Премини към основното съдържание

Бизнес статистика


Тема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
Тема 3.1. Годишна бизнес статистика
Тема 3.1.1. Нефинансови предприятия
Дейност на нефинансовите предприятия, всички сектори 30 август 2024 г. 2023 г. - предварителни данни
29 ноември 2024 г. 2023 г.
Промишлени продукти в натурално изражение - по номенклатура ПРОДПРОМ 2023 30 август 2024 г. 2023 г. - предварителни данни
29 ноември 2024 г. 2023 г. - окончателни данни
Чуждестранни преки инвестиции 30 август 2024 г. 2023 г. - предварителни данни
29 ноември 2024 г. 2023 г. - окончателни данни
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи 30 август 2024 г. 2023 г. - предварителни данни
29 ноември 2024 г. 2023 г. - окончателни данни
Продажби на едро и дребно по групи стоки 29 ноември 2024 г. 2023 г.
Търговски обекти за продажби на дребно 29 ноември 2024 г. 2023 г.
Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство 29 ноември 2024 г. 2023 г.
Структурна бизнес статистика за нефинансовите предприятия 28 юни 2024 г. 2022 г.
Тема 3.1.2. Финансови предприятия и предприятия с нестопанска цел
Предприятия с нестопанска цел 30 август 2024 г. 2023 г. - предварителни данни
29 ноември 2024 г. 2023 г. - окончателни данни
Застрахователни и презастрахователни предприятия 30 август 2024 г. 2023 г. - предварителни данни
29 ноември 2024 г. 2023 г. - окончателни данни
Пенсионни дружества и фондове 30 август 2024 г. 2023 г. - предварителни данни
29 ноември 2024 г. 2023 г. - окончателни данни
Специализирани инвестиционни предприятия 30 август 2024 г. 2023 г. - предварителни данни
29 ноември 2024 г. 2023 г. - окончателни данни
Структурна бизнес статистика за финансовите предприятия 28 юни 2024 г. 2022 г.
Тема 3.2. Краткосрочна бизнес статистика
Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността 30 януари 2024 г. декември 2023 г.
29 февруари 2024 г. януари 2024 г.
29 март 2024 г. февруари 2024 г.
30 април 2024 г. март 2024 г.
30 май 2024 г. април 2024 г.
28 юни 2024 г. май 2024 г.
30 юли 2024 г. юни 2024 г.
30 август 2024 г. юли 2024 г.
30 септември 2024 г. август 2024 г.
30 октомври 2024 г. септември 2024 г.
29 ноември 2024 г. октомври 2024 г.
30 декември 2024 г. ноември 2024 г.
Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени 8 януари 2024 г. ноември 2023 г.
6 февруари 2024 г. декември 2023 г.
7 март 2024 г. януари 2024 г.
5 април 2024 г. февруари 2024 г.
9 май 2024 г. март 2024 г.
6 юни 2024 г. април 2024 г.
5 юли 2024 г. май 2024 г.
6 август 2024 г. юни 2024 г.
5 септември 2024 г. юли 2024 г.
7 октомври 2024 г. август 2024 г.
7 ноември 2024 г. септември 2024 г.
5 декември 2024 г. октомври 2024 г.
Индекси на промишленото производство 10 януари 2024 г. ноември 2023 г.
9 февруари 2024 г. декември 2023 г.
8 март 2024 г. януари 2024 г.
10 април 2024 г. февруари 2024 г.
10 май 2024 г. март 2024 г.
10 юни 2024 г. април 2024 г.
10 юли 2024 г. май 2024 г.
9 август 2024 г. юни 2024 г.
10 септември 2024 г. юли 2024 г.
10 октомври 2024 г. август 2024 г.
8 ноември 2024 г. септември 2024 г.
10 декември 2024 г. октомври 2024 г.
Индекси на строителната продукция 10 януари 2024 г. ноември 2023 г.
9 февруари 2024 г. декември 2023 г.
8 март 2024 г. януари 2024 г.
10 април 2024 г. февруари 2024 г.
10 май 2024 г. март 2024 г.
10 юни 2024 г. април 2024 г.
10 юли 2024 г. май 2024 г.
9 август 2024 г. юни 2024 г.
10 септември 2024 г. юли 2024 г.
