Прессъобщения

петък, 23 април 2021 - 11:00

През 2020 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 8 899 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2019 г. броят им намалява с 268, или с 2.9%.

четвъртък, 22 април 2021 - 15:50

През 2020 г. държавният дефицит и дълг на ЕС се увеличава в сравнение с 2019 година. В ЕС дефицитът към БВП бележи ръст от 0.5% за 2019 г. на 6.9% за 2020 г., а държавният дълг нараства от 77.5% в края на 2019 г. на 90.7% в края на 2020 година.

четвъртък, 22 април 2021 - 12:00

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2020 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от -4 056 млн. лв., или -3.4% от БВП на България.

Дългът на България за 2020 г. е в размер на 29 703 млн. лв., или 25.0% от БВП.

четвъртък, 15 април 2021 - 11:00

През 2020 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 7 002 лв. и нараства с 6.2% спрямо 2019 година.

През 2020 г. българските домакинства са изразходвали 6 220 лв. средно на лице, което е почти без промяна в сравнение с 2019 година.

През 2020 г. настъпват промени в потреблението на домакинствата спрямо 2019 година.

сряда, 14 април 2021 - 11:00

Индексът на потребителските цени за март 2021 г. спрямо февруари 2021 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%.

вторник, 13 април 2021 - 11:00

През периода януари - февруари 2021 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.6% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 3 051.4 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 9.0% и е на стойност 3 867.4 млн. лева.

През периода януари - февруари 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 9 669.1 млн. лв., което е с 1.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 10 371.2 млн. лв. и намалява с 2.0%.

вторник, 13 април 2021 - 11:00

През януари 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 3.0% спрямо същия месец на 2020 г. и е на стойност 3 306.9 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС спада с 0.5% и достига 3 083.9 млн. лева.

понеделник, 12 април 2021 - 11:00

Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548. В сравнение с 2019 г. населението на страната намалява с 34 934 души.

През 2020 г. в страната са регистрирани 59 086 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 2 452 деца.

Броят на умрелите през 2020 г. е 124 735 души, а коефициентът на обща смъртност - 18.0‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 16 652.

понеделник, 12 април 2021 - 11:00

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през март 2021 г., показва, че разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2020 г. са с 8.7% по-малко спрямо 2019 година. Плановете на промишлените предприятия през 2021 г. са за свиване на инвестициите с 15.5% в сравнение с направените през предходната година.

понеделник, 12 април 2021 - 11:00

През февруари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 666 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 48.6 хил., а на леглата - 97.8 хиляди. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 11.1%, а броят на леглата в тях - с 12.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2021 г., е 627.7 хил., или с 40.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през февруари 2021 г. достигат 35.2 млн. лв., или с 42.1% по-малко в сравнение с февруари 2020 година.

Страници