Обща характеристика

Пробното преброяване на населението и жилищния фонд ще се проведе от 1 септември до 14 септември 2010 година. Критичният момент на пробното преброяване е 0,00 ч. на 1 септември 2010 г. Всички данни за местонамирането и състоянието на населението, жилищата и сградите трябва да се отнасят към него.

Първата цел на пробното преброяване е експериментиране на разработения инструментариум - преброителни карти, инструкции, номенклатури и класификатори. Ще се тестват включените в преброителните карти въпроси, тяхното формулиране, разположение и посочените отговори. Ще се оценява също степента на приемане на въпросите от страна на лицата и проблемите при попълване на картите.

Втората цел е да се тества самата организация на преброяването - метод на преброяване, райониране на населените места на преброителни участъци и контролни райони, съставяне на карти на преброителните участъци, натовареност на преброителите, взаимоотношения между преброители и контрольори и т. н.

Третата цел е да се получи предварителна представа за броя на лицата, които ще използват възможностите на глобалната мрежа Интернет за попълване на електронен преброителен формуляр, както и да се тества самият е-формуляр .

По време на пробното преброяване ще се изпълняват и редица конкретни задачи като:

  Проверка на формулировката на въпросите, включени в преброителните карти. Въпросите трябва да са формулирани по такъв начин, че да бъдат разбираеми за лицата, които трябва да предоставят необходимите данни. От начина, по който са зададени въпросите, до голяма степен зависи качеството на данните, събрани при общото преброяване.

  Проверка на възприетата организация за подготовка и провеждане на преброяването. Тук се включват всички въпроси, свързани с използването на съществуващите административни източници за формиране на преброителните участъци и контролните райони при преброяването през 2001 г.

  Оценка на натовареността на преброителите. Ще се оцени натовареността на преброителите и тяхното равнище на подготовка. Пробното преброяване трябва да даде отговор на въпроса дали в рамките на предвидения период  един преброител може да преброи средно около 80 жилища и 240-250 лица.

 

Пробното преброяване трябва да даде отговори и на въпросите:

  Осигуряват ли подготвените карти на преброителните участъци и контролните райони пълен обхват на обектите на преброяването?

  Точни ли са инструкциите за попълване на преброителните карти?

  Адекватно подготвено ли е населението за пробното преброяване и дали е постигнато партньорство между населението и преброителския апарат?

  Подготвени ли са добре преброителите за изпълнението на своята работа?

  Как най-добре могат да бъдат използвани контрольорите при изпълнението на техните функции; какви са взаимоотношенията им с преброителите?

 

В съответствие със закона за преброяването пробното преброяване по начина на провеждане напълно ще възпроизведе основното преброяване. Тази постановка се отнася за продължителността на периода - 14 дни, през който се събират характеристиките за обектите на преброяване. За целите на пробното преброяване ще бъде използван  преброителски апарат само от местни лица, живеещи в избраните населени места. Пробното преброяване ще се проведе както следва:

  Пробно преброяване по Интернет (Пробно е-Преброяване). Е-Преброяването ще бъде активно в периода от 08:00 часа на 1 септември 2010 г. до 08:00 часа на 7 септември 2010 г.

  Класическо (Пробно) преброяване чрез Преброителни карти, осъществявано от Преброители – от 08:00 часа на 07 септември 2010 г. до 20:00 часа на 14 септември 2010 г.;

 

Резултатите и изводите от пробното преброяване ще дадат възможност да се направят оценки и да се извършат необходимите корекции по организацията на преброяването и използвания инструментариум. Получените данни от пробното преброяване за населението и жилищния фонд ще се използват като тестова база за внедряването на ИС «Преброяване'2011». Резултатите и изводите от пробното преброяване по организацията, инструментариума и провеждането му се отразяват при изготвяне на окончателния вариант на Програмата на преброяването.

Преброяване 2011 население
Електронно преброяване