Премини към основното съдържание

Тема "Население и социални статистики"

Пътнотранспортни произшествия в Република България 2021

петък, 23 септември 2022 - 09:00

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Пътнотранспортни произшествия в Република България 2021, съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт. 

Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2010 - 2021 година

четвъртък, 18 август 2022 - 14:45
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2010 - 2021 година.

Заетост и безработица - годишни данни 2021

четвъртък, 18 август 2022 - 14:20
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ Заетост и безработица - годишни данни 2021.

Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.

Бюджети на домакинствата в Република България 2021

четвъртък, 18 август 2022 - 13:45
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) публикация Бюджети на домакинствата в Република България 2021.

Здравеопазване 2021

сряда, 19 януари 2022 - 15:50
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2021 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

Престъпления и осъдени лица 2020

сряда, 27 октомври 2021 - 12:20

Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2020 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.

Околна среда 2019

четвъртък, 21 октомври 2021 - 17:03

Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2019 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2019 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2015 - 2019 година.
 
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Емисии във въздуха
• Водовземане, водоснабдяване, водопотребление, отпадъчни води, пречиствателни станции
• Подземни запаси

Население и демографски процеси 2020

петък, 8 октомври 2021 - 09:50

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2020.

Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2020 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

Книгоиздаване и печат 2020

петък, 1 октомври 2021 - 17:24

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Книгоиздаване и печат 2020.
Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в Република България по основни показатели за издадените книги, брошури и продължаващи издания през 2020 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) са поместени данни за периода 1960 - 2020 година. Включени са методологични бележки и кратък анализ.

Образование в Република България 2021

сряда, 1 септември 2021 - 10:04

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2021.

Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2016/2017 - 2020/2021 учебна година.