Премини към основното съдържание

Национална статистическа програма за 2024 година

Приета от Министерски съвет с Решение № 55 от 26.01.2024 г., Обн., ДВ, бр. 11 от 06.02.2024 г.
 
 

Националната статистическа програма за 2024 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в националната програма за 2024 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2024 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2024 са:
- Потребление на енергия в транспорта;
- Потребление на енергия в услугите;
- Водород;
- Дейтатон;
- Изследване на потребностите на заинтересованите страни от статистическа информация;
- Изследване на употребата на продукти за растителна защита;
- Месечно събиране на декларации от икономически оператори, осъществяващи дейности с акцизни стоки;
- Месечно събиране на декларации от лица/икономически оператори, осъществяващи внос/износ на стоки от/за трети страни.

НСИ ще участва в следните нови проекти на ЕК:
- Пазар на труда - Статистическа инфраструктура на LFS по IESS - LFS 2024 модул - Тестване на Международната класификация за статус в заетостта;
- Доходи и условия на живот - SILC статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2024 6-годишни променливи за достъп до услуги - Пилотно проучване 2023 Интрагодишно събиране на данни;
- Внедряване на ESA2010 и BPM6, подобрения на качеството и изпълнение на контролния цикъл на БНД;
- Програма за европейски сравнения 2024 г.;
- Разработване на методика за статистиката и сметките за околната среда и пилотното й прилагане за ревизия на данните за екологичните стоки и услуги;
- Провеждане на Европейска олимпиада по статистика 2023/2024 г. в България.

Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат.

Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.

Съгласно чл.16, ал.1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват от държавния бюджет, както и от средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за издръжка на НСИ. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 108 от 30.12.2023 г., са определени 29 216 600 лв. разходи по бюджета на НСИ за 2024 г. Финансирането на провежданите от НСИ регулярни изследвания възлиза на 28 623 100 лв., за включените нови изследвания и дейности ще са необходими 93 500 лв., a съфинансирането на проекти по договори за субсидии с ЕК е 500 000 лв. В бюджета на някои изследвания са включени разходи за външни изпълнители.

Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през 2024 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.

 

Публикуван на 06.02.2024 г.