Премини към основното съдържание

Правилник за разпространение на статистически продукти и услуги

УТВЪРДИЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ:
(доц. д-р Атанас Атанасов)
 
ПРАВИЛНИК
ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
И УСЛУГИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
 
 
Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. (1) Настоящият правилник урежда:
1. основните принципи на разпространение на статистическа информация;
2. видовете статистически информационни продукти и услуги;
3. начините за разпространение на статистически информационни продукти и услуги;
4. реда за осъществяване на международния информационен обмен;
5. критериите за безплатно и платено предоставяне на статистическите продукти и услуги;
6. начините на ценообразуване на статистическите продукти и услуги.
(2) Дейността на библиотеката на Националния статистически институт (НСИ) се регламентира с отделен правилник.
(3) Редът за предоставяне на достъп до анонимизирани индивидуални данни за научни, изследователски или статистически цели е предмет на отделен правилник.
 
Чл. 2. Разпространението на статистическите продукти и услуги на НСИ се осъществява при спазване на следните принципи:
1. Достъпност от всички потребители до резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма (НСП);
2. Равнопоставеност на всички потребители при запознаване с резултатите от статистическите изследвания, включени в НСП;
3. Обективност и безпристрастност при представяне на резултатите от статистическите изследвания, включени в НСП;
4. Стриктно спазване на сроковете за оповестяване на резултатите от статистическите изследвания, включени в НСП, съгласно предварително обявения в началото на годината Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ (Календар за разпространение);
5. Опазване на статистическата тайна при спазване на разпоредбите за конфиденциалност на индивидуалните данни съгласно Закона за статистиката и предприемане на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране поверителността на личните данни;
6. Разбираемост и яснота при оповестяване на резултатите от статистическите изследвания, включени в НСП;
7. Гарантиране на качеството в статистическия производствен процес и управление на качеството на статистическите източници, процеси и продукти;
8. Ориентираност към нуждите на потребителите, включително публикуване и предоставяне на основната част от информацията и на английски език.
 
Чл. 3. (1) НСИ предоставя на потребителите статистически продукти и услуги.
(2) Статистически продукти са:
1. статистическа информация (предварителни и окончателни данни), представяща резултати от изследванията, включени в НСП;
2. статистическа информация, получена по заявка на потребителите, резултат от допълнителна обработка на статистически данни, събрани за целите на изследванията, включени в НСП;
3. статистическа информация, резултат от изследване, невключено в НСП, провеждано по заявка на потребителите;
4. статистически метаданни и методологии;
5. доклади по качеството.
(3) Статистически услуги са:
1. периодично предоставяне на статистическа информация, представяща резултати от изследванията, включени в НСП, съгласно Списъка на стандартните статистически показатели;
2. периодично предоставяне на информация по предварително сключени договори (Приложение № 1) и споразумения (Приложение № 2);
3. предоставяне на информация по заявка на потребителите;
4. предоставяне на анонимизирани данни за научни и изследователски цели;
5. осъществяване на консултантски услуги по използването на статистическа информация;
6. подпомагане на потребителите при използване на европейска статистическа информация (ESDS Help Desk);
7. издаване на удостоверения за икономическа дейност и заверки на отчети;
8. провеждане на статистически изследвания, невключени в НСП, по заявка на потребителите;
9. библиотечни услуги.
 
Чл. 4. НСИ разпространява статистическа информация чрез:
1. сайта си на адрес: www.nsi.bg;
2. Информационна система Инфостат (ИС „Инфостат”) на адрес: https://infostat.nsi.bg/infostat;
3. Информационна система Мониторстат (ИС „Мониторстат“) на адрес: https://monitorstat.nsi.bg;
4. собствени печатни и електронни публикации;
5. прессъобщения;
6. пресконференции;
7. медии и социални мрежи;
8. директни връзки с потребителите въз основа на договори и споразумения;
9. директни връзки с потребителите въз основа на стандартни заявки и запитвания;
10. библиотеката и приемната в сградата на Централното управление (ЦУ) и приемните в териториалните структури на НСИ;
11. националния портал за отворени данни.
 
Чл. 5. НСИ разпространява статистическа информация (на национално и/или регионално ниво) чрез ЦУ и териториалните структури на НСИ.
 
Чл. 6. Потребителят  има право да използва статистическата информация, произведена от НСИ, съгласно Лиценза за използване на статистическата информация, произвеждана и разпространявана от НСИ, публикуван на сайта на НСИ (www.nsi.bg).
 
Чл. 7. (1) Статистическата информация се разпространява съгласно Календара за разпространение, който се утвърждава ежегодно със заповед на председателя на НСИ до 10 дни след приемане на НСП от Министерския съвет.
(2) Резултатите от статистическите изследвания се разпространяват чрез интернет сайта на НСИ и ИС „Инфостат” в 11.00 ч. на датата, посочена в Календара за разпространение.
(3) Календарът за разпространение може да се актуализира през годината със заповед на председателя на НСИ вследствие на промени в НСП в производството на статистическата информация.
(4) Промяната в Календара за разпространение се публикува на интернет сайта на НСИ.
(5) Служителите на НСИ нямат право да предоставят на никого, по никакъв начин и повод информацията преди нейното официално разпространение с изключение на информацията по ал.6.
(6) Информацията до президента, министър-председателя и председателя на Народното събрание може да се изпраща 1 час преди официалното разпространение под строго ембарго за оповестяване на данните.
(7) Списъкът с прессъобщенията по ал. 6 се утвърждава ежегодно от председателя на НСИ.
 
 
Раздел ІІ
БЕЗПЛАТНО И ПЛАТЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
 
Чл. 8. Статистическите информационни продукти и услуги се предоставят безплатно или срещу заплащане.
 
Чл. 9. НСИ предоставя безплатно:
1. резултатите от статистическите изследвания, включени в НСП, с обхват и актуалност съгласно Списъка на стандартните статистически показатели, утвърждаван ежегодно със заповед на председателя на НСИ и публикуван на интернет сайта на НСИ;
2. статистическа информация на международни организации и сродни институти на други страни, ако това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;
3. статистическа информация, необходима по време на извънредни обстоятелства, със санкцията на Председателя на НСИ;
4. анонимизирани данни, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели на НСИ;
5. статистически метаданни и методологии;
6. доклади по качеството.
 
Чл. 10. (1) НСИ предоставя срещу заплащане:
1. статистическа информация от Списъка на стандартните статистически показатели извън класификационните нива (вкл. териториалните), описани в него;
2. статистическа информация по потребителска заявка, получена в резултат на специализирана услуга, изискваща извличане и/или допълнителна обработка на статистически данни, събрани за целите на изследванията, включени в НСП;
3. статистическа информация, получена в резултат на статистически изследвания, по потребителска заявка съгласно чл. 24, ал. 5 от Закона за статистиката;
4. представителни извадки от различни статистически единици (фирми или домакинства);
5. удостоверения за икономическа дейност и заверени статистически отчети;
6. анонимизирани данни, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели на НСИ;
7. статистическа информация по потребителска заявка, получена в резултат на пространствен анализ по критерии, определени от потребителя.
(2) Цените на услугите по ал. 1 се определят въз основа на Ценоразпис и ценообразуване за изготвяните и предоставяни стандартни и специализирани статистически продукти и услуги, утвърден от председателя на НСИ (Приложение № 3).
 
 
Раздел ІІІ
ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНАТА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДАННИ
 
Чл. 11. (1) Индивидуалните данни, отнасящи се за отделни идентифицируеми статистически единици, са статистическа тайна.
(2) Получените и събраните при статистическите изследвания индивидуални данни могат да бъдат използвани само за статистически цели.
(3) Индивидуалните данни, получени за целите на статистическите изследвания, не могат да бъдат използвани като доказателство пред органите на изпълнителната и съдебната власт.
 
Чл. 12. НСИ не предоставя:
1. индивидуални данни, отнасящи се за отделни идентифицируеми статистически единици (физически и юридически лица) освен в случаите по чл. 13;
2. статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица е над 85% от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността;
3. статистически данни, които е възможно да бъдат обвързани така, че да се идентифицира определена статистическа единица.
4. достъп до статистически данни от Преброяване 2021, определени като „чувствителни данни“, съгласно този правилник, в териториален разрез - населено място или друго по-детайлно териториално ниво.
4.1. следните масиви от данни, вкл. пространствени, обвързани или не, със статистическа информация:
4.1.1. Райони за обход;
4.1.2. Контролни райони и преброителни участъци;
4.1.3. Координатни мрежи обвързани със статистическа информация, с пространствена резолюция, по-висока от посочената в Списъка на стандартните статистически показатели от Преброяване 2021;
4.1.4. Географски координати на жилищни сгради, входове на жилищни сгради, жилищни единици, адресни локации;
4.1.5. Жилищни сгради (с адрес и/или географски координати);
4.1.6. Жилища (с адрес и/или географски координати);
4.1.7. Адресна информация.
5. достъп до информация по чл. 12, т. 4 и т. 4.1.4 до 4.1.7 се предоставя на органи на изпълнителната власт, след детайлна обосновка на потребностите и целите, за които ще се използва информацията, и след подписване на споразумение по образец на НСИ.
6. достъп до информация по точка 4.1. се предоставя за формиране на извадки от домакинства или лица, след детайлна обосновка на целите на изследването и преценка на риска от разкриване на поверителна информация, и след подписване на договор.
 
