Основни данни за културата в област Благоевград през 2016 година

PDF файл
 

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.
1. Музеи

Към 31.12.2016 г. в област Благоевград функционират 7 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Благоевград са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 141.3 хил. фондови единици. В сравнение с 2015 г. техният брой се запазва. Към 31.12.2016 г. броят на цифровизираните фондови единици е 7 366. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Благоевград е 15 267 квадратни метра.
Посещенията в музеите през 2016 г. са 115 хил. и в сравнение с 2015 г. те нарастват с 40.5%. В дните със свободен вход са осъществени 18.7% от посещенията в музеите. В сравнение с 2015 г. посещенията на чужденци в музеите се увеличават с 39.2%.

2.Сценични изкуства

През 2016 г. в действащите 3 театъра в област Благоевград са организирани 408 представления, посетени от 33.6 хил. зрители. В сравнение с 2015 г. представленията намаляват с 9.9%, а посещенията – с 22.5%. Намалява се средният брой посетители на едно представление – 96 души и през 2015 г. на – 82 души през 2016 година .
През 2016 г. в област Благоевград развиват дейност 2 музикални колектива. Те са изнесли 57 представления, посетени от 25.5 хил. зрители. Представленията намаляват с 31.3% в сравнение с предходната година, а зрителите с 44.3%

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през май 2017 година

PDF файл
 

През май 2017 г. в област Кюстендил са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла, от които 33 са хотели и 29 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 121, а на леглата 2 583. В сравнение с май 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 11.4%, а на леглата в тях – с 14.5%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2017 г., е 10 065, или с 5.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Над 79% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2017 г. в област Кюстендил намаляват с 5.6% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 6 222. От всички пренощували лица над 81% са български граждани. Както българските, така и пренощувалите чужденци са реализирали средно по 1.6 нощувки. Те са предпочели да отседнат в хотели в областта, където през май са пренощували 78.0% от всички лица.
Най-много чужденци посетили област Кюстендил през май 2017 г. са граждани на бившата югославска република Македония – 17.7%, Израел – 8.5%, Нидерландия – 7.4%, Руска федерация – 6.9%, Италия – 6.0% и Гърция – 4.9%.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Кюстендил през май 2017 г. е 12.6%, като спрямо май 2016 г. се увеличава с 1.3 процентни пункта. В хотелите общата заетост на леглата е 15.0%, а в другите места за краткосрочно настаняване – 8.5%.

Детски ясли в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

Към 31.12.2016 г. в област София (столица) функционират 170 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 7 915 места в тях (табл. 1). Продължава очерталата се в последните години тенденция на увеличение, както на броя заведения, така и на местата в тях, като в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в област София (столица) нараства с 444, или с 5.9%.
В градовете детските ясли са 165 със 7 778 места, а в селата – 5 със 137 места.

През 2016 г. на територията на област София (столица) в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 7 609 деца, или с 482 деца повече в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитание в детските ясли остават 9 102 деца (фиг. 1), от които момчетата са 4 711, а момичета – 4 391. В сравнение с 2015 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 4.3%.
Разпределението на децата, отглеждани в детските ясли, по възраст през 2016 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 70.5%, а най-малък на децата на възраст до 1 година – 0.3%.

В края на 2015 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, за София (столица) е 22.2% и в сравнение с предходната година се увеличава с 0.7 процентни пункта.
Към края на 31.12.2016 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 1 559 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 827, като 96.6% от тях са медицински сестри (799) (табл.2).

Жилищен фонд в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

Към 31.12.2016 г. в област София (столица) са регистрирани 609 858 жилища, което представлява 15.5% от жилищата в страната.
Повече от половината жилища в София (столица) са с две и три стаи, съответно 41.0 и 34.2%, следвани от тези с една стая (13.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (1.8%). Жилищата, състоящи се от четири стаи са 7.8% от всички жилища в областта.
През периода 2007-2016 г. общият брой на жилищата в област София (столица) се е увеличил с 15.5%, като най-чувствително се е увеличил броя на тристайните жилища – с 22.5%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 40.5% през 2007 г. и 41.0% през 2016 година.
Към 31.12.2016г. общата полезна площ на жилищата в област София (столица) е 45 216 хил. кв. м, което е с 0.1% повече в сравнение с 2015 година. В областта 74.9% от общата полезна площ е жилищна, 15.4% е спомагателна, а площта на кухните е 9.7%.
През периода 2007-2016 г. общата полезна площ на жилищата в област София (столица) се е увеличила с 31.0%, като дела на жилищната площ е нараснал с 60.3%, а спомагателната площ и площта на кухните е намаляла съответно с 21.0 и 4.1%.

Образование в област Благоевград през учебната 2016/2017 година

PDF файл
 

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Благоевград са:

• През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 11 044 деца или с 2.9% по-малко от броя им през предходната година.
• В началното образование (І – ІV) клас се обучават 12 650 ученици, а в прогимназиалното (V – VІІІ) – 10 419.
• Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 1 277 и 953 ученици.
• През учебната 2016/2017 година общият брой на студентите, записани в образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър” и „магистър” е 10 861.
Предучилищно образование

През учебната 2016/2017 г. броят на детските градини в област Благоевград е 68 и намалява с 1.4% в сравнение с 2015/2016 учебна година. Броят на децата настанени в детските градини през учебната 2016/2017 г. е 11 044, което е с 329, или 2.9% по-малко от броя им през предходната година. Момчетата са 5 749 или 52.1%, а момичетата съответно 5 295 (47.9%).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Кюстендил към 31.12.2016 година

PDF файл
 

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2016 г. са 5 с 1011 легла, заведенията за извънболнична помощ са 29 с 8 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 3 с 20 легла .

