Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Смолян към 31.12.2017 година

PDF_файл

Към 31.12.2017 г. в областта функционират осем заведения за болнична помощ с 1 025 легла в тях (табл.1). Многопрофилните болници са четири с 553 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 38 с 10 легла за краткосрочно лечение, а другите лечебни и здравни заведения са три с 22 легла.

В сравнение с 2016 г. броят на лечебните заведения за болнична помощ се запазва, а легловият фонд нараства с 0.7%.

Осигуреността на населението с болнични легла e една от най-високите в страната – 955.4 на 100 000 души при средно за страната – 748.1.

Сред извънболничните заведения най-голям е броят на самостоятелните медико-технически лаборатории – 21, следват медицинските центрове – 9 и самостоятелните медико-диагностични лаборатории -7 и.

През 2017 г. в област Смолян функционират три други лечебни и здравни заведения с 22 легла. Към тях се отнасят Център за спешна медицинска помощ, Регионалната здравна инспекция и хоспис.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през първото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По последни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на март 2018 г. намаляват с 1.7% спрямо края на декември 2017 г. и достигат 31.3 хил., като обществения сектор има увеличение на наетите  с 1,3%, а в частния сектор – намаление с 2.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 39.3 и 11.0%.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 0.3% повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в обществения сектор е с 0.9%, а в частния сектор – с 0.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за януари 2018 г. е 789 лв., за февруари – 778 лв. и за март – 822 лева.

Образование в област Смолян през 2017/2018 учебна година

PDF_файл

Предучилищно образование

 

През 2017 г. броят на самостоятелните детски градини в област Смолян е 49, като 19 от тях са в градовете на областта, а 30 – в селата. Броят на децата настанени в тях е 2 872, което е с 241 деца или със 7.7% по-малко от броя им през предходната учебна година, като от общия брой деца 1 380 са момичета и 1 492 – момчета. Детските групи са 152, от които 148 са целодневни и 4 – полудневни. Полудневните групи са в детски градини в селата, като в тях са настанени 24 деца.

Средният брой деца в една детска градина е 59, като в градовете той е значително по-голям – 101, а в селата – 32. За страната този показател е 120 – 156 в градовете и 62 в селата. Средният брой деца формиращи една група е 19, съответно – 21 в градовете и 15 в селата.

Броят на местата в детските градини в област Смолян е 3 962, като на 100 деца се падат 138 места. За страната на 100 деца се падат 106 места.

Педагогическият персонал зает в детските градини е 323 души, от които 304 са детски учители. Общият брой на педагогическия персонал през учебната 2017/2018 година намалява с 16 души (4.7%) в сравнение с предходната учебна година.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Смолян през 2017 година

PDF_файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

 

През 2017 г. в област Смолян на отчет в детските педагогически стаи са водени 122 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления като броят им в сравнение с 2016 г. (90) се увеличава с 35.6% или с 32 лица.

Основните характеристики на водените на отчет в детските педагогически стаи са следните:

  • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) са 78.7%, а малолетни (на възраст от 8 до 13 г.) са 21.3%;
  • Преобладават момчетата, броят им през 2017 г. е 107 (87.7%), докато момичетата са 15 или 12.3%;
  • Учащи са 99 лица (81.1%);
  • В криминогенна среда живеят 53 лица (43.4%).

 

Броят на заведените на отчет в детските педагогически стаи през 2017 г. малолетни и непълнолетни е 36, или 29.5% от всички водени на отчет лица като 47.2% от тях са малолетни. В сравнение с 2016 г. броят на новозаведените нараства с 9.1%.

Демографски процеси в област Смолян през 2017 година

PDF_файл

Демографската картина на област Смолян през 2017 г. показва, че населението продължава да намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност, увеличава се броят на изселените и заселените. Увеличава се броят на сключените граждански бракове. Намалява броят на бракоразводите.

 

Към 31 декември 2017 г. населението на област Смолян е 107 282 души, което представлява 1.5% от населението на страната и нарежда областта на 27 място, като след нея е само област Видин. В сравнение с 2016 г. населението на областта е намаляло с 2 143 души, или с почти 2.0%. Област Смолян се нарежда на второ място с най-голямо намаление на населението след област Видин (с 2.2%).

ТСБ – Юг, отдел „Статистически изследвания – Смолян“ стартира наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

PDF_файл

От началото на м. април 2018 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2018 година. В него ще вземат участие 72 домакинства от област Смолян, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 24 домакинства. В периода април – юни 2018 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

Дейност на местата за настаняване в област Смолян през декември 2017 година

PDF_файл

През декември 2017 г. в област Смолян са функционирали 273 места за настаняване с над 10 легла, от които 138 са хотели и 135 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 5 455, а на леглата – 11 276. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 40.7%, а леглата в тях – с 48.7%. Спрямо декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличават със 7.5%, а леглата в тях – с 5.6%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 78 313, като 68 199 (87.1%) от тях са от български граждани, а 10 114 (12.9%) – от чужденци. Спрямо ноември 2017 г. нощувките се увеличават със 178.2%. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2017 г. реализираните нощувки се увеличават с 21.2%, като нощувките в местата за настаняване с 3 звезди се увеличават с 34.0%, в категориите с 4 и 5 звезди – с 24.3%, а в местата с 1 и 2 звезди – с 1.0%.

През декември 2017 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 52.6% от нощувките на чужденци и  34.5% – на български граждани. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са осъществени 41.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 40.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.2 и 25.2%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2017 г. се увеличават с 1.7% спрямо края на септември 2017 г. и достигат 31.8 хил., като увеличението на наетите в частния сектор e с 3.0%, а в обществения сектор се наблюдава намаление на наетите лица с 2.6%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение” – с 92.1% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 53.5%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 37.5 и 11.2%.

В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 3.0% по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2017 г. е 787 лв., за ноември – 789 лв. и за декември – 818 лева.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Смолян към 31.12.2016 година

PDF_файл

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Смолян към 31.12.2016 г. възлизат на 83.8 млн. евро, което е с 0.8% повече в сравнение с 2015 година (Фиг.1).

Най-голяма е стойността на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността -73.6 млн. евро, които формират 87.9% от общия обем на инвестициите и в сравнение с 2015 г. относителният им дял намалява с 0.4 пункта. Следва отрасъл „Операции с недвижими имоти“, където са инвестирани 4.3 млн. евро, които са 11.5% повече в сравнение с 2015 година. В „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ преките чуждестранни инвестиции са 4.2 млн. евро, а относителният им дял нараства с 0.1 пункта спрямо предходната година. В сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ инвестициите запазват своя размер спрямо предходната година и възлизат на 1.4 млн. евро. Преките чуждестранни инвестиции в строителството са по-малко с 61.8% спрямо предходната година.

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Смолян през 2016 година

PDF_файл

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Смолян през 2016 г. във всички дейности на икономиката са 383.9 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 88.5%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на „Услугите” (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 180.5 млн. лв., или 47.0% от общия обем разходи за ДМА и в сектор „Промишленост” – 91.8 млн. лв., или 23.9%. В сектор „Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа” инвестициите в ДМА са 64.9 млн. лева.