Премини към основното съдържание

Правилник за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели

УТВЪРДИЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ:
        /СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ /
 
 
П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АНОНИМИЗИРАНИ ИНДИВИДУАЛНИ ДАННИ ЗА НАУЧНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕЛИ
НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
 
 
Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. (1) Настоящият Правилник за предоставяне на анонимизирани данни за научни и изследователски цели на Националния статистически институт (НСИ), наричан по-нататък правилникът, урежда отношенията по предоставяне от страна на НСИ на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели, както и реда за тяхното получаване от потребителите.
(2) Правилникът е изготвен въз основа и в съответствие с изискванията на националното законодателство и съответните нормативни актове на Европейския съюз.
Чл. 2. За достъп до анонимизирани индивидуални данни могат да кандидатстват следните потребители: 
1. университети и други висши учебни заведения;
2. организации и институции за научни изследвания;
3. други агенции, организации или институции, в които има обособени структурни звена, извършващи научноизследователска дейност;
4. други юридически лица, които използват данни за изследователски и аналитични цели;
5. физически лица, които за целите на научна и изследователска работа имат потребност от анонимизирани данни.
Чл. 3. Отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” към дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите” в НСИ поддържа и актуализира списък на потребителите, който включва име/наименование на потребителя, вид на предоставяните данни и дата на предоставянето.
Чл. 4. Данните се предоставят на технически носител в csv, sav, xls или друг формат, предварително уточнен в заявката.
 
Раздел ІІ
СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ОТ КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ АНОНИМИЗИРАНИ ИНДИВИДУАЛНИ ДАННИ
 
Чл. 5. Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставяни от следните статистически изследвания или източници на статистически данни:
1. наблюдение на работната сила;
2. доходи, разходи и потребление на домакинствата;
3. иновационна дейност;
4. продължаващо професионално обучение в предприятията;
5. образование и обучение на възрастни;
6. наблюдение на структурата на заплатите;
7. статистика на доходите и условията на живот;
8. изследване на структурата на земеделските стопанства;
9. европейско здравно интервю;
10. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата;
11. товарен автомобилен транспорт.
Чл. 6. Анонимизирани данни могат да бъдат предоставяни и от други статистически изследвания, ако това е възможно и не е в противоречие със съществуващата нормативна уредба, след решение на комисията по чл. 9.
 
