Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2017 година (област Благоевград)

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на септември 2017 г. намаляват с 0.6% спрямо края на юни 2017 г., като достигат до 88.7 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. наетите лица в частния сектор намаляват с 0.6% (до 68.8 хиляди) и в обществения сектор са по-малко с 0.6% до – 19.8 хиляди.
В края на септември 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 2.5%. По сектори в сравнение с края на юни 2016 г. наетите в частния сектор се увеличават с 2.4% (или с 1.6 хил.) и в обществения сектор с – 3.0% (или с 0.6 хил.).
През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г.с 0.3% до – 708 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 894 лв., а за частния – 652 лева.
През второто тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.5% в сравнение със съответния период на предходната година.

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през трето тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на септември 2017 г. са 57 998 или с 1.1% по-малко спрямо края на юни 2017 г. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на септември 2017 г. обхваща 6.1% от наетите лица в него.
Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за юли 2017 г. е 973 лв., за август – 940 лв. и за септември е 1 026 лв. За третото тримесечие на тази година тя е 979 лв. и е най-високата в Югозападен район след тази на област София (столица). В сравнение с останалите 27 области в страната Софийска област е на четвърто място по размер на средната брутна месечна работна заплата за това тримесечие, като преди нея са само областите София (столица) (1 405 лв.), Стара Загора (1 011 лв.) и Варна (992 лв.). Въпреки това през трето тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област е под размера на тази за страната (1 037 лв.).
През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала два пъти – от 494 лв. за първо тримесечие на 2008 г. до 979 лв. за трето тримесечие на 2017 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през второ и трето тримесечие на 2011 г. – с 5.4%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е в четвърто тримесечие на 2010 г. – с 11.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Кюстендил през третото тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

През третото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с 11 жилища в тях и 2 410 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради/офиси с 375 кв. м РЗП и на 39 други сгради с 9 812 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 56.5%, жилищата в тях – с 57.7%, а общата им застроена площ – с 33.0%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 8.3%, докато общата им застроена площ бележи спад с 25.8% (Фиг. 1).
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил намалява с 9.1%, докато броят на жилищата в тях остава непроменен, а разгънатата им застроена площ се увеличава с 24.4%. При другите видове сгради броят на издадените разрешителни за строеж нараства с 21.9%, а тяхната РЗП – с 59.3%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през трето тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

През третото тримесечие на 2017 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 111 жилищни сгради със 123 жилища в тях и 20 097 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 93 други сгради с 35 966 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 18.4%, жилищата в тях – с 11.5%, а общата им застроена площ – с 18.3%. Броят на другите сгради, които са получили разрешителни за строеж, е с 57.9% по-малко, а тяхната РЗП намалява с 81.9%.
В сравнение със същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 3.7%, броят на жилищата в тях се увеличава със 7.0%, а общата им застроена площ – с 10.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 1.1%, но тяхната РЗП намалява с 47.8%.
През трето тримесечие на 2017 г. в Югозападен район 22.0% от издадените разрешителни за строеж на жилищните сгради, са на територията на Софийска област, което я нарежда на второ място в района след област София (столица).
През третото тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 63 жилищни сгради със 70 жилища в тях и с 11 642 кв. м обща застроена площ, и на 40 други сгради с 46 548 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 37.6%, жилищата в тях – с 33.3%, а общата им застроена площ – с 36.4%. Броят на започнатите други сгради е със 77.1% по-малко, а разгънатата им застроена площ спада с 69.6%.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 3.3%, жилищата в тях – с 6.1%, а разгънатата им застроена площ – с 1.4%. Броят на започнатите други видове сгради е без промяна, но тяхната РЗП през настоящия период нараства с 42.9%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Перник през третото тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

През третото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 41 жилищни сгради с 43 жилища в тях и 7 065 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 35 други сгради с 9 260 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 10.9%, жилищата в тях – с 18.9%, а общата им застроена – с 15.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличава с 2.9%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 55.5%.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник нараства с 86.4%, броят на жилищата в тях – със 79.2%, а разгънатата им застроена площ – с 88.0%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличават с 29.6%, а разгънатата им застроена площ – с 1.5%.

