на Република България, 2013 - 2017 година.

Третият раздел представя изпълнението на дейностите по производство на статистическа информация в отделните тематични области - демографска и социална статистика, макроикономическа статистика, бизнес статистика, статистика на селското, горското и рибното стопанство, многоотраслова статистика, информационни технологии, статистическа инфраструктура и други дейности.

В четвъртия раздел е представено ресурсното осигуряване за изпълнение на дейността на НСИ през 2015 година.

Петият раздел представя изпълнените одитни ангажименти на звено „Вътрешен одит” и извършените дейности от Инспектората и финансовия контрольор през 2015 година.