10 октомври 2024 г. август 2024 г.
8 ноември 2024 г. септември 2024 г.
10 декември 2024 г. октомври 2024 г.
Индекс на производството в услугите 5 април 2024 г. януари 2024 г.
9 май 2024 г. февруари 2024 г.
6 юни 2024 г. март 2024 г.
5 юли 2024 г. април 2024 г.
6 август 2024 г. май 2024 г.
5 септември 2024 г. юни 2024 г.
7 октомври 2024 г. юли 2024 г.
7 ноември 2024 г. август 2024 г.
5 декември 2024 г. септември 2024 г.
Наети лица и средна работна заплата 14 февруари 2024 г. IV тримесечие 2023 г.
26 февруари 2024 г. 2023 г. - предварителни данни
15 май 2024 г. I тримесечие 2024 г.
12 август 2024 г. II тримесечие 2024 г.
13 ноември 2024 г. III тримесечие 2024 г.
Индекс на разходите за труд 22 март 2024 г. IV тримесечие 2023 г.
21 юни 2024 г. I тримесечие 2024 г.
20 септември 2024 г. II тримесечие 2024 г.
20 декември 2024 г. III тримесечие 2024 г.
Индекс на оборота в услугите 23 февруари 2024 г. IV тримесечие 2023 г.
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи 23 февруари 2024 г. IV тримесечие 2023 г.
23 май 2024 г. I тримесечие 2024 г.
23 август 2024 г. II тримесечие 2024 г.
22 ноември 2024 г. III тримесечие 2024 г.
Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство 2 февруари 2024 г. IV тримесечие 2023 г.
2 май 2024 г. I тримесечие 2024 г.
2 август 2024 г. II тримесечие 2024 г.
4 ноември 2024 г. III тримесечие 2024 г.
Цени на производител в услугите 01 март 2024 г. IV тримесечие 2023 г.
28 юни 2024 г. I тримесечие 2024 г.
27 септември 2024 г. II тримесечие 2024 г.
27 декември 2024 г. III тримесечие 2024 г.
Тема 3.3. Енергийна статистика
Производство и доставки на енергийни продукти 29 януари 2024 г. ноември 2023 г.
29 февруари 2024 г. декември 2023 г.
1 април 2024 г. януари 2024 г.
29 април 2024 г. февруари 2024 г.
30 май 2024 г. март 2024 г.
28 юни 2024 г. април 2024 г.
30 юли 2024 г. май 2024 г.
29 август 2024 г. юни 2024 г.
30 септември 2024 г. юли 2024 г.
30 октомври 2024 г. август 2024 г.
29 ноември 2024 г. септември 2024 г.
30 декември 2024 г. октомври 2024 г.
Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия 5 януари 2024 г. 2022 г.
Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти 29 март 2024 г. II шестмесечие 2023 г.
30 септември 2024 г. I шестмесечие 2024 г.
Възобновяеми енергийни източници 29 ноември 2024 г. 2023 г.
Енергийни баланси - раздел "Доставки на енергия" 05 юни 2024 г. 2023 г.
Общ енергиен баланс 29 ноември 2024 г. 2023 г.
Комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия 20 декември 2024 г. 2023 г.
Районни отоплителни и охладителни системи 20 декември 2024 г. 2023 г.
Тема 3.4. Транспорт
Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) 26 февруари 2024 г. IV тримесечие 2023 г.
27 май 2024 г. I тримесечие 2024 г.
26 август 2024 г. II тримесечие 2024 г.
25 ноември 2024 г. III тримесечие 2024 г.
Републиканска пътна мрежа според класа на пътя и вида на настилката 28 май 2024 г. 2023 г.
Натоварени и разтоварени товари в морските пристанища по направления - годишни данни 30 юли 2024 г. 2023 г.
Натоварени и разтоварени товари в речните пристанища по направления 30 юли 2024 г. 2023 г.
Обслужени пътници и обработени товари на летищата 30 юли 2024 г. 2023 г.
Товарен автомобилен транспорт - годишни данни 15 март 2024 г. 2023 г.
Железопътен транспорт - превозени товари и извършена работа от железопътния транспорт по видове товари според Единната класификация на товарите в транспорта; железопътни произшествия, убити и ранени по вид на произшествието - годишни данни 28 май 2024 г. 2023 г.
Тема 3.5. Туризъм
Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България 29 януари 2024 г. декември 2023 г.
15 февруари 2024 г. 2023 г. - годишни данни
27 февруари 2024 г. януари 2024 г.
28 март 2024 г. февруари 2024 г.
29 април 2024 г. март 2024 г.
29 май 2024 г. април 2024 г.
27 юни 2024 г. май 2024 г.
29 юли 2024 г. юни 2024 г.
28 август 2024 г. юли 2024 г.
27 септември 2024 г. август 2024 г.
28 октомври 2024 г. септември 2024 г.
27 ноември 2024 г. октомври 2024 г.
27 декември 2024 г. ноември 2024 г.
Места за настаняване 12 януари 2024 г. ноември 2023 г.
12 февруари 2024 г. декември 2023 г.
8 март 2024 г. 2023 г. - годишни данни
11 март 2024 г. януари 2024 г.
10 април 2024 г. февруари 2024 г.
13 май 2024 г. март 2024 г.
11 юни 2024 г. април 2024 г.
10 юли 2024 г. май 2024 г.
12 август 2024 г. юни 2024 г.
12 септември 2024 г. юли 2024 г.
10 октомври 2024 г. август 2024 г.
11 ноември 2024 г. септември 2024 г.
11 декември 2024 г. октомври 2024 г.
Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението 23 февруари 2024 г. IV тримесечие 2023 г. - предварителни данни
29 март 2024 г. 2023 г. - окончателни данни
27 май 2024 г. I тримесечие 2024 г. - предварителни данни
26 август 2024 г. II тримесечие 2024 г. - предварителни данни
22 ноември 2024 г. III тримесечие 2024 г. - предварителни данни
Сателитни сметки за туризма 20 декември 2024 г. 2022 г.
Тема 3.6. Бизнес регистър
Демография на предприятията с работодател 30 август 2024 г. 2022 г.
Демография на предприятията по региони - окончателни данни 31 октомври 2024 г. 2022 г.
Статистика на фамилния бизнес 29 ноември 2024 г. 2023 г.
Регистрации и банкрути 17 януари 2024 г. IV тримесечие 2023 г.
17 април 2024 г. I тримесечие 2024 г.
17 юли 2024 г. II тримесечие 2024 г.
17 октомври 2024 г. III тримесечие 2024 г.
Бързорастящи предприятия, според броя на заетите в тях 30 декември 2024 г. 2023 предварителни данн
Тема 3.7. Външна търговия със стоки
Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни 12 януари 2024 г. ноември 2023 г.
9 февруари 2024 г. декември 2023 г.
12 март 2024 г. януари 2024 г.
11 април 2024 г. февруари 2024 г.
13 май 2024 г. март 2024 г.
11 юни 2024 г. април 2024 г.
10 юли 2024 г. май 2024 г.
12 август 2024 г. юни 2024 г.
11 септември 2024 г. юли 2024 г.
11 октомври 2024 г. август 2024 г.
11 ноември 2024 г. септември 2024 г.
12 декември 2024 г. октомври 2024 г.
Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни 12 януари 2024 г. октомври 2023 г.
9 февруари 2024 г. ноември 2023 г.
12 март 2024 г. декември 2023 г.
11 април 2024 г. януари 2024 г.
13 май 2024 г. февруари 2024 г.
11 юни 2024 г. март 2024 г.
10 юли 2024 г. април 2024 г.
12 август 2024 г. май 2024 г.
11 септември 2024 г. юни 2024 г.
11 октомври 2024 г. юли 2024 г.
11 ноември 2024 г. август 2024 г.
12 декември 2024 г. септември 2024 г.
Стокообмен на Р България 13 септември 2024 г. 2023 г. - окончателни данни
Индекси на цените на износа и вноса 26 март 2024 г. IV тримесечие 2023 г. - предварителни данни
26 юни 2024 г. I тримесечие 2024 г. - предварителни данни
26 септември 2024 г. 2023 г. - окончателни данни
27 септември 2024 г. II тримесечие 2024 г. - предварителни данни
23 декември 2024 г. III тримесечие 2024 г. - предварителни данни
Прагове по Системата Интрастат 21 октомври 2024 г. 2024 г.