Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през февруари 2018 година

PDF файл
 

През февруари 2018 г. в област Благоевград са функционирали 216 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, като броят на леглата в тях е 16.2 хиляди. В сравнение с февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) в област Благоевград намалява със 7.3% и леглата в тях съответно – с 1.1%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Благоевградска област възлиза на 221.8 хил., или с 8.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нарастване на нощувките (със 17.3%) се наблюдава само в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. В останалите места за настаняване реализираните нощувки бележат намаление.
През февруари 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 80.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 48.9% от българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.6% от нощувките на чужденци и 27.5% – на български граждани., а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 5.1 и 23.6%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2017 година в област Благоевград

PDF файл
 

През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Благоевград са 150.3 хил., или 72.6% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) през 2017 г. се повишава с 2.8 процентни пункта. По стойност на коефициента на икономическа активност за тази възрастова група област Благоевград се нарежда на седмо място сред областите в страната.
Общият брой на заетите лица e 145.5 хил., или 55.0% от населението на 15 и повече навършени години в област Благоевград през 2017 година. По степени на образование разпределението на заетите лица е следното: с висше образование са 31.8 хил. лица, със средно – 92.4 хил. и с основно или по-ниско – 21.3 хил., като коефициентът на заетост е съответно – 75.8, 65.0 и 26.5%. В сравнение с 2016 г. през 2017 г. се наблюдава увеличение на коефициента на заетост за лицата с висше образование – с 2.7 процентни пункта, за лицата със средно образование – с 4.3 процентни пункта, и за тези с основно или по-ниско – с 1.3 процентни пункта (фиг. 1.).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл
 

• През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Кюстендил са 52.6 хил., или 70.2% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.3 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица в областта e 51.9 хил., или 48.3% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 50.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67.1%, съответно 65.9% за мъжете и 68.4% за жените. В сравнение с 2016 г. коефициентът на заетост (15 – 64 навършени години) се увеличава с 3.0 процентни пункта.
• Коефициентът на заетост за възрастовата група 25 – 34 навършени години е 77.9%, или с 3.3 процентни пункта по-малко спрямо 2016 година.
• Наблюдава се увеличение на коефициента на заетост за възрастовата група 35 – 44 навършени години с 6.2 процентни пункта в сравнение с предходната година – от 83.5 на 89.7%.
• Нарастване с 3.2 процентни пункта спрямо 2016 г. се отчита при коефициента на заетост за възрастовата група 45 – 54 навършени години – от 74.1 на 77.3%.
• Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 53.2%, или с 0.4 процентни пункта по-висок в сравнение с 2016 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област София столица през 2017 година

PDF файл
 

• През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 696.0 хил., или 76.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 1.3 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица e 694.8 хил., или 61.3% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 676.6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 74.6%, съответно 77.0% за мъжете и 72.3% за жените. В сравнение с 2016 г. коефициент на заетост се увеличава с 2.1 процентни пункта.
• Безработните лица в област София столица са 19.7 хил., като броят на мъжете и жените е почти еднакъв. В сравнение с 2016 г. броят на безработните лица намалява с 27.0%.
• Коефициентът на безработица намалява с 1.0 процентни пункта (при 1.4 процентни пункта намаление за страната) в сравнение с 2016 г. и достига 2.8%. За същия период коефициентът на безработица при мъжете е 2.7%, а при жените 2.8%.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

По окончателни данни през 2016 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област София (столица) са 5 276.5 млн. лв., като спрямо 2015 г. намаляват с 38.7%.
Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 4 770.0 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 43.1% , а при нежилищните сгради – намаление с 36.0% спрямо предходната година.
Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 506.5 млн. лв., като спрямо 2015 г. намаляват с 10.0%. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 59.8%, а на жилищни сгради – 40.2%.
През 2016 г. приходите от сградно строителство са 2 458.7 млн. лв., като спрямо 2015 г. намаляват с 12.2%. При жилищното строителство е регистрирано увеличение с 37.6%, а при нежилищното строителство – намаление с 33.3%. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 46.6%, а от строителство на нежилищни сгради – 53.4% от общите приходи от сградно строителство.
В област София (столица) приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции са 2 817.8 млн. лв., като намаляват с 51.5% спрямо предходната година. Относителният дял на гражданското строителство е 53.4% от общите приходи на строителните предприятия. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ – 56.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през януари 2018 година

