Изходящ трафик на универсалните пощенски услуги


Динамичен ред: PostServ_3.2.1.xls

ИЗХОДЯЩ ТРАФИК НА УНИВЕРСАЛНИТЕ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ
  2015
I трим. II трим. III трим. IV трим.
Писмовна кореспонденция - изходяща 8 033 7 532 7 391 8 304
в т. ч. платена 7 490 7 005 6 870 7 726
Периодични издания – изходящи 4 884 5 043 4 916 4 852
в т. ч. вестници 4 719 4 812 4 689 4 636
Колетни пратки – изходящи 1 867 1 955 2 006 2 381
в т. ч. платени 1 713 1 803 1 860 2 225
26.02.2016
Универсални пощенски услуги - Изходящ трафик на универсални пощенски услуги
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Краткосрочна бизнес статистика“

Лице за контакт

Юлия Георгиева

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+ 359 9857 194

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране16 януари 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Универсалната пощенска услуга се извършва постоянно (през всички работни дни), в рамките на определено работно време, с определено качество, на достъпни цени и дава възможност за ползването й от всеки потребител на територията на страната независимо от географското му местоположение. Наблюдават се универсалните пощенски услуги свързани с изходящия трафик на писмовната кореспонденция, периодичните издания и колетните пратки.

Използвани класификации

Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) - 53.10 „Дейност на пощи, предоставящи универсални пощенска услуга“.

Обхват

Данните характеризират дейността на пощенските съобщения за писмовната кореспонденция, периодичните издания и колетните пратки.

Понятия и дефиниции

Писмовната кореспонденция включва изходящите вътрешни и международни писмовни пратки (писма, пощенски карти, илюстрровани картички, печатни произведения до 5 кг, малки пакети – до 2 кг и пряка пощенска реклама до 2 кг);

Периодичните издания се отнасят за абонамента за периодични и ежедневни издания, както и свободната продажба на вестници и списания;

Колетните пратки включват вътрешни и международни колетни пратки до 20 кг, съдържащи стоки с или без търговска стойност.

Статистическа единица

Данните се предоставят тримесечно от българските пощенски оператори, които осъществяват универсални пощенски услуги и имат издадена индивидуална лицензия, разрешаваща извършването на универсалната пощенска услуга или на част от нея.

Статистическа съвкупност

Изследването е изчерпателно.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

От 1999 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Хиляди броя

Отчетен период

Тримесечие; година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
  •  Закон за пощенските услуги ДВ, бр. 64 от 4.08.2000 г. (последно изм. и доп., ДВ. бр.61 от 25 юли 2014 г.);
  • Наредба №4 за пощенските съобщения (обн., ДВ, брой 97 от 1979 година; последно изм. и доп., бр.64 от 2000 г.)
  • Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цените на услугите, включени в универсалната пощенска услуга ПМС №158 от 7.07.2004 г. изм. и доп.  ПМС № 248 от 30.08.2011 година;
  • Директива 2008/6/ЕО от 20.02.2008 г. и  Директива 2002/39/ЕО от 10.06.2002 г. за изм. на Директива 97/67/ЕО в областта на пощенските услуги
  • Всемирна пощенска конвенция Обн. ДВ. бр.35 от 11 Май 2010г. (изготвена в Женева, на 12 август 2008 г. и ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 11.03.2010, в сила от 01.01.2010 г.)  
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Опазване на статистическата тайна при спазване на разпоредбите за конфиденциалност на индивидуалните данни, съгласно Закона за статистиката (глава VI “Поверителност на данните и опазване на тайната).

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно чл.2 ал. 5 от правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ (с цел защита на индивидуалните данни на едно или повече предприятия), публикуваната информация на интернет сайта на НСИ е обобщена от всички респонденти.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ - 60 дни сед изтичане на отчетния период.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Тримесечно, година

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник.

Онлайн база данни

Данни за универсални пощенски услуги са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубриката Отраслова статистика - Транспорт и съобщения - Други годишни данни - Съобщения: http://www.nsi.bg/bg/node/1760

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

· Закон за пощенските услуги ДВ, бр. 64 от 4.08.2000 г. (последно изм. и доп., ДВ. бр.61 от 25 юли 2014 година);

· Директива в областта на пощенските услуги (Директива 97/67/ЕО, изменена с Директива 2002/39/ЕО).

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Проверка на качеството и валидиране на данните се извършва по време на целия процес. Правят се проверки за пълнотата на данните, аритметичен и логически контрол на първичните данни. При идентифициране на грешки, се извършва корекция в сътрудничество с респондентите.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители са предприятията от наблюдавания сектор и държавните институции.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Обхванати са всички оператори (от икономическа дейност 53.10 от КИД – 2008), извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга.

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването е изчерпателно и данните отразяват действителността абсолютно точно.

Извадкови грешки

Не се прилага - изследването е изчерпателно.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните са с тримесечна периодичност и се публикуват 60 дни след изтичане на отчетния период.

Точност на представяне

Предоставянето и публикуването на информацията се извършва съгласно заложените срокове в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Гарантирана е съпоставимост на европейско ниво.

Сравнимост във времето

Динамичният ред е без прекъсване от 1999 година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Разходите за провеждане на изследването се определят съгласно Националната статистическа програма (НСП) за съответната година. Поради малкия брой показатели, включени в изследването – натовареността на респондентите не е голяма.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Съгласно правилата за предоставяне на данни може да се прави ревизия за минали периоди. Данните се ревизират на база променени първични данни от респондентите.

Ревизия на данните - практика

Данните се ревизират при промени на първични данни от респондентите.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информацията се получава от предприятията, притежаващи лиценз за извършване на универсални пощенски услуги, които според КИД-2008 се отнасят в 53.10 „Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга“.

Честота на събиране на данни

Тримесечно; годишно

Събиране на данни

Изследването е изчерпателно.

Валидиране на данни

Всяко тримесечие се прави аритметичен и логически контрол на подадената от предприятията информация.

Обработка на данни

Получените данни се обработват на Excel.

Изглаждане

Данните не подлежат на изглаждане.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml