Премини към основното съдържание

Обща информация

С Постановление на Министерският съвет № 332 от 13 декември 2019 г. е приет график за задълженията на възложителите да прилагат Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). В сила от 1 януари 2020 г. НСИ използва ЦАИС ЕОП, които се намира на следния интернет адрес: https://app.eop.bg/.

лице за контакт: Радослав Първанов – главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности“
Тел: 02/9857 772
Факс: 02/9857 225
Адрес за кореспонденция: гр. София, 1038, ул. "П. Волов" № 2

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки (03.02.2022 г.)