PDF файл
 

През януари 2018 г. в област Благоевград са функционирали 221 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, като броят на леглата в тях е 26.8 хиляди. В сравнение с януари 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) в област Благоевград намалява с 2.2%, докато леглата в тях се увеличават с 4.4%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Благоевградска област възлиза на 239.3 хил., или с 18.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нарастване на нощувките (с 38.4%) се наблюдава само в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. В останалите места за настаняване реализираните нощувки бележат намаление.
През януари 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 53.6% от българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.5% от нощувките на чужденци и 30.9% – на български граждани., а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 5.6% и 15.5%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Перник през 2017 година

PDF файл
 

• Икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 55.7 хил., или 71.4% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.7 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица e 52.8 хил., или 48.7% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 51.9 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.5%, съответно 68.6% за мъжете и 64.3% за жените. В сравнение с 2016 г. този коефициент се увеличава с 4.6 процентни пункта, като увеличение се наблюдава във възрастовата група 25 – 34 години с 13.8 процентни пункта и във възрастовата група 45 – 54 години с 3.6 процентни пункта.
• Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 22.4 хил., от които 10.5 хил. са мъже. и 11.9 хил. – жени. В сравнение с 2016 г. икономически неактивните лица в същата възрастова група намаляват с 3.9%. При мъжете икономически активните лица са по-малко с 10.3% , а при жените с 1.7% повече.
• Заетите лица с висше образование в област Перник са 12.4 хил., като коефициентът на заетост е 75.0%. В сравнение с 2016 г. този коефициент се увеличава с 4.2 процентни пункта.

Места за настаняване в Софийска област през януари 2018 година

PDF файл
 

През януари 2018 г. в Софийска област са функционирали 94 места за настаняване с общо 7 934 броя легла. В сравнение с януари 2017 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 2.1%, като е намалял броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди с 1.9% и от категория 3 звезди – с 4.2%.
Реализираните приходи от нощувки през януари 2018 г. са над 6 496 хил. лв., като 27.4% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с януари 2017 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 8.3%, като приходите от нощувки на български граждани са с 5.5% повече, а тези на чужденци – с 9.3%.
През януари 2018 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са с 20.8 % по-малко, реализираните от тях нощувки са намалели с 14.9 % и съответно и приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс са по-малко с 3.6%. В сравнение със същия месец на 2017 г. чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец, са с 3.4% по-малко, реализирали са с 1.4% повече нощувки, а приходите от тях са се увеличили с 11.1%.

Наблюдение на работната сила в С офийска област през четвърто тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през четвърто тримесечие на 2017 г. е 49.9%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 8.1 процентни пункта. През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 100.3 хил., от които 56.5 хил. са мъже и 43.9 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства със 17.9 %, като с 14.4 % нараства броят на мъжете и с 23.0 % – този на жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2017 г. е 67.7 %, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. нараства с 11.6 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2017 г. в Софийска област са 99.7 хил., като 56.2 хил. от тях са мъже и 43.6 хил. – жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група нараства с 18.3%, като броят на заетите мъже намалява с 14.7%, а този на жените – с 23.5 %.

Брутен вътрешен продукт за област Благоевград през 2016 година

PDF файл
 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Благоевград през 2016 година е 2 583 млн. лв. Това нарежда областта на 7 място в страната. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение се е увеличил с 4.2%. Произведеният в областта БВП е 2.7% от общия за страната. На човек от населението се падат 8 290 лв. от стойностния обем на показателя.
Създадената през 2016 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Благоевград възлиза на 2 229 млн.лв., което е с 4.0% повече в сравнение с 2015 година.
Добавената стойност реализирана от дейностите в секторът на услугите е 1 305 млн. лв. и представлява 58.5% от общата БДС за областта. В сравнение с 2015 г. относителният и дял се увеличава с 1.1 процентни пункта.
През 2016 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 707 млн. лв. и представлява 31.7% от общата БДС за областта. Спрямо 2015 година нейният относителен дял се намалява с 0.9 процентни пункта.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 9.8% от добавената стойност на областта и е в размер на 217 млн. лева. Спрямо 2015 г. относителният дял бележи намаление с 0.2 процентни пункта.