Прессъобщения

петък, 14 май 2010 - 11:00

През 2009 г. са въведени в експлоатация 2 975 новопостроени жилищни сгради и се увеличават с 1.7% спрямо 2008 година.
Новопостроените жилища в тях достигат 22 058, или с 5.4% повече в сравнение с 2008 година.

сряда, 12 май 2010 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за април 2010 г. спрямо март 2010 г. е 101.1%, т.е. месечната инфлация е 1.1%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за април 2010 г. спрямо март 2010 г. е 101.2%, т.е. месечната инфлация е 1.2%.

сряда, 12 май 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2010 г. намаляват с 2.8% спрямо края на декември 2009 г. и достигат до 2.19 милиона. През първо тримесечие 2010 г. средната месечна работна заплата нараства с 2.1% до 619 лв. спрямо четвърто тримесечие 2009 година.

сряда, 12 май 2010 - 11:00

Експресните оценки на БВП за първо тримесечие на 2010 година показват спад на икономиката с 4% спрямо съответния период на предходната година.

понеделник, 10 май 2010 - 11:00

По предварителни данни през март 2010 г. индексът на промишленото производство нараства с 1.7% в сравнение с март 2009 г., в сравнение с предходния месец е отчетено увеличение с 21.1%. Оборотът на предприятията от промишлеността нараства с 8.8% в сравнение с март 2009 г., спрямо предходния месец е регистрирано увеличение с 18.8%.

понеделник, 10 май 2010 - 11:00

През април 2010 г. общият показател „доверие на потребителите” нараства с 6.4 пункта спрямо януарското си равнище, което се дължи на повишаване на доверието сред населението в градовете (с 8.5 пункта) и в по-малка степен - сред населението в селата (с 1.5 пункта).

понеделник, 10 май 2010 - 11:00

По предварителни данни на НСИ общата строителна продукция през март 2010 г. е с 20.2% по-малко в сравнение със съответния месец на предходната година, докато в сравнение с месец февруари 2010 г. е регистрирано увеличение от 20.9%.

понеделник, 10 май 2010 - 11:00

По предварителни данни оборотът в търговския сектор през март 2010 г. намалява с 14.1% спрямо същия месец на предходната година.

понеделник, 10 май 2010 - 11:00

Външнотърговският стокообмен на Република България за периода януари - март 2010 г. по предварителна оценка възлиза на 13.4 млрд. лева по текущи цени. В сравнение с предходната година увеличението е с 1.9 %.

понеделник, 10 май 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт, броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през четвъртото тримесечие на 2009 г. бележи увеличение с 2.9% спрямо съответното тримесечие на 2008 година. Техният брой достига 10 035. Осъдените лица на възраст 14 - 17 години съставляват 7.7% от всички осъдени лица и достигат 777. Спрямо съответният период на предходната година те намаляват с 14.8%.

Страници