Трафик на неуниверсалните пощенски услуги


Динамичен ред: PostServ_2.2.2.xls
ТРАФИК НА НЕУНИВЕРСАЛНИТЕ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ
хиляди броя
  2014
КУРИЕРСКИ УСЛУГИ 116 363.3
Вътрешни пратки 113 970.0
Международни входящи пратки 1 433.6
Международни изходящи пратки 959.7
КОЛЕТНИ ПРАТКИ над 10 кг до 20 кг 1 975.4
Вътрешни пратки 1 685.1
Международни входящи пратки 148.1
Международни изходящи пратки 142.2
ТЕЛЕГРАМИ 37.6
Вътрешни пратки 10.7
Международни пратки 26.9
30.06.2015
Неуниверсални пощенски услуги - Трафик на неуниверсалните пощенски услуги
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Краткосрочна бизнес статистика“

Лице за контакт

Юлия Георгиева

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+ 359 9857 194

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране16 януари 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Неуниверсални пощенски услуги са всички услуги по приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки извън обхвата на универсалната пощенска услуга. Те са услуги за превоз, доставка, дистрибуция, съхраняване и обработка на клиентски стоки или кореспонденция.

Наблюдават се куриерските услуги, колетните пратки над 10 до 20 кг и телеграмите, разпределени съответно на вътрешни и международни пратки. При вътрешните пратки изпращачът и получателят са на територията на страната, а при международните -изпращачът или получателят е на територията на друга страна.

Използвани класификации

Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) - 53.20 „Други пощенски и куриерски дейности“.

Обхват

Неуниверсалните пощенски услуги включват:

1. Приемане, пренасяне и доставяне на пряка пощенска реклама;

2. Приемане на съобщения, предадени във физическа или електронна форма от подателя, обработването и предаването им чрез електронни средства и доставяне на тези съобщения на получателя като пощенски пратки;

3. Куриерските услуги;

4. Пощенските парични преводи.

Понятия и дефиниции

Куриерска услуга“ е пощенска услуга с добавена стойност над универсалната пощенска услуга. Куриерската услуга гарантира освен по-голяма бързина и надеждност на приемане, пренасяне и доставяне на пратките лично на получателя и предоставянето на всички или някои от следните допълнителни услуги:

а) събиране от адреса на подателя;

б) доставяне до определена дата;

в) възможност за смяна на направлението и получателя в движение;

г) уведомяване на подателя за получаването на пратката;

д) контролирано наблюдение и проследяване на пратките;

е) персонални услуги на потребителите и извършване на услугата „a la carte“ (по избор) по необходимия начин и в необходимото време ("при поискване" и "по договор").

Куриерските услуги включват пощенски пратки, като кореспондентски пратки (писма и/или пощенска карта ), печатни произведения (вестници, периодични издания, книги, каталози, репродукции върху хартия, използвани в печатарството), малки пакети до 2 кг и куриерски услуги „Дайрект мейл” (пряка пощенска реклама) до 1 кг, и пощенски пратки до 10 кг.

Колетните пратки включват вътрешни и международни колетни пратки над 10 до 20 кг, съдържащи стоки с или без търговска стойност. Пощенски колет е пощенска пратка с определени размери и тегло, който съдържа предмети, материали, продукти и други.

Телеграмите включват приемането и предаването на съобщения, подадени чрез физическа или електронна форма като пощенски пратки.

Статистическа единица

Данните се предоставят годишно от българските пощенски оператори, които осъществяват неуниверсални пощенски услуги и имат издадена индивидуална лицензия, разрешаваща извършването на неуниверсалната пощенска услуга.

Статистическа съвкупност

Изследването е изчерпателно.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

От 2006 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Хиляди броя

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за пощенските услуги ДВ, бр. 64 от 4.08.2000 г. (последно изм. и доп., ДВ. бр.61 от 25.07. 2014 година);

 • Наредба №4 за пощенските съобщения (обн., ДВ, бр.97 от 1979 г.; последно изм. и доп.,бр.64 от 2000 година);

 • Директива в областта на пощенските услуги (Директива 97/67/ЕО, изменена с Директива 2002/39/ЕО и 2008/6/ЕО);

 • Наредба № 6 от 20 ноември 2003 г. за изискванията за пощенската сигурност по Закона за пощенските услуги и по Закона за електронния документ и електронния подпис;

 • Всемирна пощенска конвенция Обн. ДВ. бр.35 от 11 Май 2010г.(изготвена в Женева, на 12 август 2008 г. и ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 11 .03.2010, в сила от 01.01.2010 година). 

