Премини към основното съдържание

Дейност на нефинансовите предприятия за 2021 година (предварителни данни)

Публикувано на: 31.08.2022 - 11:00

412 119 са нефинансовите предприятия в България, подали годишен отчет за дейността си през 2021 г. в Националния статистически институт (НСИ), което е само с 0.1% повече в сравнение с 2020 година. Заетите лица в тях, преизчислени в еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ), са 2 129 746, или с 1.8% повече спрямо предходната година (данните са предварителни).

С най-голям дял през 2021 г. са икономически активните нефинансови предприятия в сектора на услугите и на търговията (81.6%), които формират 62.4% от всички заети лица. Делът на нефинансовите предприятия в сектори „Промишленост“, „Строителство“ и „Селско, горско и рибно стопанство“ е 18.4% от всички активни предприятия през 2021 г., а заетите лица в тях са 37.6% от всички заети лица в нефинансовия сектор, преизчислени в еквивалент на пълна заетост.

Стойността на продукцията по текущи цени е 214 408 млн. лв. и е отчетен положителен финансов резултат от 29 902 млн. лева.

Годишен отчет за дейността си през 2021 г. в НСИ са представили 18 624 предприятия от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, или 4.5% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. В този сектор има 81 038 заети лица, които са произвели продукция на стойност 9 352 млн. лв. по текущи цени. Отчетен е положителен финансов резултат от 2 200 млн. лева.

За дейността си през 2021 г. годишен отчет в НСИ са представили 34 498 промишлени предприятия, или 8.4% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия, като с най-голям дял е сектор „Преработваща промишленост“ - 87.9%. Стойността на продукцията в промишлените сектори по текущи цени е 88 057 млн. лв. и формира 41.1% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Заетите в промишлеността са 575 361, или 27.0% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия. Промишлените предприятия са приключили 2021 г. с положителен финансов резултат от 9 084 млн. лв., като с най-голям принос е сектор „Преработваща промишленост“, който формира 56.8% от този резултат.

По предварителни данни годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили 22 693 строителни предприятия, или 5.5% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в НСИ. Най-голям е делът на предприятията от строителния сектор, извършващи специализирани строителни дейности - 51.7%. Заетите в строителните предприятия са 145 509, които формират 6.8% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия. През 2021 г. в строителния сектор стойността на продукцията е 20 536 млн. лв. по текущи цени, или 9.6% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Отчетен е положителен финансов резултат от 1 659 млн. лв. по текущи цени, като 34.9% от него са реализирани в „Специализирани строителни дейности“.

В НСИ годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили 137 565 търговски предприятия, или 33.4% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. От всички търговски предприятия най-голям е делът на предприятията в търговията на дребно - 68.5%. По предварителни данни заетите лица в търговията са 486 743, или 22.9% от общия брой заети в нефинансовите предприятия. В търговския сектор е произведена продукция на стойност 30 376 млн. лв. по текущи цени, което представлява 14.2% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. През 2021 г. търговските предприятия реализират положителен финансов резултат от 7 638 млн. лв. по текущи цени, като търговията на едро формира 70.1% от този резултат.

Годишен отчет за дейността си през 2021 г. в НСИ са представили 198 739 предприятия от сектора на услугите, или 48.2% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. В този сектор са заети 841 095 лица, или 39.5% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия. По текущи цени в сектора на услугите стойността на продукцията е 66 087 млн. лв. и формира 30.8% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Секторът на услугите приключва 2021 г. с положителен финансов резултат от 9 321 млн. лв., като 25.9% от него са реализирани в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Прессъобщение
Статистическа област