Премини към основното съдържание

Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2021 година

Приет от Министерски съвет с Решение № 296 от 09.05.2022 г., обн., ДВ, бр. 37 от 17.05.2022 г.
 
 

Отчетът за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2021 г. е разработен в съответствие с чл. 9, т. 6 на Закона за статистиката.

Отчетът е структуриран в шест раздела и представя изпълнението на задачите от НСП и дейността на НСИ и другите органи на статистиката през 2021 година.

В първия раздел е отделено специално внимание на проведените за първи път изследвания и дейности през 2021 година.

Вторият раздел описва постигнатите резултати по изпълнението на хоризонталните цели, заложени в Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България за периода 2021 - 2027 година.

Третият раздел представя изпълнението на дейностите по производството на статистическа информация в отделните тематични области - демографска и социална статистика, макроикономическа статистика, бизнес статистика, статистика на селското, горското и рибното стопанство, многоотраслова статистика, информационни технологии, статистическа инфраструктура и други дейности.

В четвъртия раздел е представено ресурсното осигуряване за изпълнението на дейността на НСИ през 2021 година.

Петият раздел представя изпълнените одитни ангажименти на звено „Вътрешен одит“ и извършените дейности от Инспектората и финансовия контрольор през 2021 година.

Шестият раздел включва неизпълнените статистически изследвания и дейности вследствие на извънредната епидемиологична обстановка в целия свят, свързана с разпространението на вируса COVID-19.