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Опазване на статистическата тайна при спазване на разпоредбите за конфиденциалност на индивидуалните данни, съгласно Закона за статистиката (глава VI “Поверителност на данните и опазване на тайната).

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно чл.2 ал. 5 от правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ (с цел защита на индивидуалните данни на едно или повече предприятия), публикуваната информация на интернет сайта на НСИ е обобщена от всички респонденти.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник.

Онлайн база данни

Данни за неуниверсални пощенски услуги са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубриката Отраслова статистика - Транспорт и съобщения - Други годишни данни - Съобщения: http://www.nsi.bg/bg/node/1763

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

Директива в областта на пощенските услуги (Директива 97/67/ЕО, изменена с Директива 2002/39/ЕО).

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Проверка на качеството и валидиране на данни се извършва по време на целия процес – от събирането до публикуването на резултатите. Правят се проверки за пълнотата на данните, аритметичен и логически контрол на първичните данни. При идентифициране на грешки, се извършва корекция в сътрудничество с респондентите.

Оценка на качеството

Не са налични.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители са предприятията от наблюдавания сектор и държавните институции.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Обхванати са всички оператори (от икономическа дейност 53.20 от КИД – 2008), извършващи услуги, включени в обхвата на неуниверсалната пощенска услуга.

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването е изчерпателно и данните отразяват действителността абсолютно точно.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните са годишни и се публикуват, съгласно заложените срокове в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ – 6 месеца след изтичане на отчетния период.

Точност на представяне

Предоставянето и публикуването на информацията се извършва съгласно заложените срокове в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Гарантирана е съпоставимост на европейско ниво.

Сравнимост във времето

Динамичният ред е без прекъсване от 2006 година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Разходите за провеждане на изследването се определят съгласно Националната статистическа програма (НСП) за съответната година. Натовареността на респондентите е само веднъж годишно.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Съгласно правилата за предоставяне на данни може да се прави ревизия за минали периоди. Данните се ревизират на база промени от респондентите, за предходни години.

Ревизия на данните - практика

Данните се ревизират на база промени от респондентите, за предходни години.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информацията се получава от предприятията, притежаващи лиценз за извършване на неуниверсални пощенски услуги, които според КИД-2008 се отнасят в „Други пощенски и куриерски дейности“ (53.20).

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изследването е изчерпателно.

Валидиране на данни

Извършва се аритметичен и логически контрол на подадената от предприятията информация.

Обработка на данни

Получените данни се обработват на Excel.

Изглаждане

Данните не подлежат на изглаждане.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
Нефинансови предприятия - Годишни данни на нефинансовите предприятия
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Годишна бизнес статистика“

Лице за контакт

Анелия Вихърова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

 

 

Телефон

+359 2 9857 129

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране16 януари 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на нефинансовите предприятия осигурява информация, групирана според броя на заетите в тях лица, по следните икономически показатели: брой предприятия, заети лица, приходи от дейността, разходи за дейността, дълготрайни материални активи.

Годишните данни на нефинансовите предприятия са агрегирани по сектори (1-ви знак по КИД-2008).

Годишни данни по големина на предприятията: Показателите се публикуват на ниво сектор (1-ви знак по КИД-2008) и по групи според броя на заетите лица.

Годишни регионални данни: На регионално ниво се публикуват пет показателя по статистически райони (NUTS).

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 година;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Нефинансовите предприятия, класифицирани в сектори от A до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Понятия и дефиниции

Основните икономически показатели, които се публикуват в този раздел са:

 • „Брой предприятия“ - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП;
 • „Заети лица“ - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници;
 • „Приходи от дейността” - сума от приходите от оперативна дейност и финансовите приходи;
 • „Разходи за дейността” - сума от разходите за оперативна дейност и финансовите разходи;
 •  „Дълготрайни материални активи” - сума от дълготрайните материални активи, посочени в счетоводния баланс на предприятията, съставящи баланс, и данните от справката за ДМА за предприятията, несъставящи баланс.
Статистическа единица

Основната единица на наблюдението е предприятие. От годишните данни на предприятията се изчисляват основните икономически показатели и данните по групи според броя на заетите лица.

