Премини към основното съдържание

Демографска и социална статистика


Тема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
Тема 1.1. Демографска статистика
Население и демографски процеси 29 април 2024 г. 2023 г. - окончателни данни
Таблици за смъртност 22 май 2024 г. за периода 2021 - 2023 г.
Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България 4 юли 2024 г. 2023 г.
Тема 1.2. Пазар на труда
Годишна статистика на заетостта и разходите за труд 29 ноември 2024 г. 2023 г. - окончателни данни
Наблюдение на работната сила 16 февруари 2024 г. IV тримесечие 2023 г.
15 март 2024 г. 2023 г. - годишни данни
21 май 2024 г. I тримесечие 2024 г.
16 август 2024 г. II тримесечие 2024 г.
15 ноември 2024 г. III тримесечие 2024 г.
Наблюдение на структурата на заплатите 15 юли 2024 г. 2022 г.
Тема 1.3. Образование и учене през целия живот
Образование в Република България 26 април 2024 г. 2023/2024 учебна година
Тема 1.4. Култура
Култура - библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи 23 май 2024 г. 2023 г.
Издателска дейност 27 юни 2024 г. 2023 г.
Тема 1.5. Обществено здраве и здравословни и безопасни условия на труд
Домове за медико-социални грижи за деца 22 февруари 2024 г. 2023 г.
Детски ясли 25 април 2024 г. 2023 г.
Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения 17 юни 2024 г. 2023 г.
Умирания по причини и смърност по причини 28 юни 2024 г. 2023 г.
Система на здравни сметки 25 септември 2024 г. 2022 г.
Тема 1.6. Доходи и условия на живот
Доходи, разходи и потребление на домакинствата 16 февруари 2024 г. IV тримесечие 2023 г.
18 април 2024 г. 2023 г. - годишни данни
17 май 2024 г. I тримесечие 2024 г.
14 август 2024 г. ІІ тримесечие 2024 г.
14 ноември 2024 г. III тримесечие 2024 г.
Статистика на доходите и условията на живот 26 април 2024 г. 2023 г.
Тема 1.7. Социална защита
Интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) 20 септември 2024 г. 2022 г.
Тема 1.8. Престъпност и правосъдие
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица 15 юли 2024 г. 2023 г.
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 26 април 2024 г. 2023 г.