Състояние на средствата за пощенските съобщения


Динамичен ред: PostServ_2.2.3.xls
СЪСТОЯНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПОЩЕНСКИТЕ СЪОБЩЕНИЯ КЪМ 31.12.2014
Брой
Статистически зони
Статистически райони
Области
2014*
Пощенски станции Пощенски агентства (офиси)
Общо за страната 2 981 2 758
Северна и Югоизточна България 1 868 1 365
Северозападен район 534 366
Видин 82 42
Врaцa 110 64
Лoвeч 107 88
Мoнтaнa 104 57
Плeвeн 131 115
Северен централен район 481 347
Вeликo Търнoвo 154 87
Гaбрoвo 67 45
Рaзгрaд 87 66
Русe 103 108
Силистрa 70 41
Североизточен район 400 336
Вaрнa 132 170
Дoбрич 80 58
Търгoвищe 77 41
Шумeн 111 67
Югоизточен район 453 316
Бургaс 162 126
Сливeн 92 52
Стaрa Зaгoрa 129 104
Ямбoл 70 34
Югозападна и Южна Централна България 1 113 1 393
Югозападен район 549 892
Блaгoeвгрaд 127 141
Кюстeндил 78 45
Пeрник 68 55
Сoфия 156 108
Сoфия (стoлицa) 120 543
Южен централен район 564 501
Кърджaли 66 42
Пaзaрджик 106 100
Плoвдив 192 265
Смoлян 63 28
Хaскoвo 137 66

* Предварителни данни
21.05.2015
Пощенска мрежа - Състояние на средствата за пощенските съобщения
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Краткосрочна бизнес статистика“

Лице за контакт

Юлия Георгиева

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+ 359 9857 194

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране16 януари 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Пощенската мрежа обхваща пощенските станции и пощенските агентства в градовете и селата - разпределени по статистически зони, статистически райони и области.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) - 53.10 „Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга“;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България. (NUTS).

Обхват

Пощенската мрежа обхваща пощенските станции и пощенските агентства, които се намират в градовете и селата.

Понятия и дефиниции

Пощенските станции и пощенските агенства са места за обслужване на населението в областа на пощенските услуги.

Пощенската станция, съкратено поща, е сграда, предназначена за получаване, съхранение, преразпределение и разнасяне на писма и колети. Там се намират и пощенски кутии, които се използват от граждани и фирми за получаване на кореспонденция, при положение, че не желаят да получават пощата си у дома или нямат постоянен адрес.

Пощенски агенства са офиси (определени места)на операторите извършващи УПУ и са предназначена за получаване, съхранение , предаване и разнасяне на писма и колети, както и за извършване на пощенски парични преводи.

Пощенските кутии се използват от граждани и фирми за получаване на кореспонденция, при положение, че не желаят да получават пощата си у дома или нямат постоянен адрес. Те се намират в сградите на пощенските станции или в офисите на пощенските агентсва.

Статистическа единица

Данните се предоставят годишно от българските пощенски оператори, които осъществяват универсални пощенски услуги и имат издадена индивидуална лицензия, разрешаваща извършването на универсалната пощенска услуга или на част от нея.

Статистическа съвкупност

Изследването е изчерпателно.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

От 1995 година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за пощенските услуги ДВ, бр. 64 от 4.08.2000 г. (последно изм. и доп., ДВ. бр.61 от 25.07.2014 година);
 • Наредба №4 за пощенските съобщения (обн., ДВ, бр.97 от 1979 г.; последно изм. и доп.,бр.64 от 2000 година);
 • Директива 2008/6/ЕО от 20.02.2008 г. и Директива 2002/39/ЕО от 10.06.2002 г. за изм. на Директива 97/67/ЕО в областта на пощенските услуги;
 • Всемирна пощенска конвенция, обн. ДВ. бр.35 от 11 Май 2010г.(изготвена в Женева, на 12 август 2008 г. и ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 11 .03.2010, в сила от 01.01.2010 година).
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Опазване на статистическата тайна при спазване на разпоредбите за конфиденциалност на индивидуалните данни, съгласно Закона за статистиката (глава VI “Поверителност на данните и опазване на тайната).

