Българска нормативна уредба

ЗАКОН ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД  В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 Г.

Обн. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., наричано по-нататък "преброяването".

 

Чл. 2. (1) Необходимите данни за преброяването се събират непосредствено от физическите лица - обект на преброяването, както и от административни източници.

(2) Държавните органи и органите, поддържащи административни регистри и информационни системи, предвидени в закон, са длъжни да предоставят безплатно на Националния статистически институт (НСИ) събраните при тях индивидуални данни, необходими за провеждане на преброяването.

 

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) (1) Преброяването по чл. 1 започва в 0,00 ч. на 1 февруари 2011 г. и приключва в 20,00 ч. на 28 февруари 2011 г.

(2) От 0,00 ч. на 1 февруари 2011 г. до 24,00 ч. на 9 февруари 2011 г. преброяването ще се извършва по интернет чрез попълване на електронен формуляр.

(3) От 8,00 ч. на 10 февруари 2011 г. до 20,00 часа на 28 февруари 2011 г. преброяването ще се извършва чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата.

(4) Критичният момент на преброяването е 0,00 ч. на 1 февруари 2011 г. Данните за населението, сградите и жилищата, събрани по време на преброяването, се отнасят към този момент.

 

Глава втора.
ОБЕКТ И ЕДИНИЦИ НА НАБЛЮДЕНИЕ

Чл. 4. (1) Обект на наблюдение при преброяването са:

1. българските граждани, които живеят постоянно в Република България, независимо от това дали към критичния момент на преброяването се намират на територията на населеното място, в което живеят постоянно, или на територията на друго населено място в страната;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) българските граждани, заминали в чужбина след 31 януари 2010 г., и членовете на техните семейства, които ги придружават;

3. българските граждани, които живеят постоянно в Република България, но към критичния момент на преброяването пребивават в чужбина по поръчение на българската държава, на нейните органи и организации, както и членовете на техните семейства, които ги придружават;

4. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) гражданите на Европейския съюз и чужденците, получили разрешение за постоянно пребиваване съгласно чл. 23, ал. 3, т. 2 от Закона за чужденците в Република България преди 1 февруари 2010 г.;

5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) лицата, на които е предоставена закрила по Закона за убежището и бежанците преди 1 февруари 2010 г.;

6. българските граждани, включително лицата с двойно гражданство, които живеят постоянно в чужбина, но към критичния момент на преброяването се намират на територията на Република България;

7. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) гражданите на Европейския съюз и чужденците, получили разрешение за краткосрочно или продължително пребиваване съгласно чл. 23, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Закона за чужденците в Република България след 31 януари 2010 г., с изключение на лицата по т. 4;

8. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) лицата, за които е открито производство за предоставяне на закрила или на които е предоставена закрила по Закона за убежището и бежанците след 31 януари 2010 г.;

9. жилищните сгради, включително тези, които към момента на преброяването не се използват за живеене;

10. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) жилищата, които се използват за живеене и необитаваните жилища.

(2) Техническа единица на наблюдение по време на преброяването са домакинствата, в които живеят лицата - обект на наблюдение.

(3) Постоянното население на Република България се състои от преброените лица по ал. 1, т. 1 - 5.

 

Чл. 5. Обект на наблюдение при преброяването не са:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) българските граждани, включително лицата с двойно гражданство, напуснали страната преди 1 февруари 2010 г., както и членовете на техните семейства, които ги придружават, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 3;

2. чуждите граждани - членове на персонала на чуждестранни дипломатически и консулски представителства, служители на междудържавни и междуправителствени организации и членовете на техните семейства;

3. чуждестранният военен персонал и членовете на техните семейства;

4. екипажите на чуждестранните речни и морски кораби, намиращи се в пристанищата или в териториалните води на Република България, и пътниците на борда на тези кораби, както и екипажите на чужди самолети и пътниците, пребиваващи в тях или в района на летищата;

5. жилищата, в които живеят лица по т. 2 и 3, както и жилищата - собственост на други държави.

