Премини към основното съдържание

Устройствен правилник

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ
СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. С правилника се определят функциите, структурата, числеността на персонала и организацията на работа на Националния статистически институт (НСИ).
Чл. 2. НСИ е юридическо лице на бюджетна издръжка със статут на държавна агенция със седалище гр. София. НСИ осъществява независима статистическа дейност на държавата и други дейности, възложени със закон.
 
Глава втора
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА НСИ
 
Чл. 3. НСИ осъществява статистическата дейност на държавата, като провежда периодични и еднократни статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма (НСП).
Чл. 4. (1) НСИ:
1. координира статистическата дейност на държавата, като:
а) сътрудничи с органите на статистиката при подготовката на проекта на НСП и изпълнението й;
б) осигурява методологично единство в изследванията;
в) участва при изграждането на националните статистически информационни системи;
г) представлява Националната статистическа система (НСС) в Европейската статистическа система пред международни организации и поддържа връзки с националните статистически служби на други държави;
д) осигурява съответствие на методологията, съдържанието и обхвата на статистическите изследвания с изискванията на Евростат;
e) координира на национално равнище всички дейности по разработването, производството и разпространението на националната и европейската статистическа информация.
2. проучва и обобщава обществените потребности от статистическа информация;
3. разработва стратегия за развитие на НСС за всеки петгодишен период в съответствие с петгодишната Европейска статистическа програма;
4. изготвя годишен план за дейността си, съобразен с целите на Стратегията за развитие на НСС;
5. събира, обработва и съхранява индивидуални и лични данни и статистическа информация;
6. разработва и поддържа националните статистически класификации, номенклатури, стандарти и методики самостоятелно или с предвидените в нормативен акт органи;
7. разработва демографски прогнози;
8. публикува и разпространява статистическа информация;
9. предоставя статистическа информация на потребителите от страната и чужбина;
10. предоставя индивидуални данни и обобщена статистическа информация на Евростат за производството на европейска статистическа информация;
11. провежда статистически изследвания, необходими за производството на национална или европейска статистическа информация, възложени и финансирани с безвъзмездни целеви средства от Евростат или от други международни органи или организации;
12. изгражда и поддържа национални и регионални статистически регистри и бази от данни;
13. оказва методологична и методическа помощ и упражнява контрол върху качеството на статистическите изследвания, провеждани от органите на статистиката;
14. изгражда, поддържа и управлява централен статистически архив и специализирана библиотека;
15. разработва, произвежда и разпространява статистическа информация за административно-териториалните и териториалните единици съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България.
(2) НСИ може да извършва и статистически изследвания, невключени в НСП, както и обработка на статистически данни или други статистически услуги при възлагане с договор.
 
Глава трета
РЪКОВОДСТВО
 
Раздел І
Председател
 
Чл. 5. (1) НСИ се ръководи от председател и трима заместник-председатели, които се определят с решение на Министерския съвет за срок от 7 години, но за не повече от два мандата.
(2) Председателят и заместник-председателите на НСИ се назначават от министър-председателя.
Чл. 6. (1) Председателят на НСИ представлява, ръководи, координира, организира и контролира дейността на НСИ.
(2) Председателят на НСИ упражнява правомощията, определени от Закона за статистиката, като:
1. ръководи и организира дейността на НСИ;
2. представлява НСИ;
3. утвърждава самостоятелно или съвместно с предвидените в нормативен акт органи, национални статистически класификации, номенклатури, правилници за тяхното прилагане, както и статистически методики;
4. утвърждава Устройствения правилник на НСИ и други вътрешни нормативни актове;
5. сключва договори и споразумения за съвместна работа и сътрудничество с юридически лица, с органи на Европейската комисия (ЕК), включително с Евростат, и с други международни статистически организации;
6. внася за утвърждаване в Министерския съвет стратегия за развитие на НСС за всеки петгодишен период;
7. изготвя и внася ежегодно в Министерския съвет отчет за изпълнението на НСП и за дейността на НСИ за предходната година, както и проект на НСП за следващата година, не по-късно от 14 дни след обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
8. определя структурата, числеността и длъжностните разписания в централното управление (ЦУ) и в териториалните статистически бюра (ТСБ), както и поименното разписание в ЦУ на НСИ;
9. назначава служителите в ЦУ и директорите на ТСБ;
10. определя и утвърждава допълнителните разписания на длъжности по постановления на Министерския съвет в ЦУ на НСИ и в ТСБ;
11. формира и провежда политиката на НСИ в областта на европейската статистика и осъществява общо ръководство на дейностите по международното сътрудничество;
12. издава заповеди и други административни актове, свързани с дейността на НСИ и следи за тяхното изпълнение;
13. определя и освобождава членовете на Националния статистически съвет;
14. създава работни групи за постигане на конкретни цели, както следва: провеждане на статистически изследвания; разработване на анализи, прогнози, документи и ръководства за дейността на НСИ; решаване на методологични проблеми в областта на статистиката;
15. утвърждава редколегията и правилника за издаване на списание „Статистика”.
(3) Председателят на НСИ осигурява здравословни и безопасни условия на труд съгласно действащото законодателство.
(4) Председателят може да делегира със заповед отделни свои правомощия на заместник-председателите, на главния секретар и на директорите на ТСБ.
Чл. 7. При осъществяване на своята дейност председателят може да създава съвети като експертни консултативни звена за решаване на определени проблеми от неговата компетентност, имащи стратегическо значение за развитието на НСИ.
Чл. 8. (1) Към председателя се създават помощно-консултативни органи - Национален статистически съвет, Председателски съвет, Научно-експертен съвет и Съвет по качеството, които не са част от структурата на администрацията на НСИ.
(2) За участие в работата на органите по предходната алинея експертите на НСИ не получават възнаграждение.
 
Раздел ІІ
Заместник-председатели
 
Чл. 9. (1) При осъществяване на функциите си и при изпълнението на правомощията си председателят се подпомага от трима заместник-председатели.
(2) Функциите на заместник-председателите се определят със заповед на председателя по отделни ресори.
(3) Заместник-председателите на НСИ:
1. ръководят, контролират и отговарят за структурните звена по определените им ресори;
2. осигуряват координация между структурните звена на НСИ и ръководените от тях ресори при осъществяване на статистическите изследвания и свързаните с тях дейности.
(4) В случаите на отсъствие на председателя при командировка или при ползване на законоустановен отпуск функциите му се изпълняват от определен за всеки конкретен случай заместник-председател.
 
 
Раздел ІІІ
Помощно-консултативни органи към председателя на НСИ
 
Чл. 10. Националният статистически съвет е съвещателен орган към председателя със състав, функции и начин на работа, определени в чл. 14 от Закона за статистиката.
Чл. 11. (1) Председателят сформира на свое пряко подчинение Председателски съвет като помощен съвещателен орган към него.
(2) Председателският съвет включва следните членове: заместник-председателите, главния секретар, директорите на дирекции в ЦУ на НСИ, ръководителите на самостоятелните звена, които са на пряко подчинение на председателя, и директорите на ТСБ.
(3) Председателският съвет има съвещателни и информационно-аналитични функции: обобщава оценките за състоянието и перспективите за развитие на статистическата дейност, обсъжда програми за постигане на целите на политиката в областта на статистиката и дава насоки за разработване на прогнози и стратегии за успешно развитие на тази политика.
Чл. 12. Председателският съвет подпомага председателя при провеждане на политиките и дейностите на НСИ, като:
1. обсъжда предложенията за стратегически приоритети в областта на статистиката;
2. прави предложения за разработване на програми, планове за действие и други документи в областта на статистиката и съдейства за координацията при тяхното разработване и изпълнение;
3. взема решения по методологични въпроси в областта на статистиката;
4. дава становища по проекти на стратегически документи в областта на статистиката;
5. обсъжда и одобрява доклади, анализи и оценки по изпълнение на държавната политика в областта на статистиката;
6. предлага, обсъжда и одобрява мерки за подобряване на процесите на разработване, провеждане, мониторинг, оценка, консултация и координация на държавната политика в областта на статистиката;
7. обсъжда въпроси, свързани с управлението и функционирането на администрацията в НСИ.
Чл. 13. (1) Председателският съвет се свиква на заседания от председателя най-малко веднъж в рамките на календарния месец.
(2) Председателският съвет осъществява своята дейност въз основа на правилник, утвърден от председателя.
(3) Председател на Съвета е председателят на НСИ, който ръководи неговата дейност.
(4) Един от членовете на Съвета, определен от председателя, изпълнява функциите на секретар на съвета.
(5) В заседанията на Съвета могат да вземат участие експерти от НСИ, както и представители на други държавни и общински органи, неправителствени организации и други организации, поканени от председателя.
(6) В заседанията на Съвета участва и протоколчик, който не е негов член, определен от председателя.
Чл. 14. (1) Съветът по качеството (СК) е съвещателен координационен орган към председателя на НСИ, който осигурява функциониране, поддържане и подобряване на внедрената в НСИ система за управление на качеството.
(2) Членовете на СК се определят със заповед на председателя на НСИ.
(3) Устройството, дейността и начинът на работа на СК се определят с правилник, утвърден от председателя на НСИ.
Чл. 15. (1) Научно-експертният съвет (НЕС) е помощен съвещателен орган към председателя със следните функции:
1. предлага нови специализирани интердисциплинарни анализи в областта на статистиката и обсъжда резултатите от тях;
2. изготвя и обсъжда становища по НСП и стратегията за развитие на НСС;
3. съгласува концепциите за изданията на НСИ и списание „Статистика”;
4. предлага на председателя назначаването на главния редактор и състава на редакционната колегия на списание „Статистика”.
(2) Членовете на НЕС се определят със заповед на председателя на НСИ от средите на академичната общност, както и на водещите експерти на НСИ.
(3) Устройството, дейността, начинът на работа и заплащането на външните експерти на НЕС се определят с правилник, приет от неговите членове, който се утвърждава от председателя на НСИ.
 
Глава четвърта
ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА НА НСИ
 
Раздел I
Структура
 
Чл. 16. (1) Администрацията на НСИ се състои от централно управление (ЦУ) и 6 териториални статистически бюра (ТСБ).
(2) ЦУ е организирано в седем дирекции и самостоятелни звена, които са на пряко подчинение на председателя на НСИ.
(3) ТСБ са административни звена, които осъществяват функциите и задачите на НСИ по производството и разпространението на статистическа информация на регионално ниво. Те са формирани съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS), утвърдена със Заповед № РД 07-24/17.01.2013 г. на председателя на НСИ, обн., ДВ, бр. 13 от 8.02.2013 г., в сила от 12.02.2013 г., както следва:
1. ТСБ - Северозапад с център гр. Плевен включва: отдел „Обща администрация”, отдел „Статистически изследвания - Ловеч”, отдел „Статистически изследвания - Монтана”, отдел „Статистически изследвания - Видин”, отдел „Статистически изследвания - Враца” и отдел „Статистически изследвания - Плевен”;
2. ТСБ - Север с център гр. Русе включва: отдел „Обща администрация”, отдел „Статистически изследвания - Силистра”, отдел „Статистически изследвания - Велико Търново”, отдел „Статистически изследвания - Габрово”, отдел „Статистически изследвания - Разград” и отдел „Статистически изследвания - Русе”;
3. ТСБ - Североизток с център гр. Варна включва: отдел „Обща администрация”, отдел „Статистически изследвания - Шумен”, отдел „Статистически изследвания - Добрич”, отдел „Статистически изследвания - Търговище” и отдел „Статистически изследвания - Варна”;
4. ТСБ - Югоизток с център гр. Бургас включва: отдел „Обща администрация”, отдел „Статистически изследвания - Сливен”, отдел „Статистически изследвания - Ямбол”, отдел „Статистически изследвания - Стара Загора” и отдел „Статистически изследвания - Бургас”;
5. ТСБ - Юг с център гр. Пловдив включва: отдел „Обща администрация”, отдел „Статистически изследвания - Пазарджик”, отдел „Статистически изследвания - Смолян”, отдел „Статистически изследвания - Кърджали”, отдел „Статистически изследвания - Хасково” и отдел „Статистически изследвания - Пловдив”;
6. ТСБ - Югозапад с център гр. София включва: отдел „Обща администрация”, отдел „Статистически изследвания - Благоевград”, отдел „Статистически изследвания - Кюстендил”, отдел „Статистически изследвания - Перник”, отдел „Статистически изследвания - Софийска област” и отдел „Статистически изследвания - София”.
(4) Общата численост на персонала в структурните звена на НСИ е 968 щатни бройки.
(5) Числеността на персонала на НСИ и отделните му административни звена е посочена в приложението към настоящия правилник.
Чл. 17. Председателят на НСИ утвърждава структурата на административните звена в НСИ.
 
Раздел ІІ
Главен секретар
 
Чл. 18. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на НСИ.
(2) Главният секретар координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законовите разпореждания на председателя и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.
(3) Главният секретар:
1. подпомага председателя при осъществяване на неговите правомощия;
2. създава условия за нормална и ефективна работа на администрацията на НСИ;
3. осъществява обща координация между административните звена на НСИ;
4. организира и отговаря за стопанисването и управлението на предоставените на НСИ недвижими имоти и движими вещи;
5. контролира и отговаря за работата с документите, тяхното съхраняване и опазването на служебната тайна;
6. организира и отговаря за административното обслужване на физическите и юридическите лица;
7. организира и отговаря за достъпа на физическите и юридическите лица до обществена информация в съответствие със законните им права;
8. координира оперативното взаимодействие на администрацията на НСИ с администрацията на Министерския съвет и другите органи на изпълнителната власт;
9. представлява НСИ в случаите, когато е изрично упълномощен от председателя, по въпроси, свързани с администрацията;
10. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в НСИ;
11. утвърждава работното време с променливи граници на служителите;
12. съгласува изготвените от НСИ проекти за нормативни и административни актове, които се приемат от Министерския съвет;
13. организира изготвянето на бюджета на НСИ и на бюджетната прогноза;
14. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя.
(4) Функциите на главния секретар при командировка или при ползване на законоустановен отпуск се изпълняват от определен от председателя служител в НСИ за всеки конкретен случай. Оправомощаването става с издаване на изрична заповед от председателя.
Чл. 19. Със заповедта по чл. 6, ал. 4 се определят правомощията на главния секретар.
 
 
Раздел ІІІ
Звена и длъжности на пряко подчинение на председателя на НСИ
 
Чл. 20. (1) В администрацията на ЦУ на НСИ има четири структурни звена и една длъжност, които са на пряко подчинение на председателя на НСИ:
1. Сектор „Сигурност на информацията, информационните и комуникационни технологии и отбранително-мобилизационна подготовка”;
2. Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията;
3. Финансов контрольор;
4. Звено „Вътрешен одит”;
5. Отдел „Международно сътрудничество”.
(2) На пряко подчинение на председателя на НСИ са и директорите на ТСБ.
Чл. 21. Сектор „Сигурност на информацията, информационните и комуникационни технологии и отбранително-мобилизационна подготовка” (СИИКТ и ОМП) осъществява следните дейности:
1. осъществява водеща роля при разработване и внедряване на Политиката по информационна сигурност, процедурите и планове, като следи за хармонизираност с действащото законодателство, наличните международни стандарти и общоприетите добри практики;
2. разработва, предлага и следи за изпълнението на процедурите за управление на работата и измененията на всички средства за обработка на информацията, като за целта установява и разпределя отговорности и задължения;
3. участва в разработването, предлага и следи за изпълнението на система от предпазни мерки за предотвратяване и откриване на въвеждането на злонамерен софтуер и неразрешен преносим софтуер върху информационните ресурси на организацията;
4. участва в разработването, предлага и следи за изпълнението на процедури по резервиране на системите и изготвяне, управление и съхранение на регламентирани периодични архивни копия;
5. участва в разработването, предлага и следи за изпълнението на система от предпазни мерки и допълнителни механизми за сигурно управление на мрежите в организацията, по отношение на потока данни, бизнес приложенията, наблюдението и безопасността;
6. участва в разработването, предлага и следи за изпълнението на процедурите за управление, боравене, съхранение и защита на документите, информационните носители, входно-изходните данни и системната документация, като съобразява всички заплахи от неразрешено разкриване, изменение и/или разрушаване;
7. участва в разработването, предлага и следи за изпълнението на система от методи и техники за наблюдение на информационните системи и действията, извършвани върху тях, за да контролира ефективността на внедрените механизми за контрол;
8. предлага и следи за изпълнението на процедури за определяне и контролиране на правата и привилегиите за достъп до информационните системи, приложните и мрежови услуги, собственост на организацията;
9. предлага и следи за изпълнението на процедури и система от средства за защита, регламентиращи достъпа до всички операционни системи, приложен софтуер и информация на територията на организацията;
10. предлага и следи за изпълнението на предпазни мерки и допълнителни механизми при използване на преносими компютри и средства за работа от разстояние;
11. участва и анализира изискванията и спецификациите за сигурност на информационните системи;
12. участва в проекти, предлага и анализира система от механизми за контрол, за осигуряване на правилната работа на приложните системи, основавайки се на изискванията за сигурност и оценката на риска;
13. участва в разработването, предлага и анализира използването на механизмите за криптографски контрол и управлението на криптографските техники и ключове;
14. разработва, предлага и следи за изпълнението на процедури за докладване и реагиране при настъпване на събития, свързани със сигурността на информацията;
15. разработва, предлага и следи за изпълнението на процедури за ефективно третиране на събития и слабости, свързани със сигурността на информацията, като за целта установява и разпределя отговорности и задължения;
16. участва в разработването, предлага, анализира и следи за изпълнението на дейностите по поддържане и/или възстановяване на всички средства за обработка на информацията, при бедствия, аварии и непредвидени ситуации и за осигуряване на наличието на информация след прекъсване или неизправност на критичен бизнес процес;
17. инициира/предлага административни и финансови действия, нужни за осигуряване на планирането, действието, наблюдението и непрекъснатото усъвършенстване на информационната сигурност;
18. инициира необходимост от квалификация на персонала, изпълняващ дейности по функционирането на елементите на сигурността;
19. осигурява консултации и методологично ръководство по всички проблеми, свързани с управление на сигурността на останалите структури в НСИ;
20. инициира извънредни заседания на органите, определени за информационната сигурност;
21. инициира предложения за изменения на вътрешни регламенти по сигурността;
22. участва в определянето на обхвата на информационната сигурност по отношение на характеристиките на дейността на организацията, нейното местоположение, активи и технологии;
23. участва в подготовката, обсъждането и приемането на политиката и целите по информационната сигурност;
24. участва в обсъждането и приемането на класификацията на активите и собствениците им;
25. участва в определянето и приемането на методиката за оценка на риска;
26. участва в обсъждането и приемането на докладите от оценката на риска, план за третиране на риска и остатъчните рискове;
27. участва в разработването, обсъждането и приемането на декларацията за приложимост;
28. участва в обсъждането и приемането на всички процедури по информационна сигурност;
29. участва в обсъждането и приемането на ролите и отговорностите за информационната сигурност;
30. запознава се с резултатите от извършените външни одити, както и извършва вътрешни одити на системата за управление на информационната сигурност;
31. следи за спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;
32. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни, физически и технически средства;
33. организира охраната и пропускателния режим в сградата на ЦУ на НСИ;
34. създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация в условия на кризи;
35. води регистратури за класифицирана информация;
36. организира отбранително-мобилизационната подготовка;
37. администрира, поддържа и експлоатира базата данни на информационната система за продукти със специално предназначение или с възможна двойна употреба;
38. осъществява и други дейности, произтичащи от нормативни актове, свързани с класифицираната информация.
Чл. 22. (1) Инспекторатът по чл. 46 от Закона за администрацията (Инспекторат) е на пряко подчинение на председателя за осъществяване на административен контрол върху дейността в НСИ.
(2) Дейността на Инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:
1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;
2. независима и обективна оценка на дейността на администрацията;
3. подобряване на работата на администрацията.
(3) Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, утвърдени от   председателя на НСИ.
(4) Инспекторатът:
1. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;
2. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;
3. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;
4. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;
5. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
6. извършва проверки на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
8. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите на администрацията, когато е предвидено в закон;
9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
10. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;
11. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;
12. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от председателя.
(5) Инспекторатът осъществява административен контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет в системата на НСИ.
(6) Инспекторатът изготвя стратегически и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя на НСИ.
(7) Инспекторатът ежегодно представя отчет за дейността си пред председателя на НСИ.
(8) Инспекторатът изпраща на Главния инспекторат ежегодно до 1 март доклад за извършените проверки по ал. 4 през предходната година.
(9) Инспекторатът не извършва проверки относно бюджетната дисциплина.
Чл. 23. Финансовият контрольор подпомага председателя при функциониране на системите за финансово управление и контрол, като за целта:
1. извършва предварителен контрол за законосъобразност в съответствие с нормативната уредба и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор на всички документи, свързани с цялостната дейност на ЦУ на НСИ;
2. осъществява предварителен контрол на дейностите по усвояване на средства, получени по международни програми и проекти;
3. води регистър на всички сключени договори;
4. осъществява предварителен контрол при усвояване на средства, предоставени от Европейската комисия, както и по европейските структурни и инвестиционни фондове;
5. представя на председателя периодично отчети за своята дейност.
Чл. 24. (1) Звено „Вътрешен одит” (ЗВО) осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, включително на разпоредителите със средства от ЕС и на разпоредителите от по-ниска степен в НСИ по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Вътрешният одит се осъществява чрез изпълнението на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране.
(3) Ръководителят на звено „Вътрешен одит” докладва директно на председателя.
(4) Звено „Вътрешен одит”:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя;
3. дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
4. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от председателя;
5. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
6. консултира председателя по негово искане, като дава съвети, мнение, организира обучения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
7. докладва и обсъжда с председателя и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
8. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване на изпълнението на препоръките;
9. изготвя годишен доклад за дейността по вътрешен одит и го представя на председателя, който го изпраща на министъра на финансите в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
10. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.
Чл. 25. Отдел „Международно сътрудничество” (МС) осъществява следните дейности:
1. организира и координира дейностите за сътрудничество със статистическата служба на Европейския съюз (ЕС) - Евростат;
2. организира и координира международните дейности и осъществява оперативен контакт с институциите на ЕС, както и с партньорски институции и международни организации;
3. установява и осъществява комуникацията по двустранното и регионалното сътрудничество;
4. организира и осъществява международната протоколна дейност на НСИ;
5. организира и координира изпълнението на международни споразумения и спогодби, по които страна е НСИ;
6. организира работата на Работна група 12 „Статистика” към Съвета по европейските въпроси (СЕВ), като координира изготвянето и съгласуването на рамкови позиции, писмени становища и указания относно европейското законодателство със съответните институции на национално ниво и ги предоставя на институциите на ЕС по компетентност;
7. поддържа обмена на информация чрез информационните системи EUnet и ИнфраСолв;
8. планира, координира и контролира дейностите, свързани с участието на представители на НСИ в комитети, заседания на работни групи, целеви групи, семинари, конференции и обучителни курсове в рамките на Европейската статистическа система;
9. поддържа регистър на различните комисии, съвети, комитети, групи (работни, целеви и др.) на национално и европейско ниво, в работата на които участва НСИ, както и на експертите от НСИ, включени в състава им;
10. координира и администрира процеса по изпълнение на проекти по договори и споразумения за субсидии с органите на ЕК и други международни институции и организации;
11. поддържа електронен регистър за участието на НСИ в различни проекти и изготвя детайлни справки за поетите ангажименти от НСИ;
12. разработва комуникационна стратегия и осъществява комуникационната политика на НСИ;
13. планира и провежда информационни кампании за представяне на конкретни мерки и действия за развитието на статистическата дейност;
14. извършва мониторинг и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване и на общественото мнение за дейността на НСИ.
 
