Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2016 година в област Благоевград

PDF файл
 

Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления
По данни на НСИ през 2016 г. броят на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления в област Благоевград е 358. В сравнение с предходната година са се увеличили с 6.5%.
При анализа на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2016 г. се наблюдава следното:
• 73.2% от водените на отчет са от възрастовата група 14 – 17 години, а тези на възраст 8 – 13 години представляват 26.8% от общия брой на водените на отчет в ДПС.
• Сред лицата, водени на отчет в ДПС, преобладават момчетата. Броят им през 2016 г. е 311 (86.9%), докато малолетните и непълнолетните момичета са 47, или 13.1%.
Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи2 малолетни и непълнолетни лица през 2016 г. за област Благоевград е 120 на 10 хил. души от населението на възраст 8 – 17 години.
От отчет в ДПС са снети 139 малолетни и непълнолетни лица, или 38.8%, като 50 (36.0%) са отпаднали от отчет в ДПС поради навършване на 18-годишна възраст, 78 (56.1%) – за поправяне в поведението, а 11 лица (7.9%) – на други основания.
Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет в ДПС през 2016 г. в област Благоевград, е 138 или 38.5% от всички водени на отчет лица. В сравнение с предходната година броят на новозаведените нараства с 17.9%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. в област Кюстендил са приключили делата за 993 извършени престъпления. Делата за 315 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 435 – с условно осъждане, за 37 – с оправдаване, за 3 – с прекратяване, и за 203 – с освобождаване от наказание.
През 2016 година в областта с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 750 извършени престъпления, което е с 13.8% повече в сравнение с 2015 година.
Броят на обвиняемите лица в област Кюстендил през 2016 г. е 1012, от които:
• с ефективни осъдителни присъди са приключили делата на 330 лица или 32.6% от общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 436 лица, или 43.1% от общия брой на обвиняемите;
• освободени от наказателна отговорност са 208 лица, или 20.6% от общия брой на обвиняемите;
• оправдателни присъди са получили 35 обвиняеми лица (3.4%);
• на 3 лица (0.3%) делата са прекратени.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2016 г. е 766, като в сравнение с 2015 г. се увеличава с 5.7%.
Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 40, или 5.2% от всички осъдени.

През 2016 г. коефициентът на криминална активност е 691 на 100 000 души от наказателноотговорното население в областта и нараства със 7.6% в сравнение с 2015 година.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. на територията на област Перник са регистрирани 75 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 88, а на убитите – 14 души. В сравнение с 2015 г. броят на убитите лица нараства със 133.3%, на ранените лица остава непроменен, а на произшествията намалява с 3.8%. (Фиг.1).
От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия в област Перник е 1.0%, на ранените – 0.9%, а на убитите – 2.0%.
Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 71, или 94.7% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 55 или 77.5%.
Най-голям брой произшествия е регистриран през месец септември – 11, или 14.7% от общия брой ПТП, а най-малък през месец ноември – 2. През месец септември ранените лица са най-много – 15, или 17.0% от общия брой за годината. Най-много са убитите лица през месец август – 4, или 28.6% от общия брой убити през годината.
В рамките на седмицата, най-много ПТП са настъпили в понеделник – 16. В този ден са регистирани и най-много ранени лица – 17. Най-голям е броят на убитите лица в понеделник, петък и събота – по 3.
Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:
. Деца и младежи под 15 години – 6.8%;
. От 15 до 24 навършени години – 17.0%;
. От 25 до 64 навършени години – 59.1%;
. Над 65 навършени години – 17.0%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през второто тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на юни 2017 г. намаляват с 1.5% спрямо края на март 2017 г., като достигат 28.7 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.2 и 13.6%.
Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор нарастват с 0.3% (до 7.3 хил.), а в частния сектор намаляват с 2.1% (до 21.3 хиляди).
В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 2 017, или с 6.6% по-малко в сравнение с края на юни 2016 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост”, „Професионални дейности и научни изследвания” и „Операции с недвижими имоти”. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на юни 2017 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Транспорт, складиране и пощи”.
През второто тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 0.3%, като достига 722 лева. Най-голямо увеличение има в „Строителство“ – с 15.8% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.0%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Операции с недвижими имоти” – с 14.9% и „Финансови и застрахователни дейности”- с 8.0%.
Средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2017 г. за обществения сектор е 833 лв., а за частния – 683 лева.
В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за Кюстендилска област нараства с 7.8%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания”, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство”.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства със 7.2%, а в частния сектор – със 7.6%.

Образование в област София (столица) през учебната 2016/2017 година

PDF файл
 

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че в област София (столица):
• През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 45.6 хил. деца, или с 0.2% по-малко в сравнение с предходната година.
• Завършилите средно образование през 2016 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.3 и 3.0 хил. ученици.
• Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2016/2017 година са 105.7 хиляди.
• Към 31.12.2016 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 4 154 лица, от които 296 чужди граждани.

