Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област София (столица) през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 296 жилищни сгради с 3 966 жилища в тях и 470 013 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради/офиси със 191 535 кв. м РЗП и на 48 други сгради с 58 836 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 37.0%, на жилищата в тях – с 25.2%, а общата им застроена площ – с 29.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 27.3%, а тяхната РЗП – с шест пъти. При други видове сгради издадените разрешителни за строеж са повече с 9.1%, но общата им застроена площ намалява с 42.1% (фиг.1).
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област София (столица) нарастват с 13.0%, жилищата в тях – с 63.1%, а разгънатата им застроена площ – с 51.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради бележи ръст от 180.0%, а тяхната РЗП е над пет пъти повече. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намаляват с 4.0%, а тяхната РЗП – с 42.4%.

Места за настаняване в Софийска област през септември 2018 година

PDF файл

През септември 2018 г. в Софийска област са функционирали 101 места за настаняване с общо 7 595 броя легла. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 2.0%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди се е увеличил с 5.1%, от категория 3 звезди е намалял с 4.3%, а от категория 4 и 5 звезди не се е променил.
Реализираните приходи от нощувки през септември 2018 г. са над 1 856 хил. лв., като 83.0% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение със септември 2017 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили със 17.0%, като приходите от нощувки на български граждани са с 18.5% повече, а тези на чужденци – с 10.6%.
В сравнение с месец август 2018 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 35.2%, като приходите от нощувки на български граждани са с 29.4% по-малко, а тези от нощувки на чужденци – с 53.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 125 жилищни сгради със 160 жилища в тях и 26 870 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 106 други сгради с 32 693 кв. м РЗП.
В сравнение с предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са без промяна, докато жилищата в тях са с 8.8% повече, а общата им застроена площ – с 11.8%. Броят на други сгради, които са получили разрешителни за строеж, се увеличава с 58.2% , но тяхната РЗП намалява с 64.1%.
Спрямо същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 12.6%, броят на жилищата в тях – с 30.1%, а общата им застроена площ – с 33.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 14.0%, докато тяхната РЗП намалява с 9.1%.
В Югозападен район през третото тримесечие на 2018 г. 22.7% от издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и 35.9% на други сгради са на територията на Софийска област.
През третото тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 84 жилищни сгради със 117 жилища в тях и 18 436 кв. м обща застроена площ и на 48 други сгради с 46 904 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 20.0%, жилищата в тях – с 67.1%, а общата им застроена площ – с 54.1%. Броят на започнатите други сгради нараства с 54.8%, а разгънатата им застроена площ – с 11.6%.
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради регистрират повишение с 33.3%, жилищата в тях – с 67.1%, а разгънатата им застроена площ – с 58.4%. Броят на започнатите други видове сгради се увеличава с 20.0%, а тяхната РЗП – с 0.8%.

Индикатори за бедност и социално включване в област София (столица) през 2017 година

PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.
Оценка на бедността

През 2017 г. линията на бедност общо за област София (столица) е 510.5 лв. средномесечно на лице от домакинство.
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 8.0%, а относителният дял на бедното население нараства с 0.4 процентни пункта.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.6 до 23.8%, или с 3.2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 36.9%, или със 16.3 процентни пункта.
Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда.

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през третото тримесече на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на септември 2018 г. намаляват с 1.3% спрямо края на юни 2018 г., като достигат до 88.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. наетите лица в частния сектор бележат намаление с 1.9% (до 67.9 хиляди), докато в обществения сектор се увеличават с 0.7% до – 20.1 хиляди.
В края на септември 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.7%. По сектори в сравнение с края на септември 2017 г. наетите в частния сектор намаляват с 1.4% (или с 0.9 хил.), докато в обществения сектор бележат увеличение с 1.3% (или с 0.3 хил.).
През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна заплата за областта се запазва същата както и през второто тримесечие на 2018 г. – 743 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 974 лв., а за частния – 673 лева.
През третото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 4.9% в сравнение със същия период на предходната година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на септември 2018 г. намаляват с 2.7% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 28.4 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.4 и 14.6%.
Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.3% (до 7.2 хил.), а в частния сектор с 3.2% (до 21.2 хиляди).
В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 2.2% по-малко в сравнение с края на септември 2017 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Финансови и застрахователни дейности”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Добивна промишленост”. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на септември 2018 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство”, „Други дейности” и „Транспорт, складиране и пощи”.
През третото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 783 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 0.8%. Най-голямо намаление има в „Култура,спорт и развлечения” и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Селско, горско и рибно стопанство” и „Финансови и застрахователни дейности”.
Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2018 г. за обществения сектор е 905 лв., а за частния – 741 лева.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Перник през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на септември 2018 г. намаляват спрямо края на юни 2018 г. с 2.1% и достигат 29.0 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 25.2 и 17.1%.
Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.0% (до 6.4 хил.), а в частния сектор – с 6.7% (до 22.6 хиляди).
В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 1.5 хил., или с 5.4% повече в сравнение с края на септември 2017 година.

