Премини към основното съдържание

Бизнес статистика


Тема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
Тема 3.1. Годишна бизнес статистика
Тема 3.1.1. Нефинансови предприятия
Дейност на нефинансовите предприятия, всички сектори 31 август 2023 г. 2022 г. - предварителни данни
30 ноември 2023 г. 2022 г.
Промишлени продукти в натурално изражение - по номенклатура ПРОДПРОМ 2022 31 август 2023 г. 2022 г. - предварителни данни
30 ноември 2023 г. 2022 г. - окончателни данни
Чуждестранни преки инвестиции 31 август 2023 г. 2022 г. - предварителни данни
30 ноември 2023 г. 2022 г. - окончателни данни
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи 31 август 2023 г. 2022 г. - предварителни данни
30 ноември 2023 г. 2022 г. - окончателни данни
Продажби на едро и дребно по групи стоки 30 ноември 2023 г. 2022 г.
Търговски обекти за продажби на дребно 30 ноември 2023 г. 2022 г.
Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство 30 ноември 2023 г. 2022 г.
Структурна бизнес статистика за нефинансовите предприятия 30 юни 2023 г. 2021 г.
Тема 3.1.2. Финансови предприятия и предприятия с нестопанска цел
Предприятия с нестопанска цел 31 август 2023 г. 2022 г. - предварителни данни
30 ноември 2023 г. 2022 г. - окончателни данни
Застрахователни и презастрахователни предприятия 31 август 2023 г. 2022 г. - предварителни данни
30 ноември 2023 г. 2022 г. - окончателни данни
Пенсионни дружества и фондове 31 август 2023 г. 2022 г. - предварителни данни
30 ноември 2023 г. 2022 г. - окончателни данни
Специализирани инвестиционни предприятия 31 август 2023 г. 2022 г. - предварителни данни
30 ноември 2023 г. 2022 г. - окончателни данни
Структурна бизнес статистика за финансовите предприятия 30 юни 2023 г. 2021 г.
Тема 3.2. Краткосрочна бизнес статистика
Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността 30 януари 2023 г. декември 2022 г.
28 февруари 2023 г. януари 2023 г.
30 март 2023 г. февруари 2023 г.
28 април 2023 г. март 2023 г.
30 май 2023 г. април 2023 г.
30 юни 2023 г. май 2023 г.
28 юли 2023 г. юни 2023 г.
30 август 2023 г. юли 2023 г.
29 септември 2023 г. август 2023 г.
30 октомври 2023 г. септември 2023 г.
30 ноември 2023 г. октомври 2023 г.
29 декември 2023 г. ноември 2023 г.
Продажби в промишлеността, строителството и търговията 10 януари 2023 г. ноември 2022 г.
10 февруари 2023 г. декември 2022 г.
10 март 2023 г. януари 2023 г.
10 април 2023 г. февруари 2023 г.
10 май 2023 г. март 2023 г.
9 юни 2023 г. април 2023 г.
10 юли 2023 г. май 2023 г.
10 август 2023 г. юни 2023 г.
8 септември 2023 г. юли 2023 г.
10 октомври 2023 г. август 2023 г.
10 ноември 2023 г. септември 2023 г.
8 декември 2023 г. октомври 2023 г.
Наети лица и средна работна заплата 14 февруари 2023 г. IV тримесечие 2022 г.
24 февруари 2023 г. 2022 г. - предварителни данни
12 май 2023 г. I тримесечие 2023 г.
11 август 2023 г. II тримесечие 2023 г.
13 ноември 2023 г. III тримесечие 2023 г.
Индекс на разходите за труд 22 март 2023 г. IV тримесечие 2022 г.
22 юни 2023 г. I тримесечие 2023 г.
21 септември 2023 г. II тримесечие 2023 г.
21 декември 2023 г. III тримесечие 2023 г.
Индекс на оборота в услугите 24 февруари 2023 г. IV тримесечие 2022 г.
25 май 2023 г. I тримесечие 2023 г.
24 август 2023 г. II тримесечие 2023 г.
24 ноември 2023 г. III тримесечие 2023 г.
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи 24 февруари 2023 г. IV тримесечие 2022 г.
25 май 2023 г. I тримесечие 2023 г.
24 август 2023 г. II тримесечие 2023 г.
24 ноември 2023 г. III тримесечие 2023 г.
Разходи за строителство 24 февруари 2023 г. IV тримесечие 2022 г.
25 май 2023 г. I тримесечие 2023 г.
25 август 2023 г. II тримесечие 2023 г.
24 ноември 2023 г. III тримесечие 2023 г.
Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство 03 февруари 2023 г. IV тримесечие 2022 г.
04 май 2023 г. I тримесечие 2023 г.
04 август 2023 г. II тримесечие 2023 г.
03 ноември 2023 г. III тримесечие 2023 г.
Цени на производител в услугите 01 март 2023 г. IV тримесечие 2022 г.
01 юни 2023 г. I тримесечие 2023 г.
01 септември 2023 г. II тримесечие 2023 г.
01 декември 2023 г. III тримесечие 2023 г.
Тема 3.3. Енергийна статистика
Производство и доставки на енергийни продукти 30 януари 2023 г. ноември 2022 г.
1 март 2023 г. декември 2022 г.
3 април 2023 г. януари 2023 г.
28 април 2023 г. февруари 2023 г.
30 май 2023 г. март 2023 г.
29 юни 2023 г. април 2023 г.
01 август 2023 г. май 2023 г.
29 август 2023 г. юни 2023 г.
29 септември 2023 г. юли 2023 г.
30 октомври 2023 г. август 2023 г.
