Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през август 2018 година

PDF файл

През август 2018 г. в област Кюстендил са функционирали 87 места за настаняване с над 10 легла, от които 39 са хотели и 48 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 366, а на леглата 3 288. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 17.6%, а на леглата в тях – с 6.3%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г., е 25 935, или с 2.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Над 86% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2018 г. в област Кюстендил намаляват с 0.9% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 15 600. От всички пренощували лица над 85% са български граждани. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2018 г., са реализирали средно по 1.7 нощувки, а пренощувалите чужденци – средно по 1.6 нощувки. През този месец от всички пренощували лица 69.3% са предпочели да отседнат в хотели в областта.
Най-много чужденци посетили област Кюстендил през август 2018 г. са граждани на Израел – 16.6%, Франция – 11.9%, Испания – 10.4%. бившата югославска република Македония – 7.7%, Германия – 6.1%, Италия – 5.5%, Руска федерация – 4.9%, Румъния – 3.8%, и Гърция – 3.6%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Кюстендил през август 2018 г. е 25.4%, като спрямо август 2017 г. намалява с 2.2 процентни пункта. В хотелите общата заетост на леглата е 27.8%, а в другите места за краткосрочно настаняване – 22.2%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Благоевград през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 1 174 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 19.7%. През годината са настъпили 288 тежки произшествия, при които броят на ранените е 351, а на загиналите – 26 души. В сравнение с 2016 г. броят на ранените лица намалява с 18.9%, на загиналите лица – с 33.3%, а на тежките ПТП – с 20.9%. (Фиг.1).
От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област Благоевград е 4.2%, на ранените – 4.0%, а на загиналите – 3.8%.
Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 268, или 93.1% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 223 или 83.2%.
Най-голям брой произшествия е регистриран през месец май – 33, или 11.5% от общия брой ПТП, а най-малък през месеците януари и март – по 16. През месец август ранените лица са най-много – 48, или 13.7% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец май – 9, или 34.6% от общия брой загинали през годината.
В рамките на седмицата, най-много ПТП са настъпили в петък – 47. Най-много ранени лица са регистрирани в неделя – 62. Най-голям е броят на загиналите лица в понеделник – 8.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 102 жилищни сгради с 307 жилища в тях и 37 767 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради/ офиси с 874 кв. м РЗП и на 95 други сгради с 40 904 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 29.1%, жилищата в тях – със 122.5% и съответната им РЗП е повече с 80.0%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради също се наблюдава увеличение с 39.7%, а при разгънатата им застроена площ – с 67.2% .
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 4.7%, докато броят на жилищата в тях и тяхната РЗП бележат увеличение – съответно с 29.5%, и 11.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се намаляват с 25.8%, докато разгънатата им застроена площ нараства – с 2.0% (Фиг.2.).

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Перник през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Перник са регистрирани 727 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 27.9%. През годината са настъпили 66 тежки произшествия, при които броят на ранените е 68, а на загиналите – 12 души. В сравнение с 2016 г. броят на ранените лица намалява с 22.7%, на загиналите лица – с 14.3%, а на тежките ПТП – с 12.0%.
От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област Перник е 1.0%, на ранените – 0.8%, а на загиналите – 1.8%.
Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 59, или 89.4% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 50 или 84.7%.
Най-голям брой произшествия е регистриран през месец юни – 8, или 12.1% от общия брой ПТП, а най-малък през месец май – 1. През месец април ранените лица са най-много – 12, или 17.6% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месеците ноември и декември – по 3, или 50.0% от общия брой загинали през годината.
В рамките на седмицата, най-много ПТП са настъпили в сряда и петък – по 12. Най-много ранени лица са регистрирани в петък – 13. Най-голям е броят на загиналите лица в понеделник – 3.

Основни данни за културата в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

1. Музеи
Към 31.12.2017 г. на територията на София (столица) функционират 24 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности, които формират Националния музеен фонд, са 2 578 хил. фондови единици. Съпоставени с 2016 година техният брой намалява с 0.3%.
Посещенията в музеите през 2017 г. са 1 039 хил. и в сравнение с 2016 г. се намаляват с 4.2%, като 44.8% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите – с 69 хил., или със 25.7%, в сравнение с предходната година.
Общият персонал на музеите в област София(столица) през 2017 г. е 714 души и се намалява с 0.1% в сравнение с 2016 година.

Жилищен фонд в област Кюстендил към 31.12.2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Кюстендил се състои от 58 225 сгради или с 13 повече в сравнение с 2016 година. Жилищата в тях са 86 806. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата – 47.0%.
Стоманобетонните и панелните сгради са 1 295 с 12 528 жилища в тях, тухлените – 48 939 с 66 210 жилища, а 8 068 жилища се намират в 7 991 сгради с друга конструкция. В градовете 25.7% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 72.8% – в тухлени и 1.5% в други сгради. В селата 80.2% от жилищата се намират в тухлени сгради, 18.1% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 1.7% в стоманобетонни и панелни сгради.
Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи – 66.5% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи – 15.1%, жилищата с пет и повече стаи – 11.1%, а едностайните са 7.3%.
Както в градовете, така и в селата най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, съответно 69.6 и 63.1%. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете – 67.3%, а многостайните с четири и повече стаи (57.2%) – в селата (фиг. 2).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област София (столица) към 31.12.2017 година

PDF файл

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2017 г. в област София (столица) функционират 67 заведения за болнична помощ с 9 997 легла, от които 66 болници с 9 952 легла.
Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2016 г. легловият им фонд намалява със 125 легла, или с 1.3%.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. многопрофилните болници са 26 с 6 642 легла, или в 38.8% от тези заведения е съсредоточен 66.4% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ. Към 31.12.2017 г. специализираните болници са 40 с 3 310 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2017 г. е 754.3 на 100 000 души от населението, като бележи увеличение спрямо 2016 г. с 8.5.
Към 31.12.2017 г. заведенията за извънболнична помощ в област София (столица) са 502 с 260 легла за краткосрочно наблюдение и престой.
Към други лечебни здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2017 г. в област София (столица) тези заведения са 28 с 454 легла.

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през второ тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2018 г. са 58 976 или с 0.8% по-малко спрямо края на март 2018 г. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2018 г. обхваща 6.1% от наетите лица в него.
Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2018 г. е 1 157 лв., за май – 1 121 лв. и за юни – 1 077 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 118 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 125 лв.).
През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала повече от два пъти – от 494 лв. за първо тримесечие на 2008 г. до 1 118 лв. за второ тримесечие на 2018 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през второ и трето тримесечие на 2011 г. – с 5.4%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е в четвърто тримесечие на 2010 г. – с 11.1%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2017г. в област Благоевград

PDF файл

През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 792 – с условно осъждане, за 52 – с оправдаване, за 6 – с прекратяване, и за 362 – с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 288 извършени престъпления, което е по-малко с 28.7% в сравнение с 2016 година.
Броят на обвиняемите лица в областта през 2017 г. е 1 660, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 483 лица (29.1% от общия брой на обвиняемите);
• условно осъдени са 758 лица, или 45.7 % от общия брой на обвиняемите;
• освободени от наказателна отговорност са 365 лица, или 22.0% от общия брой на обвиняемите;
• оправдателна присъда са получили 47 обвиняеми лица (2.8%);
• на 7 лица (0.4%) делата са прекратени.
През 2017 г. броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Благоевград е 1 241. В сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 22.2%.Осъдените непълнолетни (14 – 17 години) съставляват 3.5% от всички осъдени лица и са 43 лица.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второ тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 125 жилищни сгради със 147 жилища в тях и 24 031 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 67 други сгради с 91 047 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 40.4%, жилищата в тях – с 58.1%, а общата им застроена площ – с 36.9%. Броят на другите сгради, които са получили разрешителни за строеж, нараства с 21.8%, а тяхната РЗП – със 159.2%.
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 8.1% по-малко, броят на жилищата в тях се увеличава с 5.8%, но общата им застроена площ намалява с 2.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е с 69.7% по-малко, а тяхната РЗП – с 54.1%.
В Югозападен район през второ тримесечие на 2018 г. 13.0% от издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и 77.3% на други сгради са в Софийска област.

През второто тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 70 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 11 960 кв. м обща застроена площ и на 31 други сгради с 42 030 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават със 125.8%, жилищата в тях – с 94.4%, а общата им застроена площ – с 50.3%. Броят на започнатите други сгради нараства със 72.2%, а разгънатата им застроена площ – с 225.3%.