Прессъобщения

петък, 5 март 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт, броят на новопостроените жилищни сгради през четвърто тримесечие на 2009 г. е 962 и спрямо предходното тримесечие на 2009 г. е регистрирано значително увеличение от 40.4%, като новопостроените жилища в тях са с 1 190 повече и техният брой достига 6 404.

четвъртък, 4 март 2010 - 11:00

По предварителни данни 1 178 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина през четвърто тримесечие на 2009 година. През четвърто тримесечие на 2009 г. едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 143.5 лева по време на своето лично пътуване в страната, и 1095.0 лева - за пътуване в чужбина.

петък, 26 февруари 2010 - 11:00

През февруари 2010 г. бизнес анкетите на НСИ не отчитат съществена промяна в стопанската конюнктура в страната. Общият показател на бизнес климата запазва равнището си от предходния месец.

петък, 26 февруари 2010 - 11:00

През 2009 г. в страната са функционирали 3 533 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през 2009 г. намаляват с 2 923.0 хил. (16.0%) в сравнение с 2008 г. до 15 372.4 хиляди.

петък, 26 февруари 2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през януари 2010 г. е с 1.2% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар нарастват с 1.8%. Общият индекс на цени на производител през януари 2010 г. се увеличава с 1.8% спрямо предходния месец, а спрямо януари 2009 е отчетено увеличение с 3.0%.

петък, 26 февруари 2010 - 11:00

По предварителни данни, през IV-то тримесечие на 2009 г. като цяло се наблюдава спад при товарните превози в транспорта в сравнение със съответния период на 2008 г. Превозените товари намаляват с 23.2%, а извършената работа измерена в тонкилометри с 35.1%. Спрямо предходното тримесеиче на 2009 г. обаче, спад от 15.9% е регистриран само за превозените товари, докато извършената работа се увеличава с 6.9%. Превозените пътници през четвърто тримесечие на 2009 г. са с 8.6% повече в сравнение с трето тримесечие на 2009 г., докато спрямо съответното тримесечие на предходната година отбелязва спад от 5.3%. Извършената работа, измерена в пътниккилометри отбелязва спад както спрямо предходните три месеца, така и спрямо четвърто тримесечие на 2008 г., съответно с 7.6 и 19.2%.

петък, 26 февруари 2010 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2010 г. са 282.7 хил. или с 16.5% по-малко в сравнение с януари 2009 година. Посещенията на чужденци в България през януари 2010 г. са 304.8 хил. и се увеличават с 14.3% спрямо същия месец на 2009 година.

понеделник, 22 февруари 2010 - 11:00

През четвърто тримесечие на 2009 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 343 жилищни сгради с 3 921 жилища в тях, на 63 административни сгради/офиси и на 1 142 други сгради.

понеделник, 22 февруари 2010 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2009 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години е 61.2%, или с 3.1 пункта по-нисък в сравнение със съответното тримесечие на 2008 година. За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 2.9 пункта и достига 7.9%.

понеделник, 15 февруари 2010 - 11:00

По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени (ИПЦ) за януари 2010 г. спрямо декември 2009 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%. Годишната инфлация за януари 2010 г. спрямо януари 2009 г. е 0.5% (табл. 1).
По предварителни данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за януари 2010 г. спрямо декември 2009 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%. Годишната инфлация за януари 2010 г. спрямо януари 2009 г. е 1.8% (табл. 2).

Страници