Премини към основното съдържание

Правилник за библиотечно - информационната дейност в НСИ

ПРАВИЛНИК ЗА БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В НСИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият правилник урежда библиотечната дейност на НСИ и реда за ползване на библиотечно – информационните ресурси.

Чл.2. Библиотечната дейност на НСИ обхваща дейността на конвенционалната библиотека на НСИ и поддържане на дигиталната библиотека на НСИ.

Чл.3. Основна цел на библиотечно – информационната дейност е да поддържа високо ниво на библиотечните услуги, да разширява съществуващите и да създава нови възможности с оглед повишаване доверието в Националната статистическа система на Република България като част от Европейската статистическа система.

II. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НА БИБЛИОТЕКАТА

Чл.4. Основните дейности на библиотеката на НСИ са:

1. Разпространение на статистическа информация чрез библиотечно – информационни услуги;

 1. Извършване на научно-информационна, библиографска и техническа дейност в помощ на потребителите.
 2. Попълване на фондовете на библиотеката в съответствие с нейния профил чрез вътрешен депозит (издания на НСИ), книгообмен, покупки, дарения и проекти.
 3. Съхранение на изданията на НСИ, издания на статистически служби и международни организации, постъпващи по линия на международен книгообмен.
 4. Оценяване значимостта на библиотечните единици и своевременното предоставяне на единиците с национално значение в Националния статистически архив.
 5. Поддържане на дигиталната библиотека на НСИ.

Чл.5. На потребителите се предлагат следните видове услуги:

 1. Използване на справочния апарат на библиотеката: каталози, картотеки и справочно-библиографски фонд;
 2. Достъп до дигиталните ресурси на библиотеката;
 3. Получаване на тематични справки, информация за литература по дадена тема и библиографски данни за дадено заглавие;
 4. Получаване на сканирана информация по електронна поща;
 5. Ползване на индивидуални компютърни места в читалнята за достъп до електронни ресурси, дигиталната библиотека на НСИ и други бази данни;
 6. Репродуциране на документи (чрез цифров фотоапарат, камера и др.).
 7. Други услуги, за които е предвидена цена в “Ценоразпис на услугите от библиотечната дейност на НСИ”.

III. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

Чл.6. Библиотеката се ползва от служители на НСИ и от външни потребители, притежаващи годишна, месечна или дневна читателска карта.

Чл.7. На служителите на НСИ се издава безплатна и безсрочна читателска карта срещу представяне на документ за самоличност и служебна карта. При напускане на системата на НСИ, служителите са длъжни да върнат читателската си карта.

Чл.8. Записването и издаването на читателска карта на външни потребители в библиотеката става при следните условия:

 1. Годишна или месечна читателска карта се издава при представяне на документ за самоличност, актуална снимка и разписка за платена такса в съответствие с “Ценоразпис на услугите от библиотечната дейност на НСИ”.
 2. Дневната читателска карта се издава при представяне на документ за самоличност и разписка за платена такса в съответствие с “Ценоразпис на услугите в библиотеката на НСИ”. Дневната карта дава право на външния потребител да ползва читалнята и съответните услуги в периода от 9.00 до 17.00 часа на деня, за който е издадена.

Чл.9. Независимо от вида на картата допълнително се заплащат в съответствие с “Ценоразпис на услугите от библиотечната дейност на НСИ” следните услуги:

- копиране;

- сканиране;

- разпечатване;

- ползване на дигиталните ресурси с изключение на общодостъпните;

- репродуциране на документи (чрез цифров фотоапарат, камера и др.).

Чл.10. Потребители, притежаващи годишни или месечни читателски карти след изтичане на посочения в картата срок могат да се пререгистрат за следваща година или месец, след заплащане на определената такса.

Чл.11. При записването си потребителите получават информация от служителите на библиотеката за видовете услуги, за реда на получаването им и за задълженията им като ползватели на библиотеката на НСИ.

Чл.12. (1) Заемането на библиотечни документи се разрешава само за служебно ползване на служители на НСИ в размер до 5 библиотечни единици за срок от 20 дни.

(2) Срокът по ал.1 може да бъде продължен от служителя на библиотеката по искане на потребителя, ако заетите библиотечни документи не са повредени и не се търсят в момента от други потребители. Презаписването се извършва само след представяне на заетите библиотечни документи и читателската карта, за да се отрази в библиотечната система.

(3) Не могат да се заемат библиотечни документи, които представляват редки и ценни публикации или които са единствени екземпляри на това издание в библиотеката;

Чл.13. Задължения на потребителите:

 1. Да спазват и да поддържат реда в помещенията: да ползват мобилни телефони на безшумен режим, да не внасят храни и напитки, да не пушат.
 2. Да не инсталират софтуерни продукти.
 3. Да ползват библиотечните единици с необходимото внимание, като не ги повреждат, включително чрез подчертаване на текста и нанасяне на бележки.
 4. Да уведомяват дежурния библиотекар при забелязана повреда.
 5. Да не преотстъпват другиму ползването на заетите библиотечни документи.
 6. Да не повреждат библиотечните документи, ползвани в читалнята чрез изрязване или откъсване на части от тях.
 7. Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване в библиотеката.
 8. Да не ползват без разрешение на дежурния служител собствена репродуктивна техника (фотоапарат, камера, телефон, преносими записващи устройства и др.)

ІV. САНКЦИИ

Чл. 14. При допускане на нарушения на Правилата от страна на потребителите Председателя на НСИ налага следните санкции:

 1. Възстановяване от нарушителите на похабената или унищожената литература.
 2. Заплащане от потребителя на обезщетение в петкратен размер при похабяване или унищожаване на библиотечна единица.
 3. Отнемане на правото на читателя да ползва услугите на библиотеката за определено време или завинаги според степента на нарушението.
 4. При неправомерни действия се налагат санкциите предвидени в българското законодателство.