 
Раздел ІІІ
ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
 
Чл. 7. (1) Процедурата по искане и предоставяне на достъп до анонимизирани данни стартира с подаването на писмена заявка от потребителя в деловодството на НСИ, адресирана до председателя на НСИ, и попълване на въпросник - Приложение № 1, неразделна част от правилника.
(2) Заявката следва да съдържа подробно описание на необходимата за вземане на решение информация: статистическо изследване, променливи, обхват, период, териториално ниво, класификационни и други характеристики, както и целите, за които ще се използват данните. 
(3) Консултирането на потребителя по отношение на специфични методологични въпроси и възможностите за подготовка и изпълнение на заявката се извършва от отдела/отделите, от чиято компетентност е изследването.
Чл. 8. Председателят на НСИ или упълномощено от него лице насочва заявката заедно с приложения въпросник за проверка и становище до началника на отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” и директора на статистическата дирекция, в чийто ресор са исканите данни.
Чл. 9. В едноседмичен срок, след предварителен анализ и проверка на въпросника, директорът, в чийто ресор са исканите данни, подготвя писмено становище и го внася за разглеждане в Комисията за достъп до анонимизирани данни за научни цели (КДАД), наричана по-нататък комисията.
Чл. 10. (1) Съставът на комисията се определя със заповед на председателя на НСИ и включва: 
1. националния координатор по статистическа конфиденциалност - председател на комисията; 
2. директорите на специализираните дирекции; 
3. юрисконсулт; 
4. представител от отдел „Обща методология и анализ на статистическите изследвания”; 
5. представител от отдел „Връзки с потребителите и е-услуги”.  
(2) В заседанията на комисията участват със съвещателен глас и началниците на отдели, от чиято компетентност е конкретната заявка, които не се членове на комисията.
Чл. 11. (1) Комисията заседава при необходимост до два пъти в месеца, като разглежда всички постъпили заявления за предоставяне на данни за научни цели, по които има становище от ресорния директор.
(2) В срок до 14 (четиринадесет) работни дни след получаване на документите на свое заседание комисията обсъжда искането за достъп до анонимизирани индивидуални данни и взема решение за предоставяне на достъп или за отказ.
(3) При необходимост и след разпореждане на председателя на комисията, заседанието може да се проведе неприсъствено. Секретарят на комисията изпраща подготвените материали (заявление, попълнен въпросник, становище и предложение за стойността на информационния продукт) по електронен път до всички членове на комисията. Всеки член на комисията, също по електронен път, изпраща своето становище по заявлението до секретаря. Изготвя се протокол, в който се отразява неприсъствено взетото решение за предоставяне на достъп или за отказ.
(4) Решенията на комисията се вземат с мнозинство на присъстващите членове. При равенство на гласовете решаващ е гласът на председателя на комисията. 
(5) Членовете на комисията могат да задават допълнително уточняващи въпроси по заявката на потребителя.
(6) Основни критерии за предоставяне или отказ на достъп са:
1. конфиденциалност на данните по чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката (ЗСт);
2. осигурена защита и начини на използване на данните;
3. цел на изследването;
4. начини за разпространение на резултатите от изследването.
Чл. 12. Потребителят се информира за решението на КДАД с писмо от председателя на НСИ. В случай на отказ в писмото се съдържат мотивите за това решение.
Чл. 13. (1) При положително решение на комисията за предоставяне на достъп отдел „Връзки с потребителите и е-услуги” изготвя проект на разрешение от председателя на НСИ. Подписаното разрешение се изпраща заедно с писмен отговор -предложение до потребителя, в който са описани условията за предоставяне на заявената информация: методологически пояснения, срок за изпълнение на заявката и предварителна цена на информационната услуга.
(2) Писмото се съгласува с директора/директорите на съответната дирекция/дирекции и с началника/началниците на отдела/отделите, които ще изпълняват заявката.
(3) Заедно с писмото предложение, при необходимост, се изпраща и договор за информационна услуга - Приложение № 2, неразделна част от правилника.
Чл. 14. (1) Изпълнението на заявката започва след заплащане на стойността на информационната услуга или съгласно подписания от двете страни договор,  при спазване на изискванията на Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.
(2) Преди предаване на искания информационен продукт заявителят трябва да представи клетвена декларация за опазване на статистическата тайна от всеки отделен изследовател, който ще работи с предоставените данни - Приложение № 3, неразделна част от правилника.
Чл. 15. (1) Предаването на готовия информационен продукт се извършва в рамките на срока и условията, описани в писмото до заявителя или съгласно договора, като се подписва приемно-предавателен протокол между упълномощени лица на изпълнителя и възложителя.
(2) Данните могат да се предоставят и по електронен път, като се използва криптиране. Данните и ключа се предоставят на клиента по два различни начина на електронна комуникация.
Чл. 16. Териториалните статистически бюра нямат право самостоятелно да предоставят достъп до анонимизирани данни. При постъпване на заявка тя се препраща до комисията по чл. 9 за разглеждане и вземане на решение.
 
Раздел ІV
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АНОНИМИЗИРАНИ ИНДИВИДУАЛНИ ДАННИ
 
