Прессъобщения

четвъртък, 30 април 2020 - 11:00

През март 2020 г. е регистриран срив на пътуванията на български граждани в чужбина и посещенията на чужденци в България, който се дължи на преустановяването на международните полети и затварянето на сухопътните граници поради разпространението в световен мащаб на коронавируса COVID-19.

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2020 г. са 230.7 хил., или с 51.8% под регистрираните през март 2019 година.

През март 2020 г. посещенията на чужденци в България са 312.8 хил., или с 43.7% по-малко в сравнение с март 2019 година.

четвъртък, 30 април 2020 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през март 2020 г. намалява с 2.1% в сравнение с предходния месец и с 1.5% спрямо март 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2020 г. се понижава с 1.3% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 1.7%.

четвъртък, 30 април 2020 - 11:00

През февруари 2020 г. спрямо януари 2020 г. нараства производството на твърди горива - с 2.6%. Същевременно намалява производството на безоловен бензин - със 7.4%, дизелово гориво - с 1.2%, природен газ - с 16.7%, и електроенергия - с 4.5%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През февруари 2020 г. спрямо януари 2020 г. нарастват доставките на твърди горива - с 2.8%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 20.9%, безоловен бензин - с 30.0%, дизелово гориво - с 16.2%, природен газ - с 12.2%, и електроенергия - с 13.0%.

петък, 24 април 2020 - 11:00
 
Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
  • През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани 217.9 хил. деца, или с 0.4% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални гимназии са съответно 25.8 хил. и 21.6 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2019/2020 година са 220.2 хиляди.
  • Към 31.12.2019 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 440 лица, от които 558 чужди граждани.
петък, 24 април 2020 - 10:00

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на експресна информация за ефекта на извънредното положение, свързано с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната. Изследването ще се провежда месечно до отмяна на извънредното положение в страната.

петък, 24 април 2020 - 10:00

През април 2020 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на месечно анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на експресна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на извънредното положение в страната. Проучването ще се провежда месечно, до отмяна на извънредното положение в страната.

четвъртък, 23 април 2020 - 11:00

През 2019 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 9 167 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им нараства незначително - с 69, или с 0.8%.

сряда, 22 април 2020 - 15:45

През 2019 г. държавният дефицит и дълг на ЕС-27 се увеличава в сравнение с 2018 година. В ЕС-27 дефицитът към БВП бележи ръст от 0.4% за 2018 г. на 0.6% за 2019 г., а държавният дълг намалява от 79.6% в края на 2018 г. на 77.8% в края на 2019 година.

сряда, 22 април 2020 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2019 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен излишък от 2 470 млн. лв., или 2.1% от БВП на България.

Дългът на България за 2019 г. е в размер на 24 205 млн. лв., или 20.4% от БВП.

сряда, 15 април 2020 - 11:00

Индексът на потребителските цени за март 2020 г. спрямо февруари 2020 г. е 99.4%, т.е. месечната инфлация е минус 0.6%.

Страници