Премини към основното съдържание

Демографска и социална статистика


ОБЛАСТ 1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА
Тема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
Тема 1.1. Демографска статистика
Население и демографски процеси 29 април 2022 г. 2021 г. - окончателни данни
Таблици за смъртност 20 май 2022 г. за периода 2019 - 2021 г.
Смъртност 11 април 2022 г.1 I тримесечие 2022 г. - предварителни данни
Смъртност 18 юли 2022 г. II тримесечие 2022 г. - предварителни данни
Смъртност 17 октомври 2022 г. III тримесечие 2022 г. - предварителни данни
Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България 4 юли 2022 г. 2021 г.
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година 3 октомври 2022 г. Окончателни данни
Тема 1.2. Пазар на труда
Годишна статистика на заетостта и разходите за труд 30 ноември 2022 г. 2021 г. - окончателни данни
Наблюдение на работната сила 17 февруари 2022 г. IV тримесечие 2021 г.
17 март 2022 г. 2021 г. - годишни данни
19 май 2022 г. I тримесечие 2022 г.
18 август 2022 г. II тримесечие 2022 г.
17 ноември 2022 г. III тримесечие 2022 г.
Тема 1.3. Образование и учене през целия живот
Образование в Република България 26 април 2022 г. 2021/2022 учебна година
Продължаващо професионално обучение на заетите лица 30 септември 2022 г. 2020 г.
Тема 1.4. Култура
Култура - библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи 23 май 2022 г. 2021 г.
Издателска дейност 27 юни 2022 г. 2021 г.
Тема 1.5. Обществено здраве и здравословни и безопасни условия на труд
Домове за медико-социални грижи за деца 06 април 2022 г. 2021 г.
Детски ясли 4 май 2022 г.1 2021 г.
Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения 17 юни 2022 г. 2021 г.
Умирания по причини и смърност по причини 28 юни 2022 г. 2021 г.
Система на здравни сметки 10 август 2022 г.1 2020 г.
Тема 1.6. Доходи и условия на живот
Доходи, разходи и потребление на домакинствата 15 февруари 2022 г. IV тримесечие 2021 г.
14 април 2022 г.1 2021 г.
16 май 2022 г. I тримесечие 2022 г.
15 август 2022 г. ІІ тримесечие 2022 г.
16 ноември 2022 г. III тримесечие 2022 г.
Статистика на доходите и условията на живот 29 април 2022 г. 2021 г.
Тема 1.7. Социална защита
Интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) 20 септември 2022 г. 2020 г.
Тема 1.8. Престъпност и правосъдие
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица 15 юли 2022 г. 2021 г.
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 26 април 2022 г. 2021 г.
Изследване на насилието, основано на пол 25 ноември 2022 г. Окончателни данни

1 Датата е променена с цел подобряване на навременността при публикуване на резултатите от статистическите изследвания.