 

Чл. 6. (1) За лицата - обект на наблюдение по време на преброяването, се събират следните данни:

1. собствено, бащино и фамилно име;

2. единен граждански номер (ЕГН) за българските граждани и за чужденците, получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България съгласно чл. 23, ал. 3, т. 2 от Закона за чужденците в Република България, и личен номер на чужденец (ЛНЧ) за чужденците, получили разрешение за краткосрочно или за продължително пребиваване съгласно чл. 23, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Закона за чужденците в Република България;

3. възраст;

4. пол;

5. състав на домакинството;

6. постоянен адрес и настоящ адрес;

7. гражданство;

8. място на раждане;

9. семейно положение;

10. завършена степен на образование;

11. етническа група;

12. вероизповедание;

13. майчин език;

14. трудов статус на лицето;

15. професия/длъжност;

16. икономическа дейност на заетостта;

17. местонахождение на работата или учебното заведение;

18. вид на транспорта, използван за пътуване до местоработата или до учебното заведение;

19. вътрешна и външна миграция на лицата;

20. (нова - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) степен на загуба на работоспособност.

(2) За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 6 - 8 се събират данните по т. 1 - 8.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) Данните по ал. 1, т. 11, 12, 13 и 20 се предоставят доброволно съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за статистиката.

 

Чл. 7. За жилищните сгради се събират следните данни:

1. вид на сградата;

2. местонахождение на сградата;

3. година на построяване;

4. застроена площ;

5. материал на външните стени;

6. тип на строителната конструкция;

7. брой на етажите;

8. наличие на асансьор;

9. наличие на гараж;

10. брой жилища в сградата;

11. брой други обекти в сградата, които се ползват на самостоятелно правно основание.

 

Чл. 8. За жилищата се събират следните данни:

1. вид на жилището;

2. начин на ползване;

3. размер на жилището и брой на помещенията;

4. електроснабденост;

5. наличие на водопровод и канализация;

6. начин на отопление;

7. наличие на баня и тоалетна;

8. движими вещи и услуги с културно-битово предназначение, ползвани от домакинството.

 

Чл. 9. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) Данните по чл. 6 и 8 се събират чрез преброителни карти или по интернет чрез попълване на електронен формуляр, а данните по чл. 7 - чрез преброителни карти.

 

Чл. 10. При изчерпателното преброяване се използват следните преброителни карти:

1. карта за домакинствата и за лицата в тях, която съдържа въпросите относно данните по чл. 6;

2. карта за жилищна сграда, която съдържа въпросите относно данните по чл. 7;

3. карта за жилище, която съдържа въпросите относно данните по чл. 8.

 

Чл. 11. В програмата на преброяването се включват извадкови статистически изследвания, съпътстващи преброяването, на:

1. раждаемост;

2. миграция;

3. бюджет на времето.

 

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) За провеждането на контролните изследвания се използват данни от административни източници за проверка:

1. на точността на регистрираните данни;

2. за изчерпателността на наблюдението.

 

Глава трета.
ОРГАНИ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО

Чл. 13. Националният статистически институт, Централната комисия по преброяването и териториалните статистически бюра съвместно с областните управители и кметовете на общините организират и провеждат преброяването на населението и жилищния фонд.

 

Чл. 14. Органите, които осъществяват преброяването, са:

1. Националният статистически институт;

2. Централната комисия по преброяването;

3. териториалните статистически бюра;

4. областните преброителни комисии;

5. общинските преброителни комисии;

6. контрольорите и преброителите.

 

Чл. 15. (1) Националният статистически институт:

1. осигурява общото ръководство и единна методология на подготовката и провеждането на преброяването във всички административно-териториални и териториални единици на страната;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) разработва Програма на преброяването на населението и жилищния фонд към 1 февруари 2010 г.;

3. разработва мерки и осъществява дейност за информирането на населението за целите и задачите на преброяването;

4. организира и провежда обучението на органите, осъществяващи преброяването;

5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) определя домакинствата, в които се провеждат специализираните извадкови изследвания;

6. обработва, публикува, разпространява и съхранява резултатите от преброяването;

7. предоставя на Евростат окончателните проверени и обобщени данни от преброяването.

(2) Председателят на Националния статистически институт:

1. председателства Централната комисия по преброяването;

2. организира и ръководи дейността на Централната комисия по преброяването;

3. представлява Централната комисия по преброяването;

4. внася за утвърждаване от Министерския съвет приетата от Централната комисия по преброяването Програма на преброяването най-късно до 10 май 2010 г.;

5. внася в Министерския съвет до 31 декември 2011 г. доклад за приключване на преброяването и за основните резултати от него.

