Програма на преброяването

Приета с Протокол №24/т.1 от 23.06.2010 г., на Министерски съвет

Програмата се разработва на основание чл.15.,ал.2, т.4 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Р България през 2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от 26.05.2009 г. Тя представя целта, задачите, основните характеристики, периода, принципите и етапите  на провеждане на Преброяването на населението и жилищния фонд в Р България през 2011 г. (Преброяване’2011). В документа са описани основните органи на Преброяването, източниците на информация и методологията на събиране на статистическите данни за населението и жилищния фонд съгласно действащата обща и специална за целите на Преброяването нормативна уредба у нас и в ЕС.

Целта на «Преброяване’2011» е да се осигури надеждна, изчерпателна и в същото време достатъчно детайлизирана по административно-териториални единици информация за населението и жилищния фонд в страната. Чрез преброяването ще се получат статистически данни общо за страната и по отделни административно-териториални деления за броя и състава на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност и други демографски и етно-културни признаци, за размерите и характеристиките на сградния и жилищен фонд, за условията на живот на хората в конкретната социално-икономическа и демографска ситуация в страната.

Организирането и провеждането на «Преброяване’2011» не трябва да се приема като чисто статистическа дейност. Преброяванията винаги са обслужвали информационните потребности на широк кръг от специалисти във и извън управлението, които в своята дейност се нуждаят от богата и точна демографска и социална информация за вземане на управленски решения и разработване на стратегии и конкретни национални и регионални икономически и социални политики  и политики по опазване на околната среда.


Програма на Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 година
PDF документ 429.35KB
Преброяване 2011 население
Електронно преброяване