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно чл.2 ал. 5 от правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ (с цел защита на индивидуалните данни на едно или повече предприятия), публикуваната информация на интернет сайта на НСИ е обобщена от всички респонденти.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ – 5 месеца след отчетната година.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Статистически годишник

Онлайн база данни

Данни за състоянието на средствата за пощенските съобщения са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубриката Отраслова статистика - Транспорт и съобщения - Други годишни данни - Съобщения: http://www.nsi.bg/bg/node/1766

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи
 • Закон за пощенските услуги ДВ, бр. 64 от 4.08.2000 г. (последно изм. и доп., ДВ. бр.61 от 25.07.2014 година);

· Директива в областта на пощенските услуги (Директива 97/67/ЕО, изменена с Директива 2002/39/ЕО).

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Проверка на качеството и валидиране на данни се извършва по време на целия процес. Правят се проверки за пълнотата на данните, аритметичен и логически контрол на първичните данни. При идентифициране на грешки, се извършва корекция в сътрудничество с респондентите.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители са предприятията от наблюдавания сектор и държавните институции.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Обхванати са всички оператори (от икономическа дейност 53.10 от КИД – 2008), извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга.

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването е изчерпателно и данните отразяват действителното състояние на съобщителната инфраструктура.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните са годишни и се публикуват 5 месеца след изтичане на отчетния период.

Точност на представяне

Предоставянето и публикуването на информацията се извършва съгласно заложените срокове в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Динамичният ред е без прекъсване от 1995 година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Разходите за провеждане на изследването се определят съгласно Националната статистическа програма (НСП) за съответната година. Натовареността на респондентите е само веднъж годишно.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Съгласно правилата за предоставяне на данни може да се прави ревизия за минали периоди. Данните се ревизират на база променени първични данни от респондентите.

Ревизия на данните - практика

Данните се ревизират на база променени първични данни от респондентите.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информацията се получава от предприятията, притежаващи лиценз за извършване на универсални пощенски услуги, които според КИД-2008 се отнасят в 53.10 „Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга“.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изследването е изчерпателно.

Валидиране на данни

Извършва се аритметичен и логически контрол на подадената от предприятията информация.

Обработка на данни

Получените данни се обработват на Excel.

Изглаждане

Данните не подлежат на изглаждане.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
Нефинансови предприятия - Годишни данни на нефинансовите предприятия
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Годишна бизнес статистика“

Лице за контакт

Анелия Вихърова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

 

 

Телефон

+359 2 9857 129

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране16 януари 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на нефинансовите предприятия осигурява информация, групирана според броя на заетите в тях лица, по следните икономически показатели: брой предприятия, заети лица, приходи от дейността, разходи за дейността, дълготрайни материални активи.

Годишните данни на нефинансовите предприятия са агрегирани по сектори (1-ви знак по КИД-2008).

Годишни данни по големина на предприятията: Показателите се публикуват на ниво сектор (1-ви знак по КИД-2008) и по групи според броя на заетите лица.

Годишни регионални данни: На регионално ниво се публикуват пет показателя по статистически райони (NUTS).

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 година;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Нефинансовите предприятия, класифицирани в сектори от A до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Понятия и дефиниции

Основните икономически показатели, които се публикуват в този раздел са:

 • „Брой предприятия“ - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП;
 • „Заети лица“ - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници;
 • „Приходи от дейността” - сума от приходите от оперативна дейност и финансовите приходи;
 • „Разходи за дейността” - сума от разходите за оперативна дейност и финансовите разходи;
 •  „Дълготрайни материални активи” - сума от дълготрайните материални активи, посочени в счетоводния баланс на предприятията, съставящи баланс, и данните от справката за ДМА за предприятията, несъставящи баланс.
Статистическа единица

Основната единица на наблюдението е предприятие. От годишните данни на предприятията се изчисляват основните икономически показатели и данните по групи според броя на заетите лица.