 
Раздел ІV
Обща администрация
 
Чл. 26. (1) Общата администрация на НСИ е организирана в една дирекция „Обща администрация” (ОА), която се състои от четири отдела:
1. отдел „Правни дейности”;
2. отдел „Човешки ресурси”;
3. отдел „Финансово-счетоводни дейности”;
4. отдел „Управление на собствеността и обслужване”.
(2) Отдел „Правни дейности” (ПД) осъществява следните дейности:
1. осъществява процесуално представителство по дела, по които страна е НСИ или председателят на НСИ, пред съдилищата, арбитражите и Комисията за защита на конкуренцията;
2. изготвя проекти на вътрешни нормативни актове, административни актове, договори и други документи;
3. изготвя проекти на наказателни постановления, издавани от председателя;
4. подготвя становища по правни въпроси;
5. оказва правна помощ на ръководството на НСИ, на директорите на ТСБ, както и на специализираната и общата администрация, за законосъобразно осъществяване на дейността им;
6. съгласува за законосъобразност проекти на нормативни и административни актове, актове за установяване на административни нарушения, заповеди, договори и други документи;
7. подготвя юридическата част на конкурсната документация и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и на търгове;
8. участва със свои експерти в комисии, съвети, работни групи, в които се изисква участието на юрист;
9. организира съхраняването и ползването на архив на обществените поръчки.
(3) Отдел „Човешки ресурси” (ЧР) осъществява следните дейности:
1. разработва стратегия за развитие и управление на човешките ресурси в НСИ;
2. подпомага председателя на НСИ при осъществяване на политиката по управление на човешките ресурси;
3. изготвя проект на длъжностното и поименното разписание на ЦУ на НСИ;
4. подпомага директорите и началниците на отдели в системата на НСИ при изготвяне на длъжностни характеристики на служителите им и изготвя длъжностните характеристики на директорите на ТСБ и на служителите, директно подчинени на председателя;
5. оказва методическа помощ на директорите на ТСБ по отношение на човешките ресурси;
6. организира обучението за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в НСИ;
7. организира и оказва методическа помощ в процеса на оценяване на ежегодното изпълнение на длъжността от служителите в НСИ;
8. извършва обработката, архивирането и съхранението на документацията, свързана с назначаването, преназначаването, освобождаването, трудовия и служебния стаж на служителите в ЦУ на НСИ и директорите на ТСБ;
9. поддържа и актуализира информацията в автоматизираната система за управление на човешките ресурси, изградена от Министерския съвет;
10. организира дейностите по безопасни и здравословни условия на труд в системата на НСИ;
11. организира деловодната дейност и администрира системата на вътрешното деловодство;
12. организира дейностите по обслужване на председателя и заместник-председателите във връзка с вътрешния протокол;
13. организира ведомствения архив на НСИ и отговаря за неговото предаване в Националния архивен фонд;
14. участва в процеса за определяне на ключовите длъжности в административните структури, изготвя списък на ключовите длъжности, който предоставя на органа по назначаването за утвърждаване.
(4) Отдел „Финансово-счетоводни дейности” (ФСД) осъществява следните дейности:
1. разработва тригодишни бюджетни прогнози и проект за годишен бюджет на НСИ;
2. организира и извършва счетоводството и финансовата отчетност в системата на НСИ;
3. извършва периодични инвентаризации съгласно Закона за счетоводството;
4. разработва предложение за определяне на годишните бюджети на ТСБ;
5. изготвя и представя в Министерството на финансите и Сметната палата обобщените финансови отчети и отчетите за касово изпълнение на бюджета;
6. изготвя и представя в Министерството на финансите заявките за месечни лимити за разходи съгласно утвърденото от Министерството на финансите месечно разпределение на бюджета и разчетите и отчетите за капиталови разходи на НСИ;
7. организира съхраняването и ползването на счетоводния архив;
8. осъществява финансово-счетоводното отчитане на целевите средства от ЕК и ЕС;
9. анализира и администрира разходите, извършвани от НСИ;
10. следи за ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните, извънбюджетните и целевите средства съгласно отпуснатите лимити при спазване на финансовата дисциплина;
11. контролира съвместно с финансовия контрольор плащанията по сключените договори;
12. изработва, съгласува и предлага за одобряване поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи;
13. изготвя предложения за актуализирането на системата за финансово управление и контрол и предприемането на мерки за подобряването й в изпълнение на препоръки от вътрешния одит и други проверки;
14. разработва проекти на вътрешни правила за финансово управление и контрол в рамките на НСИ.
(5) Отдел „Управление на собствеността и обслужване” (УСО) осъществява следните дейности:
1. планира, организира и контролира капиталовите разходи и строително-ремонтните дейности в системата на НСИ в съответствие с инвестиционната политика на НСИ;
2. планира, организира и контролира управлението, поддържането, стопанисването и опазването на собствеността и имуществото на НСИ в почивните бази в гр. Приморско, гр. Китен и курортен комплекс „Боровец”;
3. организира извършването на инвентаризация на активите в ЦУ на НСИ и процедурите по тяхното бракуване и ликвидация;
4. организира транспортното обслужване в ЦУ на НСИ, следи за поддръжката и ремонта на автомобилния парк на НСИ и контролира разходите и отчетите за горива в ЦУ на НСИ;
5. организира процедурите за отдаване под наем на имоти или обособени части от тях - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на НСИ;
6. организира застраховането на недвижимите имоти на НСИ и движимите вещи, предоставени за управление на ЦУ на НСИ;
7. следи за изпълнение на договорите, свързани с имуществото на ЦУ на НСИ;
8. организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните сгради на ЦУ на НСИ (ниско и високо тяло) и дворните пространства;
9. организира и провежда почивното дело на служителите в почивните станции на НСИ в гр. Приморско, гр. Китен и курортен комплекс „Боровец”;
10. организира и провежда стопанската дейност в почивната станция на НСИ в курортен комплекс „Боровец”;
11. организира и отговаря за пропускателния и охранителния  режим в административните сгради на ЦУ на НСИ (ниско и високо тяло).
 