Чл. 15. При установяване на опит за кражба на хартиен носител:

 1. Дежурният служител информира охранителната фирма за извършения опит.
 2. Представителите на охранителната фирма са задължени да уведомят полицията и евентуално да задържат нарушителя до пристигането на органите на МВР.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ОБСЛУЖВАЩИ БИБЛИОТЕКАТА

Чл.16. При осъществяване на библиотечната дейност в библиотеката на НСИ, обслужващите служители имат следните задължения:

 1. Спазват добрия тон и професионалната етика при обслужване на потребителите;
 2. Предоставят безплатно на служителите на НСИ част от услугите предвидени в “Ценоразпис на услугите от библиотечната дейност на НСИ”;
 3. Предоставят на външните потребители само библиотечни услуги, предвидени в “Ценоразпис на услугите от библиотечната дейност на НСИ”;
 4. Следят за реда в библиотеката и имат право да отстранят от помещенията потребител, който има непристойно поведение или за който е установено, че поврежда библиотечните единици;
 5. Въз основа на обективни фактори, преценяват надеждността на потребителя, заел библиотечни единици и могат да откажат следващо заемане;
 6. Подреждат библиотечния фонд на НСИ, съобразно утвърдените международни класификации;
 7. Служителите на библиотеката водят ежедневна статистика, в която отразяват посетителите за деня, както броя и вида на използваните ресурси;
 8. Следят за връщането на читателските карти и заверяват “Обходен лист” на напускащите служители на НСИ, когато се убедят, че не дължат документи на библиотеката;
 9. Служителите на библиотеката обучават и консултират служители от отделите „Връзки с потребители” на териториалните статистически бюра във връзка с обслужването на потребители с дигитални информационни ресурси;

VІ. ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА НА НСИ

Чл.17. (1) Дигиталната база данни, представляваща дигиталната библиотека на НСИ се поддържа и допълва от служители на библиотеката на НСИ.

Чл.18. Видовете достъп до дигиталната библиотека на НСИ, включително предоставянето на информация по електронната поща, съответните цени и начина на плащане се определят от “Ценоразпис на услугите от библиотечната дейност на НСИ”.

VІІ. ЦЕНИ

Чл.19. (1) Всички услуги, извършвани по библиотечно – информационната дейност на НСИ се заплащат от потребителите по цени съгласно “Ценоразпис на услугите от библиотечната дейност на НСИ”, утвърден от председателя на НСИ. Ценоразписът е неразделна част от настоящия правилник и се допълва ежегодно или при необходимост.

(2) Всички услуги се заплащат в книжарницата на НСИ или по банков път.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.20. Правилата са изготвени в съответствие с утвърдените практики по предоставянето на библиотечни услуги на европейските статистики.

Чл.21. Работното време на библиотеката се определя от 9.00 до 17.00 часа в работните дни.

Чл.22. Настоящият правилник се изменя по реда, по който е приет.

ЦЕНОРАЗПИС

НА УСЛУГИТЕ ОТ БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЙНОСТ НА НСИ

ВИД УСЛУГА

ТИП ПОТРЕБИТЕЛ

ЦЕНА *

1. БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ

1.1. Издаване на читателска карта

Служител на НСИ

Външен потребител

Безплатна

15.00 лв. (за една година)

7.00 лв. (за един месец)

3.00 лв. (за един ден)

1.2. Преиздаване на изгубена читателска карта

За външни потребители

10.00 лв.

1.3. Писмена библиографска справка

За служители на НСИ

За външни потребители

Безплатна

2.00 лв./1 база данни

2. КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ

2.1. Разпечатване на лазерен черно-бял принтер А4 – от Интернет

Външен потребител

0.20 лв./за 1 стр.

2.2. Разпечатване на лазерен черно-бял принтер А4 – от бази данни на НСИ

Външен потребител

0.40 лв./за 1 стр.

2.3. Разпечатване на лазерен черно-бял принтер А3

Външен потребител

3.00 лв./за 1 стр.

2.4. Електронна доставка на документи - ксерокопия

Външен потребител

7.00 лв./за 1 документ до 10 стр.

За всяка следваща страница по 0.50 лв.

2.5. Запис на DVD от база данни на НСИ от 1881 – 2006 г.

Външен потребител

25.00 лв. до 200 стр.

35.00 лв. до 500 стр.

45.00 лв. до 1000 стр.

3. ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ

3.1. Сканиране на документи - неподвързани

Служители на НСИ

Външен потребител

С разрешение на гл. секретар на НСИ

1.50 лв./за 1 стр.

3.2. Сканиране на документи - подвързани

Служители на НСИ

Външен потребител

С разрешение на гл. секретар на НСИ

2.00 лв./ за 1 стр.

3.3. Конвертиране на сканирана информация в текстов формат (OCR)

Служители на НСИ

Външен потребител

С разрешение на гл. секретар на НСИ

3.00 лв./ за 1 стр.

3.4. Електронна доставка на сканирани документи

Външен потребител

7.00 лв./за 1 документ до 10 стр.

За всяка следваща страница по 0.50 лв.

4. КОПИРНИ УСЛУГИ

4.1. Копиране формат А4

Външен потребител

0.20 лв./за 1 стр.

4.2. Копиране формат А3

Външен потребител

0.40 лв./ за 1 стр.

4.3. Ламиниране А4

Външен потребител

1.00 лв./ за 1 стр.

4.4. Репродуциране с фотоапарат

Външен потребител

0.15 лв./ за 1 кадър

4.5. Репродуциране с камера

Външен потребител

50 лв. / 1 час

* В цената е включен ДДС