През третото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за областта намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 1.8%, като достига 871 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 940 лв., а за частния – 851 лева.
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 12.8%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 5.7%, а в частния сектор – с 15.5%.

Издадени разрешителни за строеж в област Кюстендил през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 22 жилищни сгради с 38 жилища в тях и 4 302 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 27 други сгради с 6 511 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават със 100.0%, жилищата в тях – с 245.5%, а общата им застроена площ – със 132.3%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 92.9%, докато общата им застроена площ бележи спад с 34.3% (Фиг. 1).
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил се увеличава със 120.0%, жилищата в тях – с 245.5%, а разгънатата им застроена площ – със 78.5%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 30.8%, а разгънатата им застроена площ – с 33.6%.
През третото тримесечие на 2018 г. най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 296, Пловдив – 239, Варна – 152, Бургас – 151 и София – 125. По този показател област Кюстендил се нарежда на 17-то място сред 28-те области в страната.
През третото тримесечие на 2018 г. в област Кюстендил е започнал строежът на 7 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 1 168 кв. м обща застроена площ и на 5 други сгради с 454 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради остава непроменен, докато жилищата в тях намаляват с 22.2%, а общата им застроена площ – с 52.5%. При започнатите други сгради също се наблюдава понижение с 44.4%, а при разгънатата им застроена площ – с 96.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област Перник през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 43 жилищни сгради с 48 жилища в тях и 7 428 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 23 други сгради с 2 251 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 53.6%, жилищата в тях – с 4.3%, а общата им застроена площ – с 20.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 32.4%, а разгънатата им застроена площ – с 63.8%.
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник нараства с 4.9%, броят на жилищата в тях – с 11.6%, а разгънатата им застроена площ – с 5.1%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намаляват с 34.3%, а разгънатата им застроена площ – със 75.7%.

През третото тримесечие на 2018 г. в област Перник е започнал строежът на 26 жилищни сгради с 28 жилища в тях и с 5 560 кв. м обща застроена площ, и 13 други сгради с 846 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са повече с 85.7%, а общата им застроена площ бележи ръст от 20.0%, докато жилищата в тях са по-малко с 24.3%,. Броят на започнатите други сгради намалява с 27.8%, но тяхната РЗП нараства с 5.4%.
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 16.1%, броят жилищата в тях – с 52.5%, а разгъната им застроена площ – с 33.7%. Започнатите други видове сгради са повече с 30.0%, докато тяхната разгъната застроена площ е по-малко със 7.6%

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област София(столица) през 2017 година

PDF файл

През 2016 г. в област София (столица) са регистрирани 13 834 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 14.3%. През годината са настъпили 975 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 877 души, тежко ранени са 307, а загинали – 37 души. Спрямо предходната година леко ранените лица нарастват 11.0%, а загиналите и тежко ранените намаляват съответно с 11.9 и 41.1%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област София (столица) заема първо място в страната.
От участниците в движението с най-голям дял са ранените водачи на МПС (36.1%), следвани от пешеходците (35.3%) и пътниците с – 28.6%. Произшествията по вина на водачите в област София (столица) са 853 броя, като 66.5% от тях са извършени с личен автомобил.
Най-много пътнотранспортни произшествия са регистрирани в сряда – 163, а най-много ранени лица има в понеделник -204 , или 17.2% от всички ранени за областта.

През 2017 година най-много ПТП с пострадали са регистрирани през месец октомври – 104 с ранени- 124 и загинали – 7. Най-малко регистрирани ПТП има през месец февруари -54, най-малко ранени лица има през месец януари- 64, а най-малко загинали – през месец май- (1).