Раздел V
Специализирана администрация
 
Чл. 27. Специализираната администрация на НСИ е организирана в шест дирекции:
1. дирекция „Бизнес статистика”;
2. дирекция „Демографска и социална статистика”;
3. дирекция „Макроикономическа статистика”;
4. дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”;
5. дирекция „Информационни системи и инфраструктура”;
6. дирекция „Обща методология, анализ и координация на статистическите изследвания“.
Чл. 28. (1) Дирекция „Бизнес статистика” (БС) се състои от седем отдела:
1. отдел „Годишна бизнес статистика”;
2. отдел „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта”;
3. отдел „Статистика на пазара на труда”;
4. отдел „Статистика на външната търговия със стоки”;
5. отдел „Статистика на туризма и бизнес наблюдения”;
6. отдел „Наука, иновации и информационно общество”;
7. отдел „Бизнес регистри”.
(2) Отдел „Годишна бизнес статистика” (ГБС) организира, координира, контролира и участва в разработването и провеждането на политиката на НСИ в областта на структурната бизнес статистика, статистиката на предприятията под чуждестранен контрол (FATS), производството и продажбите на промишлени продукти (PRODCOM), статистиката на финансовите и нефинансовите предприятия и годишните специфични изследвания по икономически дейности. Във връзка с това отделът осъществява следните дейности:
1. разработва нови и подобрява съществуващите методологии и методики за провеждане на статистически изследвания в посочените области, като осигурява тяхното съответствие с изискванията на Евростат;
2. разработва и актуализира инструментариума за събиране на годишните отчети за дейността на предприятията и отговаря за поддържането и разширяването на информационната система „Бизнес статистика” (ИСБС);
3. провежда статистически изследвания, включени в НСП, в посочените области;
4. валидира и произвежда ежегодни данни и поддържа динамични редове в областта на структурната бизнес статистика, статистиката на нефинансовите предприятия, на финансовите предприятия и на дружествата с нестопанска цел, чуждестранните преки инвестиции, разходите за придобиване и придобитите дълготрайни материални активи, приходите на строителните предприятия по видове строителство, продажбите на едро и дребно по групи стоки и търговски обекти по вид и стокова специализация, производството и продажбата на вътрешния пазар на основни промишлени продукти в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство;
5. предоставя статистически данни на Евростат и на държавни и общински органи на управление, както и информация в изпълнение на индивидуални заявки на потребители и на сключени договори и споразумения с професионални, браншови, обществени и други организации;
6. провежда мероприятия за подобряване на качеството на събираната и предоставяна статистическа информация;
7. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ, на други органи на статистиката и на потребителите на статистическа информация относно провежданите от отдела статистически изследвания.
(3) Отдел „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта” (КБССТ) осъществява следните дейности:
1. разработва нови и усъвършенства съществуващите методики, методологии и инструментариум за провеждане на краткосрочните статистически изследвания в областта на промишлеността, строителството, вътрешната търговия и услугите, като осигурява тяхното съответствие с указанията и изискванията на Евростат и българското законодателство;
2. методологично обезпечава организацията на наблюденията, събирането, обработката, представянето и съхранението на статистическата информация по отношение на краткосрочните показатели и показателите в областта на транспорта и съобщенията;
3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;
4. отговаря за поддръжката, актуализацията и разширяването на информационна система „Краткосрочна бизнес статистика” (ИСКБС) чрез включване на нови подсистеми (изследвания) в изпълнение на регламентите по КБССТ;
5. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ, на органите на статистиката и на потребителите на статистическа информация относно провежданите от отдела статистически изследвания, изчисляването на показателите и използването им за краткосрочни анализи;
6. подобрява качеството и достоверността на събираната и предоставяна статистическа информация от КБС в областта на промишлеността, строителството, търговията, услугите, транспорта и съобщенията;
7. изготвя доклади за качеството на краткосрочните бизнес показатели, които са част от системата „Основни европейски икономически показатели”. Подготвя метаданни за публикуване на сайтовете на Евростат и НСИ;
8. предоставя резултатите от статистическите изследвания в областта на КБС, транспорта и съобщенията за публикуване в съответните рубрики на сайта на НСИ, както и в съответните раздели на статистическите изследвания;
9. предоставя информация чрез попълване на специфични въпросници за Евростат, национални и международни институции. Участва в работни групи на Евростат и други институции и организации;
10. изготвя становища и отговори на Евростат и други международни организации, свързани с подготовката на нормативни актове, ръководства, програми и проекти;
11. оказва методологична помощ на респондентите за попълване на тримесечните отчети при онлайн използването на ИСКБС;
12. обработва необходимата информация и изчислява отделни агрегати за тримесечните национални сметки в областта на промишлеността, вътрешната търговия, строителството и услугите;
13. участва в създаването и актуализирането на използваните в НСИ класификации, номенклатури и регистри.
(4) Отдел „Статистика на пазара на труда” (СПТ) осъществява следните дейности:
1. събира, обработва и разпространява официална краткосрочна и годишна статистическа информация за състоянието и динамиката на заетостта, безработицата, свободните работни места и разходите за труд в националната икономика;
2. осъществява наблюдение на работната сила с цел да се осигури информация за най-важните характеристики на заетостта и безработицата в Република България;
3. организира, провежда и отговаря за изследванията по краткосрочна статистика на заетостта и разходите за труд с цел да се осигури месечна и тримесечна информация за трудовите възнаграждения, разходите на работодателите, свързани с използвания от тях наемен труд, и свободните работни места;
4. организира, провежда и отговаря за изследванията по годишна статистика на заетостта и разходите за труд с цел да се осигурят годишни данни за средната работна заплата и разходите за труд съгласно изискванията на европейското законодателство;
5. осъществява наблюдение на структурата на заплатите с цел да се осигури детайлна и съпоставима на европейско ниво информация за разпределението и връзката между размера на трудовото възнаграждение, индивидуалните характеристики на наетите лица и тези на техния работодател;
6. разработва методологията и инструментариума на статистическите изследвания по начин, осигуряващ в максимална степен съгласуваност с изискванията за качество на Европейска статистическа система и удовлетворяване на нуждите на потребителите в областта на статистиката на труда;
7. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;
8. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ, на други органи на статистиката и на потребителите на статистическа информация относно провежданите от отдела статистически изследвания;
9. организира събирането и обработката на статистическа информация за заетостта, безработицата, свободните работни места, възнагражденията и разходите за труд;
10. разпространява официални статистически данни за основните показатели, характеризиращи пазара на труда;
11. участва в работата на Евростат под формата на работни срещи, семинари и пилотни проекти, както и в работата на междуведомствени и вътрешноведомствени експертни групи по теми, свързани със статистиката на пазара на труда.
(5) Отдел „Статистика на външната търговия със стоки” (СВТС) осъществява следните дейности:
1. разработва нови и усъвършенства съществуващите методологии, методики и статистически инструментариум за провеждане на статистическите изследвания в областта на статистиката на външната търговия и осигурява тяхното хармонизиране с изискванията на Евростат;
2. провежда статистически наблюдения, включени в НСП, в областта на статистиката на външната търговия;
3. разработва, съгласува и актуализира нормативната база в областта на статистиката на външната търговия в съответствие с европейското законодателство;
4. координира и съгласува работата на отдела с други структури във и извън НСИ, свързана с получаването, обработката, валидирането, контрола и разпространението на данни за външната търговия;
5. определя праговете и прави оценки на стойностите на търговията под прага и на неотговорилите по системата Интрастат;
6. отговаря за актуализацията, поддръжката и разширяването на информационна система „Външна търговия” (ИСВТ);
7. отговаря за разпространението на външнотърговски данни за потребителите в страната и чужбина;
8. отговаря за организацията по провеждането на огледални сравнения на стоковите потоци;
9. оказва методическа помощ на институциите, осигуряващи данни от административни източници, и участва в разработването и поддържането на регистри, класификации и номенклатури, използвани при отчитането на външнотърговската статистика;
10. участва в работата на комитети, работни групи, срещи и семинари на национално и международно ниво в областта на статистиката на външната търговия;
11. работи за повишаване на качеството на външнотърговските данни и изготвя доклади за качеството;
12. оказва методологична помощ на респондентите и на потребителите на външнотърговските данни;
13. осъществява информационния обмен на данни за външната търговия с Евростат, други институции, международни организации и страни;
14. подготвя доклади и становища по проблемите на статистиката на външната търговия;
15. подготвя и предоставя данни за външната търговия, необходими за общите статистически издания на НСИ и международни въпросници;
16. подготвя данни по нестандартни заявки на потребителите.
(6) Отдел „Статистика на туризма и бизнес наблюдения” (СТБН) осъществява следните дейности:
1. разработва нови и подобрява съществуващите методики и методологии за провеждане на статистически изследвания в областта на бизнес наблюденията и туризма;
2. организира и провежда статистически изследвания за бизнес тенденциите и туризма, включени в НСП, в съответствие с хармонизираните методики на ЕС;
3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;
4. разработва и актуализира техническите задания за автоматична обработка на информацията от статистическите изследвания в областта на бизнес наблюденията и туризма;
5. участва в съгласуването и актуализирането на нормативната база в съответствие с изискванията на националните и международните стандарти;
6. отговаря за качеството, достоверността, защитата и разпространението на данни от статистическите изследвания за бизнес тенденциите и туризма;
7. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на ТСБ и на потребителите на статистическа информация в областта на бизнес наблюденията и туризма;
8. изготвя аналитични материали, поддържа динамични редове и разпространява статистическа информация, необходима за общите статистически изследвания и международни въпросници;
9. подготвя и изпраща данни в ЕК, Евростат и други структури на ЕК в рамките на законоустановените срокове, осигурява информация по междуведомствени споразумения и информационно обслужване на външни потребители;
10. участва в работни групи, целеви групи, семинари, организирани от ЕК, Евростат и други международни организации.
(7) Отдел „Наука, иновации и информационно общество” (НИИО) осъществява следните дейности:
1. разработва нови и усъвършенства съществуващи методики, методологии и инструментариум за провеждане на статистически изследвания в областта на научноизследователската и развойната дейност, иновациите и информационното общество (използване на информационно-комуникационни технологии от предприятията, домакинствата и лицата);
