Дейност на нефинансовите предприятия в област Благоевград през 2015 година

PDF файл
 

По данни на Националния статистически институт през 2015 г. годишен отчет за дейността в област Благоевград са представили общо 19 383 нефинансови предприятия , или с 4.8% повече в сравнение с 2014 година. Най-голяма е групата на микро-предприятията, с персонал до 9 заети – 18 081 предприятия. Броят на малките предприятия (10 – 49 заети) е 1 090, а на средните (50 – 249 заети) е 190. Големите предприятия с над 250 заети са 22.
Произведената продукция в област Благоевград през 2015 г. възлиза на 4 806 млн. лв., като е отчетен ръст от 14.2% спрямо 2014 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 40.7% от произведената продукция.
През 2015 година активните предприятия в област Благоевград са реализирали приходи от дейността в размер на 6 393 млн. лева. Отчетен е ръст от 11.0% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 5 918 млн. лв., което е с 9.4% повече в сравнение с 2014 година.
Нетните приходи от продажби в област Благоевград достигат 5 956 млн. лв., като е отчетено увеличение с 12.6% в сравнение с предходната година. Предприятията от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ са реализирали най-голям дял от нетните приходи от продажби – 31.5%, следвани от сектор „Промишленост“ и „Други услуги“ съответно 28.0 и 27.8%.
През 2015 година 66.8% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 19.3% със загуба и 13.9% с нулев финансов резултат.
Броят на заетите лица в нефинасовите предприятия в областта през 2015 г. е 85 715, или с 1.9% повече в сравнение с предходната година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през четвъртото тримесечие на 2016 година

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на декември 2016 г. се увеличават спрямо края на септември 2016 г. с 0.8% и достигат 28.0 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.3 и 18.9%.
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.2% (до 6.2 хил.), а в частния сектор – с 0.4% (до 21.8 хиляди).
В края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 0.4 хил., или с 1.6% повече в сравнение с края на декември 2015 година.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2016 г. с 5.8%, като достига 740 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 875 лв., а за частния – 701 лева.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства със 7.6%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 9.0%, а в частния сектор – със 7.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през декември 2016 година

PDF файл
 

През декември 2016 г. в област Кюстендил са функционирали 68 места за настаняване с над 10 легла, от които 33 са хотели и 35 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 210, а на леглата 2 813. В сравнение с декември 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 25.9%, а на леглата в тях – с 9.0%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2016 г., е 12 143, или с 42.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над 93% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2016 г. в област Кюстендил се увеличават с 34.8% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 7 257. От всички пренощували лица над 93% са български граждани. Както българските, така и пренощувалите чужденци са реализирали средно по 1.7 нощувки. Те са предпочели да отседнат в хотели в областта, където през декември са пренощували 67.8% от всички лица.

Издадени разрешителни за строеж в област Кюстендил през четвъртото тримесечие на 2016 година

PDF файл
 

През четвъртото тримесечие на 2016 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с 25 жилищa в тях и 3 278 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 52 други сгради с 9 261 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 9.1%, докато броят на жилищата в тях се увеличава със 127.3%, а общата им застроена площ – с 69.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради нараства с 62.5%, а общата им застроена площ е повече с 50.3%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил остава непроменен, докато броят на жилищата в тях се увеличава със 127.3%, а разгънатата им застроена площ е повече със 137.7%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други видове сгради, нараства със 100.0%, а разгънатата им застроена площ – с 52.3%.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 200, Пловдив – 163, Варна – 133, Бургас – 88, и област София – 75. По този показател област Кюстендил се нарежда на 17-то място сред 28-те области в страната.

Дейност на местата за настаняване в Софийска област през декември 2016 година

PDF файл
 

През декември 2016 г. в Софийска област са функционирали 101 места за настаняване с общо 8 089 броя легла. В сравнение с декември 2015 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е нараснал с 34.7%, като най-много се е увеличил броят на местата за настаняване от категория 3 звезди (с 47.4%), следван от местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 34.1%) и местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 20.0%).
Реализираните приходи от нощувки през декември 2016 г. са над 3 539 хил. лв., като 70.6% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с декември 2015 г. приходите от нощувки в Софийска област са нараснали с 39.7%, като приходите от нощувки на български граждани в тях са нараснали с 33.6%, а тези на чужденци – с 56.9%.
През декември 2016 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са с 49.8% повече и съответно реализираните от тях нощувки са се увеличили с 80.7%. Приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс също нарастват – в сравнение със същия период от миналата година те са с 49.3% повече. В сравнение със същия месец на 2015 г. чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец, са се увеличили с 48.6%, реализирали са с 25.1% повече нощувки и съответно приходите от тях са с 50.6% повече.

