Регламент

1. Цел на конкурса

Повишаване на функционалната грамотност и статистическата култура на учениците чрез провокиране на творческия им потенциал и развиване на умения за критично мислене и работа с данни.

Участниците в състезанието следва да изпратят своята разработка по обявената тема в обем до 3 страници (Times New Roman, 12 pt., двустранно подравняване, междуредие 1.15) на имейл: [email protected] в срок съгласно Календара.

2. Условия на конкурса

Право на участие имат учениците от всички средни училища в България.

Заедно с есето участниците изпращат файл с придружаваща информация:

Всеки автор има право да участва само с едно есе.

3. Критерии за оценяване

Участниците трябва да покажат знания и умения относно правилното разбиране, интерпретиране и представяне на данните.

Есетата трябва да отговарят на следните изисквания:

3.1. Тематична свързаност на есето
3.2. Структура: увод - теза - изложение - заключение
3.3. Оригиналност на тезата
3.4. Последователност/логика на изложението
3.5. Подходящи стилови средства за убедителност и въздействие
3.6. Използване на статистическа информация за аргументация на тезата
3.7. Използване на подходящи средства за визуализиране на данните - таблици, графики, картограми и т.н.
3.8. Езикови умения
3.9. Правопис и пунктуация.

В своята работа учениците могат да използват аргументирано официална статистическа информация от:

4. Награди

Всички участници, изпратили есета в срок на посочения имейл, ще получат сертификати за участието си в конкурса.

Допълнителни награди - статистически публикации и рекламни материали за победителите и добре представилите се участници.

Журито може да реши да не присъжда награди.

5. Обявяване на резултатите

Класирането на участниците ще бъде публикувано на сайта на конкурса.

Организаторите допълнително ще обявят датата и мястото на церемонията по награждаването.

6. Публикуване на есетата

Наградените есета ще бъдат публикувани на сайта на конкурса, като се посочат имената на авторите, класът и училището, в което учат.

 

 

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]