Прессъобщения

петък, 6 ноември 2020 - 11:00

През октомври 2020 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 0.8 пункта спрямо нивото си отпреди три месеца, което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население.

сряда, 4 ноември 2020 - 11:00

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 696 жилищни сгради със 7 414 жилища, на 28 административни сгради/офиси и на 1 121 други сгради. Започнал е строежът на 1 282 жилищни сгради с   5 899 жилища в тях, на 25 административни сгради/офиси и на 624 други сгради.

петък, 30 октомври 2020 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през септември 2020 г. нараства с 0.6% в сравнение с предходния месец и се понижава с 3.1% спрямо септември 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2020 г. се увеличава с 0.4% спрямо предходния месец, а в сравнение със септември 2019 г. е отчетено намаление с 1.8%.

петък, 30 октомври 2020 - 11:00

През август 2020 г. спрямо юли 2020 г. нараства производството на твърди горива - с 21.2%, и природен газ - с 25.0%. Намалява производството на безоловен бензин - с 15.0%, дизелово гориво - с 11.5%, и електроенергия - с 1.1%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През август 2020 г. спрямо юли 2020 г. нарастват доставките на твърди горива - с 19.9%, пропан-бутанови смеси - с 5.3%, безоловен бензин - с 28.2%, и дизелово гориво - с 12.6%. Намаляват доставките на природен газ - с 8.8%, и електроенергия - с 1.4%.

петък, 30 октомври 2020 - 11:00

По предварителни данни през 2019 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 1 002.1 млн. лв., а персоналът, зает с провеждането на научни изследвания и експериментални разработки, е 26 399 души (в еквивалент на пълна заетост).

четвъртък, 29 октомври 2020 - 11:00

През октомври 2020 г. общият показател на бизнес климата нараства с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността показателят се понижава.

вторник, 27 октомври 2020 - 11:00

През септември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 555.6 хил., или с 15.0% под регистрираните през септември 2019 година.

През септември 2020 г. посещенията на чужденци в България са 563.7 хил., или с 56.2% по-малко в сравнение със септември 2019 година.

понеделник, 26 октомври 2020 - 13:37

През октомври 2020 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

понеделник, 26 октомври 2020 - 12:44

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

четвъртък, 22 октомври 2020 - 17:00

През 2019 г. държавният дефицит на ЕС се увеличава в сравнение с 2018 г., докато държавният дълг намалява. В ЕС дефицитът към БВП бележи ръст от 0.4% за 2018 г. на 0.5% за 2019 г., а държавният дълг намалява от 79.5% в края на 2018 г. на 77.6% в края на 2019 година.

Страници