Премини към основното съдържание

Отдел "Статистика на труда, научноизследователска и развойна дейност, иновации и информационно общество"

Тодор Давидков
Началник на отдел "Статистика на труда, научноизследователска и развойна дейност, иновации и информационно общество"
 
Роден на 14 ноември 1978 г. в гр. София.
Магистър „Счетоводство“ - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (2002 - 2003).
Бакалавър „Икономика със специализация икономическа социология“ - Университет за национално и световно стопанство (1997-2001).
От 2002 г. до момента работи в Националния статистически институт, като заема различни длъжности в областта на статистиката на пазара на труда.
Владее английски език.
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 568
 

 

Отдел „Статистика на труда, научноизследователска и развойна дейност, иновации и информационно общество” осъществява следните дейности:

1. събира, обработва и разпространява официална краткосрочна и годишна статистическа информация за състоянието и динамиката на заетостта, безработицата, свободните работни места и разходите за труд в националната икономика;

2. осъществява наблюдение на работната сила с цел да се осигури информация за най-важните характеристики на заетостта и безработицата в Република България;

3. организира, провежда и отговаря за изследванията по краткосрочна статистика на заетостта и разходите за труд с цел да се осигури месечна и тримесечна информация за трудовите възнаграждения, разходите на работодателите, свързани с използвания от тях наемен труд, и свободните работни места;

4. организира, провежда и отговаря за изследванията по годишна статистика на заетостта и разходите за труд с цел да се осигурят годишни данни за средната работна заплата и разходите за труд съгласно изискванията на европейското законодателство;

5. осъществява наблюдение на структурата на заплатите с цел да се осигури детайлна и съпоставима на европейско ниво информация за разпределението и връзката между размера на трудовото възнаграждение, индивидуалните характеристики на наетите лица и тези на техния работодател;

6. разработва методологията и инструментариума на статистическите изследвания по начин, осигуряващ в максимална степен съгласуваност с изискванията за качество на Европейска статистическа система и удовлетворяване на нуждите на потребителите в областта на статистиката на труда;

7. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

8. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ, на други органи на статистиката и на потребителите на статистическа информация относно провежданите от отдела статистически изследвания;

9. организира събирането и обработката на статистическа информация за заетостта, безработицата, свободните работни места, възнагражденията и разходите за труд;

10. разпространява официални статистически данни за основните показатели, характеризиращи пазара на труда;

11. участва в работата на Евростат под формата на работни срещи, семинари и пилотни проекти, както и в работата на междуведомствени и вътрешноведомствени експертни групи по теми, свързани със статистиката на пазара на труда;

12. разработва нови и усъвършенства съществуващи методики, методологии и инструментариум за провеждане на статистически изследвания в областта на научноизследователската и развойната дейност, иновациите и информационното общество (използване на информационно-комуникационни технологии от предприятията, домакинствата и лицата);

13. провежда статистически изследвания, включени в НСП, в посочените области;

14. отговаря за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвания в посочените области;

15. разработва и актуализира техническите задания за автоматична обработка на информацията от статистическите изследвания в посочените области;

16. участва в съгласуването и актуализирането на нормативната база в посочените области в съответствие с изискванията на националните и международните стандарти;

17. организира и провежда мероприятия за подобряване на качеството и достоверността на събраната и предоставяната информация;

18. изготвя аналитични материали, поддържа динамични редове и предоставя данни, необходими за общите статистически издания, международни въпросници, както и за информационното обслужване на потребителите;

19. участва в работата на Евростат и други международни организации под формата на работни групи, целеви групи, семинари и други;

20. оказва методологична помощ и съдействие на респондентите, на експертите от ТСБ и на потребителите на статистическа информация.