Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Население към 7 септември 2021 година

понеделник, 3 октомври 2022 - 11:00

Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789. Жените са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%), или на 1 000 жени се падат 927 мъже. В градовете живеят 4 782 064 души, или 73.3%, а в селата - 1 737 725 души, или 26.7% от населението на страната.

Прессъобщение

Ключови показатели за България (към 03.10.2022 г.)

понеделник, 3 октомври 2022 - 11:00

Прессъобщението „Ключови показатели за България“ осигурява основна икономическа и финансова информация за страната. В обхвата на материала са включени показатели от следните тематични области: 

• Производство
• Индивидуално потребление
• Инвестиции
• Пазар на труда
• Международни трансакции 
• Цени (Инфлация, индекс на цените на жилища)
• Парични и финансови показатели

Аналитичният материал се обновява и публикува тримесечно съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания. Годишни данни за показателите, включени в изследването, се публикуват в отделно приложение през първото полугодие на всяка календарна година. Източници на информацията са Националният статистически институт и Българска народна банка. Информацията в прессъобщението е актуална към датата на публикуване.

Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2022 година

петък, 30 септември 2022 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 8.7% през август 2022 г. в сравнение с предходния месец. Значителен ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28.0%, и в добивната промишленост - с 5.6%, а в преработващата промишленост е отчетено намаление - с 1.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 12.5% спрямо юли 2022 година. Ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 26.5%, и в добивната промишленост - с 5.3%. Намаление на цените е отчетено в преработващата промишленост - с 1.1%.

Общият индекс на цените на производител нараства с 50.3% през август 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 130.6%, преработващата промишленост - с 22.7%, и в добивната промишленост - с 9.0%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 68.2% в сравнение с август 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 129.2%, преработващата промишленост - с 29.7%, и добивната промишленост - с 12.0%.

Прессъобщение

Стопанска конюнктура през септември 2022 година

четвъртък, 29 септември 2022 - 11:00

През септември 2022 г. общият показател на бизнес климата се увеличава с 0.8 пункта в сравнение с предходния месец.

Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите. Единствено в строителството бизнес климатът се понижава.

Най-сериозният проблем за развитието на бизнеса във всички сектори остава несигурната икономическа среда.

Прессъобщение
Статистическа област

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България през август 2022 година

четвъртък, 29 септември 2022 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2022 г. са 744.9 хил., или с 18.9% над регистрираните през август 2021 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2022 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 44.7%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 39.6%, и със служебна цел - 15.7%.

През август 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 897.3 хил. (табл. 2 от приложението), или с 23.4% повече в сравнение с август 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.3% (707.7 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, юли 2022 година

четвъртък, 29 септември 2022 - 11:00

През юли 2022 г. спрямо юни 2022 г. нараства производството на: твърди горива - с 16.1%, пропан-бутанови смеси - с 11.1%, дизелово гориво - с 6.9%, електрическа енергия - с 4.2%, и безоловен бензин - с 3.2%. Намалява единствено производството на природен газ - с 50.0%.

През юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: дизелово гориво - с 54.0%, твърди горива - с 39.6%, безоловен бензин - с 33.9%, пропан-бутанови смеси - с 25.0%, и електрическа енергия - с 9.6%. Намалява единствено производството на природен газ - с 50.0%.  

През юли 2022 г. спрямо юни 2022 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 18.2%, твърди горива - с 14.2%, електрическа енергия - с 8.3%, природен газ - с 5.0%, и дизелово гориво - с 1.9%. Единствено намаляват доставките на безоловен бензин - с 37.9%.

През юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: твърди горива - с 34.2%, и пропан-бутанови смеси - с 11.4%. Намаляват доставките на: безоловен бензин - с 28.0%, природен газ - с 27.0%, дизелово гориво - с 14.3%, и електрическа енергия - с 4.8%.

Статистическа област

Индекс на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2022 година

сряда, 21 септември 2022 - 11:00

С 14.4% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на 2021 година (по предварителни данни на Националния статистически институт). В индустрията увеличението е с 15.0%, в услугите - с 16.8%, и в строителството - с 11.5%.

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности“ - с 22.5%, „Култура, спорт и развлечения“, „Други дейности“ - с по 19.4%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 18.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита, 2020 г.

вторник, 20 септември 2022 - 12:00

През 2020 г. България е отделила 21 924.4 млн. лв. за социални обезщетения. За финансиране на социалната защита в страната са изразходвани 11 142.3 млн. лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 13 578.4 млн. лева.

През 2020 г. изплатените обезщетения за социална защита, разпределени по функции са:

  • „Болест/Здравна грижа“ - 6 587.9 млн. лева;
  • „Инвалидност“ - 1 864.6 млн. лева;
  • „Навършена възраст/Старост“ - 9 289.0 млн. лева;
  • „Наследници“ - 1 087.3 млн. лева;
  • „Семейство/Деца“ - 1 974.8 млн. лева;
  • „Безработица“ - 821.3 млн. лева;
  • „Жилищни нужди“ - 0.57 млн. лева;
  • „Социално изключване, некласифицирано другаде“ - 298.9 млн. лева.

Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита през 2020 г. заемат разходите по функция „Навършена възраст/Старост“ (42.4%) с основен компонент „разходи за пенсии“, следвани от разходите по функция „Болест/Здравна грижа“ (30.0%) и „Семейство/Деца“ (9.0%).

Повече информация и данни за приходите и разходите за социална защита могат да бъдат намерени на сайта на Националния статистически институт, раздел „Социална защита“ (https://www.nsi.bg/bg/node/4061), както и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=45).

Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за август 2022 година

сряда, 14 септември 2022 - 11:00

През август 2022 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 1.2% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за август 2022 г. спрямо август 2021 г. е 17.7%.

През август 2022 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+5.2%), разнообразни стоки и услуги (+2.3%) и жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома (+1.8%), а намаление на цените е регистрирано в групите транспорт (-3.8%) и облекло и обувки (-2.3%).

През август 2022 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.8% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за август 2022 г. спрямо август 2021 г. е 15.0%.

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - юли 2022 година (предварителни данни)

сряда, 14 септември 2022 - 11:00

През периода януари - юли 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 36.6% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 17 772.2 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 67.5% и е на стойност 27 696.4 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (228.7%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (69.7%). Спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“[1] (12.9%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (335.1%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (151.7%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

През периода януари - юли 2022 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 54 288.1 млн. лв., което е с 41.7% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 61 649.2 млн. лв. и нараства с 46.5%.

 

[1] Секторът включва следните раздели: обработени кожи и артикули от тях, н.д.; артикули от каучук; артикули от корк и дървен материал (изкл. мебели); хартия, картон и артикули от хартия и картон; текстил и артикули от текстил (изкл. облекло); продукти от други неметални минерални суровини; чугун и стомана; благородни и други цветни метали; други артикули от метал.

Прессъобщение
Статистическа област