През третото тримесечие на 2017 г. в област Перник е започнал строежът на 31 жилищни сгради с 59 жилища в тях и с 8 388 кв. м обща застроена площ, и 10 други сгради с 916 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са повече с 14.8%, жилищата в тях – с 90.3%, а общата им застроена площ – със 128.0%. Броят на започнатите други сгради нараства със 100.0%, а тяхната РЗП – със 148.2%.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 244.4%, броят жилищата в тях – близо пет пъти, а разгъната им застроена площ – над пет пъти. Започнатите други видове сгради бележат ръст от 11.1%, а тяхната разгъната застроена площ е по-малко с 63.7%

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. в област София (столица) са регистрирани 16 138 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2015 г. се наблюдава намаление с 1.9%. През годината са настъпили 1 064 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 790 души, тежко ранени са 521, а убити – 42 души. Спрямо предходната година леко ранените и убити лица намаляват съответно със 7.5 и 33.3%, докато тежко ранените се увеличават със 17.3%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област София (столица) заема първо място в страната.
От участниците в движението с най-голям дял са ранените водачи на МПС (35.0%), следвани от пешеходците (33.4%) и пътниците с – 31.5%. Произшествията по вина на водачите в област София (столица) са 1 059 броя, като 60.0% от тях са извършени с личен автомобил.
Най-много пътнотранспортни произшествия са регистрирани в петък – 183 с най-много ранени лица – 235 , или 17.9% от всички ранени за областта.
През 2016 година най-много ПТП с пострадали са регистрирани през месец септември – 107, а най-малко през месец декември – 58. (фиг.2) Броят на ранените е най-голям през месец август – 133, а най-малко ранени има през месец декември- 67.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през август 2017 година

PDF файл
 

През август 2017 г. в област Перник са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 283, а на леглата – 592. В сравнение с август 2016 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване се запазва, а на леглата в тях намалява с 12.8%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2017 г. е 3 622, или с 20.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.
През август 2017 г. 84.4% от общия брой на нощувките в места за настаняване в област Перник, са реализирани от български граждани.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2017 г. се увеличават с 20.9% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 1 784. От всички пренощували лица 78.9% са българи, които са реализирали средно по 2.2 нощувки. Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през август 2017 г. е 1.5.
Общата заетост на леглата в местата за настанянане в област Перник през август 2017 г. е 19.7%, като спрямо август 2016 г. нараства с 5.5 процентни пункта.
Приходите от нощувки през август 2017 г. достигат 95.9 хил. лв., или с 49.2% повече в сравнение с август 2016 година.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през август 2017 година

PDF файл
 

През август 2017 г. в област Благоевград са функционирали 220 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, като броят на леглата в тях е 14.4 хиляди. В сравнение с август 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) в област Благоевград намалява с 1.4%, а леглата в тях се увеличават с 2.4%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Благоевградска област възлиза на 147.2 хил., или с 15.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 19.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.
През август 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 69.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 48.8% от българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.9% от нощувките на чужденци и 31.6% – на български граждани., а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 12.2% и 19.6%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. в София (столица) са приключили делата за 2 102 извършени престъпления. Делата за 901 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 920 – с условно осъждане, за 136 – с оправдаване, за 3 – с прекратяване, и за 142 – с освобождаване от наказание.
През 2016 г. обвиняеми са били 2 084 лица, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 884 лица, или 42.4% от общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 906 (43.5%) лица;
• освободени от наказателна отговорност са 144 (6.9%) лица;
• оправдани са 147 обвиняеми лица (7.1%);
• на 3 лица делата са прекратени (0.1%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2016 г. е 1 790. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 78, или 4.4% от всички осъдени.

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления

Общоопасни престъпления
През 2016 г. най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления – 691, или 37.9% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 656, или 36.6% от общия брой на осъдените лица.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 96 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, вследствие на които са загинали 8 лица и са ранени 115 души. В сравнение с 2015 г. се наблюдава намаление на ПТП с 15.8%, а на ранените лица – с 19.6%. Регистрирано е намаление на броя на убитите лица – с 42.9%.
От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2016 г. в област Кюстендил е 1.3%, а на ранените и убитите – съответно 1.2 и 1.1%.
Броят на ПТП по вина на водачите на пътни превозни средства (ППС) е 94, или 97.9% от общия брой за областта. От тях 44, или 46.8% са причинени от водачи, управлявали ППС, чиято собственост е неизвестна. Броят на пътнотранспортните произшествия по вина на водачи на лични превозни средства е отново 44.
През 2016 г. в областта всички убити лица при ПТП са по вина на водачите на ППС.
В област Кюстендил броят на пътнотранспортните произшествия е най-голям през месеците от май до септември, достигайки 13 през август, или 13.5% от общия брой ПТП. Най-малък брой ПТП има през месец януари 2016 г. – 3 броя. През месеците май и юни ранените лица са най-много – съответно 16 и 15, или 13.9 и 13.0% от общия брой за годината. По 2 убити лица има през месеците февруари, август и септември, а през месеците март и декември – по 1.