 

Чл. 16. (1) Териториалните статистически бюра:

1. осъществяват общо методическо ръководство на преброяването в административно-териториалните и териториалните единици в страната;

2. отговарят за районирането на населените места по преброителни участъци и контролни райони - съставяне на списъците на сградите, жилищата и домакинствата;

3. организират проверки по общини и населени места за хода на преброяването;

4. организират съвместно с областните и общинските преброителни комисии разяснителна работа сред населението за целите и задачите на преброяването;

5. разпределят преброителните материали, необходими за преброяването, по общини и населени места;

6. провеждат обучението на органите на преброяването в областта, в общините и в населените места;

7. организират приемането на преброителните материали и осъществяват контрол по комплектуването им;

8. организират шифрирането на преброителните карти, въвеждането на данните на технически носители и изпращането им в НСИ.

(2) Териториалните статистически бюра взаимодействат с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на съответната област във връзка с използване на техни регистри и информационни системи за целите на преброяването.

 

Чл. 17. (1) Централната комисия по преброяването е временен орган, състоящ се от председател, заместник-председател, секретар и не повече от 16 членове - представители на НСИ и на държавни органи и ведомства, които създават и поддържат регистри или информационни системи, съдържащи информация за обектите на преброяването, както и по един представител на неправителствени организации, средствата за масово осведомяване и академичната общност.

(2) Централната комисия по преброяването се назначава от министър-председателя по предложение на председателя на НСИ не по-късно от 10 март 2010 г.

(3) Дейността на комисията се ръководи от нейния председател.

(4) Централната комисия по преброяването:

1. обсъжда и приема Програмата на преброяването и останалите документи по организацията, подготовката и провеждането на преброяването;

2. осъществява координация на действията на централните ведомства, които са отговорни за провеждането на преброяването сред специфични категории от населението;

3. обсъжда и предлага мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите, осъществяващи преброяването;

4. приема докладите за резултатите от проведеното от областните преброителни комисии преброяване;

5. изготвя доклад за изпълнението на задачите на преброяването и за основните резултати от него, който председателят на НСИ внася за приемане от Министерския съвет, и прекратява дейността си не по-късно от 31 декември 2011 г.

 

Чл. 18. (1) Във всяка административна област се създава областна преброителна комисия не по-късно от 6 месеца преди началната дата на преброяването.

(2) Областните преброителни комисии се назначават от председателя на НСИ в състав 7 или 9 членове, в т. ч. председател и секретар.

(3) В състава на областната комисия влизат представители на областната администрация, общините, териториалното статистическо бюро и на териториалните звена на други централни ведомства.

(4) Всяка областна комисия по преброяването се председателства от заместник областен управител на съответната област, определен от председателя на НСИ по предложение на областния управител.

(5) Дейността на комисията се ръководи от нейния председател.

(6) Областната преброителна комисия:

1. съдейства за правилното провеждане на преброяването в областта в съответствие с Програмата на преброяването и инструкциите на Централната комисия по преброяването и НСИ;

2. предприема мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите, осъществяващи преброяването в областта;

3. информира Централната комисия по преброяването и НСИ за подготовката и провеждането на преброяването в областта;

4. приема докладите на общинските преброителни комисии за проведеното преброяване на териториите на общините в съответната област, изготвя доклад до Централната комисия по преброяването за представяне на всички преброителни материали в териториалното статистическо бюро и прекратява дейността си.

 

Чл. 19. (1) Във всяка община се създава общинска преброителна комисия не по-късно от 6 месеца преди началната дата на преброяването.

(2) Общинската комисия по преброяването се назначава от председателя на НСИ в състав 5 или 7 членове, в т.ч. председател и секретар.

(3) В състава на общинската комисия влизат двама представители на общинската администрация, най-малко един представител на кметствата и представител на НСИ.

(4) Представителите на общинската администрация и кметствата се назначават по предложение на кмета на общината, а представителите на НСИ - по предложение на директора на териториалното статистическо бюро.

(5) Дейността на комисията се ръководи от нейния председател.

(6) Общинската преброителна комисия:

1. организира подготовката и провеждането на преброяването в общината в съответствие с Програмата на преброяването, инструкциите на НСИ и указанията на областната комисия;

2. съдейства за организиране обучението на преброителите и контрольорите;

3. информира областната преброителна комисия за подготовката и провеждането на преброяването в общината;

4. координира дейностите по използването на необходимите за преброяването данни от регистри и други информационни системи;

5. изготвя доклад до областната преброителна комисия за представяне на резултатите от преброяването в общината и прекратява дейността си.

 

Чл. 20. Директорът на териториалното статистическо бюро определя преброителите и контрольорите и сключва с тях договори за извършване на работата по провеждане на преброяването.

