Лого на ISLP
Лого на НСИ

Критерии за оценяване

1. Ясно и разбираемо послание

а) Разбираем ли е плакатът без допълнителна информация/разяснение?

б) Ясни ли са целите, изследователският въпрос и/или хипотезите?

в) Ясни ли са резултатите и заключенията?

г) Ясно и логично ли е направен плакатът?

2. Събиране на данни

а) Подходящи ли са събраните данни за отговор на изследователския въпрос?

б) Ясно ли са посочени методите за събиране на данни (например събиране на първични данни чрез печатно, телефонно или уеб изследване или други инструменти за измерване, цитирани ли са вторични източници - публикувани отчети, бази данни и т.н.)?

в) Разгледано ли е качеството на данните (точност на измерванията, размер на извадката, надеждност на източниците и т.н.)?

г) Използваната извадкова информация на случаен принцип ли е избрана и взети ли са под внимание възможни отклонения?

д) Взети ли са под внимание и добре изградени ли са групите за сравнение, където е приложимо?

е) Източниците на данни посочени ли са в плаката?

3. Анализ и заключения

а) Анализирани ли са данните от гледната точка на изследователския въпрос и/или хипотезата?

б) Подходящ ли е анализът за вида на събраните данни?

в) Колко добре е отговорено на изследователския въпрос?

г) Има ли изводи и дали те са подкрепени от данните?

д) Има ли обсъдени някакви изключения/ограничения или предложени подобрения за възможни бъдещи проучвания?

4. Графики и таблици

а) Подходящи ли са графиките/таблиците за показване и обобщаване на данните?

б) Има ли достатъчно графики/таблици от различни гледни точки?

в) Добавя ли всяка графика/таблица нещо към плаката?

г) Правилно ли са озаглавени и обяснени графиките/таблиците?

5. Представяне

а) Плакатът чете ли се добре от два метра разстояние?

б) Има ли добър баланс между графики и текст?

в) Плакатът изглежда ли добре подреден и оформен?

6. Творчество/значимост

а) Дали изследователският въпрос е креативен и оригинален?

б) Проучването отговаря ли на интересен въпрос?

в) Дизайнът оригинален и креативен ли е?

г) Плакатът атрактивен ли е?

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: [email protected]