2. провежда статистически изследвания, включени в НСП, в посочените области;
3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;
4. разработва и актуализира техническите задания за автоматична обработка на информацията от статистическите изследвания в посочените области;
5. участва в съгласуването и актуализирането на нормативната база в посочените области в съответствие с изискванията на националните и международните стандарти;
6. организира и провежда мероприятия за подобряване на качеството и достоверността на събраната и предоставяната информация;
7. изготвя аналитични материали, поддържа динамични редове и предоставя данни, необходими за общите статистически издания, международни въпросници, както и за информационното обслужване на потребителите;
8. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и други;
9. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ и на потребителите на статистическа информация.
(8) Отдел „Бизнес регистри” (БР) осъществява следните дейности:
1. изгражда, поддържа и актуализира Статистическия бизнес регистър (Регистър на статистическите единици (РСЕ) в НСИ;
2. изгражда, поддържа и актуализира информационна система „Регистър на групи предприятия” като неразделна част от РСЕ;
3. подготвя и обменя данни за многонационални групи предприятия с цел актуализация на ЕвроГруп регистъра на Евростат;
4. провежда годишни изследвания, свързани с демографията на предприятията;
5. осъществява профилиране на сложни предприятия;
6. извършва методологична работа по определяне, създаване и актуализация на статистическите единици „предприятие”, „местна единица” и „група предприятия” в РСЕ;
7. обработва и въвежда данни от вътрешни административни източници;
8. обработва данни от регистрите, поддържани в Агенцията по вписванията (БУЛСТАТ, Търговски регистър);
9. зарежда данни за осигурените лица от Регистъра на осигурените лица на НОИ;
10. администрира и поддържа общосистемната информация на РСЕ и на информационната система от Търговския регистър. Поддържа националните и ведомствените класификации (ЕКАТТЕ, класификатор на професиите, ведомствени номенклатури и други);
11. администрира достъпа до базата данни на Статистическия бизнес регистър и информационната система от данни на Търговския регистър;
12. дефинира съвкупности за статистическите изследвания на предприятията;
13. извършва обработка по формиране на извадките на статистическите наблюдения на предприятията;
14. регистрира данните от проведени наблюдения и актуализира характеристиките на статистическите единици;
15. извършва процедурите по „Годишно приключване на статистически единици”, чрез което се формира обхватът на активните, неактивните или прекратилите дейността си единици;
16. обработва журнала с предложения за „промяна на данните на статистическите единици - демографски събития”;
17. изготвя справки за вътрешни и външни потребители;
18. осигурява методологична помощ на статистическите отдели в НСИ и ТСБ при ползване на Бизнес регистъра;
19. участва в изпълнението на проекти, финансирани от ЕК, международни организации и други местни и чуждестранни възложители, свързани с изграждане и внедряване на нови методологии и дейности в областта на бизнес регистрите и статистическите единици, съобразно действащите регламенти на Съвета и ЕК.
Чл. 29. (1) Дирекция „Демографска и социална статистика” (ДСС) се състои от четири отдела:
1. отдел „Статистика на населението и жилищния фонд”;
2. отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието”;
3. отдел „Статистика на образованието и културата”;
4. отдел „Статистика на условията на живот”.
(2) Отдел „Cтатистика на населението и жилищния фонд” (СНЖФ) осъществява следните дейности:
1. разработва нови и усъвършенства съществуващите методологии в областта на статистиката на населението, демографските процеси, жилищния фонд и прогнози за населението;
2. провежда статистическите изследвания, включени в НСП, в областта на статистиката на населението, демографските процеси (ражданията, умиранията, браковете и разводите, вътрешната и външната миграция) и прогнози за населението;
3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;
4. оказва методологична помощ на другите органи на статистиката и на държавните органи, поддържащи административни регистри, използвани за статистически цели;
5. разработва, съгласува и актуализира нормативната база в областта на статистиката на населението, статистиката на демографските процеси, жилищния фонд и прогнози за населението в съответствие с изискванията на международните стандарти и Евростат;
6. подготвя методологични разработки, предложения и становища в областта на статистиката на населението, демографските процеси и прогнози за населението както в системата на НСИ, така и за Евростат;
7. подготвя и предоставя данни за населението, демографските процеси, жилищния фонд и прогнози за населението, необходими за общите и специализираните статистически издания, международни въпросници и за информационно обслужване на потребителите;
8. участва в работата на ведомствени и междуведомствени работни групи по проблемите на статистиката на населението, демографските процеси, жилищния фонд и прогнози за населението;
9. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и други, свързани с демографската статистика;
10. участва в разработването и поддържането на регистри, класификации и номенклатури в частта им за населението;
11. отговаря за съхранението на статистическата информация в съответствие със Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни;
12. поддържа и актуализира информационната система „Демография”;
13. оказва методологична помощ на ТСБ при обработката на първичните съобщения за демографските събития;
14. актуализира, поддържа и осигурява достъп до данните в генералната съвкупност от лица и домакинства, от които се формират извадките за изследванията на НСИ;
15. усъвършенства методологията и разработва основните насоки за провеждането на преброяванията на населението и жилищния фонд съгласно българското и европейското законодателство и международните препоръки;
16. осъществява международния обмен на статистическа информация с Евростат и статистическите отдели на международните организации в областта на методологията на преброяванията на населението и жилищния фонд;
17. осъществява координация на дейностите по подготовка и съгласуване на инструментариума на преброяванията на населението и жилищния фонд с други държавни органи на управление и академичната общност;
18. сътрудничи с други структурни звена на НСИ, имащи компетенции в областта на преброяванията на населението и жилищния фонд, включително и чрез обмен на данни.
(3) отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието” (СЗП) осъществява следните дейности:
1. осигурява изпълнението на съответната част от НСП чрез методологична работа в съответствие с европейското законодателство и международните договори в тази област, като организира и провежда статистически изследвания в областта на:
а) здравеопазването - годишни изследвания на дейността на: лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и здравните заведения; домовете за медико-социални грижи за деца; детските ясли; системата на здравните сметки (статистическа система за описание, класифициране и анализ на разходите за здраве и източниците на финансиране); провеждане на Европейско здравно интервю (на пет години);
б) правосъдието - статистически изследвания на престъпленията, обвиняемите и осъдените лица (престъпленията, завършили с осъждане, обвиняемите и осъдените лица с влезли в сила присъди), дейността на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и престъпленията на непълнолетните.
2. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;
3. разработва нови и подобрява съществуващите методологии и методики за провеждане на статистически изследвания в областта на здравеопазването и правосъдието, като осигурява тяхното съответствие с изискванията на Евростат и други международни организации;
4. оказва методологична помощ и съдействие на другите органи на статистиката и на държавните органи, поддържащи административните източници, използвани за статистически цели, в областта на здравеопазването и правосъдието;
5. осъществява международния обмен на статистически данни и информация с Евростат и статистическите отдели на международните организации в областта на здравеопазването и правосъдието;
6. осъществява междуведомствена координация с други органи на статистиката и ведомства по отношение на статистиката на здравеопазването и правосъдието;
7. подготвя анализи, аналитични доклади, методологични разработки, предложения и становища в областта на здравеопазването и правосъдието;
8. участва в работата на ведомствени и междуведомствени работни групи по проблемите на статистиката на здравеопазването и правосъдието;
9. оказва методологична помощ на експертите от ТСБ при провеждане на наблюденията на здравеопазването и правосъдието.
(4) Отдел „Статистика на образованието и културата” (СОК) осъществява следните дейности:
1. осигурява изпълнението на съответната част от НСП чрез методологична работа в съответствие с европейското законодателство в тази област, като организира и провежда статистически изследвания в областта на:
а) образованието - годишни изследвания на дейността на образователните институции (предучилищно образование; основно и средно образование; професионално обучение след средно образование; центрове за професионално обучение; висше образование; докторантура), както и репрезентативни изследвания на домакинствата и предприятията в областта на образованието и обучението;
б) културата - годишни изследвания на дейността на културните институции (музеи; театри; библиотеки; кина; радио- и телевизионна програмна дейност; филмово производство; книгоиздателска и печатна дейност).
2. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;
3. осъществява междуведомствена координация с други органи на статистиката и ведомства по отношение на статистиката на образованието и културата;
4. участва в съгласуването и актуализирането на нормативната база в областта на статистиката на образованието и културата в съответствие с изискванията на международните стандарти и регламентите на ЕК и Евростат;
5. подготвя и разпространява статистическа информация в областта на статистиката на образованието и културата;
6. осъществява международен обмен на статистическа информация в областта на статистиката на образованието и културата; координира дейността по предоставянето на данни от други органи на статистиката;
7. подготвя анализи, аналитични доклади, методологични разработки, предложения и становища в областта на статистиката на образованието и културата както в системата на НСИ, така и за Евростат;
8. участва в работата на ведомствени и междуведомствени работни групи по проблемите на статистиката на образованието и културата;
9. оказва методологична помощ на експертите от ТСБ при провеждане на наблюденията на образованието и културата.
(5) Отдел „Статистика на условията на живот” (СУЖ) осъществява следните дейности:
1. разработва нова и усъвършенства съществуващата методология в областта на статистическите изследвания „Наблюдение на домакинските бюджети” (HBS), „Статистика на доходите и условията на живот” (SILC), „Интегрирана статистика на социалната защита” (ESSPROS) и качеството на живот;
2. провежда статистическите изследвания, включени в НСП, в областта на статистиката на домакинските бюджети, доходите и условията на живот, интегрираната статистика на социалната защита и качеството на живот;
3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;
4. оказва методологична помощ на другите органи на статистиката и на държавните органи, поддържащи административни регистри, използвани за статистически цели;
5. разработва, съгласува и актуализира нормативната база в областта на статистиката на домакинските бюджети, доходите и условията на живот, интегрираната статистика на социалната защита и качеството на живот в съответствие с изискванията на международните стандарти и Евростат;