 

Чл. 21. (1) Контрольорът ръководи, контролира и подпомага преброителите от своя район. Той отговаря за пълнотата на данните, вписани в преброителните карти от преброителите в поверения му контролен район.

(2) Контрольорът в своята дейност се ръководи единствено от инструкциите за попълване на преброителните карти, а при възникване на проблеми се обръща към председателя на общинската комисия по преброяването.

(3) При приключване на преброяването контрольорът събира преброителните документи от преброителите и съставя обобщена таблица с данни за контролния район.

 

Чл. 22. (1) Преброителят извършва непосредствената работа по попълването на преброителните карти съгласно инструкциите за попълване на преброителните карти.

(2) При необходимост в населени места с особени местни условия, в които преброителите срещат затруднения в своята дейност, кметовете определят съответен придружител. Те подпомагат преброителите и изпълняват техните указания.

(3) За преброяването на определени категории лица се използват преброители, определени от Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и от Министерството на правосъдието.

 

Чл. 23. Лицата, определени за контрольори и преброители, преминават курсове на обучение, организирани от териториалните статистически бюра и общинските преброителни комисии.

 

Глава четвърта.
РЕД И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО

Чл. 24. (1) Националният статистически институт задължително провежда пробно преброяване като първи етап на преброяването за експериментиране на организацията, провеждането и инструментариума на преброяването.

(2) Областните управители и кметовете на общини и населени места оказват съдействие при организирането и провеждането на преброяването.

(3) Пробното преброяване в Република България започва в 8,00 ч. на 1 септември 2010 г. и приключва в 20,00 ч. на 14 септември 2010 г.

(4) Критичният момент на пробното преброяване е 0,00 ч. на 1 септември 2010 г.

(5) Председателят на НСИ съгласувано с областните управители и кметовете на общините определят населените места, в които се провежда пробното преброяване.

(6) Резултатите и изводите от пробното преброяване по организацията, инструментариума и провеждането му се отразяват при изготвяне на окончателния вариант на Програмата на преброяването.

 

Чл. 25. Преброяването на лицата се извършва на принципа на местоживеенето.

 

Чл. 26. (1) При изпълнението на своите задължения по време на преброяването преброителите, контрольорите и придружителите имат право да посетят всички жилища и сгради в своя преброителен участък и контролен район от 8,00 до 20,00 ч.

(2) Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 4 - 8 са длъжни да осигурят на органите по преброяването достъп до жилището си в часовете по ал. 1.

 

Чл. 27. (1) Данните за лицата и домакинствата по чл. 6 се получават лично от преброяваните лица. Изключение се прави само за:

1. малолетни и непълнолетни членове на домакинството;

2. тежко болни лица;

3. военнослужещи на мисии в чужбина;

4. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) лицата, задържани в местата за задържане, както и за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

5. временно отсъстващи лица.

(2) За лицата по ал. 1 данните могат да се получат от главата на домакинството или от друг пълнолетен член на домакинството. В случаите, когато от мястото на постоянното им местоживеене отсъстват през целия период на преброяването цели домакинства, данните за тях могат да се вземат от съответната община, район или кметство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) Данните по чл. 7 и 8 за жилищните сгради и жилищата се получават от главата на домакинството или от друг пълнолетен член на домакинството, а когато това е невъзможно, тези данни се вземат от съответната община, район или кметство.

 

Чл. 28. (1) За провеждане на преброяването НСИ наема лица с договор по Закона за задълженията и договорите.

(2) Директорите на териториалните статистически бюра сключват договор с контрольорите, преброителите и с другите участници в преброяването.

(3) На преброителите, контрольорите и придружителите се издава служебна карта, съдържаща техните имена, служебен номер, срока на валидност и снимка. Образецът на служебната карта се разгласява задължително чрез средствата за масово осведомяване. Служебните карти се връщат в териториалните статистически бюра заедно с преброителните материали.

(4) Преброителите, контрольорите и придружителите са длъжни при посещението си в жилищата на гражданите задължително да се легитимират със служебната карта.

 

Глава пета.
ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНАТА

Чл. 29. Статистическа информация, получена от обработката на преброителните карти, се използва единствено за статистически цели.

 

Чл. 30. Лицата, заети със събирането, контрола, въвеждането и обработката на данните от преброяването, не могат да разгласяват или да предоставят индивидуални или обобщени данни, получени по време на преброяването.

 

Чл. 31. (1) Националният статистически институт и териториалните статистически бюра осигуряват опазване на персоналните данни, като предприемат необходимите организационни и технически мерки и допускат до работа с данните само лица, подписали клетвени декларации за опазване на тайната.

