Прессъобщения

вторник, 9 април 2019 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през февруари 2019 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени намалява с 0.6% спрямо предходния месец.

вторник, 9 април 2019 - 11:00

По предварителни данни през февруари 2019 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.5% над равнището от предходния месец. През февруари 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 9.2%.

петък, 5 април 2019 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ.

петък, 29 март 2019 - 11:00

През март 2019 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително нивото си от февруари, като подобрение е регистрирано единствено в търговията на дребно.

петък, 29 март 2019 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през февруари 2019 г. се покачва с 1.8% в сравнение с предходния месец и с 3.9% спрямо февруари 2018 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2019 г. нараства с 1.5% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 4.1%.

петък, 29 март 2019 - 11:00

През януари 2019 г. спрямо декември 2018 г. нараства производството на твърди горива - с 4.3%, и дизелово гориво - с 1.4%. Същевременно намалява производството на безоловен бензин - с 4.8%, и електроенергия - с 3.5%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През януари 2019 г. спрямо декември 2018 г. нарастват доставките на твърди горива - с 4.1%, безоловен бензин - с 28.1%, природен газ - с 0.7%, и електроенергия - с 4.3%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - със 17.4%, и дизелово гориво - с 1.9%.

сряда, 27 март 2019 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2019 г. са 396.6 хил., или с 4.5% над регистрираните през февруари 2018 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 49.8%, следвани от тези със служебна цел - 27.3%, и с цел почивка и екскурзия - 22.9%.

През февруари 2019 г. посещенията на чужденци в България са 483.0 хил., или с 5.6% повече в сравнение с февруари 2018 година. През февруари 2019 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 41.8%, следвани от посещенията с други цели - 38.5%, и със служебна цел - 19.7%.

сряда, 20 март 2019 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2018 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 5.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година.

петък, 15 март 2019 - 11:00

През 2018 г. коефициентът на безработица е 5.2% и намалява с 1.0 процентен пункт в сравнение с 2017 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 72.4% и е с 1.1 процентни пункта по-висок в сравнение с 2017 година.

сряда, 13 март 2019 - 11:00

Индексът на потребителските цени за февруари 2019 г. спрямо януари 2019 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%.

Страници