6. подготвя методологични разработки, предложения и становища в областта на домакинските бюджети, доходите и условията на живот, интегрираната статистика на социалната защита и качеството на живот както в системата на НСИ, така и за Евростат;
7. подготвя и предоставя данни от домакинските бюджети, доходите и условията на живот, интегрираната статистика на социалната защита и качеството на живот, необходими за общите и специализираните статистически издания, международни въпросници и за информационно обслужване на потребителите;
8. участва в работата на ведомствени и междуведомствени работни групи по проблемите на статистиката на домакинските бюджети, доходите и условията на живот, интегрираната статистика на социалната защита и качеството на живот;
9. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и др., свързани с домакинствата, семействата и провежданите в отдела изследвания;
10. участва в разработването и поддържането на регистри, класификации и номенклатури в частта им за домакинствата, семействата и провежданите в отдела изследвания;
11. отговаря за съхранението на статистическата информация в съответствие със Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни;
12. поддържа и актуализира базите с данни за домакинствата, семействата и провежданите в отдела изследвания;
13. оказва методологична помощ на експертите от ТСБ при обработката на първичните данни.
Чл. 30. (1) Дирекция „Макроикономическа статистика” (МС) се състои от пет отдела:
1. отдел „Нефинансови национални и регионални сметки”;
2. отдел „Финансови национални сметки”;
3. отдел „Потребителски цени, цени на жилища и паритети на покупателната способност”;
4. отдел „Сметки в околната среда и енергетиката”;
5. отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство”.
(2) Отдел „Нефинансови национални и регионални сметки” (ННРС) осъществява следните дейности:
1. разработва експресни и регулярни тримесечни и годишни оценки за брутния вътрешен продукт;
2. разработва тримесечни оценки за основни макроикономически показатели съгласно Европейската система от сметки;
3. разработва тримесечни и годишни оценки за заетостта, отработените човекочасове и производителността на труда в съответствие с принципите на Европейската система от сметки;
4. разработва оценки за брутния национален доход и среднопретеглената ставка на ДДС за целите на собствените ресурси на Европейския съюз;
5. разработва тримесечни нефинансови сметки за институционални сектори „Държавно управление” и „Останал свят”, годишни нефинансови национални сметки по институционални сектори и годишни данни за разходите на институционален сектор „Държавно управление” по функции на Класификацията на функциите на държавното управление (КОФОГ);
6. разработва регионални сметки в съответствие с принципите на Европейската система от сметки;
7. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;
8. осъществява международен обмен на статистическа информация в областта на националните сметки, отговаря за прилагането на методологията в областта на националните сметки в съответствие с принципите на Европейската система от сметки, координира дейността за осигуряването на контрол и качество на данните за националните сметки, участва в целеви групи и експертни мисии на международни органи и организации в областта на националните сметки;
9. при необходимост изисква допълнителна информация от другите структурни звена на НСИ с цел осигуряването на достатъчна и надеждна информация за целите на националните сметки.
(3) Отдел „Финансови национални сметки” (ФНС) осъществява следните дейности:
1. разработва прогнозни и окончателни годишни данни за излишъка/дефицита и дълга на институционален сектор „Държавно управление” - Нотификационни таблици и Въпросник към тях;
2. разработва годишни финансови национални сметки и данни за данъците и социалните осигуровки;
3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;
4. осъществява международен обмен на статистическа информация в областта на финансовата статистика с Евростат - статистически справки и въпросници, и отговаря за прилагането на методологията в областта на финансовата статистика в съответствие с принципите на Европейската система от сметки;
5. координира дейността за осигуряването на контрол и качество на данните за финансовата статистика, участва в целеви групи и експертни мисии на международни органи и организации в областта на финансовата статистика, участва в междуведомствена работна група съвместно с Българската народна банка и Министерството на финансите за разработване, производство и разпространение на държавна финансова статистика и финансовите национални сметки и подготвя становища в областта на финансовата статистика;
6. при необходимост изисква допълнителна информация от другите структурни звена на НСИ за осигуряването на достатъчна и надеждна информация за целите на финансовите национални сметки и финансовата статистика.
(4) Отдел „Потребителски цени, цени на жилища и паритети на покупателната способност” (ПЦЦЖППС) осъществява следните дейности:
1. извършва дейността по конструиране, производство и разпространение на националния индекс на потребителските цени (ИПЦ), на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) и на индекса на цените за малката по състав „кошница” (ИЦМК);
2. извършва дейността по конструиране, производство и разпространение на индексите на цените на жилищата (ИЦЖ) и на индексите на цените на жилищата, обитавани от техните собственици (ИЦЖОС);
3. разработва и усъвършенства методологията и инструментариума на статистическите наблюдения на потребителските цени и пазарните цени на жилищата и методиката за изчисляване на индексите на тяхното изменение, като осигурява хармонизирането им с изискванията на Евростат;
4. разработва и усъвършенства методологията и инструментариума на статистическите наблюдения на цените на новите и съществуващите жилища; на услугите, свързани с придобиването и собствеността на жилищата; и на застраховките, свързани с жилището и методиката за изчисляване на индексите на тяхното изменение, като осигурява хармонизирането им с изискванията на Евростат;
5. организира и провежда статистически наблюдения на потребителските цени, извършва обработката, производството и публикуването на статистическа информация за индексите на потребителските цени и инфлацията;
6. организира и провежда статистически наблюдения на цените на жилищата, извършва обработката, производството и публикуването на статистическа информация за индексите на цените на жилищата;
7. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;
8. разработва аналитични материали в областта на статистиката на потребителските цени и статистиката на цените на жилищата;
9. подготвя информационни материали, свързани с подготовката на статистическите издания, сайта на НСИ, информационното обслужване на обществеността и органите на държавната власт и управление, както и в изпълнение на международни договорености за предоставяне на информация;
10. участва в разработването, поддържането и актуализирането на статистическите класификации, използвани в областта на статистиката на потребителските цени и на цените на жилищата;
11. участва в работата на работни групи, срещи и семинари на национално и международно ниво в областта на статистиката на потребителските цени и на цените на жилищата;
12. осъществява методическо ръководство и координиране на работата по подготовката на национални статистически данни за международните сравнения на относителните равнища на цени и на макроикономически показатели в съответствие с Програмата за европейски сравнения (ПЕС);
13. организира подготовката и провеждането на специализирани ценови наблюдения в рамките на партньорството с европейските страни, ТСБ и външни експерти;
14. съвместно с Евростат организира и координира подготовката на национална статистическа информация, необходима за изчисляване на корекционните коефициенти, в съответствие с Регламента за заплащане на европейските функционери в различните страни;
15. участва в работата при подготовката на програми, стратегии в процеса на хармонизиране с международните статистически стандарти в качеството на редовен член на работните групи в Евростат „Паритети на покупателната способност” и „Член 64 от Регламента за заплащане на европейските функционери”.
(5) Отдел „Сметки в околната среда и енергетиката” (СОСЕ) осъществява следните дейности:
1. организира, координира, контролира и участва в разработването и провеждането на политиката на НСИ в областта на статистиката на околната среда и енергетиката;
2. разработва нови и усъвършенства съществуващи методики, методологии, инструментариум и технологии за провеждане на статистически изследвания в областта на статистиката и сметките на околната среда и енергетиката;
3. провежда статистически изследвания, включени в НСП, в следните области: източници на емисии, движение на ДМА с екологично предназначение, разходи за опазване на околната среда, производители на екологични стоки и услуги, екологични данъци и такси, субсидии за околната среда, водоснабдяване и водопотребление, канализация, пречиствателни станции, отпадъци от опаковки, битови, производствени и селскостопански отпадъци, подземни запаси, контрол и предотвратяване на замърсяванията на морските води и р. Дунав. Осигурява административна информация за: защитените територии, шумовото натоварване и наложените санкции и глоби;
4. провежда статистически изследвания и осигурява информация за: производство, внос, износ и доставки на енергийни продукти; цени на електрическа енергия и на природен газ за индустрията и домакинствата; комбинирани съоръжения за електроенергия и топлоенергия; общ енергиен баланс на страната; баланси на физическите енергийни потоци;
5. подготвя информация за показателите за устойчиво развитие като част от Стратегията за устойчиво развитие на ЕС и за стратегия „Европа 2020” за областта на околната среда и енергетиката;
6. разработва и актуализира техническите задания за обработка на информацията от статистическите изследвания в посочените области;
7. разработва и поддържа специализирани номенклатури и регистър на отчетните единици за статистическите изследвания за околната среда и енергетиката;
8. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените в предходната точка области;
9. участва в съгласуването и актуализирането на нормативната база в посочените области в съответствие с изискванията на националните и международните стандарти;
10. организира и провежда мероприятия за подобряване на качеството и достоверността на събраната и предоставяната информация;
11. изготвя аналитични материали, поддържа динамични редове и предоставя данни, необходими за общите статистически издания, международни въпросници и регламенти, както и за информационното обслужване на потребителите;
12. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и други;
13. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ и на потребителите на статистическа информация;
14. осигурява опазване на конфиденциалността на първичните данни, които се събират в хода на провежданите статистически изследвания, осъществява координация при събирането на административна информация за явленията, свързани с околната среда и енергетиката, извън редовните статистически изследвания.
(6) Отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство” (СЦСГС) осъществява следните дейности:
1. разработва, актуализира и усъвършенства статистическия инструментариум за изследванията в областта на агромонетарната статистика в съответствие с изискванията на действащото в ЕС законодателство;
2. отговаря за организацията и провеждането на изследванията в областта на агромонетарната статистика и статистиката на горското стопанство в съответствие с НСП;
3. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените в предходната точка области;
4. разработва материали за публикуване в сайта и изданията на НСИ в съответствие с Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ и Издателския план;
5. поддържа динамични редове за сателитните сметки, индексите и цените в селското стопанство;
6. съвместно с другите компетентни звена в НСИ участва в разработването, поддържането и актуализирането на системата от национални класификации и регистри;