(2) Преброителите, контрольорите и придружителите подписват клетвени декларации по време на инструктивните съвещания при получаване на служебната карта по чл. 28, ал. 3.

(3) Задължението по чл. 29 и по чл. 30 продължава и след прекратяването на работата с тези данни.

 

Чл. 32. (1) Попълнените по време на преброяването преброителни карти се унищожават след изтичането на три години от датата на приключване на преброяването.

(2) Редът и начинът за унищожаване на преброителните карти се определят със заповед на председателя на НСИ.

 

Глава шеста.
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО

Чл. 33. (1) Средствата, необходими за подготовката, организацията, провеждането, обработката и публикуването на резултатите от преброяването, се осигуряват целево от централния бюджет.

(2) Средствата по ал. 1 се разходват по план-сметка, предложена от председателя на НСИ и утвърдена от министъра на финансите.

 

Чл. 34. Председателят на НСИ подготвя и представя в Министерството на финансите годишни отчети за изразходваните средства по подготовката, провеждането, обработката и публикуването на резултатите от преброяването.

 

Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) Лице, което не предостави на преброителите данните по чл. 6 - 8 или предостави неверни данни, се наказва с глоба 120 лв.

 

Чл. 36. Преброител, контрольор или друго длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба от 250 до 500 лв.

 

Чл. 37. Длъжностно лице, което има достъп до индивидуални данни и ги предостави или използва за други цели освен определените в чл. 29, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 2000 до 6000 лв.

 

Чл. 38. (1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от председателя на НСИ.

(2) Въз основа на съставените актове председателят на НСИ или оправомощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.

(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.)

 

§ 2. Информацията, събрана по време на преброяването, не може да бъде разпространявана по какъвто и да е начин преди официалното оповестяване на резултатите от НСИ.

 

§ 3. По смисъла на този закон:

1. "Административен източник" е регистър или информационна система, създадени със закон, съдържащи информация за обектите на статистическите изследвания.

2. "Бюджет на времето" е времето, изразходвано от лице - обект на извадкови статистически изследвания, съпътстващи преброяването, за извършване на различни дейности в рамките на едно денонощие.

3. "Глава на домакинство" е лицето, което осигурява основните средства за съществуване или което домакинството признава за такова.

4. "Движими вещи и услуги с културно-битово предназначение, ползвани от домакинството" са: цветен телевизор; видеокасетофон; видеокамера; сателитна/кабелна телевизия; музикална уредба; домашен телефон; интернет; домашен компютър; мобилен телефон; готварска печка с фурна; микровълнова печка; автоматична перална машина; автоматична миялна машина; хладилник; фризер; лека кола/минибус; лодка/яхта; книги и компактдискове в домакинството.

5. "Домакинство" са две и повече лица, които живеят заедно в едно жилище или в част от жилище. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, в стая или в част от нея към дадено жилище, живее на самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и разходите за задоволяване на други потребности.

6. "Жилищен фонд" са жилищни помещения и сгради, както и жилищните условия и връзката между населението и жилищните помещения на национално, регионално и местно равнище към референтната дата.

7. "Индивидуални данни" са данните за отделна статистическа единица.

8. "Инструментариум" е съвкупност от всички документи и технически средства, необходими за подготовката, организацията и провеждането на преброяването.

9. "Население" е националното, регионалното и местното население по своето обичайно местопребиваване към референтната дата.

10. "Обичайно местопребиваване" е мястото, където едно лице обикновено прекарва дневния период на почивка, независимо от временно отсъствие поради почивка, ваканция, посещения при приятели и роднини, работа, медицинско лечение или религиозно поклонение.

11. "Персонални данни" са получените за статистически цели индивидуални данни.

12. "Референтна дата" е датата, към която се отнасят данните за съответната държава - членка на Европейския съюз.

13. "Сгради" са постоянни постройки, състоящи се от жилищни помещения, предназначени за обитаване от хора, или конвенционални жилища, предназначени за сезонно ползване или за второ жилище или които са необитавани.

 

§ 4. Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд (ОВ, L 218/14 от 13 август 2008 г.) е приложимият акт от правото на Европейския съюз.

 

Заключителни разпоредби

§ 5. За попълването на всички карти, списъци и други документи, необходими за преброяването, председателят на НСИ издава инструкции.

 

§ 6. Изпълнението на закона се възлага на председателя на НСИ.

-------------------------

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 15 май 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.Преброяване 2011 население
Електронно преброяване