Дейност на местата за настаняване в област Търговище през ноември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През ноември 2017 г. в област Търговище са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 303, а на леглата – 578.

Общият брой на нощувките, регистрирани през ноември 2017 г. е 3 701, или със 7.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с  30.5%, а от български граждани с 0.4%.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Велико Търново са 10 489, или с 1.0% повече спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети) са 91.7% от предприятията в областта , малките (от 10 до 49 заети) – 6.6%, средните (от 50 до 249 заети) – 1.5% и големите (с 250 и повече заети) – 0.2% (фиг. 1).

 

Индикатори за бедност и социално включване в област Добрич през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

През 2016 г. линията на бедност общо в област Добрич e 318.08 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 34.4 хил. лица, или 19.0% от населението на областта. В страната линията на бедност през 2016 г. e 308.17 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били 1 638.7 хил. лица, или 22.9% от населението на страната.

Статистика на околната среда в област Шумен – годишни данни за 2016 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Води

През 2016 г. в област Шумен потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението намалява от 81 л/ден. през 2015 г. на 80 л/ден. през 2016 година.

Средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 100 литра. И през 2016 г. с най-голямо потребление са областите София-столица (127 л/чов./ден.) и Бургас (112 л/чов./ден.), а с най-ниско – област Търговище (69 л/чов./денонощие).

През 2016 г. в област Шумен, на режим на водоподаване е 4.7% от населението (0.4% през 2015 г.), при 2.1% за страната. В 14 области водоснабдяването не е ограничавано. Най-засегнати от режим на водоподаване са областите Габрово (28.5%), Ловеч (28.3%), Търговище (12.0%) и София-област (11.0%).

Дейност на нефинансовите предприятия в област Благоевград през 2016 година

PDF файл
 

По данни на Националния статистически институт през 2016 г. годишен отчет за дейността в област Благоевград са представили общо 21 023 нефинансови предприятия , или с 8.5% повече в сравнение с 2015 година. Най-голяма е групата на микро-предприятията, с персонал до 9 заети – 19 695 предприятия. Броят на малките предприятия (10 – 49 заети) е 1 116, а на средните (50 – 249 заети) е 192. Големите предприятия с над 250 заети са 20.
Произведената продукция в област Благоевград през 2016 г. възлиза на 4 877 млн. лв., като е отчетен ръст от 1.5% спрямо 2015 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 40.7% от произведената продукция.
През 2016 година активните предприятия в област Благоевград са реализирали приходи от дейността в размер на 6 617 млн. лева. Отчетен е ръст от 3.5% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 6 095 млн. лв., което е с 3.0% повече в сравнение с 2015 година.
Нетните приходи от продажби в област Благоевград достигат 6 145 млн. лв., като е отчетено увеличение с 3.2% в сравнение с предходната година. Предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ са реализирали най-голям дял от нетните приходи от продажби – 33.8%, следвани от сектор „Други услуги“ и „Промишленост“ съответно 31.2 и 28.2%.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Бургас през 2016 година

PDF файл

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Бургас към 31.12.2016 г. възлизат на 1 746.0 млн. евро, което е с 2.4% повече в сравнение с 2015 година.
Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2016 г. по видове.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Монтана през 2016 година

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
1. Брой предприятия
По окончателни данни на Националния статистически институт за 2016 г.
нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Монтана са 4 564. Броят
им нараства с 0.5% в сравнение с предходната година. Най-голямо е увеличението в
сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване”- с 16.7%, сектор „ Транспорт, складиране и пощи” – с 6.1% и сектор
„Операции с недвижими имоти” – с 6.0%.
От активните предприятия в област Монтана най-голям относителен дял имат е
предприятията от сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 42.1%.
Следва сектор „Преработваща промишленост“ – 10.8%, сектор „Селско, горско и рибно
стопанство“ – 9.1% и сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 8.1%.
През 2016 г. микропредприятията (до 9 заети) са 92.0 % от предприятията в
областта.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2016 година

PDF_файл

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Хасково са 11 679, или с 3.2% повече спрямо предходната година.

С най-висок относителен дял на предприятията в областта е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 43.0% от общия брой на отчетените предприятия, следван от „Преработваща промишленост” – 11.7% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 7.1% .

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2016 г. е печалба в размер на 234 млн. лв., което е 2.0% повече спрямо 2015 година.

Предприятията приключили финансовата година с печалба, са 8 613, със загуба са 1 650  и с нулев финансов резултат са 1 416 от предприятията в областта.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Смолян през 2016 година

PDF_файл

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществили дейност в област Смолян са 5 323, или с 2.2% повече спрямо предходната година.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2016 г. е печалба в размер на 66 млн. лв., или 1.2% по-малко от 2015 година. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 3 526 (66.3%), със загуба са 1 018 (19.1%), а с нулев финансов резултат са 779 (14.6%) предприятия. С най-голям положителен финансов резултат е групата на средните предприятия (със заети лица от 50 до 249) – 23 млн. лв. и групата на малките предприятия (със заети лица от 10 до 49) – 20 млн. лева. Големите предприятия (с над 250 заети лица) завършват с печалба -от 16 млн. лева, а микропредприятията (до 9 заети лица) – 7 млн. лева.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2016 година

PDF файл

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2016 г. възлизат на 56.5 млн. евро, което е с 28.5% по-малко в сравнение с 2015 година.
Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2016 г. по видове.