Премини към основното съдържание

Многоотраслова статистика


Тема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
Тема 5.1. Бизнес тенденции
Наблюдение на потребителите 07 февруари 2024 г. януари 2024 г.
10 май 2024 г. април 2024 г.
7 август 2024 г. юли 2024 г.
7 ноември 2024 г. октомври 2024 г.
Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството,
търговията на дребно и услугите
30 януари 2024 г. януари 2024 г.
28 февруари 2024 г. февруари 2024 г.
29 март 2024 г. март 2024 г.
29 април 2024 г. април 2024 г.
30 май 2024 г. май 2024 г.
28 юни 2024 г. юни 2024 г.
30 юли 2024 г. юли 2024 г.
29 август 2024 г. август 2024 г.
30 септември 2024 г. септември 2024 г.
30 октомври 2024 г. октомври 2024 г.
28 ноември 2024 г. ноември 2024 г.
30 декември 2024 г. декември 2024 г.
Тема 5.2. Показатели за мониторинг на национални и европейски политики
Ключови показатели за България 03 април 2024 г. последни данни към 3 април 2024 г.
03 юли 2024 г. последни данни към 3 юли 2024 г.
02 октомври 2024 г. последни данни към 2 октомври 2024 г.
30 декември 2024 г. последни данни към 30 декември 2024 г.
Тема 5.3. Сметки в околната среда
Емисии на вредни вещества в атмосферата 15 февруари 2024 г. 2022 г.
Битови отпадъци 15 февруари 2024 г. 2022 г.
Общи приходи от данъци и такси и извършени разходи за битови отпадъци 15 февруари 2024 г. 2022 г.
Отпадъци от икономическата дейност 15 февруари 2024 г. 2022 г.
Ведомствени наблюдения, свързани с околната среда 15 февруари 2024 г. 2022 г.
Движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение 15 февруари 2024 г. 2022 г.
Водопотребление, водоснабдяване и канализация 15 февруари 2024 г. 2022 г.
Пуснати на пазара опаковки 15 февруари 2024 г. 2022 г.
Подземни запаси 15 февруари 2024 г. 2022 г.
Разходи за опазване и възстановяване на околната среда 20 декември 2024 г. 2022 г.
Екологични данъци 30 април 2024 г. 2022 г.
Екологични стоки и услуги 31 октомври 2024 г. 2022 г.
Тема 5.4. Статистика на жилищния фонд
Краткосрочна статистика на жилищните сгради 7 февруари 2024 г. IV тримесечие 2023 предварителни данни
7 май 2024 г. 2023 г.
09 май 2024 г. I тримесечие 2024 г. - предварителни данни
08 август 2024 г. II тримесечие 2024 г. - предварителни данни
07 ноември 2024 г. III тримесечие 2024 г. - предварителни данни
Жилищен фонд 29 юли 2024 г. 2023 г.
Тема 5.5. Регионална статистика и географски информационни системи
Административно-териториално и териториално деление на Република България 8 май 2024 г. 2023 г.
Баланс на територията на Република България по вид територии 7 юни 2024 г. 2023 г.
Характеристика на състоянието на регионите 19 декември 2024 г. 2023 г.
Възникнали бедствия, аварии, инциденти и кризи 3 декември 2024 г. 2023 г. - окончателни данни
Тема 5.6. Наука, технологии и иновации
Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) 29 февруари 2024 г. 2022 г. - окончателни данни
31 октомври 2024 г. 2023 г. - предварителни данни
Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност 28 юни 2024 г. 2023 г.
Иновационна дейност 28 юни 2024 г. 2022 г.
Тема 5.7. Информационно общество
Използване на ИКТ в домакинствата и от лицата 6 декември 2024 г. 2024 г.
Използване на ИКТ и е-търговията в предприятията 6 декември 2024 г. 2024 г.