Предучилищно образование

Към 01.12.2016 г. в област София (столица) функционират 274 самостоятелни детски градини с директор, или с 1 по-малко в сравнение с предходната година. В тях са записани 45.6 хил. деца, от които 23.6 хил., или 51.9%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 0.2%.
Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване , за учебната 2016/2017 година е 81.6%, или с 0.3 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2015/2016 година.
Средният брой деца в една детска градина за София (столица) е 166, като една група се формира средно от 26 деца.
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 3.9 хил., като в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 58 души, или с 1.5%. Детските учители са 3.6 хил., или 93.9% от педагогическия персонал.

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2017 година (област Благоевград)

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на юни 2017 г. намаляват с 2.0% спрямо края на март 2017 г., като достигат до 89.2 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. наетите лица в частния сектор намаляват с 2.8% (до 69.3 хиляди), докато в обществения сектор нарастват с 1.1% до – 20.0 хиляди.
В края на юни 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 2.5%. По сектори в сравнение с края на юни 2016 г. наетите в частния сектор се увеличават с 2.3% (или с 1.6 хил.) и в обществения сектор с – 3.0% (или с 0.6 хил.).
През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г.с 3.1% до – 706 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 894 лв., а за частния – 650 лева.
През второто тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.2% в сравнение със съответния период на предходната година.
В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2017 г. област Благоевград е на предпоследно място по показател средна брутна работна заплата, като само в област Видин получават по-ниско заплащане – 669 лева.
Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 411 лв., Стара Загора – 1 012 лева и Враца – 997 лева.

Издателска дейност в област София (столица) през 2016 година

PDF файл

През 2016 г. в област София(столица) са издадени:
4743 книги с годишен тираж 2667 хиляди
842 брошури с годишен тираж 919 хиляди
126 вестници с годишен тираж 211 хиляди
В сравнение с предходната година през 2016 г. броят на издадените книги и брошури намалява с 575 (9.3%), докато средния тираж се увеличава от 622 през 2015 г. на 642 през 2016 г., или с 3.2 %.
През 2016 г. в област София (столица) са издадени 126 вестника с годишен тираж 211 хил., като спрямо предходната година издадените вестници намаляват със 17 (11.9%), а тиражът – с 34 449 хил.(14%).
Относителният дял на издаваните вестници в област София (столица) е 48.1% спрямо вестниците общо за страната, а годишния тираж – 92.0% от тиража на всички вестници.

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през второ тримесечие на 2017 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2017 г. са 58 648 или с 1.4% повече спрямо края на март 2017 г. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2017 г. обхваща 6.1% от наетите лица в него.
Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2017 г. е 1 037 лв., за май – 984 лв. и за юни е 958 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 993 лв. и е най-високата в Югозападен район след тази на област София (столица). В сравнение с останалите 27 области в страната Софийска област, заедно с област Варна са на четвърто място по размер на средната брутна месечна работна заплата за това тримесечие, като преди нея са само областите София (столица) (1 411 лв.), Стара Загора (1 012 лв.) и Враца (997 лв.). Въпреки това през второ тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област е под размера на тази за страната (1 040 лв.).
През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала повече от два пъти – от 494 лв. за първо тримесечие на 2008 г. до 993 лв. за второ тримесечие на 2017 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през второ и трето тримесечие на 2011 г. – с 5.4%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е в четвърто тримесечие на 2010 г. – с 11.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през второ тримесечие на 2017 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на юни 2017 г. намаляват спрямо края на март 2017 г. с 0.4% и достигат 27.2 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.8 и 15.7%.
Спрямо края на второто тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.0% (до 6.2 хил.), докато в частния сектор намаляват с 4.1% (до 21.0 хиляди).
В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 0.7 хил., или с 2.6% по-малко в сравнение с края на юни 2016 година.
През второто тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 6.1%, като достига 769 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 878 лв., а за частния – 735 лева.
В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 8.6%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 8.1%, а в частния сектор – с 8.2%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2016 г. в област Благоевград

PDF файл

През 2016 година в област Благоевград са приключили делата за 2 205 извършени престъпления. Делата за 526 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 1 280 – с условно осъждане, за 43 – с оправдаване, за 9 – с прекратяване, и за 347 – с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 806 извършени престъпления, което е по-малко с 4.8% в сравнение с 2015 година.
Броят на обвиняемите лица в областта през 2016 г. е 2 010, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 499 лица (24.8% от общия брой на обвиняемите);
• условно осъдени са 1 097 лица, или 54.6 % от общия брой на обвиняемите;
• освободени от наказателна отговорност са 356 лица, или 17.7% от общия брой на обвиняемите;
• оправдателна присъда са получили 49 обвиняеми лица (2.4%);
• на 9 лица (0.5%) делата са прекратени.
През 2016 г. броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Благоевград е 1 596. В сравнение с 2015 г. се наблюдава намаление с 10.1%.
Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) съставляват 2.1% от всички осъдени лица и достигат 33.
През 2016 година коефициентът на криминална активност 1 за област Благоевград е 592 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население.
Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления