Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Кюстендил към 31.12.2017 година

PDF файл

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2017 г. са 5 с 1 011 легла, заведенията за извънболнична помощ са 29 с 18 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 3 с 20 легла.
В сравнение с 2016 г. в област Кюстендил броят на заведенията за болнична помощ и леглата в тях остава без промяна.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. на територията на област Кюстендил функционират 3 многопрофилни болници за активно лечение с 655 легла и 2 специализирани болници за рехабилитация с 356 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2017 г. е 834.9 на 100 000 души от населението, което нарежда областта на шесто място в страната по този показател. Най-висока е стойността на показателя за област Пловдив (970.7 на 100 000 души от населението), а най-ниска – в област Ямбол (361.1). Осигуреността на населението с болнични легла средно за страната в края на 2017 г. е 748.1 на 100 000 души от населението.
Към 31.12.2017 г. заведенията за извънболнична помощ в област Кюстендил са 29 с 18 легла за краткосрочно наблюдение и престой. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина 14 заведения са медицински центрове с 18 броя леглови фонд.

Жилищен фонд в област Благоевград към 31.12.2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Благоевград се състои от 79 255 сгради със 140 506 жилища в тях. В сравнение с 2016 г. жилищните сгради са с 18 повече, а жилищата в тях се увеличават със 32. В градовете се намират 59.2% от всички жилища в областта, а в селата – 40.8%.
Стоманобетонните и панелните сгради са 3 452 с 26 143 жилища в тях, тухлените – 67 044 с 104 894 жилища, а 9 469 жилища се намират в 8 759 сгради с друга конструкция. В градовете 29.9% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 68.3% – в тухлени и 1.8% в други сгради. В селата 83.9% от жилищата се намират в тухлени сгради, 14.0% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 2.1% в стоманобетонни и панелни сгради.
Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи – 58.1% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи – 18.1%, жилищата с пет и повече стаи – 15.5%, а едностайните са 8.3%.
Най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, както в градовете, така и в селата съответно – 63.7 и 49.8%. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете – 68.7%, а многостайните с четири и повече стаи (53.1%) – в селата (фиг. 2).

Детски ясли в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Кюстендил функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) с общо 473 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 91, или с 16.1%.
В градовете детските ясли са 11 с 393 места, а в селата – 4 с 80 места.
В областта към 31.12.2017 г. самостоятелните детски ясли разполагат с 152 места и са обслужени 92 деца, а яслените групи към ДГ – с 321 места, като са посещавани от 256 деца.
Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. за областта е 18.2 на 100 деца до 3-годишна възраст при средно за страната 16.9%. По този показател област Кюстендил се нарежда на седмо място в страната, като преди нея с най-висока осигуреност са областите Габрово (24.8%), Благоевград (23.1%), София-град (21.3%), Враца (20.4%), Плевен (19.8%) и Ловеч (19.3%). Най-ниска е осигуреността с места в детските ясли в областите Сливен (8.8%), Пазарджик (9.6%), Кърджали (10.3%) и Силистра (11.0%).
През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 251 деца, или със 103 деца по-малко в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли в област Кюстендил остават 348 деца (табл. 2). От тях момчета са 178, а момичета – 170. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли намалява със 17.3%.

Издателска дейност в област Перник през 2017 година (издадени книги и брошури)

PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2017 г. в област Перник са издадени 17 книги с тираж 4 хил. екземпляра и 1 брошура.
В сравнение с предходната година през 2017 г. намалява, както броят на издадените в областта книги и брошури, така и средният им тираж. Броят на издадените книги и брошури намалява с 28%, а средният им тираж – с 3.7% и достига 233 броя.
През 2017 г. в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната – 7 141 заглавия, или 70.9%. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури – съответно по 5.9 и 3.8%. За област Перник този дял е 0.2%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Перник към 31.12.2017 година

PDF файл

1. Лечебни заведения и леглови фонд.

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2017 г. са 4 с 477 легла, заведенията за извънболнична помощ са 29 с 6 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 5 с 37 легла (табл. 1).
В сравнение с 2016 г. броят на заведенията за болнична помощ в област Перник и легловият им фонд остават без промяна.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. на територията на област Перник функционират 1 многопрофилна болница с 294 легла и 3 специализирани болници със 183 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:
• За активно лечение – 2 със 123 легла;
• За продължително лечение и рехабилитация – 1 с 60 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2017 г. е 389.6 на 100 000 души от населението, което нарежда областта на 26 място в страната по този показател (преди областите Видин и Ямбол, съответно – 385.4 и 361.1). Най – висока е стойността на показателя в област Пловдив (970.7 на 100 000 души от населението), а средно за страната е 748.1 на 100 000 души от населението.
В сравнение с 2016 г. стойността на показателя в област Перник се повишава с 4.2 процентни пункта, което се дължи на намаляване броя на населението.
Към 31.12.2017 г. заведенията за извънболнична помощ в област Перник са 29 с 6 легла. В сравнение с 2016 г. броят и легловият им фонд остават без промяна.
Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 10 заведения с 5 легла.
В края на годината в областта функционират 13 самостоятелни медико-технически лаборатории и 3 самостоятелни медико-диагностични лаборатории.
Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, нацоналните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2017 г. тези заведения са 5 с 37 легла.

Основни данни за културата в област Благоевград през 2017 година

PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.
1. Музеи

Към 31.12.2017 г. в област Благоевград функционират 7 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Благоевград са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 141.9 хил. фондови единици. В сравнение с 2016 г. техният брой нараства с 0.4%. Към 31.12.2017 г. броят на цифровизираните фондови единици е 7 366. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Благоевград е 15 317 квадратни метра.
Посещенията в музеите през 2017 г. са 130.3 хил. и в сравнение с 2016 г. те бележат увеличение с 13.0%. В дните със свободен вход са осъществени 18.7% от посещенията в музеите. В сравнение с 2016 г. посещенията на чужденци в музеите намаляват с 10.0%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица през 2017 година в област София (столица)

PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 613 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им намалява с 244, или 13.1%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
• Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) са 85.1%
• Малолетни (8-13г.) – 14.9%.
• Момчетата са 1181, или 73.2%.
• Учащи са 1 386 лица (85.9%).
Броят на заведените на отчет2 в ДПС през 2017 г. малолетни и непълнолетни е 663, или 41.1% от всички водени на отчет лица, като 81.6% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2016 г. броят на новозаведените се увеличава с 11.1%.
През 2017 г. снети от отчет в ДПС са 616 малолетни и непълнолетни лица, или 38.2% от водените на отчет през годината. Причината са:
o Поправяне на поведението – 362 лица(58.7%)
o Навършване на 18-годишна възраст – 232 лица (37.7%)
o Други основания – 22 лица (3.6%)

Жилищен фонд в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в Софийска област са регистрирани 178 503 жилища, което представлява 4.5% от жилищата в страната и 16.1% от жилищата в Югозападен район. По този показател тя се нарежда на пето място в страната след областите София (столица), Пловдив, Бургас и Варна, и на второ място в Югозападен район след област София (столица).
Повече от половината жилища в Софийска област са с две и три стаи, съответно 33.4% и 31.0%, следвани от тези с четири стаи (15.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (5.1%). Жилищата, състоящи се само от една стая, са 9.5% от всички жилища в областта.
През периода 2008 – 2017 г. общият брой на жилищата в Софийска област е намалял с 0.7%, като най-чувствително е намалението в броя на едностайните жилища – с 30.4%. Същевременно жилищата с шест и повече стаи са се увеличили с 41.6%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 34.7% през 2008 г. и 33.4% през 2017 година.
Към 31.12.2017 г. общата полезна площ на жилищата в Софийска област е 12 218 хил. кв. м., което е с 0.3% повече в сравнение с 2016 година. По този показател Софийска област е на шесто място в страната, като с по-големи стойности са само областите София (столица), Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора. В областта 75.3% от общата полезна площ е жилищна, 13.7% е спомагателна, а площта на кухните е 11.0%.

Култура – кина, телевизионна програмна дейност и музеи в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.
1. Музеи
Към 31.12.2017 г. в Софийска област функционират 7 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2017 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 83 582 фондови единици.
Посещенията в музеите през 2017 г. са 299 хил. и в сравнение с 2016 г. намаляват с 13.5%. В дните със свободен вход са осъществени 6.3% от тях. Спрямо 2016 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област се увеличават със 71.7%.
Общият персонал на музеите в Софийска област през 2017 г. е 66 души и намалява с 10.8% в сравнение с 2016 година.
2. Кина
През 2017 г. в Софийска област прожекциите в кината се увеличават с 1.2% в сравнение с предходната година, а посещенията – с 12.3%. Прожектирани са 131 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 8 български, 13 европейски, 97 от САЩ и 13 от други страни.
3. Телевизионна програмна дейност
През 2017 г. в Софийска област функционират 3 лицензирани и регистрирани български телевизионни оператора.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 205 жилищни сгради с 2 337жилища в тях и 301 550 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 43 други сгради с 55 728 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 2.0%, но жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно – с 13.5 и 0.7%. При другите видове сгради издадените разрешителни за строеж са повече с 13.2%, докато обща им застроена площ е по-малко с 52.3%.
В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област София (столица) нарастват с 30.6%, броят на жилищата в тях – с 36.5%, а разгъната им застроена площ – с 50.2%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличават с 26.5%, но тяхната РЗП намалява с 54.1% (фиг. 1).