29 ноември 2023 г. септември 2023 г.
29 декември 2023 г. октомври 2023 г.
Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия 16 януари 2023 г. 2021 г.
Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти 30 март 2023 г. II шестмесечие 2022 г.
29 септември 2023 г. I шестмесечие 2023 г.
Комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия 28 април 2023 г. 2021 г.
Възобновяеми енергийни източници 06 ноември 2023 г. 2022 г.
Общ енергиен баланс 06 ноември 2023 г. 2022 г.
Районни отоплителни и охладителни системи 28 април 2023 г. 2021 г.
Тема 3.4. Транспорт
Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) 24 февруари 2023 г. IV тримесечие 2022 г.
26 май 2023 г. I тримесечие 2023 г.
25 август 2023 г. II тримесечие 2023 г.
24 ноември 2023 г. III тримесечие 2023 г.
Републиканска пътна мрежа според класа на пътя и вида на настилката 26 май 2023 г. 2022 г.
Натоварени и разтоварени товари в морските пристанища по направления 28 юли 2023 г. 2022 г.
Натоварени и разтоварени товари в речните пристанища по направления 28 юли 2023 г. 2022 г.
Обслужени пътници и обработени товари на летищата 28 юли 2023 г. 2022 г.
Товарен автомобилен транспорт 15 март 2023 г. 2022 г.
Железопътен транспорт - превозени товари и извършена работа от железопътния транспорт по видове товари според Единна класификация на товарите в транспорта; железопътни произшествия, убити и ранени по вид на произшествието 26 май 2023 г. 2022 г.
Тема 3.5. Туризъм
Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България 27 януари 2023 г. декември 2022 г.
15 февруари 2023 г. 2022 г. - годишни данни
27 февруари 2023 г. януари 2023 г.
28 март 2023 г. февруари 2023 г.
28 април 2023 г. март 2023 г.
29 май 2023 г. април 2023 г.
27 юни 2023 г. май 2023 г.
27 юли 2023 г. юни 2023 г.
28 август 2023 г. юли 2023 г.
29 септември 2023 г. август 2023 г.
27 октомври 2023 г. септември 2023 г.
27 ноември 2023 г. октомври 2023 г.
28 декември 2023 г. ноември 2023 г.
Места за настаняване 12 януари 2023 г. ноември 2022 г.
10 февруари 2023 г. декември 2022 г.
09 март 2023 г. 2022 г. - годишни данни
10 март 2023 г. януари 2023 г.
11 април 2023 г. февруари 2023 г.
11 май 2023 г. март 2023 г.
12 юни 2023 г. април 2023 г.
11 юли 2023 г. май 2023 г.
10 август 2023 г. юни 2023 г.
12 септември 2023 г. юли 2023 г.
10 октомври 2023 г. август 2023 г.
10 ноември 2023 г. септември 2023 г.
11 декември 2023 г. октомври 2023 г.
Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението 24 февруари 2023 г. IV тримесечие 2022 г. - предварителни данни
31 март 2023 г. 2022 г. - окончателни данни
26 май 2023 г. I тримесечие 2023 г. - предварителни данни
24 август 2023 г. II тримесечие 2023 г. - предварителни данни
22 ноември 2023 г. III тримесечие 2023 г. - предварителни данни
Сателитни сметки за туризма 20 декември 2023 г. 2021 г.
Тема 3.6. Бизнес регистър
Демография на предприятията 28 юли 2023 г. 2021 г.
Регионална бизнес демография 27 октомври 2023 г. 2021 г.
Статистика на фамилния бизнес 30 ноември 2023 г. 2022 г.
Регистрации и банкрути 17 януари 2023 г. IV тримесечие 2022 г.
12 април 2023 г. I тримесечие 2023 г.
17 юли 2023 г. II тримесечие 2023 г.
17 октомври 2023 г. III тримесечие 2023 г.
Тема 3.7. Външна търговия със стоки
Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни 13 януари 2023 г. ноември 2022 г.
10 февруари 2023 г. декември 2022 г.
13 март 2023 г. януари 2023 г.
11 април 2023 г. февруари 2023 г.
12 май 2023 г. март 2023 г.
12 юни 2023 г. април 2023 г.
10 юли 2023 г. май 2023 г.
10 август 2023 г. юни 2023 г.
13 септември 2023 г. юли 2023 г.
12 октомври 2023 г. август 2023 г.
9 ноември 2023 г. септември 2023 г.
12 декември 2023 г. октомври 2023 г.
Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни 13 януари 2023 г. октомври 2022 г.
10 февруари 2023 г. ноември 2022 г.
13 март 2023 г. декември 2022 г.
11 април 2023 г. януари 2023 г.
12 май 2023 г. февруари 2023 г.
12 юни 2023 г. март 2023 г.
10 юли 2023 г. април 2023 г.
10 август 2023 г. май 2023 г.
13 септември 2023 г. юни 2023 г.
12 октомври 2023 г. юли 2023 г.
9 ноември 2023 г. август 2023 г.
12 декември 2023 г. септември 2023 г.
Стокообмен на Р България 13 септември 2023 г. 2022 г. - окончателни данни
Индекси на цените на износа и вноса 24 март 2023 г. IV тримесечие 2022 г. - предварителни данни
26 юни 2023 г. I тримесечие 2023 г. - предварителни данни
28 септември 2023 г. II тримесечие 2023 г. - предварителни данни
28 септември 2023 г. 2022 г. - окончателни данни
22 декември 2023 г. III тримесечие 2023 г. - предварителни данни
Прагове по Системата Интрастат 19 октомври 2023 г. 2023 г.