Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Стопанска конюнктура през септември 2023 година

петък, 29 септември 2023 - 11:00

През септември 2023 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от август. Понижение на показателя се наблюдава в сектора на услугите, докато в промишлеността и строителството запазва нивото си от предходния месец. Единствено в търговията на дребно е регистрирано повишение.

Основните пречки за дейността на предприятията в секторите са несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша и цените на материалите.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2023 година

петък, 29 септември 2023 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 0.2% през август 2023 г. спрямо предходния месец. Покачване се наблюдава в преработващата промишленост - с 1.2%. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.4%, и в добивната промишленост - с 2.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар остава без промяна през август 2023 г. спрямо предходния месец. Понижение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.8%, и в добивната промишленост - с 2.6%, докато в преработващата промишленост е регистрирано увеличение - с 2.0%.

Общият индекс на цените на производител намалява с 20.4% през август 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 51.9%. Увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 3.0%, и в преработващата промишленост - с 0.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава с 27.2% в сравнение с август 2022 година. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 51.5%, и в добивната промишленост - с 4.1%, докато в преработващата се наблюдава увеличение - с 1.3%.

Прессъобщение

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през август 2023 година

петък, 29 септември 2023 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2023 г. са 834.3 хил., или с 12.0% повече от август 2022 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 47.4%, следвани от пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 39.1%, и със служебна цел - 13.5%.

Посещенията на чужди граждани в България са 2 077.6 хил., или с 9.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 50.5%, следвани от посещенията с други цели - 44.4%, и със служебна цел - 5.1%.

Транзитните преминавания през страната са 39.3% (815.9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, юли 2023 година

петък, 29 септември 2023 - 11:00

През юли 2023 г. спрямо юни 2023 г. нараства производството на: твърди горива - със 71.4%, автомобилен бензин - с 26.1%, електрическа енергия - с 13.2%, и дизелово гориво - с 10.1%. Намалява производството на пропан-бутанови смеси - с 25.0%. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година нараства производството на автомобилен бензин - с 4.3%. Намалява производството на: твърди горива - с 50.7%, пропан-бутанови смеси - с 40.0%, електрическа енергия - с 20.2%, и дизелово гориво - с 9.2%. Производството на природен газ остава без изменение.

През юли 2023 г. спрямо юни 2023 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 95.5%, автомобилен бензин - с 53.3%, пропан-бутанови смеси - с 52.9%, природен газ - с 23.4%, дизелово гориво - с 16.7%, и електрическа енергия - с 15.5%.

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на: автомобилен бензин - с 91.7%, пропан-бутанови смеси - с 33.3%, дизелово гориво - с 26.8%, и електрическа енергия - с 1.6%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 44.3%, и природен газ - с 5.3%.

Статистическа област

Цени на електрическа енергия и природен газ за битови и крайни небитови клиенти през първо шестмесечие на 2023 година

петък, 29 септември 2023 - 11:00

През периода януари - юни 2023 г., намаляват цените на електрическа енергия и природен газ, с включени всички данъци, такси и ДДС (вкл. компенсации от държавата) за небитови клиенти в сравнение с периода юли - декември 2022 година. Най-голямо намаление при електрическата енергия е регистрирано в група И7 с годишно потребление над 150 000 МВтч (24.3%), а при природния газ в група И5 с годишно потребление между 1 000 000 и 4 000 000 ГДж  (51.7%).

Наблюдава се и намаление на цените на електрическа енергия и природен газ, с включени всички данъци, такси и ДДС за битови клиенти спрямо предходния шестмесечен период. Най-голямо намаление при електрическата енергия е регистрирано в група Д5 – най-големите потребители (1.8%), а при природния газ в група Д1 –  най-малките потребители (28.9%).

Данните са представителни за страната – осигуряват се от всички доставчици на електрическа енергия/природен газ до битови и крайни небитови клиенти, за количествата, доставени по преносна/разпределителна мрежа. Изчисляват се като средни претеглени цени от действително доставените количества електрическа енергия/природен газ и съответните фактурирани стойности на крайни клиенти, по стандартни групи на годишно потребление за наблюдавания шестмесечен период.

Информацията се публикува в изпълнение на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1952 относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията.

Подробните шестмесечни данни за цените на електрическа енергия и природен газ са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Енергетика“.

Индекси на цени на износа и вноса на стоки за второ тримесечие на 2023 година при база средногодишни цени за 2022 година (предварителни данни)

четвъртък, 28 септември 2023 - 11:00

Общият индекс на цените на износа спада с 34.4 процентни пункта до 94.8% през второто тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на предходната година.

Общият индекс на цените на вноса за периода също намалява до 94.8% (с 25.0 процентни пункта) спрямо второто тримесечие на 2022 година.

Индексите на цени на износа и вноса по сектори на Стандартната външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Индекси на цени на износа и вноса“.

Индекси на цени на износа и вноса на стоки за 2022 година при база средногодишни цени за 2021 година (окончателни данни)

четвъртък, 28 септември 2023 - 11:00

Общият индекс на цените на износа спада с 8.1 процентни пункта до 125.9% за 2022 година спрямо 2021 година.

Общият индекс на цените на вноса за 2022 г. също намалява до 119.3% (с 4.9 процентни пункта) спрямо 2021 година.

Индексите на цени на износа и вноса по сектори на външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Индекси на цени на износа и вноса“.

Индекси на цените на жилища през второ тримесечие на 2023 година

понеделник, 25 септември 2023 - 11:00

Цените на жилищата в страната са се увеличили с 4.3% през второто тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие. Най-голямо увеличение е регистрирано в град Варна (+7.9%), следван от градовете Пловдив (+6.8%) и София (+4.9%). Намаление е регистрирано в град Стара Загора (-2.2%) и град Бургас (-1.1%).

През второто тримесечие на 2023 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с 10.7% в сравнение с второто тримесечие на 2022 година.

Подробни данни са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Статистика на цените на жилища“.

Прессъобщение

Индекс на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2023 година

четвъртък, 21 септември 2023 - 11:00

През второто тримесечие на 2023 г. спрямо второто тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13.8% (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 19.3%, в услугите - с 13.7%, и в строителството - с 16.1%.

Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 24.0%, „Преработваща промишленост“ - с 20.1%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 18.3%.  

Прессъобщение
Статистическа област

Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита, 2021 г.

сряда, 20 септември 2023 - 11:00

През 2021 г. България е отделила 25 415.8 млн. лв. за социални обезщетения. За финансиране на социалната защита в страната са изразходвани 13 896.9 млн. лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 15 117.8 млн. лева.

През 2021 г. изплатените обезщетения за социална защита, разпределени по функции, са:

  • „Болест/Здравна грижа“ - 7 420.7 млн. лева;
  • „Инвалидност“ - 2 186.5 млн. лева;
  • „Навършена възраст/Старост“ - 11 289.1 млн. лева;
  • „Наследници“ - 1 253.1 млн. лева;
  • „Семейство/Деца“ - 2 161.3 млн. лева;
  • „Безработица“ - 701.2 млн. лева;
  • „Жилищни нужди“ - 0.62 млн. лева;
  • „Социално изключване, некласифицирано другаде“ - 403.3 млн. лева.

Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита през 2021 г. заемат разходите по функция „Навършена възраст/Старост“ (44.4%) с основен компонент „разходи за пенсии“, следвани от разходите по функция „Болест/Здравна грижа“ (29.2%) и „Инвалидност“ (8.6%).

Повече информация и данни за приходите и разходите за социална защита могат да бъдат намерени на сайта на Националния статистически институт, раздел „Социална защита“, както и в Информационна система ИНФОСТАТ.

Статистическа област