НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

 

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на декември 2017 г. намаляват с 13.3% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 20.1 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор има намаление на наетите лица с 0.7%, а в частния сектор има намаление с 18.7%.

В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 3.0%, или с 0.6 хил. по-малко в сравнение с края на декември 2016 г., като в обществения сектор има намаление с 3.9%, а в частния има намаление с 2.5%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. В ОБЛАСТ ВРАЦА

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ

ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. В ОБЛАСТ ВРАЦА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца към края на декември 2017 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 36.7 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:  „Хотелиерстсво и ресторантьорство” с 13.9%, и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отподъци и възстановяване” с 12.5%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” с 6.7%, „ Транспорт, складиране и пощи”, и „Финансови и застрахователни дейности” с 1.1%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни към края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.9 хиляди. Спрямо края на септември 2017 г. наетите лица намаляват с 1.0%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2016 г.) – с 4.9%. В обществения сектор на област Русе работят 13.3 хил. души, а в частния сектор – 53.6 хил., или 80.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 1.2 %.

В сектора на услугите към края на декември 2017 г. работят 35.2 хил. (52.6%) от наетите лица, в индустрията – 28.7 хил. (42.9%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.0 хиляди (4.5%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 27.1% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.9 хил.) представляват 83.4% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на септември 2017 г. броят на наетите в преработвателните предприятия намалява със 113 души.

Пълен текст в PDF файл

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 177.3 хил., от които 100.8 хил. са мъже и 76.6 хил. са жени.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 – 64 навършени години в област Бургас е 173.2 хил., от които 98.4 хил. са мъже и 74.8 хил. са жени.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 6, като спрямо съответното тримесечие на предходната година, броят им е намалял с 25.0%.
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 100.9 кв. м през четвъртото тримесечие на 2016 г. на 133.3 кв. м през същото тримесечие на 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през декември 2017 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през декември 2017 г. на територията на област Сливен са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през декември 2017 г. са 245 395 лв. и са се увеличили с 4.0% спрямо декември 2016 година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през четвъртото тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2017 г. намаляват със 7.1 хил., или с 4.6% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 148.3 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 30.1%, „Култура, спорт и развлечения” – с 24.9% и „Други дейности” – с 11.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 5.6% е регистрирано в дейност „Образование”.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 4.2% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 49.3 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“- 25.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 19.5%  и „Образование“ – 9.4%.

В края на декември 2017 г. в сравнение с края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.9%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за октомври 2017 г. е 807 лв., за ноември – 748 лв. и за декември – 799 лева.

Статистика на околната среда в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл
 

1. Обществено водоснабдяване
През 2016 г. 99.4% от населението на област Кюстендил е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 94 л/ден през 2015 г. на 97 л/ден през 2016 година (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 100 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (127 л/ден/чов.), Бургас (112 л/ден/чов.) и Благоевград (111 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (69 л/ден/чов.).

През 2016 г. в област Кюстендил, на режим на водоподаване е 1.0% от населението, при 2.1% за страната. В 14 области водоснабдяването не е ограничавано. Най-засегнати от режим на водоподаване са областите Габрово (28.5%), Ловеч (28.3%), Търговище (12.0%) и София (11.0%).
В областта 75.0% от населението е свързано с обществената канализация. С обществената канализационна мрежа, но без наличие на пречистване е свързано 13.2% от населението (12.6% за страната).

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

През декември 2017 г. на територията на област Русе са функционирали 38 места за настаняване с общ капацитет 1 660 легла, от които 15 хотели с 900 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2017 г., е 9 360, като от тях 6 637 са от български граждани, а 2 723 – от чужденци. Спрямо декември 2016 г. нощувките бележат увеличение с 6.3%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 16.7%, а при гостите от страната с 2.6%. През декември 2017 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 51.1% от всички нощувки на български граждани и 28.5% от тези на чужденци.

Пълен текст в PDF файл