Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област София (столица) през 2015 година

PDF файл
 

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2015 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област София (столица) сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово служебно правоотношение е 707 299, което представлява 31.4% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2014 г. броят на наетите се увеличава с 10 711 души или с 1.5%. Увеличение се наблюдава в тринадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (8.6%), „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (3.7%) и „Строителство“ (3.4%). Намаление на наетите лица е регистрирано в шест икономически дейности – най-значимо в „Добивна промишленост“ (13.6%) и „Селско, горско и рибно стопанство“ (5.4%).
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – съответно 20.7 и 9.2 процентни пункта.
По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение (707.3 хил.) област София (столица) заема първо място сред 28-те области в страната.
В област София (столица) средната брутна годишна работна заплата за 2015г. е 14 531 (фиг.1), при 10 535 лв. средно за страната.

Брутен вътрешен продукт за област Кюстендил през 2015 година

PDF файл
 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Кюстендил през 2015 година е 924 млн. лв. Това нарежда областта на 23-то място в страната. В сравнение с 2014 г. обемът му в номинално изражение се е увеличил със 7.0%. Произведеният в областта БВП е 1.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 7 274 лв. от стойностния обем на показателя. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) – 26 690 лв., а с най-ниско – областите Силистра и Сливен, съответно с 5 933 и 5 921 лева.
Създадената от отраслите на регионалната икономика брутна добавена стойност (БДС) в област Кюстендил през 2015 г. възлиза на 798 млн.лв., което е с 6.6% повече спрямо 2014 година. БДС за областта представлява 1.0% от общо генерираната добавена стойност за страната.
Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 429 млн. лв. и представлява 53.7% от общата БДС за областта. В сравнение с 2014 г. делът на сектора в добавената стойност намалява с 3.2 процентни пункта.
Индустриалният сектор увеличава своя обем и относителен дял в БДС за областта. През 2015 г. са реализирани 283 млн. лв. или 35.5% , което е с 0.3 процентни пункта повече спрямо 2014 година.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 10.8% от добавената стойност на областта и е в размер на 86 млн. лева. Спрямо 2014 г. бележи увеличение с 2.9 процентни пункта.
В национален мащаб делът на БДС, генерирана в селското, горското и рибно стопанство през 2015 г., е 4.8%, този на индустриалния сектор е 27.9%, а в сферата на услугите е създадена 67.3% от брутната добавена стойност в страната.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

• Икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 56.2 хил., или 70.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 2.0 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица e 50.0 хил., или 45.5% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 49.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 61.9%, съответно 61.4% за мъжете и 62.5% за жените. В сравнение с 2015 г. този коефициент навалява с 0.6 процентни пункта, като увеличение се наблюдава във възрастовата група 15 – 24 години с 6.9 процентни пункта и във възрастовата група 45 – 54 години с 0.6 процентни пункта.
• Безработните лица в област Перник са 7.0 хиляди.
• Коефициентът на безработица се намалява с 1.6 процентни пункта (при 1.5 процентни пункта намаление за страната) в сравнение с 2015 г. и достига 12.4%. При мъжете коефициентът на безработица е 14.2%, а при жените – 10.4%.
• Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 23.3 хил., от които 11.7 хил. са мъже. и 11.7 хил. – жени. В сравнение с 2015 г. икономически неактивните лица в същата възрастова група се увеличават с 5.0%, съответно 9.3% за мъжете и 1.7% за жените.
• Заетите лица с висше образование в област Перник са 11.4 хил., като коефициентът на заетост е 70.8%. В сравнение с 2015 г. този коефициент се намалява с 1.3 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в Софийска област през януари 2017 година

PDF файл
 

През януари 2017 г. в Софийска област са функционирали 96 места за настаняване с общо 7 920 броя легла. В сравнение с януари 2016 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е нараснал с 20.0%, като най-много се е увеличил броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 35.9%), следван от местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 12.5%). Броят на местата за настаняване от категория 3 звезди през януари 2017 г. остава същият като този през същия месец на предходната година.
Реализираните приходи от нощувки през януари 2017 г. са над 6 000.5 хил. лв., като 28.1% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с януари 2016 г. приходите от нощувки в Софийска област са нараснали с 31.0%, като приходите от нощувки на български граждани в тях са нараснали с 15.9%, а тези на чужденци – с 38.0%.
През януари 2017 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са с 4.0% по-малко, но реализираните от тях нощувки са се увеличили с 1.2%. Приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс също нарастват – в сравнение със същия период от миналата година те са с 20.7% повече. В сравнение със същия месец на 2016 г. чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец, са се увеличили с 14.0%, реализирали са с 18.6% повече нощувки и съответно приходите от тях са с 49.5% повече.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през четвърто тримесечие на 2016 година

PDF файл
 

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през четвърто тримесечие на 2016 г. е 41.8%, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. намалява с 6.2 процентни пункта. През четвъртото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 85.1 хил., от които 49.4 хил. са мъже и 35.7 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите намалява с 14.1%, като със 8.3% намалява броят на мъжете и с 21.0% – този на жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2016 г. е 56.1%, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. намалява с 7.9 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2016 г. в Софийска област са 84.3 хил., като 49.0 хил. от тях са мъже и 35.3 хил. – жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група намалява с 14.1%, като броят на заетите мъже намалява с 8.2%, а този на жените – с 20.9%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през четвърто тримесечие на 2016 година

PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2016 г. местните администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 54 жилищни сгради с 67 жилища в тях и 13 643 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 113 други сгради с 34 415 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 1.8%, на жилищата в тях – с 23.0% и съответната им РЗП е по- малко с 11.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат увеличение с 36.1%, а разгънатата им застроена площ – с 36.5%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 1.9%, докато жилищата в тях намаляват с 69.3%, а тяхната РЗП – с 56.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличава със 113.2%, а разгънатата им застроена площ – с 11.9% .
През четвъртото тримесечие на 2016 г. в областта е започнал строежът на 26 жилищни сгради с 44 жилища в тях и със 7 030 кв. м обща застроена площ, на 31 други сгради с 12 159 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 44.7%, като жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно – със 72.8% и 68.6%. Започнатото строителство на други сгради по-малко с 22.5%, а общата им застроена площ – с 34.9%.

Статистика на околната среда в област Перник през 2015 година

PDF файл
 

През 2015 г. 98.5% от населението на област Перник е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 102 л/ден през 2014 г. на 107 л/ден през 2015 година (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (127 л/ден/чов.) и Бургас (111 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (67 л/ден/чов.).
През 2015 г. в област Перник, както и в още 13 области водоснабдяването не е ограничавано. Най-засегнати от режим на водоподаване са областите Габрово (26.1%), София област (15.5%), Ловеч (11.4%) и Търговище (8.9%).
В областта 78.9% от населението е свързано с обществената канализация. С обществената канализационна мрежа, но без наличие на пречистване е свързано 5.0% от населението (13.2% за страната).
Опазването на околната среда включва всички дейности, които са пряко ориентирани към предотвратяване, намаляване и премахване на замърсяването, което е резултат от производствени или други процеси.
Разходите за околната среда включват два компонента: разходи за поддържане и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. През 2015 г. за опазване и възстановяване на околната среда в страната са изразходвани 3 102.3 млн. лева.
В края на 2015 г. наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение в област Перник е 112.8 млн. лв., или с 17.4% повече в сравнение с 2014 година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през четвъртото тримесечие на 2016 година

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на декември 2016 г. намаляват с 2.4% спрямо края на септември 2016 г., като достигат 29.3 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 31.8 и 14.6%.
Спрямо края на третото тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор нарастват с 1.2% (до 7.4 хил.), а в частния сектор намаляват с 3.5% (до 22.0 хиляди).
В края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 620, или с 2.1% по-малко в сравнение с края на декември 2015 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти”, „Добивна промишленост” и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на декември 2016 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Професионални дейности и научни изследвания” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата за областта нараства спрямо третото тримесечие на 2016 г. с 2.1%, като достига 681 лева. Най-голямо увеличение има в „Култура, спорт и развлечения“ – с 22.4% и „Образование“ – с 9.0%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 8.0% и „Строителство”- с 3.3%.
Средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2016 г. за обществения сектор е 817 лв., а за частния – 636 лева.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата за Кюстендилска област нараства с 5.6%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Финансови и застрахователни дейности” и „Хотелиерство и ресторантьорство”.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 8.4%, а в частния сектор – с 4.6%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2016 година (област Благоевград)

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на декември 2016 г. се увеличават с 1.2% спрямо края на септември 2016 г., като достигат до 87.6 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2016 г. наетите лица в частния сектор нараства с 1.9% (до 68.5 хиляди), докато в обществения сектор броят им намалява с 1.0% до – 19.1 хиляди.
В края на декември 2016 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 0.2%. По сектори в сравнение с края на септември 2015 г. наетите в частния сектор намаляват с 0.6% (или с 0.4 хил.), а в обществения сектор се увеличават е с 2.9% (или с 0.5хил.).
През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2016 г.с 4.2% до – 699 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 898 лв., а за частния – 639 лева.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 9.7% в сравнение със съответния период на предходната година.
В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2016 г. област Благоевград е на 26-то място по показател средна брутна работна заплата, като само в област Видин получават по-ниско заплащане – 679 лева и област Кюстендил – 681 лева.
Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 336 лв., Враца – 967 лв. и Стара Загора – 964 лева.

Брутен вътрешен продукт за област Перник през 2015 година

PDF файл
 

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Перник през 2015 година е 760 млн. лв. Това нарежда областта на 26 място в страната. В сравнение с 2014 г. обемът му в номинално изражение е нараснал с 0.1%. Произведеният в областта БВП е 0.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 6 021 лв. от стойностния обем на показателя.
Създадената през 2015 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Перник е намаляла в сравнение с 2014 г. с 0.3% и възлиза на 657 млн.лв.
Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 427 млн. лв. и представлява 65.0% от общата БДС за областта. В сравнение с 2014 г. относителният и дял се увеличава с 2.4 процентни пункта.
През 2015 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 183 млн. лв. и представлява 27.9% от общата БДС за областта. Спрямо 2014 година нейният относителен дял намалява с 2.4%.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 7.1% от добавената стойност на областта и е в размер на 47 млн. лева. Спрямо 2014 г. остава без промяна.