7. координира дейностите между компетентните звена в НСИ по предоставянето на данни на Евростат за статистиката на селските райони за целите на изграждането и развитието на базата данни на ЕС;
8. съвместно с другите органи на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите, Изпълнителната агенция по горите и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури отговаря за прилагане на европейското законодателство при производството на статистическа информация в областта на селското, горското и рибното стопанство;
9. представлява България и НСС в работни групи на Евростат, Комитета по селскостопанска статистика на Евростат и други международни форуми в областта на селскостопанската статистика.
Чл. 31. (1) Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите” (МСУП) се състои от три отдела:
1. отдел „Регионална статистика и индикатори за мониторинг”;
2. отдел „Връзки с потребителите и е-услуги”;
3. отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти”.
(2) Отдел „Регионална статистика и индикатори за мониторинг” (РСИМ) осъществява следните дейности:
1. информационно осигурява системи от показатели по глобални, европейски и национални инициативи и програми (динамични редове и разпространение);
2. интегрира данни от изчерпателни и извадкови изследвания и административни източници;
3. осигурява геопространствена основа за интегрирана информация;
4. създава, поддържа и подобрява базите от данни, необходими за националните планове, програми и стратегии, както и за осигуряването на връзката им с международните документи;
5. отговаря за оперативното планиране и отчитане и осъществява координация по събирането на регионални данни от отделите в НСИ и ТСБ за различните нива на административно-териториалното деление на страната;
6. разработва методология за изграждане и поддържане на териториална организация на данните чрез средствата на Географската информационна система;
7. подготвя и разпространява информация чрез обвързване на статистически и геопространствени данни;
8. разработва, произвежда и подготвя за разпространение статистическа информация, свързана с кризисните събития;
9. осъществява международния обмен на статистическа информация с Евростат и статистическите отдели на международните организации по отношение на регионалната статистика и геостатистиката;
10. разработва нови и подобрява съществуващите методики за системите от ключови статистически показатели и извършва мониторинг на изпълнението на европейски, национални и регионални стратегии;
11. осигурява набора от основни икономически показатели и показателите за устойчиво развитие за отчитане на напредъка на страната в изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на ЕС, стратегия „Европа 2020” и други европейски стратегии чрез координация на събирането на данни от статистически изследвания и от административни източници при прилагане на хармонизирани методологии;
12. сътрудничи с други структурни звена на НСИ, включително и чрез обмен на данни, за осигуряване на необходимата информация за формиране на наборите от показатели за европейски, национални и регионални политики;
13. подготвя и организира работни срещи, участва в целеви групи на Евростат и ЕК, проекти с международни органи и организации за осигуряване на данните за ключовите индикатори за разработване и мониторинг на изпълнението на европейски, национални и регионални стратегии и регионална статистика.
(3) Отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” (ВПЕУ) осъществява следните дейности:
1. предоставя статистически информационни продукти и услуги на потребители от страната и чужбина;
2. подготвя нови и актуализира действащи споразумения за информационен обмен с министерства, държавни агенции, академични институции и други ведомства;
3. предоставя статистически данни по въпросници на международни организации;
4. осъществява дейността по подпомагане на потребителите на статистическа информация като част от дейността на мрежата от центрове в държавите - членки на ЕС (ESDS Network);
5. поддържа и обслужва приемната за потребители в ЦУ на НСИ;
6. проучва обществените потребности от статистическа информация;
7. оказва методологична помощ и съдействие на звената по разпространение на информацията в ТСБ;
8. поддържа всички интернет и интранет сайтове и страници на НСИ, свързани с дейността на НСИ;
9. отговаря за поддържането и управлението на системата „Инфостат”;
10. подпомага интегрирането на информационните системи на НСИ с информационните системи на държавната администрация във връзка с изграждането на информационното общество и „електронното правителство”;
11. разработва и поддържа онлайн услуги за потребителите и респондентите.
(4) Отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти” (ПБДП) осъществява следните дейности:
1. отговаря за съставителството, редакцията и спазването на единния графичен дизайн на НСИ при оформлението на общите статистически публикации;
2. отговаря за редакцията и оформлението на специализираните статистически публикации;
3. разработва информационни материали, брошури, дипляни и др. за предоставяните от НСИ продукти и услуги;
4. осъществява координация и контрол на дейността по предпечатната и печатната подготовка на печатните и електронните публикации на НСИ и статистическия инструментариум;
5. отговаря за редакцията на прессъобщенията с резултатите от статистическите изследвания на български и английски език и координира дейността по публикуването им на сайта на НСИ съвместно с отдел ВПЕУ;
6. разработва годишния Издателски план и Каталога на статистическите издания;
7. изследва и анализира потребителското търсене в областта на печатните и електронните публикации на НСИ и прави предложения за промени в Издателския план, както и за обновяване на библиотечния фонд;
8. организира и координира дейността по абонамента и разпространението на статистическите публикации в системата на НСИ, в страната и чужбина;
9. администрира интернет портала на дигиталната библиотека и осъществява дейности, свързани с развитието на интегрираната информационно-търсеща библиотечна система;
10. осъществява национален и международен книгообмен;
11. обслужва потребители от страната и чужбина в читалнята на библиотеката на НСИ;
12. поддържа архив, в който се съхранява библиотечният фонд от български и международни статистически издания.
Чл. 32. (1) Дирекция „Информационни системи и инфраструктура” (ИСИ) се състои от три отдела:
1. отдел „Информационни системи и приложен софтуер”;
2. отдел „Управление на бази данни”;
3. отдел „Информационна и комуникационна инфраструктура”.
(2) Отдел „Информационни системи и приложен софтуер” (ИСПС) осъществява следните дейности:
1. разработва, внедрява, поддържа и усъвършенства приложните информационни системи за статистическите изследвания;
2. планира, координира и следи за успешното предоставяне на услугите от външни партньори, свързани с изграждането и развитието на приложни информационни системи, подпомага ефективното им управление чрез изготвяне на технически задания, препоръки и предложения;
3. осигурява взаимодействието на информационните системи в ЦУ и ТСБ;
4. реализира технологична обработка на данните от статистическите изследвания; 
5. разработва, внедрява и поддържа аналитични приложения чрез използване на SPSS Statistics Server;
6. планира и подготвя предложения за закупуване на нови среди за разработка и специализиран статистически софтуер;
7. осигурява дейностите по привеждане на приложния софтуер на НСИ в съответствие със световните стандарти и с изискванията на ЕС;
8. организира съвместно с отдел „Човешки ресурси” подготовката и повишаването на квалификацията на служителите на отделите в НСИ и ТСБ в областта на обработката на информационни масиви от данни.
(3) Отдел „Управление на бази данни” (УБД) осъществява следните дейности:
1. инсталира, поддържа и осъществява мониторинг и контрол на сървърите за управление на бази данни, аналитичните бази данни, сървърите за приложения и приложни системи и продукти;
2. резервира информацията с цел нейната защита и гарантиране на бързото възстановяване на информационните системи;
3. поддържа и администрира анкетьорския център, подпомагащия център на НСИ и средата за обмен на данни и метаданни с държавните институции, Евростат и международни организации;
4. подпомага интегрирането на информационните системи на НСИ с информационните системи на държавната администрация във връзка с изграждането на информационно общество и е-управление;
5. поддържа репликация в реално време на вписванията в Търговския регистър и Регистър БУЛСТАТ в базите данни на НСИ;
6. организира поддържането и функционирането на Националния регистър на населените места, Общия регистър на търговците и Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ);
7. извършва първична обработка и анализ на данни от административни регистри и информационни системи и предоставя резултатите на статистическите дирекции и отдели;
8. консултира респондентите по технически проблеми, свързани с използването на информационните системи за събиране на статистически данни;
9. актуализира електронните подписи за обмен на електронни документи и електронно банкиране.
(4) Отдел „Информационна и комуникационна инфраструктура” (ИКИ) осъществява следните дейности:
1. планира и изготвя предложения за своевременно обновяване и закупуване на нови технически средства и системен софтуер;
2. извършва инсталиране и системно администриране на сървърите на информационните системи в НСИ;
3. администрира и осъществява мониторинг на сървърите в Информационния център на НСИ;
4. администрира, поддържа и осъществява мониторинг на комуникационната инфраструктура в НСИ;
5. осигурява информационната сигурност на информационната и комуникационната инфраструктура в НСИ;
6. инсталира необходимия софтуер и поддържа персоналните компютри и принтери в НСИ;
7. инсталира и поддържа копирната техника в НСИ;
8. поддържа телефонната мрежа.
Чл. 33. Дирекция „Обща методология, анализ и координация на статистическите изследвания” (ОМАКСИ) осъществява следните дейности:
1. осигурява обща методологична рамка на извадкови статистически изследвания;
2. разработва и актуализира указания за осигуряване на конфиденциалност на статистическите данни;
3. извършва оценка на качеството на данните от статистически изследвания (извадкови и изчерпателни) и съгласува секторните доклади за качество;
4. разработва методологии на изследвания по нови явления и процеси в обществото;
5. разработва единна методология за измерване и управление на натоварването на респондентите (предприятия, домакинства и лица);
6. разработва и актуализира (при необходимост) концепция за генералната съвкупност от лица и домакинства, от която се излъчват извадките за статистическите изследвания с такива единици за наблюдение, съвместно с отделите, които ги провеждат;
7. извършва интердисциплинарни анализи;
8. разработва методологии за ключови анализи, тематични речници, ръководства, справочници и система от статистически показатели за анализ;
9. разработва технологии за съчетаване на данни от различни статистически изследвания (извадкови, изчерпателни и административни);
10. организира обучение на експертите в НСИ по внедряване на нови методи за изследване, анализ и специализиран софтуер; 
11. поддържа база с метаданни за статистически изследвания;
12. поддържа информационна система „Класификации”;
13. съгласува докладите от международните командировки на експертите от НСИ;
14. координира научноизследователската дейност в областта на статистическата методология в тясно сътрудничество с академичната общност;
15. отговаря за изготвянето на стратегически документи в областта на статистиката;
16. планира, организира и извършва оперативната координация на статистическата дейност в НСИ;
17. осъществява взаимодействието с другите органи на статистиката при съставянето, изпълнението и отчитането на НСП;
18. осъществява координацията при организиране и провеждане на заседанията на Националния статистически съвет;
19. осъществява оперативната координация между ЦУ на НСИ и ТСБ.
 
