Прессъобщения

сряда, 4 август 2021 - 11:00

През второто тримесечие на 2021 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 745 жилищни сгради с 9 952 жилища, на 26 административни сгради/офиси и на 1 214 други сгради. Започнал е строежът на 1 410 жилищни сгради с 5 993 жилища в тях, на 21 административни сгради/офиси и на 642 други сгради.

петък, 30 юли 2021 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през юни 2021 г. се увеличава с 1.0% в сравнение с предходния месец и с 13.0% спрямо юни 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2021 г. нараства с 1.3% спрямо предходния месец и с 9.9% спрямо юни 2020 година.

петък, 30 юли 2021 - 11:00

През май 2021 г. спрямо април 2021 г. нараства производството на твърди горива - с 29.6%, пропан-бутанови смеси - с 20.0%, безоловен бензин - с 93.5%, и дизелово гориво - с 45.6%. Същевременно намалява производството на природен газ - с 33.3%, и електроенергия - с 13.6%.

През май 2021 г. спрямо април 2021 г. нарастват доставките на твърди горива с 27.5%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 2.9%, безоловен бензин - с 30.6%, дизелово гориво - с 12.0%, природен газ - с 20.4%, и електроенергия - с 14.0%.

петък, 30 юли 2021 - 11:00

По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент.

четвъртък, 29 юли 2021 - 11:00

През юли 2021 г. общият показател на бизнес климата остава на равнището си от юни. Подобрение на показателя се наблюдава в строителството и търговията на дребно, в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от предходния месец, а в промишлеността е регистрирано понижение.

сряда, 28 юли 2021 - 09:40

През юли 2021 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

вторник, 27 юли 2021 - 14:00

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

вторник, 27 юли 2021 - 11:00

През юни 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 458.7 хиляди.

През юни 2021 г. посещенията на чужденци в България са 742.8 хил., като транзитните преминавания са 53.1% (394.7 хил.) от всички посещения на чужденци в страната. 

понеделник, 19 юли 2021 - 11:00

През второто тримесечие на 2021 г. (14-а - 26-а седмица вкл.) броят на умрелите лица е 33 945, а коефициентът на обща смъртност - 19.8‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 8 754, или с 33.8%, а спрямо първото тримесечие на 2021 г. намаляват с 2 601, или със 7.1%. Смъртността при мъжете е по-висока (21.4‰) в сравнение с тази при жените (18.3‰).

петък, 16 юли 2021 - 11:00

В съответствие с Националната статистическа програма за 2021 г. и Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ окончателни данни от изследването „Престъпления, обвиняеми и осъдени лица“ следва да бъдат оповестени на 16.07.2021 година.

Източници на данни за наказаната престъпност са:

  • Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), която осигурява около 90 - 94% от първичните данни за цялата страна;
  • Хартиен статистически формуляр „Карта за обвиняемо лице 1-СС“, попълван от органите на досъдебното и съдебното производство, използван за допълване и осигуряване на пълен обхват и валидиране на качеството на информацията.

В процеса на обобщаване, обработка и валидиране на данните за отчетната 2020 г. беше констатиран недообхват на първични данни за наказаната престъпност в сравнение с предходни години. Публично достъпни документи също насочват вниманието по отношение на обхвата и пълнотата на данните, подадени както на хартиен носител към НСИ, така и към ядрото на ЕИСПП. Въпреки че методологическите особености на изследването и приложението на статистическите дефиниции не позволяват директното използване на публично достъпните документи, те може и се използват в процеса на валидиране на получените оперативни данни.

НСИ произвежда и разпространява обективна, навременна и точна статистическа информация при спазване на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика. Същевременно основен приоритет в работата ни е осигуряването на статистическа информация в пълен обхват и с гарантирано високо качество. Във връзка с това ще продължи работата ни по допълване на липсващата информация за престъпленията и осъдените лица с влязла в сила присъда през 2020 година.

Окончателните данни ще са достъпни за всички потребители на 27 август 2021 г. на сайта на НСИ в раздел „Демографска и социална статистика“, рубрика „Правосъдие и престъпност“, на следния адрес: https://www.nsi.bg/bg/node/3738/, в Информационна система ИНФОСТАТ на адрес:  https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=56, както и по заявка съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на Националния статистически институт. 

Страници