Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Смолян през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Смолян е 47.4 хил., от които 25.5 хил. са мъже, а 21.9 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.1%, а спрямо второто тримесечие на 2017 г. – с 6.0%.

През второто тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 45.9 хил., като 24.5 хил. от тях са мъже, а 21.4 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява в сравнение с първото тримесечие на 2018 г. с 0.9%,  а в сравнение с второто тримесечие на 2017 г.  – с 4.8%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 65.9%, съответно 69.0% за мъжете и 62.6% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. този коефициент намалява с 0.2 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2017 г.  – с 1.2 процентни пункта.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Смолян през 2017 година

PDF_файл

През 2017 г. в област Смолян са регистрирани 478 пътнотранспортните произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали. Спрямо предходната година броят им намалява с 10.3%. ПТП с пострадали са 90, вследствие на тях леко ранени са 83 души, тежко ранени – 23, а 7  лица са  загинали. В сравнение с 2016 г. броят на ПТП с пострадали нараства с 12.5%,  леко ранените намаляват с 9.8%, а тежко ранените лица нарастват с 43.8%. Броят на  загиналите  нараства  също със 75.0% (фиг. 1).

По брой на тежките катастрофи (с пострадали) област Смолян заема 21-во място в страната, като по-голяма част от пътнотранспортните произшествия през 2017 г. са регистрирани в границите на извъннаселените места – 46 на брой, или 51.1% от всички произшествия в областта.

От общо пострадалите участници в движението най-много са водачите на моторни превозни средства – 4 2 или  39.6%. Ранените пътници и пешеходци са с относителни дялове съответно 36. 8и 23.6%.

31 от ранените водачи са управлявали лек автомобил, 3 – товарен автомобил, 3 – мотоциклет, 3 – мотопед и 2 – велосипед. И петимата загинали водачи са управлявали лек автомобил.

Индикатори за бедност и социално включване в област Смолян през 2017 година

PDF_файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2017 г. линията на бедност за област Смолян e 309.92 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 20.9% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 3.5%, а относителният дял на бедното население намалява с 1.4 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.9 до 31.1%, или с 10.2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 48.6%, или с 27.7 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на юни 2018 г. се увеличават с 2.4% спрямо края на март 2018 г. и достигат 32.1 хил., като увеличението на наетите в частния сектор е с 2.1%, а в обществения сектор – 3.3%.

Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 35.5%, „Административни и спомагателни дейности” – с 25.5%, „Транспорт, складиране и пощи“ – 20.7% и „Строителство” – с 12.9%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения” – с 33.4%, „Операции с недвижими имоти” – с 11.7% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 4.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 37.9 и 10.2%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Смолян през 2017 година

PDF_файл

През 2017 г. в област Смолян с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата на 318 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 306 (фиг. 1).

Обвиняемите лица в област Смолян през 2017 г. са 451. От тях с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 114 лица или 25.3% от общия брой на обвиняемите, на 192 лица – с условно осъждане (42.6%), 139 лица са освободени от наказание (30.8%), а 5 лица са оправдани (1.1%). Делото на едно лице е  прекратено.

Осъдените лица в съдилищата на територията на област Смолян през 2017 г. са 306. От тях 7 лица са непълнолетни.

 

През 2017 г. коефициентът на криминална активност за областта е 316 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население в област Смолян и е по-малък от коефициента на криминална активност за страната (421) с 24.9%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Смолян към 31.12.2017 година

PDF_файл

Към 31.12.2017 г. в областта функционират осем заведения за болнична помощ с 1 025 легла в тях (табл.1). Многопрофилните болници са четири с 553 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 38 с 10 легла за краткосрочно лечение, а другите лечебни и здравни заведения са три с 22 легла.

В сравнение с 2016 г. броят на лечебните заведения за болнична помощ се запазва, а легловият фонд нараства с 0.7%.

Осигуреността на населението с болнични легла e една от най-високите в страната – 955.4 на 100 000 души при средно за страната – 748.1.

Сред извънболничните заведения най-голям е броят на самостоятелните медико-технически лаборатории – 21, следват медицинските центрове – 9 и самостоятелните медико-диагностични лаборатории -7 и.

През 2017 г. в област Смолян функционират три други лечебни и здравни заведения с 22 легла. Към тях се отнасят Център за спешна медицинска помощ, Регионалната здравна инспекция и хоспис.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през първото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По последни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на март 2018 г. намаляват с 1.7% спрямо края на декември 2017 г. и достигат 31.3 хил., като обществения сектор има увеличение на наетите  с 1,3%, а в частния сектор – намаление с 2.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 39.3 и 11.0%.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 0.3% повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в обществения сектор е с 0.9%, а в частния сектор – с 0.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за януари 2018 г. е 789 лв., за февруари – 778 лв. и за март – 822 лева.

Образование в област Смолян през 2017/2018 учебна година

PDF_файл

Предучилищно образование

 

През 2017 г. броят на самостоятелните детски градини в област Смолян е 49, като 19 от тях са в градовете на областта, а 30 – в селата. Броят на децата настанени в тях е 2 872, което е с 241 деца или със 7.7% по-малко от броя им през предходната учебна година, като от общия брой деца 1 380 са момичета и 1 492 – момчета. Детските групи са 152, от които 148 са целодневни и 4 – полудневни. Полудневните групи са в детски градини в селата, като в тях са настанени 24 деца.

Средният брой деца в една детска градина е 59, като в градовете той е значително по-голям – 101, а в селата – 32. За страната този показател е 120 – 156 в градовете и 62 в селата. Средният брой деца формиращи една група е 19, съответно – 21 в градовете и 15 в селата.

Броят на местата в детските градини в област Смолян е 3 962, като на 100 деца се падат 138 места. За страната на 100 деца се падат 106 места.

Педагогическият персонал зает в детските градини е 323 души, от които 304 са детски учители. Общият брой на педагогическия персонал през учебната 2017/2018 година намалява с 16 души (4.7%) в сравнение с предходната учебна година.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Смолян през 2017 година

PDF_файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

 

През 2017 г. в област Смолян на отчет в детските педагогически стаи са водени 122 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления като броят им в сравнение с 2016 г. (90) се увеличава с 35.6% или с 32 лица.

Основните характеристики на водените на отчет в детските педагогически стаи са следните:

  • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) са 78.7%, а малолетни (на възраст от 8 до 13 г.) са 21.3%;
  • Преобладават момчетата, броят им през 2017 г. е 107 (87.7%), докато момичетата са 15 или 12.3%;
  • Учащи са 99 лица (81.1%);
  • В криминогенна среда живеят 53 лица (43.4%).

 

Броят на заведените на отчет в детските педагогически стаи през 2017 г. малолетни и непълнолетни е 36, или 29.5% от всички водени на отчет лица като 47.2% от тях са малолетни. В сравнение с 2016 г. броят на новозаведените нараства с 9.1%.

Демографски процеси в област Смолян през 2017 година

PDF_файл

Демографската картина на област Смолян през 2017 г. показва, че населението продължава да намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност, увеличава се броят на изселените и заселените. Увеличава се броят на сключените граждански бракове. Намалява броят на бракоразводите.

 

Към 31 декември 2017 г. населението на област Смолян е 107 282 души, което представлява 1.5% от населението на страната и нарежда областта на 27 място, като след нея е само област Видин. В сравнение с 2016 г. населението на областта е намаляло с 2 143 души, или с почти 2.0%. Област Смолян се нарежда на второ място с най-голямо намаление на населението след област Видин (с 2.2%).