20.10.2010 г. – Световен ден на статистиката

20.10.2010 г. – Световен ден на статистиката

Европейската статистика – източник на информация за всеки

На 20 октомври за първи път ще бъде отпразнуван Световният ден на статистиката1. Това събитие подчертава значението на официалната статистика в нашето общество. На ниво ЕС в продължение на повече от 50 години са били полагани усилия от националните статистически служби на държавите членки, заедно с Евростат, за производството на надеждни и съпоставими данни. Днес Европейската статистика се използва по много различни начини от все по-голям брой хора.
За да отбележи този ден Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, и 27-те национални статистически служби на държавите членки, които заедно образуват Европейската статистическа система2 (ЕСС) публикуват това общо съобщение за медиите, представящо ролята на официалната Европейска статистика.
Защо европейската официална статистика е толкова важна?
Европейската статистика притежава две основни характеристики, които я правят незаменима - предоставя средни стойности за целия ЕС и също така дава съпоставими данни за всяка държава членка, което помага да се видят сходствата и различията в рамките на ЕС в широк спектър от области – публични финанси, цени, външна търговия, пазар на труда, здравеопазване, образование...
Като забавен пример европейската статистика може да помогне при описанието на „средностатистическите” европейски граждани. Ако е жена, тя ще бъде на 42 години и може да се очаква да живее още 41 години, била е на около 28 години, когато е родила първото си дете и има по-малко от две деца, работи в обществените или социалните услуги около 33 часа седмично и е завършила най-малко средно образование. Ако е мъж, той е на 39 години и е с очаквана продължителност на живота от още 39 години, работи в сферата на пазарните услуги за около 40 часа седмично3 и е завършил най-малко средно образование. Разбира се, тези числа представят само критерий, според който гражданите на ЕС могат да се сравняват със своите съседи.
Потребителите - от Европейската комисия и правителствата, до студенти и предприятия...
Днес европейската статистика играе ключова роля при вземането на решения в областта на държавната политика, в подкрепа на решенията за управление предприятията и в даването на възможност на гражданите да преценяват напредъка и да се сравняват със съседите си.
Например Европейската регионална статистика насочва Европейската комисия при разпределянето на регионалното финансиране, а в икономическата област хармонизираните статистически данни за цените имат ключова роля за паричната политика на централните банки. Бизнесмените използват статистическите данни за външната търговия, за да проучат нови възможности в рамките на вътрешния пазар, а европейските граждани могат да сравнят нивата на данъчно облагане или на безработицата в тяхната страна с тези в други държави членки. През 2011 г. във всички държави членки ще започне ново преброяване на населението и резултатите от това преброяване ще бъдат от решаващо значение, например, на национално ниво при вземането на решения относно местоположението на обществената инфраструктура (училища, болници, доставки на енергия, транспорт…) както и на европейско ниво при определяне на тежестта при гласуването в Европейския съвет.
България също ще се включи в честването на Световния ден на статистиката. Националният статистически институт ще отбележи празника с:
• Изложба „НСИ – част от световното статистическо семейство”- в библиотеката на НСИ, откриване – 20 октомври 2010 г.
• Пресконференция в Националния статистически институт и 28-те Териториални статистически бюра на 20.10.2010 г. с основни теми: предстоящи задачи пред НСИ, какво трябва да знаем за труда на статистика, НСИ и неговото място в европейското и световно статистическо семейство. Ще бъдат представени и резултати от пробното Преброяване 2010 г.
• Създаване на рубрика в Интернет сайта на НСИ, раздел „Международно сътрудничество” - „Другите за нас” – поздравителни адреси от партньори, ЕВРОСТАТ, международни организации.

2 ЕСС функционира като мрежа, в която ролята на Евростат е да проправя път при хармонизирането на статистиката в тясното сътрудничество с националните статистически органи. ЕСС също така координира работата си с държавите от ЕИП/ЕАСТ, страните кандидатки, на европейско ниво с други служби на Комисията, агенции и ЕЦБ и международни организации като ОИСР, ООН, МВФ и Световната банка.
3 Тези средни стойности са изчислени както следва:
• Средната възраст по пол през 2008 г.;
• Средната продължителност на живота през 2007 г.;
• Средната възраст, на която жените раждат първото си дете през 2008 г.;
• Общият коефициент на раждаемост (брой деца на една жена) за 2007 г. Точното ниво средно за ЕС е 1.56;
• Заетостта по сектори за лицата на възраст между 25-49 през 2009 г.;
• Общо работни часове за служителите през 2009 г. Основната причина за разликата между мъжете и жените в броя на работните часове на седмица е в по-високият дял на жените, работещи на непълно работно време;