 
Раздел VІ
Териториални статистически бюра
 
Чл. 34. Териториалните статистически бюра (ТСБ) са второстепенни разпоредители с бюджет към НСИ, които:
1. провеждат държавната политика в областта на статистиката на територията на региона, в който се намират;
2. осъществяват събирането и обработването на статистически данни за изследванията, предвидени в НСП, от респондентите (статистическите единици) на територията на региона, в който се намират;
3. събират, обработват и разпространяват статистическа информация на основата на утвърдени методологии и методики за провеждане на статистически изследвания, включени в НСП, и по заявки на потребители;
4. осъществяват контрол и координация на изпълнението на статистическите наблюдения на територията на региона, в който се намират;
5. поддържат постоянен контакт с ЦУ на НСИ, което осъществява цялостното ръководство по планирането и провеждането на статистическите изследвания чрез специализирани отдели;
6. предават и получават данни на и от други структури на НСИ съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.
Чл. 35. (1) ТСБ се ръководят от директори.
(2) Директорите на ТСБ:
1. организират цялостната дейност на ТСБ и провеждането на статистическите изследвания съгласно НСП;
2. разработват и утвърждават вътрешните правилници и поименните разписания на длъжностите в ТСБ;
3. назначават служителите в териториалните статистически бюра;
4. отговарят за оперативното планиране и отчитане на дейността на ТСБ;
5. организират разпространението на статистическата информация в региона;
6. контролират качеството на производството на статистическата информация;
7. отговарят за осъществяването на цялостен контрол върху използването на информационните системи, опазването и поддръжката на активите и информацията в съответното ТСБ;
8. представят на председателя на НСИ ежемесечни отчети за дейността и изпълнението на бюджета на ТСБ;
9. извършват и други задачи по разпореждане на председателя, заместник-председателите и главния секретар на НСИ.
 
 
Глава пета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА НСИ
 
Раздел І
Организация на работата
 
Чл. 36. (1) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи административните звена в НСИ изготвят проекти, анализи, програми, концепции, позиции, становища, отчети, доклади, докладни записки, информации, паметни бележки, проекти на: договори, решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, нормативни и административни актове и други документи.
(2) Административните звена в НСИ си взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава окончателното становище.
(3) Взаимодействието между звената в НСИ при осъществяване на дейности, отнасящи се до две или повече административни звена, се осигурява чрез спазване на следния ред на работа:
1. обща координация:
а) с резолюция на председателя или на ресорния заместник-председател, респективно на главния секретар, или на директор на ТСБ върху документите задължително се посочват водещото звено, конкретните задачи за изпълнение, указанието за съгласуване с други звена, изпълнителят и срокът;
б) водещото звено, посочено на първо място в резолюцията, е основен изпълнител на възложената задача и главен координатор с другите звена, с които трябва да се съгласува изпълнението на задачата;
в) другите звена, посочени в резолюцията, задължително изпращат на водещото звено своето становище по въпроси от съвместна компетентност;
г) ръководителят на административното звено, изготвило и съгласувало съответния документ, задължително го подписва или парафира преди внасянето му за подпис от председателя, ресорния заместник-председател/главния секретар, респективно директор на ТСБ;
д) административни звена, получили документи с резолюция по въпроси, които не са в рамките на техните функции, ги изпращат на компетентното административно звено с копие до лицето, поставило резолюция върху съответния документ.
2. субординация:
а) ръководителите на административни звена или служители, които са на пряко подчинение на председателя, докладват на него;
б) ръководителите на административните звена докладват на ресорния заместник-председател, респективно на главния секретар, въпросите от своята компетентност, както и изпълнението на възложените им задачи.
3. взаимна информираност:
а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ характер се предоставят на заинтересованите административни звена;
б) административни звена, получили информация и материали от компетентността и на други звена, съобщават това на заинтересованите по съответния ред.
4. контрол по изпълнението:
а) общият контрол по изпълнението на поставените задачи се осъществява от съответния ресорен заместник-председател, респективно от главния секретар, и от инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията в предвидените случаи на вътрешните правила;
б) ръководителите на административните звена в НСИ осъществяват цялостен контрол върху дейността на съответното звено, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност.
Чл. 37. (1) Входящите и създадените в резултат на дейността на НСИ документи се регистрират в автоматизираната информационна система.
(2) При завеждане на документите в системата се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.
(3) Изходящите от НСИ документи се съставят в толкова екземпляра, колкото са получателите, и един екземпляр, който съдържа имената, длъжността, звеното и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на административното звено, като се посочва и датата.
(4) Организацията, редът и начинът на движение на служебните преписки се определят с Инструкция за деловодната дейност и документооборота в ЦУ на НСИ, утвърдена със заповед на председателя.
Чл. 38. (1) Ръководителите на звената в НСИ ръководят, организират, разпределят, координират и контролират работата на служителите от звеното. Това става в съответствие с посочените в този правилник дейности и длъжностните им характеристики.
(2) Ръководителите на звената оказват методическа и професионална помощ на служителите в звеното при изпълнение на поставените им задачи. Те участват пряко в изготвянето на анализи, разработки, становища и предложения на звеното.
(3) Ръководителите на звената отчитат работата на звеното пред непосредствения си ръководител.
(4) Директорите на дирекции от ЦУ и директорите на ТСБ докладват на главния секретар всички административни въпроси, по които е необходимо да се организира обща координация на две и повече звена от различни дирекции. Координацията по специализираните дейности се осъществява от съответния ресорен заместник-председател.
(5) Ръководителите на административните звена носят отговорност за дейността на звеното в съответствие с посочените в този правилник дейности.
(6) При отсъствие на ръководител на звено той се замества от определен от него служител.
Чл. 39. (1) Задачите на държавните служителите и на лицата, работещи по трудово правоотношение, се възлагат с писмена резолюция на прекия и/или контролиращия ръководител.
(2) По изключение в неотложни случаи задачите на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение, могат да се възлагат и от председателя и/или от съответния ресорен заместник-председател, респективно от главния секретар, съобразно изискванията на чл. 37, ал. 3. В тези случаи задачите на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение, могат да се възлагат и с устна заповед на съответния ръководител.
(3) Държавните служители и лицата, работещи по трудов договор, изпълняват възложените им задачи и отговарят за тяхното срочно и качествено изпълнение съобразно длъжностните си характеристики пред прекия си ръководител.
Чл. 40. Приемното време на председателя, заместник-председателите, главния секретар и административните звена, обслужващи граждани, се оповестява на специално обозначени места в сградата на НСИ и на сайта на НСИ.
Чл. 41. Пропускателният режим в НСИ се организира и контролира в съответствие с инструкция, утвърдена от председателя.
 
Раздел ІІ
Работно време и почивки
 
Чл. 42. (1) Работното време в НСИ е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Работният ден започва в 9.00 часа и приключва в 17.30 часа с обедна почивка от 30 минути. Обедната почивка може да се ползва между 12.00 и 14.00 часа.
(3) Работното време в НСИ може да бъде и с променливи граници в съответствие с чл. 139, ал. 9 от Кодекса на труда и чл. 51, ал. 3 от Закона за държавния служител.
(4) Присъствието на служителите с работно време с променливи граници е през периода от 7.30 часа до 18.30 часа при спазване на условията по ал. 1 със задължително присъствие от 10.00 до 16.00 часа.
(5) Редът за определяне и отчитане на работното време се определя със заповед на главния секретар.
 
Раздел ІІІ
Опазване на статистическата тайна
 
Чл. 43. (1) НСИ осигурява опазване на индивидуалните данни и предотвратяване на злоупотребата с тях, като предприема необходимите организационни и технически мерки и допуска до работа с такива данни само лица, подписали клетвена декларация за опазване на статистическата тайна.
(2) Получаването, обработката, използването и съхраняването на данни, представляващи статистическа тайна, се извършват по ред, определен с правилник, утвърден от председателя на НСИ.
(3) Физическите лица, на които е възложено събирането, получаването, обработката или съхраняването на данни, представляващи статистическа тайна, подписват клетвена декларация за опазване на тайната при изпълнение на задълженията си и в срок пет години от приключването им.
(4) НСИ и органите на статистиката използват индивидуалните данни по чл. 25 от Закона за статистиката само за статистически цели, освен ако субектите, за които се отнасят тези данни, са дали писменото си съгласие относно тяхното използване за други конкретно посочени цели.
 
 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. Устройственият правилник на НСИ е утвърден със Заповед № РД-05-841/03.12.2019 г. на председателя на НСИ.
§ 2. В едномесечен срок от влизане в сила на Устройствения правилник за длъжностите, функциите на които се изменят, следва да се актуализират длъжностните характеристики.
§ 3. Устройственият правилник се прилага и за ТСБ. Председателят утвърждава със заповед наименованията на звената в ТСБ и тяхната численост.
 
 
Приложение № 1 към чл. 16, ал. 5 от УП на НСИ
 
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Национален статистически институт общо
968
в това число:
 
Централно управление
321
Ръководство
 
Председател
1
Заместник-председател
3
Главен секретар
1
Сектор „Сигурност на информацията, информационните и комуникационни технологии и ОМП”
4
Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
5
Финансов контрольор
1
Звено „Вътрешен одит”
4
Отдел „Международно сътрудничество”
9
Обща администрация
 
в това число дирекция „Обща администрация”
39
Специализирана администрация
254
в това число:
 
Дирекция „Бизнес статистика”
81
Дирекция „Демографска и социална статистика”
37
Дирекция „Макроикономическа статистика”
65
Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”
31
Дирекция „Информационни системи и инфраструктура”
29
Дирекция „Обща методология, анализ и координация на статистическите изследвания”
11
Териториални статистически бюра
647
Териториално статистическо бюро - Югозапад
171
Териториално статистическо бюро - Юг
126
Териториално статистическо бюро - Югоизток
82
Териториално статистическо бюро - Североизток
89
Териториално статистическо бюро - Север
87
Териториално статистическо бюро - Северозапад
92
 
Устройственият правилник не се обнародва в „Държавен вестник” съгласно чл. 4, ал. 1, т. 12 от Закона за „Държавен вестник”.

 

Публикуван на 04.12.2019 г.