Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян през 2018 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2018 г. 73.0% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 16.5 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 72.1%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на седмо място в страната.

През 2018 г. 63.0% от населението в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползва от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 11.0 проценти пункта, а в сравнение с 2013 г. – ръст от 12.6 проценти пункта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Смолян през третото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Смолян е 49.4 хил., от които 26.4 хил. са мъже, а 23.0 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица нараства с 4.2%, а спрямо третото тримесечие на 2017 г. – намалява с 4.1%.

През третото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 47.9 хил., като 25.2 хил. от тях са мъже, а 22.6 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група нараства в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. с 4.4%, а в сравнение с третото тримесечие на 2017 г.  – намалява с 3.4%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 69.0%, съответно 71.4% за мъжете и 66.5% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. този коефициент нараства с 3.1 процентни пункта, а в сравнение с третото тримесечие на 2017 г.  – намалява с 0.3 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през третото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на септември 2018 г. намаляват с 1.7% спрямо края на юни 2018 г. и достигат 31.5 хил., като намалението на наетите в частния сектор е с 2.7%, а в обществения сектор се наблюдава увеличение с 1.5%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 13.1%, „Строителство” – с 12.8%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – 9.6% и „Преработваща промишленост” – с 3.7%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Селско, горско и рибно стопанство” – с 4.2%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 2.9% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 2.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 37.2 и 10.6%.

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 0.7% повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в обществения сектор е с 4.2%, а в частния сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.3%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за юли 2018 г. е 837 лв., за август – 816 лв. и за септември – 872 лева.

Честване на европейски ден на статистиката в Смолян

PDF_файл

Европейският ден на статистиката (20 октомври) беше отбелязан в Смолян със среща на служители на отдел „Статистически изследвания – Смолян“ към Териториално статистическо бюро – Юг, с ученици и преподаватели от Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“.

Срещата се проведе в Актовата зала на гимназията и започна с кратка презентация за НСИ и Евростат (исторически бележки, структура, стратегия и цели), която беше представена от Н. Славов – началник на ОСИ – Смолян. Д. Дариткова и Г. Чакърова – главни експерти в отдела – запознаха присъстващите с работата на статистиците.

Учениците научиха за регламента, календара и наградите на предстоящата Европейска олимпиада по статистика за ученици 2019.

От името на Професионалната гимназия по икономика „Карл Маркс“ поднесоха подарък на отдел „Статистически изследвания – Смолян“ по случай празника, а на преподавателите и учениците бяха предоставени статистически материали – брошури, издания и други.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Смолян през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Смолян е 47.4 хил., от които 25.5 хил. са мъже, а 21.9 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.1%, а спрямо второто тримесечие на 2017 г. – с 6.0%.

През второто тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 45.9 хил., като 24.5 хил. от тях са мъже, а 21.4 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява в сравнение с първото тримесечие на 2018 г. с 0.9%,  а в сравнение с второто тримесечие на 2017 г.  – с 4.8%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 65.9%, съответно 69.0% за мъжете и 62.6% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. този коефициент намалява с 0.2 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2017 г.  – с 1.2 процентни пункта.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Смолян през 2017 година

PDF_файл

През 2017 г. в област Смолян са регистрирани 478 пътнотранспортните произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали. Спрямо предходната година броят им намалява с 10.3%. ПТП с пострадали са 90, вследствие на тях леко ранени са 83 души, тежко ранени – 23, а 7  лица са  загинали. В сравнение с 2016 г. броят на ПТП с пострадали нараства с 12.5%,  леко ранените намаляват с 9.8%, а тежко ранените лица нарастват с 43.8%. Броят на  загиналите  нараства  също със 75.0% (фиг. 1).

По брой на тежките катастрофи (с пострадали) област Смолян заема 21-во място в страната, като по-голяма част от пътнотранспортните произшествия през 2017 г. са регистрирани в границите на извъннаселените места – 46 на брой, или 51.1% от всички произшествия в областта.

От общо пострадалите участници в движението най-много са водачите на моторни превозни средства – 4 2 или  39.6%. Ранените пътници и пешеходци са с относителни дялове съответно 36. 8и 23.6%.

31 от ранените водачи са управлявали лек автомобил, 3 – товарен автомобил, 3 – мотоциклет, 3 – мотопед и 2 – велосипед. И петимата загинали водачи са управлявали лек автомобил.

Индикатори за бедност и социално включване в област Смолян през 2017 година

PDF_файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2017 г. линията на бедност за област Смолян e 309.92 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 20.9% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 3.5%, а относителният дял на бедното население намалява с 1.4 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.9 до 31.1%, или с 10.2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 48.6%, или с 27.7 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на юни 2018 г. се увеличават с 2.4% спрямо края на март 2018 г. и достигат 32.1 хил., като увеличението на наетите в частния сектор е с 2.1%, а в обществения сектор – 3.3%.

Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 35.5%, „Административни и спомагателни дейности” – с 25.5%, „Транспорт, складиране и пощи“ – 20.7% и „Строителство” – с 12.9%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения” – с 33.4%, „Операции с недвижими имоти” – с 11.7% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 4.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 37.9 и 10.2%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Смолян през 2017 година

PDF_файл

През 2017 г. в област Смолян с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата на 318 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 306 (фиг. 1).

Обвиняемите лица в област Смолян през 2017 г. са 451. От тях с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 114 лица или 25.3% от общия брой на обвиняемите, на 192 лица – с условно осъждане (42.6%), 139 лица са освободени от наказание (30.8%), а 5 лица са оправдани (1.1%). Делото на едно лице е  прекратено.

Осъдените лица в съдилищата на територията на област Смолян през 2017 г. са 306. От тях 7 лица са непълнолетни.

 

През 2017 г. коефициентът на криминална активност за областта е 316 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население в област Смолян и е по-малък от коефициента на криминална активност за страната (421) с 24.9%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Смолян към 31.12.2017 година

PDF_файл

Към 31.12.2017 г. в областта функционират осем заведения за болнична помощ с 1 025 легла в тях (табл.1). Многопрофилните болници са четири с 553 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 38 с 10 легла за краткосрочно лечение, а другите лечебни и здравни заведения са три с 22 легла.

В сравнение с 2016 г. броят на лечебните заведения за болнична помощ се запазва, а легловият фонд нараства с 0.7%.

Осигуреността на населението с болнични легла e една от най-високите в страната – 955.4 на 100 000 души при средно за страната – 748.1.

Сред извънболничните заведения най-голям е броят на самостоятелните медико-технически лаборатории – 21, следват медицинските центрове – 9 и самостоятелните медико-диагностични лаборатории -7 и.

През 2017 г. в област Смолян функционират три други лечебни и здравни заведения с 22 легла. Към тях се отнасят Център за спешна медицинска помощ, Регионалната здравна инспекция и хоспис.