Предприятието е най-малката организационна единица, произвеждаща стоки или услуги, която взема самостоятелно управленски решения. Предприятието извършва една или няколко дейности на едно или повече места. Предприятието може да бъде самостоятелна юридическа единица.

Статистическа съвкупност

Наблюдението е изчерпателно и статистическата съвкупност се формира от всички нефинансови предприятия, класифицирани в сектори от А до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за дейността на нефинансовите предприятията, извършвана на територията на страната.

Времеви обхват

От 2008 година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица
 • Брой (предприятия, заети лица);
 •  Хиляди левове (всички останали показатели).
Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Българска нормативна уредба:

 • Закон за статистиката;
 • Национална статистическа програма;
 • Счетоводно и данъчно законодателство.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕС) № 223/2009 от 11 март 2009 г. дефинира общи правила за определяне и защита на конфиденциалните данни и начините за изпращането и използването им в Евростат. Законът за статистиката също гарантира опазването на статистическата тайна и използването на индивидуалните данни на предприятията само за статистически цели.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато:

 • Критерий А – даден показател е формиран от едно или две предприятия.
 • Критерий В – едно предприятие доминира в стойността на показателя с дял равен на или по-голям от 85%.
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации
 • Статистически годишник;
 •  Статистически справочник;
 • Районите, областите и общините в Република България.
Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика – Годишна бизнес статистика – Други годишни данни – Нефинансови предприятия: http://www.nsi.bg/bg/node/8203

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Закон за малките и средни предприятия, национално счетоводно законодателство и разработена статистическа методология: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Methodology_NF_Ent.pdf

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Включва усъвършенстване на системата за събиране на първичните данни чрез онлайн базираната информационна система ”Бизнес статистика”, осигуряваща строг аритметичен и логически контрол на входните данни. Извършва се и допълнителен логически контрол на изход при установени различия в стойностите на даден показател между две последователни години извън определени граници, а също и сравнение с резултатите от други изследвания в НСИ - Краткосрочна бизнес статистика, Продком, Външна търговия, Работна сила.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са:

· Международни организации;

· Заинтересовани държавни институции, с които има сключени междуведомствени споразумения;

· Научни институти, университети, икономически анализатори и студенти;

· Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и други;

· Дирекции и отдели в НСИ.

Удовлетвореност на потребителите

Не е правено проучване на удовлетвореността на потребителите, но няма регистрирани случаи на неизпълнени заявки за предоставяне на информация.

Пълнота

Пълно съответствие с българското законодателство.

Точност и надеждност
Обща точност

Информацията за изчисляване на икономическите показатели е базирана на годишните счетоводни отчети на нефинансовите предприятия, като е осигурена пълна обвързаност на входните данни.

Извадкови грешки

Наблюдението на нефинансовите предприятия е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срокът за публикуване на данните на национално ниво е t+11 месеца за окончателните данни, където t е отчетната година.

Точност на представяне

Срокът по т.15.1 стриктно се спазва.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

За територията на страната данните са сравними по географски признак.

Сравнимост във времето

Динамичните редове с данни са напълно съпоставими за периода 2008 - последна отчетна година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

НСИ полага изключителни усилия за намаляване натовареността на респондентите. Пример за това е подписаното споразумение “Единна входна точка” между НСИ и Националната агенция за приходите за еднократно представяне на годишните отчети и ползване на данните и от двете институции. Разработената от НСИ онлайн базирана информационна система “Бизнес статистика” и осигурената методологическа и техническа помощ на респондентите по време на отчетната кампания са високо оценени от респондентите и спомагат за реалното намаляване на тяхната натовареност.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Националната политика, както и тази на Евростат, допуска ревизирането на вече публикувани данни, ако има сериозни основания за това.

Ревизия на данните - практика

Ревизираните данни заместват вече публикуваните във възможно най-кратки срокове, след като е направена ревизията.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за изчисляване на икономическите показатели са:

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, съставящи баланс;

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички нефинансови предприятия.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез допълнителен логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните години и други изследвания в НСИ.

Обработка на данни

Наблюдението е изчерпателно и не се прави допълнителна оценка на данните.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml