Прессъобщения

понеделник, 29 юни 2020 - 11:00

През май 2020 г. по време на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 123.3 хил., или с 83.8% под регистрираните през май 2019 година. В сравнение с април 2020 г. пътуванията на български граждани в чужбина се увеличават с 63.8%.

През май 2020 г. посещенията на чужденци в България са 120.4 хил., или с 87.3% по-малко в сравнение с май 2019 година. В сравнение с април 2020 г. е регистриран ръст от 48.3%.

понеделник, 29 юни 2020 - 11:00

През април 2020 г. спрямо март 2020 г. намалява производството на твърди горива - с 11.5%, пропан-бутанови смеси - с 37.5%, безоловен бензин - със 17.2%, дизелово гориво - с 10.4%, природен газ - с 20.0%, и електроенергия - с 21.5%.

През април 2020 г. спрямо март 2020 г. намаляват доставките на твърди горива - с 11.4%, пропан-бутанови смеси - с 40.0%, безоловен бензин - със 17.9%, дизелово гориво - с 30.7%, природен газ - с 23.2%, и електроенергия - с 16.1%.

петък, 26 юни 2020 - 11:00
 
В България през 2019 г. са издадени:
• 9 516 книги и брошури с годишен тираж 7 628 хиляди;
• 223 вестника с годишен тираж 169 261 хиляди;
• 595 списания и бюлетини с годишен тираж 9 016 хиляди;
• 140 периодични сборника с годишен тираж 22 хиляди.
 
сряда, 24 юни 2020 - 14:35

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение, свързано с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

сряда, 24 юни 2020 - 11:00

През първото тримесечие на 2020 г. 490.7 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 83.3%, са пътували само в страната, 14.2% - само в чужбина, а 2.5% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години намалява с 47.2%.

сряда, 24 юни 2020 - 10:30

През юни 2020 г. Националният статистически институт проведе за трети пореден път месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка в страната.

понеделник, 22 юни 2020 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2020 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.2% спрямо първото тримесечие на 2019 година.

петък, 19 юни 2020 - 17:00
 
Равнищата на цени варират до три пъти в държавите от ЕС.
Най-голяма е разликата при групите „Ресторанти и хотели“ и „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“.
 
петък, 19 юни 2020 - 11:00

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 053 лв. за един декар, а на наема/арендата на един декар ниви - 49 лева. Спрямо предходната година при цената на сделките с ниви е отчетено увеличение със 7.4%, докато при рентните плащания цената е по-ниска с 2.0%.

четвъртък, 18 юни 2020 - 15:45

Голяма е вариацията на потреблението на човек от населението в стандарти на покупателната способност в държавите от ЕС. БВП на човек от населението варира от 53 до 261% от средното равнище за ЕС.

Страници