Централна комисия по преброяването

Централната комисия по преброяването се назначава от министър-председателя по предложение на председателя на НСИ.

Централната комисия по преброяването изпълнява следните дейности:

  обсъжда и приема Програмата на преброяването и останалите документи по организацията, подготовката и провеждането на преброяването;

  осъществява координация на действията на централните ведомства, които са отговорни за провеждането на преброяването сред специфични категории от населението;

  обсъжда и предлага мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите, осъществяващи преброяването;

  приема докладите за резултатите от проведеното от областните преброителни комисии преброяване;

  изготвя доклад за изпълнението на задачите на преброяването и за основните резултати от него, който председателят на НСИ внася за приемане от Министерския съвет, и прекратява дейността си не по-късно от 31 декември 2011 г.

Членовете на Централната комисия по преброяването са:

1. Председател: доц. д-р Мариана Коцева – председател на Национален статистически институт;

2. Зам. председател: Христина Митрева – управител на Национален осигурителен институт;

3. Секретар: Иван Гетов – главен директор на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, представител на Министерство на регионалното развитие и благоустройство и членове:

4. Анета Мануилова – директор на дирекция КИАД, представител на Министерство на вътрешните работи;

5. Атанас Атанасов – заместник председател на Българска академия на науките;

6. Светлославка Ботева – главен експерт в дирекция „Държавни разходи”, представител на Министерство на финансите;

7. Тодор Стоянов – началник на отдел „Дипломатически служители”, представител на Министерство на външните работи;

8. Красимир Русков от Съвместно оперативно командване, представител на Министерство на отбраната;

9. Пламен Костадинов – заместник главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, представител на Министерство на правосъдието;

10. Захари Савов – главен експерт в дирекция „Информационни системи и технологии”, представител на Агенция по геодезия, картография и кадастър;

11. Цветелина Джонева – старши юрисконсулт в отдел „Административно-правно обслужване”, представител на Агенция по вписванията;

12. Снежана Йовчева – съветник в Политическия кабинет на Министъра без портфейл – Божидар Димитров;

13. Марин Калчев – главен директор на Главна дирекция „Информационни системи”, представител на Национален осигурителен институт;

14. Анна Петрова – директор на Центъра за информационно осигуряване на образованието, представител на Министерство на образованието, младежта и науката;

15. д-р Максим Гайдев – директор на дирекция „Оперативни приоритети”, представител на Министерство на здравеопазването;

16. Цвета Антонова – директор на дирекция „Държавна политика за детето”, представител на Държавна агенция за закрила на детето;

17. Атанас Янев – директор на дирекция „Информационни системи”, представител на НАП;

18. Георги Кръстев – заместник председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет;

19. проф. д-р Кръстю Петков – представител на неправителствения сектор и член на Съюза на българските журналисти.

Преброяване 2011 население
Електронно преброяване