Прессъобщения

петък, 3 април 2009 - 11:00

Броят на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица, заведени и водени на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) намаляват съответно с 6.5 и 7.0 % спрямо 2007 г. Намаление с 13.4% се отбелязва и в броя на малолетните и непълнолетните, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления.

вторник, 31 март 2009 - 11:00

През последните години образователната структура на населението на възраст 25 - 64 години продължава да се подобрява, като следва ясно изразената тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование при същевременно намаляване на броя и дела на хората с основно и по-ниско образование. Относителният дял на населението с висше образование (колеж и университет) се увеличава от 21.7% през 2004 г. на 22.4% през 2007 г. и достига 22.8% през 2008 г.

понеделник, 30 март 2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през февруари 2009 г. е с 0.9% под равнището на преходния месец, спрямо февруари 2008 г. има увеличение с 0.5%. Обшият индекс на цени в промишлеността през февруари 2009 г. намалява с 1% спрямо предходния месец и с 3.1% спрямо същия месец на 2008 г.

петък, 27 март 2009 - 11:00

Пътуванията на българските граждани в чужбина през 2008 г. достигат 5726.7 хил. броя, което е с 26.9% повече спрямо предходната година, като 3499.5 хил. от общия брой пътувания са в страните от ЕС.

петък, 27 март 2009 - 11:00

Посещенията на чужденци в България през февруари 2009 г. са 269 732 и намаляват спрямо същия период на 2008 г. с 10.6%.
Пътуванията на българските граждани в чужбина започват да намаляват от ноември 2008 г., когато те са били 378 310 броя, като през февруари 2009 г. достигат 312 112 броя.

петък, 27 март 2009 - 11:00

През март 2009 г. общият показател на бизнес климата отбелязва повишение с 2.8 пункта в сравнение с февруари 2009 г. след отчетените понижения през последните няколко месеца.

сряда, 25 март 2009 - 11:00

Въз основа на обработените данни през периода 1.06.- 31.12.2008 г. броят на емигриралите лица през цялата година от страната (български и чужди граждани) се оценява на повече от 10 хиляди. Основната част от тях (над 90%) са български граждани.

сряда, 25 март 2009 - 11:00

Към края на 2008 г. населението на България е 7 606.6 хил. души и спрямо предходната година намалява с близо 34 хил. души. През 2008 г. са регистрирани 77 712 живородени деца, които са с 2 363 повече в сравнение с 2007 година. Броят на умрелите лица е 110 523 души и е с 2 481 по-малък от този през 2007 година.

петък, 20 март 2009 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през четвърто тримесечие на 2008 година разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 19.1 % спрямо четвърто тримесечие на 2007 година.

Страници