Премини към основното съдържание

Националният статистически съвет прие Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма за 2022 г. и новата Национална статистическа програма за 2023 година

Публикувано на: 08.12.2022 - 17:40

На свое присъствено заседание Националният статистически съвет прие единодушно Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2022 г., както и Националната статистическа програма за 2023 година.

Членовете на съвета поставиха въпрос към председателя на НСИ за финансовата и кадрова обезпеченост в института, на който той отговори, че определеният бюджет категорично не е достатъчен за пълноценна работа. „Парите за издръжка не са променяни от години, отказани са ни всякакви допълнителни средства за 2022 година. Принудени бяхме да прекратим дори командировките за важни международни срещи, а това е огромен проблем за нас и дори може да доведе до санкции за страната.“ - допълни доц. Атанасов. Заместник-председателят на НСИ Диана Янчева изтъкна, че след Партньорската проверка на Националната статистическа система, проведена през пролетта на тази година, проверяващите от Евростат са дали препоръка към българското правителство за по-добро ресурсно, включително и финансово, обезпечение на дейността на НСИ.

Във връзка с дискусията председателят на НСС проф. Стоян Цветков предложи Отчетът за 2022 г. да бъде допълнен с тези констатации и препоръки поради тяхната изключителна важност за бъдещата работа на НСИ.

По време на заседанието бяха приети промени в Правилника за дейността на Националния статистически съвет. За секретар на съвета беше избрана доц. д-р Екатерина Тошева, преподавател по статистика в УНСС.

В последната точка от дневния ред присъстващите бяха запознати от Диана Янчева с доклада от Партньорската проверка, с напредъка на българската статистика по отношение на Кодекса на европейската статистическа практика и с 22-те препоръки, които проверяващите са отправили към Националната статистическа система на България.

Съветът реши следващото му заседание да се проведе в началото на 2023 г., като то ще бъде посветено именно на препоръките от проверката и тяхното изпълнение.