Чл. 17. При анонимизиране на данните се спазват следните изисквания:
1. анонимизирани индивидуални данни не могат да бъдат предоставяни, ако са в противоречие с разпоредбите на чл. 25 от ЗСт; 
2. индивидуалните записи в масивите на заявеното изследване се обработват от компетентни служители, като се изтриват всички идентификационни индивидуални признаци от данните (име, адрес, публично достъпен идентификационен номер и т.н.), чрез които пряко или косвено може да се идентифицира определена статистическа единица;
3. при наличие на записи, в които за някои характеристики не са изпълнени тези правила, дирекциите, в чийто ресор са подготвяните данни, преценяват дали да бъдат изцяло изтрити, да се изтрият данните само в клетките на тези характеристики или да се вземат други подходящи решения за защита на индивидуалните данни.
Чл. 18. При предоставяне на данни от изследвания за последователни периоди (години, тримесечия и др.) се спазват следните процедури:
1. в случаите, когато за сравнителни анализи е необходимо да се предоставят анонимизирани данни от няколко поредни наблюдения, индивидуалните данни се кодират с еднакви фиктивни номера за всяка единица в масивите за отделните периоди;
2. в случаите по т. 1 информационните масиви могат да бъдат обработени със специални софтуерни продукти, които да предотвратяват евентуално разкриване на данните за статистическите единици посредством методи за съпоставяне на използваните идентификационни номера. 
Чл. 19. За да се извърши оценка на риска от разкриване на подготвените за потребителя масиви с анонимизирани данни чрез напасване на анонимизирани индивидуални данни в комбинация с външни данни, те се подлагат на повторен контрол, осъществяван от експертите, в чийто ресор са данните.
           
Раздел V
ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ АНОНИМИЗИРАНИ ИНДИВИДУАЛНИ ДАННИ
 
Чл. 20. Цените на информационните продукти, съдържащи масиви с анонимизирани индивидуални данни, се формират на базата на допълнителните разходи за обработка на данните, анонимизиране и контрол за защита от разкриване.
Чл. 21. Анонимизираните данни от изследванията по чл. 5 не се заплащат освен в случаите, когато се налага допълнителна обработка на масивите.
Чл. 22. Анонимизирани данни от изследванията по чл. 6 се заплащат съгласно Ценоразписа към Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.
Чл. 23. В докладната записка, с която се внася проектът на разрешение по чл. 13 от правилника, комисията може да предложи на председателя на НСИ редуциране на цената на информационния продукт за следните групи потребители: 
1. студенти и докторанти - до 100%;
2. академични и научни организации, с които НСИ има сключени споразумения за обмен на информация - до 100%; 
3. собствени научни изследвания на физически или юридически лица без външно финансиране - до 75%.
Чл. 24. Цената на готовия информационен продукт се заплаща по банков път или в касата на НСИ съгласно договора за предоставяне на данните.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Статистическа единица” е единицата на наблюдение, която може да бъде физическо лице, домакинство, икономическа единица или друга организация, за която се отнасят данните.
2. „Индивидуални данни” са данни за отделна статистическа единица.
3. „Статистически цели” означава използването на събраните индивидуални данни за разработване и производство на статистическа информация, статистически анализи и прогнози.
4. „Пряка идентификация” означава идентификация на статистическата единица, за която се отнасят статистическите данни, чрез нейното име или адрес, или публично достъпен идентификационен номер.
5. „Косвена идентификация” означава идентификация на субекта, за когото се отнасят статистическите данни, чрез всякакви други средства, различни от тези за пряката идентификация.
6. „Анонимизирани данни” са отделни статистически записи, които съобразно съществуващите най-добри практики са били изменени с цел максимално ограничаване на риска от пряко или непряко идентифициране на статистическите единици, за които се отнасят.
7. „Допълнителна обработка на данни” означава изтриване на имената, адресите, идентификационните номера и всички характеристики, които биха довели до риск от разкриване и злоупотреба с индивидуалните записи в масивите с индивидуални данни. Могат да се предприемат и мерки като заличаване на географски детайли, възраст, място на раждане, професия, икономическа дейност, форма на собственост и др., за да се гарантира, че идентификацията на отделни лица и икономически единици е невъзможна.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 2. Настоящият правилник се издава на основание чл. 9, т. 3, във вр. с чл. 26а от ЗСт и чл. 6, ал. 2, т. 11 от Устройствения правилник на НСИ и е утвърден със Заповед № РД 05-242/22.04.2020 г. на председателя на НСИ.
§ 3. Правилникът влиза в сила от датата на издаване на заповедта за неговото утвърждаване.

 

Публикуван на 23.04.2020 г.