Прессъобщения

четвъртък, 15 април 2010 - 11:00

Към края на 2009 година в страната функционират 701 самостоятелни детски ясли и яслени групи към Обединени детски заведения (ОДЗ) с общо 26 952 места в тях.
През 2009 година продължава трайната тенденция на увеличение както на броя на заведенията, така и на местата в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в самостоятелни детски ясли и яслени групи към ОДЗ се увеличава с 1861 или 7.4%.

сряда, 14 април 2010 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за март 2010 г. спрямо февруари 2010 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за март 2010 г. спрямо февруари 2010 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%.

петък, 9 април 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през февруари 2010 г. намалява с 30.0% в сравнение със съответния месец на предходната година. Определящо влияние върху общия индекс на строителната продукция оказва спадът с 36.6% в продукцията от сградно строителство.

петък, 9 април 2010 - 11:00

По предварителни данни през февруари 2010 г. индексът на промишленото производство намалява с 9.1% в сравнение с февруари 2009 г., в сравнение с предходния месец е отчетено намаление от 2.9%. Оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 5.1% в сравнение с февруари 2009 г., а в сравнение с предходния месец оборотът нараства с 1.3%.

петък, 9 април 2010 - 11:00

През февруари 2010 г. оборотът в търговския сектор по предварителни данни намалява с 18.5% в сравнение със същия месец на предходната година.

вторник, 6 април 2010 - 11:00

Броят на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) през 2009 г. е 32 с капацитет 3 859 места.
През 2009 г. продължава трайната тенденция на намаление на броя на настанените деца. Намалението на общия брой на настанените деца през 2009 г. в сравнение с 2008 г. е с 3.2%.

вторник, 6 април 2010 - 11:00

През 2009 г. се наблюдава тенденция на намаление на броя на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни. Броят им през 2009 г. е най-нисък през последните години – 13 155 (през 2006 г. – 15 969, 2007 г. – 14 502 и през 2008 г. – 13 572).

вторник, 30 март 2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през февруари 2010 г. е с 0.2% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар нарастват с 2.5%. Общият индекс на цени на производител остава на равнището на предходния месец, а спрямо февруари 2010 е отчетено увеличение с 4.1%.

Страници