Прессъобщения

сряда, 30 декември 2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през ноември 2009 г. е с 0.3% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар намаляват с 5.3%. Общият индекс на цени на производител през ноември 2009 г. се увеличава с 0.5% спрямо предходния месец, спрямо ноември 2008 е отчетено намаление с 5.9%.

вторник, 29 декември 2009 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт, броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през третото тримесечие на 2009 г. бележи увеличение с 14.9% спрямо съответното тримесечие на 2008 година. Техният брой достига 6 950.

понеделник, 28 декември 2009 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2009 г. са 295.7 хил. или с 21.8% по-малко в сравнение с ноември 2008 година. Посещенията на чужденци в България през ноември 2009 г. са 338. 8 хил. и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 8.9% .

понеделник, 28 декември 2009 - 11:00

През декември 2009 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 2.3 пункта в сравнение с предходния месец предимно поради влошаване на бизнес климата в промищлеността и услугите. Такава динамика се е наблюдава и през месец декември през миналата година.

понеделник, 21 декември 2009 - 11:00

Превозените товари от железопътния транспорт през ноември 2009 г са с 11.3% по-малко в сравнение с предходния месец, а спрямо същия месец на 2008 г. е регистриран спад от 28.6%. При пътническите превози, общият брой на превозените пътници намалява с 8.6% в сравнение с предходния месец, а в сравнение с ноември 2008 г. - с 7.1%.

петък, 18 декември 2009 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през трето тримесечие на 2009 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.0 % спрямо трето тримесечие на 2008 година.

четвъртък, 17 декември 2009 - 11:00

Разпространението на ИКТ в домакинствата се е увеличило значително през последните няколко години и резултатите от изследването на използването на информационно комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата през 2009 г. категорично потвърждават факта, че интернет услугите стават достъпни и предпочитани от все повече домакинства в страната.

четвъртък, 17 декември 2009 - 11:00

Данните от изследването на ИКТ в предприятията отразяват широкото използване на интернет от бизнеса, като за периода 2004 - 2009 година се наблюдава прираст от 22.1 процентни пункта и през 2009 г. достига 83.9%. Широколентовата връзка нараства с още по-бързи темпове през последните шест години (41.2%) и 69.6% от предприятията имат високоскоростен интернет през 2009 година.

вторник, 15 декември 2009 - 11:00

Националният статистически институт има удоволствието да представи на вниманието на потребителите резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2008 година.

Страници