ТСБ – Юг, отдел „Статистически изследвания – Смолян“ стартира наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

PDF_файл

От началото на м. април 2018 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2018 година. В него ще вземат участие 72 домакинства от област Смолян, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 24 домакинства. В периода април – юни 2018 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

Дейност на местата за настаняване в област Смолян през декември 2017 година

PDF_файл

През декември 2017 г. в област Смолян са функционирали 273 места за настаняване с над 10 легла, от които 138 са хотели и 135 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 5 455, а на леглата – 11 276. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 40.7%, а леглата в тях – с 48.7%. Спрямо декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличават със 7.5%, а леглата в тях – с 5.6%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 78 313, като 68 199 (87.1%) от тях са от български граждани, а 10 114 (12.9%) – от чужденци. Спрямо ноември 2017 г. нощувките се увеличават със 178.2%. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2017 г. реализираните нощувки се увеличават с 21.2%, като нощувките в местата за настаняване с 3 звезди се увеличават с 34.0%, в категориите с 4 и 5 звезди – с 24.3%, а в местата с 1 и 2 звезди – с 1.0%.

През декември 2017 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 52.6% от нощувките на чужденци и  34.5% – на български граждани. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са осъществени 41.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 40.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.2 и 25.2%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2017 г. се увеличават с 1.7% спрямо края на септември 2017 г. и достигат 31.8 хил., като увеличението на наетите в частния сектор e с 3.0%, а в обществения сектор се наблюдава намаление на наетите лица с 2.6%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение” – с 92.1% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 53.5%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 37.5 и 11.2%.

В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 3.0% по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2017 г. е 787 лв., за ноември – 789 лв. и за декември – 818 лева.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Смолян към 31.12.2016 година

PDF_файл

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Смолян към 31.12.2016 г. възлизат на 83.8 млн. евро, което е с 0.8% повече в сравнение с 2015 година (Фиг.1).

Най-голяма е стойността на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността -73.6 млн. евро, които формират 87.9% от общия обем на инвестициите и в сравнение с 2015 г. относителният им дял намалява с 0.4 пункта. Следва отрасъл „Операции с недвижими имоти“, където са инвестирани 4.3 млн. евро, които са 11.5% повече в сравнение с 2015 година. В „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ преките чуждестранни инвестиции са 4.2 млн. евро, а относителният им дял нараства с 0.1 пункта спрямо предходната година. В сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ инвестициите запазват своя размер спрямо предходната година и възлизат на 1.4 млн. евро. Преките чуждестранни инвестиции в строителството са по-малко с 61.8% спрямо предходната година.

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Смолян през 2016 година

PDF_файл

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Смолян през 2016 г. във всички дейности на икономиката са 383.9 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 88.5%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на „Услугите” (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 180.5 млн. лв., или 47.0% от общия обем разходи за ДМА и в сектор „Промишленост” – 91.8 млн. лв., или 23.9%. В сектор „Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа” инвестициите в ДМА са 64.9 млн. лева.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Смолян през 2016 година

PDF_файл

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществили дейност в област Смолян са 5 323, или с 2.2% повече спрямо предходната година.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2016 г. е печалба в размер на 66 млн. лв., или 1.2% по-малко от 2015 година. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 3 526 (66.3%), със загуба са 1 018 (19.1%), а с нулев финансов резултат са 779 (14.6%) предприятия. С най-голям положителен финансов резултат е групата на средните предприятия (със заети лица от 50 до 249) – 23 млн. лв. и групата на малките предприятия (със заети лица от 10 до 49) – 20 млн. лева. Големите предприятия (с над 250 заети лица) завършват с печалба -от 16 млн. лева, а микропредприятията (до 9 заети лица) – 7 млн. лева.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Смолян през третото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Смолян е 51.5 хил., от които 28.7 хил. са мъже, а 22.8 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.2%, а спрямо третото тримесечие на 2016 г. – с 3.4%.

През третото тримесечие на 2017 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 49.6 хил., като 27.4 хил. от тях са мъже, а 22.2 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава в сравнение с второто тримесечие на 2017 г. с 2.9%,  а в сравнение с третото тримесечие на 2016 г.  – с 4.0%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Смолян през третото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Смолян през третото тримесечие на 2017 г. е 4, а новопостроените жилища в тях са 5. Спрямо третото тримесечие на 2016 г. броят на сградите не се променя, а броят на жилищата в тях е намалял с 3, или с 37.5% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 75.0%, а 25.0% са с друга конструкция.

Най-висок е делът на новопостроените едностайни жилища (40.0%), а с по 20.0% са жилищата с две, с три и четири стаи.

Дейност на местата за настаняване в област Смолян през септември 2017 година

PDF_файл

През септември 2017 г. в област Смолян са функционирали 254 места за настаняване с над 10 легла, от които 123 са хотели и 131 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 4 457, а на леглата – 9 292. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване намалява с 5.2%, а на леглата в тях – с 5.5%. Спрямо месец септември 2016 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 4.9%, а леглата в тях – с 5.7%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 46 403, като 41 544 (89.5%) от тях са от български граждани, а 4 859 (10.5%) – от чужденци. В сравнение с предходния месец реализираните нощувки намаляват, както от българските, така и от чуждите граждани, съответно с 44.4 и 23.6% (Фиг.1).

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през третото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на септември 2017 г. намаляват с 0.5% спрямо края на юни 2017 г. и достигат 31.3 хил., като намалението на наетите в частния сектор е с 1.3%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 2.2%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“, „Преработваща промишленост” и „Образование”. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти”, „Професионални дейности и научни изследвания” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 39% и 10.7%.