Предприятието е най-малката организационна единица, произвеждаща стоки или услуги, която взема самостоятелно управленски решения. Предприятието извършва една или няколко дейности на едно или повече места. Предприятието може да бъде самостоятелна юридическа единица.

Статистическа съвкупност

Наблюдението е изчерпателно и статистическата съвкупност се формира от всички нефинансови предприятия, класифицирани в сектори от А до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за дейността на нефинансовите предприятията, извършвана на територията на страната.

Времеви обхват

От 2008 година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица
 • Брой (предприятия, заети лица);
 •  Хиляди левове (всички останали показатели).
Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Българска нормативна уредба:

 • Закон за статистиката;
 • Национална статистическа програма;
 • Счетоводно и данъчно законодателство.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕС) № 223/2009 от 11 март 2009 г. дефинира общи правила за определяне и защита на конфиденциалните данни и начините за изпращането и използването им в Евростат. Законът за статистиката също гарантира опазването на статистическата тайна и използването на индивидуалните данни на предприятията само за статистически цели.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато:

 • Критерий А – даден показател е формиран от едно или две предприятия.
 • Критерий В – едно предприятие доминира в стойността на показателя с дял равен на или по-голям от 85%.
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации
 • Статистически годишник;
 •  Статистически справочник;
 • Районите, областите и общините в Република България.
Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика – Годишна бизнес статистика – Други годишни данни – Нефинансови предприятия: http://www.nsi.bg/bg/node/8203

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Закон за малките и средни предприятия, национално счетоводно законодателство и разработена статистическа методология: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Methodology_NF_Ent.pdf

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Включва усъвършенстване на системата за събиране на първичните данни чрез онлайн базираната информационна система ”Бизнес статистика”, осигуряваща строг аритметичен и логически контрол на входните данни. Извършва се и допълнителен логически контрол на изход при установени различия в стойностите на даден показател между две последователни години извън определени граници, а също и сравнение с резултатите от други изследвания в НСИ - Краткосрочна бизнес статистика, Продком, Външна търговия, Работна сила.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са:

· Международни организации;

· Заинтересовани държавни институции, с които има сключени междуведомствени споразумения;

· Научни институти, университети, икономически анализатори и студенти;

· Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и други;

· Дирекции и отдели в НСИ.

Удовлетвореност на потребителите

Не е правено проучване на удовлетвореността на потребителите, но няма регистрирани случаи на неизпълнени заявки за предоставяне на информация.

Пълнота

Пълно съответствие с българското законодателство.

Точност и надеждност
Обща точност

Информацията за изчисляване на икономическите показатели е базирана на годишните счетоводни отчети на нефинансовите предприятия, като е осигурена пълна обвързаност на входните данни.

Извадкови грешки

Наблюдението на нефинансовите предприятия е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срокът за публикуване на данните на национално ниво е t+11 месеца за окончателните данни, където t е отчетната година.

Точност на представяне

Срокът по т.15.1 стриктно се спазва.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

За територията на страната данните са сравними по географски признак.

Сравнимост във времето

Динамичните редове с данни са напълно съпоставими за периода 2008 - последна отчетна година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

НСИ полага изключителни усилия за намаляване натовареността на респондентите. Пример за това е подписаното споразумение “Единна входна точка” между НСИ и Националната агенция за приходите за еднократно представяне на годишните отчети и ползване на данните и от двете институции. Разработената от НСИ онлайн базирана информационна система “Бизнес статистика” и осигурената методологическа и техническа помощ на респондентите по време на отчетната кампания са високо оценени от респондентите и спомагат за реалното намаляване на тяхната натовареност.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Националната политика, както и тази на Евростат, допуска ревизирането на вече публикувани данни, ако има сериозни основания за това.

Ревизия на данните - практика

Ревизираните данни заместват вече публикуваните във възможно най-кратки срокове, след като е направена ревизията.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за изчисляване на икономическите показатели са:

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, съставящи баланс;

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички нефинансови предприятия.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез допълнителен логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните години и други изследвания в НСИ.

Обработка на данни

Наблюдението е изчерпателно и не се прави допълнителна оценка на данните.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml