Демографска и социална статистика


ОБЛАСТ 1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА
Тема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
Тема 1.1. Демографска статистика
Население и демографски процеси 13 април 2020 г. 2019 г. - окончателни данни
Таблици за смъртност 13 май 2020 г. за периода 2017 - 2019 г.
Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България 02 юли 2020 г. 2019 г.
Тема 1.2. Пазар на труда
Годишна статистика на заетостта и разходите за труд 30 ноември 2020 г. 2019 г. - окончателни данни
Наблюдение на работната сила 14 февруари 2020 г. IV тримесечие 2019 г.
16 март 2020 г. 2019 г. - годишни данни
15 май 2020 г. I тримесечие 2020 г.
14 август 2020 г. II тримесечие 2020 г.
16 ноември 2020 г. III тримесечие 2020 г.
Структура на заплатите 30.06.2020 г. 2018 г.
Тема 1.3. Образование и учене през целия живот
Образование в Република България 24 април 2020 г. 2019/2020 учебна година
Тема 1.4. Култура
Култура - библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи 22 май 2020 г. 2019 г.
Издателска дейност 26 юни 2020 г. 2019 г.
Тема 1.5. Обществено здраве и здравословни и безопасни условия на труд
Домове за медико-социални грижи за деца 3 април 2020 г. 2019 г.
Детски ясли 15 май 2020 г. 2019 г.
Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения 17 юни 2020 г. 2019 г.
Умирания по причини и смърност по причини 26 юни 2020 г. 2019 г.
Система на здравни сметки 16 октомври 2020 г. 2018 г.
Европейско здравно интервю 19 ноември 2020 г. 2019 г.- предварителни данни
Тема 1.6. Доходи и условия на живот
Доходи, разходи и потребление на домакинствата 17 февруари 2020 г. IV тримесечие 2019 г.
14 април 2020 г. 2019 г.
15 май 2020 г. I тримесечие 2020 г.
15 август 2020 г. ІІ тримесечие 2020 г.
17 ноември 2020 г. III тримесечие 2020 г.
Статистика на доходите и условията на живот 30 април 2020 г. 2019 г.
Тема 1.7. Социална защита
Интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) 25 септември 2020 г. 2018 г.
Тема 1.8. Престъпност и правосъдие
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица 16 юли 2020 г. 2019 г.
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 23 април 2020 г. 2019 г.