В сравнение с 2015 г. броят на заведенията за болнична помощ в област Кюстендил остава без промяна, а легловият им фонд намалява с 2 легла, или с 0.2%.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2016 г. на територията на област Кюстендил функционират 3 многопрофилни болници за активно лечение с 655 легла и 2 специализирани болници за рехабилитация с 356 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2016 г. е 819.1 на 100 000 души от населението, което нарежда областта на пето място в страната по този показател. Най-висока е стойността на показателя за област Смолян (930.3 на 100 000 души от населението), а най-ниска – в област Ямбол (355.8). Осигуреността на населението с болнични легла средно за страната в края на 2016 г. е 729.6 на 100 000 души от населението.
Към 31.12.2016 г. заведенията за извънболнична помощ в област Кюстендил са 29 с 8 легла за краткосрочно наблюдение и престой. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 14 заведения с 8 легла.
В края на годината в областта функционират 8 самостоятелни медико-технически лаборатории и 7 самостоятелни медико-диагностични лаборатории.
Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, нацоналните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2016 г. тези заведения са 3 с 20 легла, като в сравнение с предходната година броят им се запазва.
Разпределението на другите лечебни и здравни заведения в област Кюстендил по видове е следното:
• Хоспис – 1 с 20 легла;
• Регионална здравна инспекция – 1;
• Център за спешна медицинска помощ – 1.

Култура – библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи в Софийска област през 2016 година

PDF файл
 

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.
1. Музеи
Към 31.12.2016 г. в Софийска област функционират 7 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2016 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 82 229 фондови единици. Цифровизирани са 1 783 фондови единици.
Посещенията в музеите през 2016 г. са 346 хил. и в сравнение с 2015 г. намаляват с 2.4%. В дните със свободен вход са осъществени 10.5% от тях. Спрямо 2015 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област намаляват с 25.5%.
Общият персонал на музеите в Софийска област през 2016 г. е 74 души и намалява с 4.1% в сравнение с 2015 година.
2. Кина
През 2016 г. в Софийска област прожекциите в кината се увеличават с 21.5% в сравнение с предходната година, а посещенията – с 14.0%. Прожектирани са 138 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 4 български, 11 европейски, 109 от САЩ и 14 от други страни.
3. Телевизионна програмна дейност
През 2016 г. в Софийска област функционират 3 лицензирани и регистрирани български телевизионни оператора. Излъчените от тях програми са с обща продължителност 9 027 часа.

Основни данни за културата в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл
 

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2016 г. в област Кюстендил функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите в област Кюстендил са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 149 хил. фондови единици. В сравнение с 2015 г. техният брой се увеличава с 0.1%. От тях цифровизирани са 2 047 фондови единици, което е с 1.1% по-малко в сравнение с предходната година. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Кюстендил е 7 291 квадратни метра.
Посещенията в музеите през 2016 г. са 111 хил. и в сравнение с 2015 г. се увеличават с 5.0%. В дните със свободен вход са осъществени 11.4% от посещенията в музеите. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите с 5.8% в сравнение с предходната година.
Общият персонал на музеите в областта през 2016 г. е 84 души и се запазва в сравнение с 2015 година.

2. Сценични изкуства

През 2016 г. в действащите 2 драматични театъра в област Кюстендил са организирани 48 представления, посетени от 14 012 зрители. Представленията от български автори са 50.0%, а посетителите им са 56.2% от всички. В сравнение с 2015 г. представленията намаляват с 34.2%, а посещенията – с 29.0%. Увеличава се средният брой посетители на едно представление – от 270 души през 2015 г. на 292 души през 2016 година.
През 2016 г. в областта развива дейност 1 оркестър. Представленията на този музикален колектив намаляват със 7.0%, а посещенията се увеличават с 45.5% в сравнение с 2015 година.

Индикатори за бедност и социално включване в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото наблюдение “Статистика на доходите и условията на живот (EU- SILC)”.

Оценка на бедността

През 2016 г. линията на бедност общо за страната е 308.17 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията на бедност под прага на бедност са били 1 638.7 хил. лица, или 22.9% от населението на страната.
Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2016 г. в област Перник размерът на линията на бедност е 318.25 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 20.4% от населението на областта (табл.1).

Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за област Перник през 2016 г. намалява с 9.6%, като намалението за страната е с 5.2%. Основната причина за по-ниския размер на линията на бедност в областта се дължи на намаляването на средния размер на дохода от труд. Относителният дял на бедното население в намалява с 0.1 процентни пункта. За 2016 г. област Перник се нарежда на пето място в страната по размер на линията на бедност, след София (столица) (473 лв.), Стара Загора (332 лв.), Габрово (328 лв.), и Бургас (322 лв.).
През 2016 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Пазарджик – съответно 194 и 204 лв.
Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен – 31.4%, Пазарджик – 28.2%, и Варна – 26.6%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Ямбол – 14.4%, Силистра – 14.9%, и Благоевград – 15.7%.
В област Перник относителният дял на бедност при мъжете е 21.9%, а при жените – 18.9%. В сравнение с предходната година делът на бедност при мъжете се увеличава с 5.3 процентни пункта, а при жените намалява с 5.6 процентни пункта.

Издателска дейност в област Перник през 2016 година (издадени книги и брошури)

PDF файл
 

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2016 г. в област Перник са издадени 24 книги с тираж 5 хил. екземпляра и 1 брошура с тираж хиляда екземпляра
В сравнение с предходната година през 2016 г. се увеличава, както броят на издадените в областта книги и брошури, така и средният им тираж. Броят на издадените книги и брошури нараства над два пъти, а средният им тираж – с 44.0% и достига 240 броя.
През 2016 г. в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната – 5 585 заглавия, или 65.5%. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури – съответно по 9.7 и 5.8%. За област Перник този дял е 0.3%.