Премини към основното съдържание
Maps Tables
България и ЕС
БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност
Брутен вътрешен продукт по пазарни цени
Брутен държавен дълг
Коефициент на безработица по пол
Население по възрастови групи
Население по гражданство - чужденци
Общ ХИПЦ
Общ държавен дефицит (-) и излишък (+)
Общ държавен дефицит / излишък
Очаквана продължителност на живота, по пол
Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Цени на електроенергията по тип потребител
Здравеопазване
Население на един лекар и на един лекар по дентална медицина по статистически зони, статистически райони и области
Инвестиции
Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12 по статистически райони и области
Население и демографски прогнози
Естествен прираст на 1 000 души от населението по статистически райони, области и местоживеене
Средногодишно население по статистически райони, области местоживеене и пол
Образование и учене през целия живот
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини по статистически зони, статистически райони и области
Паритети на покупателната способност (ППС) - Програма за европейски и международни сравнения
БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност
БВП на човек от населението по текущи цени в евро
Индекси на равнища на цени - Бруто образуване на основен капитал
Индекси на равнища на цени - Брутен вътрешен продукт (БВП)
Индекси на равнища на цени - Крайни потребителски разходи на домакинствата
Индекси на равнища на цени - Фактическо индивидуално потребление
Индекси на физическия обем на човек от населението в стандарти на покупателната способност (СПС) - Брутен вътрешен продукт (БВП)
Индекси на физическия обем на човек от населението в стандарти на покупателната способност (СПС) - Бруто образуване на основен капитал
Индекси на физическия обем на човек от населението в стандарти на покупателната способност (СПС) - Крайни потребителски разходи на домакинствата
Индекси на физическия обем на човек от населението в стандарти на покупателната способност (СПС) - Фактическо индивидуално потребление
Раждаемост
Коефициент на раждаемост по статистически райони, области и местоживеене
Тотален коефициент на плодовитост по статистически райони, области и местоживеене
Строителство
Започнато строителство на нови сгради
Издадени разрешителни за строеж на нови сгради
Приходи от дейността на строителните предприятия по статистически райони и области
Таблици за смъртност
Средна продължителност на предстоящия живот на населението по области и пол
Туризъм
Дейност на местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области - годишни данни
Дейност на местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области - месечни данни
Посещения на чужденци в България по месеци и по страни
Посещения на чужденци в България по цел на пътуването и по страни
Пътувания на български граждани в чужбина по месеци и по страни
Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и по страни
Реализирани нощувки и пренощували чужденци - годишни данни
Реализирани нощувки и пренощували чужденци - месечни данни