Чл. 13. Индивидуалните данни, отнасящи се за отделни идентифицируеми статистически единици, могат да се разпространяват само ако субектът, за който се отнасят тези данни, е дал съгласие за това. Съгласието се дава в писмена форма и от него трябва да е ясно за кои данни се отнася. Субектът, за който се отнасят данните, може по всяко време да оттегли съгласието си, но това не засяга извършените преди оттеглянето действия.
 
Чл. 14. Вариационни групировки и ранжиране на статистически единици по определени критерии без посочване на индивидуалните им данни могат да бъдат предоставяни на потребителите, като подреждането им се извършва на случаен принцип.
 
Чл. 15. (1) Достъп до индивидуални данни имат само служители на НСИ, непосредствено работещи и отговарящи за конкретните статистически изследвания и обработки.
(2) Редът за достъп, използване, съхранение и унищожаване на индивидуални данни, предоставени на служители от НСИ във връзка с изпълнението на конкретни задачи, както и процедурите за опазване на тайната им са предмет на отделен правилник за всеки конкретен случай.
 
 
Раздел ІV
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
 
Чл. 16. НСИ публикува на сайта си прессъобщение на български и английски език за всяко изследване, включено в НСП, за което е отбелязано, че резултатите от изследването се оповестяват по този начин.
 
Чл. 17. (1) Прессъобщението се публикува на сайта на НСИ в 11.00 ч. на датата, обявена в Календара за разпространение.
(2) Експертът за връзки с обществеността изпраща прессъобщението в 11.00 ч. на датата, обявена в Календара за разпространение, по електронната поща до националните медии и до териториалните статистически бюра (ТСБ), които го предоставят на регионалните медии.
 
Чл. 18. Териториалните структури на НСИ изготвят прессъобщения с регионални данни и ги предоставят на регионалните медии за публикуване.
 
 
Раздел V
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ И ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ
 
Чл. 19. (1) Пресконференции и брифинги се организират от експерта за връзки с обществеността.
(2) Пресконференциите на НСИ са публични и няма акредитация за тях.
(3) Обявление за пресконференцията се публикува на сайта на НСИ и се изпращат покани до медиите и други заинтересовани физически и юридически лица не по-късно от 24 часа преди началото на събитието.
(4) ТСБ организират пресконференции на регионално ниво.
(5) Извънредни пресконференции се организират по разпореждане на председателя на НСИ и съобразно конкретните обстоятелства.
 
Чл. 20. (1) При възникнали специфични въпроси експертът за връзки с обществеността  организира срещи и консултации между представители на медиите и експерти от НСИ.
(2) Експертът за връзки с обществеността  организира провеждането на интервюта и участието в медийни изяви на ръководството и експерти от ЦУ на НСИ и ТСБ.
(3) Експертът за връзки с обществеността  съвместно с отдел „Връзки с потребителите и е-услуги“ може да предоставя статистическа информация на медиите и по електронната поща.
 
 
Раздел VІ
СТАТИСТИЧЕСКИ ПЕЧАТНИ И ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ
 
Чл. 21. (1) НСИ подготвя и разпространява общи и специализирани печатни и електронни издания.
(2) ТСБ подготвят и разпространяват регионални общи и специализирани печатни и електронни издания.
(3) НСИ издава тримесечно специализирано научно-практическо списание „Статистика“. Организацията по издаването на сп. „Статистика“ е предмет на отделен правилник.
 
Чл. 22. (1) Списъкът със заглавия на печатни и електронни издания на НСИ за следващата календарна година, както и техният тираж, цени и срокове за подготовка, отпечатване и разпространение се определят ежегодно в Издателския план на НСИ.
(2) Въз основа на утвърдения Издателски план се изготвя Каталог на статистическите издания на НСИ (на български и английски език), който се предоставя на потребителите до 15 септември на предходната година.
 
Чл. 23. (1) Отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“ съвместно с директорите на ТСБ организира и осъществява абонаментната кампания за изданията на НСИ.
(2) Разпространението срещу заплащане на печатните и електронните издания на НСИ се осъществява чрез:
1. абонамент по електронна и/или обикновена поща;
2. директни продажби;
3. заявка на потребители, заплатили по банков път (от страната и чужбина).
 
Чл. 24. (1) Цената на печатните и електронните издания, предназначени за разпространение в страната, се определя със заповед на председателя на НСИ въз основа на реалните производствени разходи с включен ДДС.
(2) Цената на печатните и електронните издания, предназначени за разпространение в чужбина, се определя със заповед на председателя на НСИ. В цената се включват ДДС и допълнителните разходи по изпращането на изданието на потребителите в чужбина.
(3) Цените се публикуват в Каталога на статистическите издания на НСИ.
(4) Отстъпка 25% е предвидена при абонамент или закупуване на издания на стойност над 200 лева.
 
