Премини към основното съдържание

Демографска и социална статистика


Тема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
Тема 1.1. Демографска статистика
Население и демографски процеси 28 април 2023 г. 2022 г. - окончателни данни
Таблици за смъртност 22 май 2023 г. за периода 2020 - 2022 г.
Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България 4 юли 2023 г. 2022 г.
Тема 1.2. Пазар на труда
Годишна статистика на заетостта и разходите за труд 30 ноември 2023 г. 2022 г. - окончателни данни
Наблюдение на работната сила 17 февруари 2023 г. IV тримесечие 2022 г.
17 март 2023 г. 2022 г. - годишни данни
19 май 2023 г. I тримесечие 2023 г.
18 август 2023 г. II тримесечие 2023 г.
17 ноември 2023 г. III тримесечие 2023 г.
Тема 1.3. Образование и учене през целия живот
Образование в Република България 26 април 2023 г. 2022/2023 учебна година
Oсновни резултати от изследването на образованието и обучението за възрастни (AES2022) 14 септември 2023 г. 2 022
Тема 1.4. Култура
Култура - читалища, библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи 23 май 2023 г. 2022 г.
Издателска дейност 27 юни 2023 г. 2022 г.
Тема 1.5. Обществено здраве и здравословни и безопасни условия на труд
Домове за медико-социални грижи за деца 22 февруари 2023 г. 2022 г.
Детски ясли 25 април 2023 г. 2022 г.
Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения 16 юни 2023 г. 2022 г.
Умирания по причини и смърност по причини 28 юни 2023 г. 2022 г.
Система на здравни сметки 10 август 2023  г. * 2021 г.
Тема 1.6. Доходи и условия на живот
Доходи, разходи и потребление на домакинствата 16 февруари 2023 г. IV тримесечие 2022 г.
18 април 2023 г. 2022 г.
16 май 2023 г. I тримесечие 2023 г.
15 август 2023 г. ІІ тримесечие 2023 г.
16 ноември 2023 г. III тримесечие 2023 г.
Статистика на доходите и условията на живот 26 април 2023 г. 2022 г.
Тема 1.7. Социална защита
Интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) 20 септември 2023 г. 2021 г.
Тема 1.8. Престъпност и правосъдие
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица 14 юли 2023 г. 2022 г.
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 28 април 2023 г. 2022 г.

* Публикуването на данните се премества от 17 октомври 2023 г., поради приключил цикъл на валидиране и оповестяване от Евростат.