Чл. 25. Периодичните печатни и електронни издания на НСИ имат международен стандартен номер съгласно изискванията на Българския национален ISSN център в сътрудничество с Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“.
 
Чл. 26. Всички електронни издания на НСИ се публикуват на интернет сайта на НСИ, откъдето могат да се изтеглят безплатно.
 
 
Раздел VІІ
ИНТЕРНЕТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
 
Чл. 27. (1) Сайтът на НСИ (www.nsi.bg) е основен канал за безплатно разпространение на официалната статистическа информация на български и английски език.
(2) ИС „Инфостат” (https://infostat.nsi.bg/infostat) е единно уеббазирано приложение на български и английски език, реализиращо функционалности по предоставяне на резултати от проведени статистически изследвания от НСИ под формата на справки, графики и картограми.
(3) ИС „Мониторстат“ (https://monitorstat.nsi.bg) e уеббазирано приложение на български и английски език, реализиращо функционалности по предоставяне на статистическа информация за мониторинг на национални, европейски и международни стратегии и програми.
 
Чл. 28. (1) На сайта на НСИ се публикува следната информация:
1. статистически данни - резултати от статистическите изследвания, включени в НСП;
2. статистически метаданни - информация, описваща статистическите данни, включително класификации и номенклатури;
3. доклади по качеството;
4. методологии на статистическите изследвания, включени в НСП;
5. прессъобщения;
6. новини, свързани с дейността на НСИ;
7. документи, регламентиращи дейността на НСИ;
8. информация за НСИ и нейните териториални структури;
9. информация за дейността на НСИ в рамките на Европейската статистическа система;
10. документи и информационни материали за респондентите на НСИ;
11. електронни публикации;
12. данни в отворен формат;
13. друга информация - контакти, полезни връзки, помощни материали и други.
(2) ИС „Инфостат” осигурява достъп до следната информация:
1. статистически данни - резултати от проведени статистически изследвания под формата на справки, графики и картограми;
2. статистически метаданни - информация, описваща статистическите данни, включително класификации и номенклатури;
3. доклади по качеството;
4. методологии на статистическите изследвания, включени в НСП.
(3) ИС „Мониторстат“ осигурява достъп до следната информация:
1. индикатори за мониторинг на напредъка по национални стратегии и програми;
2. индикатори за мониторинг на напредъка на България по европейски и международни стратегии или програми, вкл. Целите за устойчиво развитие;
3. индикатори за мониторинг на Оперативните програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС;
4.  и осигурява интеграция за обмяна на статистическа информация с ИСУН.
 
Чл. 29. Сайтът на НСИ предоставя връзки към:
1. информационни системи на НСИ, свързани с онлайн събирането на данни от респондентите за статистическите изследвания;
2. информационни системи, предоставящи специализирани статистически услуги на потребителите на статистическа информация;
3. регистри, поддържани от НСИ и регламентирани с нормативен акт;
4. национални или международни класификации и номенклатури, утвърдени с нормативен акт;
5. полезни връзки към информационните ресурси на Европейската статистическа система и международни статистически служби и организации;
6. статистически ресурси и услуги на НСИ;
7. Национален портал за отворени данни.
 
 
Раздел VІІІ
ВРЪЗКИ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 
Чл. 30. Връзките с потребителите на статистически информационни продукти и услуги от страната и чужбина се осъществяват от специализираните звена на национално и регионално ниво чрез:
1. ИС „Инфостат”;
2. по телефона;
3. електронна и/или обикновена поща;
4. на място в приемните на НСИ в ЦУ и териториалните структури.
 
Чл. 31. НСИ поддържа Национален център за подпомагане на потребителите на европейска статистическа информация (ESDS Help Desk) като част от мрежата на националните центрове към Евростат.
 
Чл. 32. (1) НСИ предоставя статистическа информация на министерства, ведомства и други институции чрез сключване на споразумение за информационен обмен.
(2) Информацията, извън включената в споразуменията за информационен обмен, се заявява от министерствата, ведомствата и другите институции по установения общ ред - с писмо до председателя на НСИ.
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. Настоящият правилник отменя действащия до момента Правилник за разпространение на статистически продукти и услуги на Националния статистически институт (утвърден със Заповед № РД-05-255/13.05.2020 г.).
§ 2. Настоящият правилник е утвърден със Заповед № РД-05-521/10.09.2021 г. на председателя на НСИ и влиза в сила от датата на утвърждаването му.
§ 3. Приложения към настоящия правилник са, както следва:
§ 4. „Чувствителни данни“ са статистически данни за лицата по следните теми от Преброяване 2021 - „майчин език“, „вероизповедание“, „етническа принадлежност“, „религиозност“ и „здравен статус“.
 

Публикуван на 29.12.2023 г.