Статистика на околната среда в област Кюстендил през 2015 година

PDF файл
 

През 2015 г. 99.4% от населението на област Кюстендил е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 92 л/ден през 2014 г. на 94 л/ден през 2015 година (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (127 л/ден/чов.) и Бургас (111 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (67 л/ден/чов.).
През 2015 г. в област Кюстендил, на режим на водоподаване е 1.0% от населението, при 1.7%. за страната. В 14 области водоснабдяването не е ограничавано. Най-засегнати от режим на водоподаване са областите Габрово (26.1%), София област (15.5%), Ловеч (11.4%) и Търговище (8.9%).
В областта 75.1% от населението е свързано с обществената канализация. С обществената канализационна мрежа, но без наличие на пречистване е свързано 13.2% от населението (13.2% за страната).
Опазването на околната среда включва всички дейности, които са пряко ориентирани към предотвратяване, намаляване и премахване на замърсяването, което е резултат от производствени или други процеси.
Разходите за околната среда включват два компонента: разходи за поддържане и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. През 2015 г. за опазване и възстановяване на околната среда в страната са изразходвани 3 102.3 млн. лева.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Перник през четвъртото тримесечие на 2016 година

PDF файл
 

През четвъртото тримесечие на 2016 г. общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради с 26 жилища в тях и 3 611 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 30 други сгради с 9 299 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 13.6%, жилищата в тях – с 8.3%, докато общата им застроена площ намалява с 3.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличава с 11.1%, а разгънатата им застроена площ – с 1.9%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник нараства с 31.6%, броят на жилищата в тях – с 4.0%, а разгънатата им застроена площ – с 3.3%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличават с 36.4%, а разгънатата им застроена площ е повече с над три пъти.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. в област Перник е започнал строежът на 8 жилищни сгради с 9 жилища в тях с 1 274 кв. м обща застроена площ и на 4 други сгради с 294 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради и жилищата в тях намаляват съответно с 11.1 и 10.0%, а общата им застроена площ – с 6.0%. Броят на започнатите други сгради бележи спад с 55.6%, а тяхната РЗП – с 88.4%.
В сравнение с четвъртото тимесечие на 2015 г. броят на започнатите нови жилищни сгради и жилищата в тях намалява съответно с 27.3 и 35.7%, а разгъната им застроена площ с – 45.9%. Започнатите други видове сгради нарастват с 33.3%, а тяхната разгъната застроена площ е повече – с 96.0%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Благоевград през 2015 година

PDF файл
 

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2015 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Благоевград сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 89 286, което представлява 4.0% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2014 г. броят на наетите се увеличава с 270 души или с 0.3%. Увеличение се наблюдава в дванадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост“ (20.0%), „Култура, спорт и развлечения“ (12.7%) и „Транспорт, складиране и пощи“ (11.1%). Намаление на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности – най-значимо в „Селско, горско и рибно стопанство“ (16.1%) и „Административни и спомагателни дейности“ (8.4%).
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 38.3 и 11.5%.
По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2015 г. областта заема 6 място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 707.3 хил., а най-малък в област Видин – 16.8 хиляди.
В област Благоевград средната брутна годишна работна заплата за 2015 г. е 7 181 лв. (фиг. 1), при 10 535 лв. средно за страната.

Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационни технологии от домакинствата и лицата в Софийска област през 2016 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното през 2016 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 47.5% от домакинствата в Софийска област имат достъп до интернет в домовете си.
През текущата година 43.5% от населението в Софийска област на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 46.2 и 40.7%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 85.2% от лицата с висше образование и 51.3% със средно образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 16.0% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.
През 2016 г. едва 6.7% от лицата в Софийска област използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация.
В сравнение с другите области в страната Софийска област е на последно място по отношение на осигурен достъп на домакинствата до интернет. По дял на населението на възраст между 16 и 74 навършени години, използващо интернет всеки ден или поне веднъж седмично, Софийска област успява да изпревари само областите Сливен, Търговище и Кърджали. Възможностите, които предоставя интернет за взаимодействие с обществени институции също не се използват пълноценно от населението в Софийска област, като в страната с по-ниски показатели са само областите Разград, Шумен и Смолян.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2016 г. показват, че 69.4% от домакинствата в област София (столица), при средно 63.5% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано намаление от 5.9 процентни пункта спрямо предходната година.
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2016 г. област София (столица) се нарежда на четвърто място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в областите Варна – 73.8%, Русе – 72.5% и Враца – 70.8%.
През текущата година 71.4% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област София (столица) използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Спрямо предходната година е отбелязано намаление на този показател от 1.6 процентни пункта.
Относителният дял на лицата по пол, които редовно използват интернет в област София (столица) през 2016 г. е еднакъв както за мъжете, така и за жените – 71.4%. Спрямо предходната година относителният дял при мъжете намалява с 2.2, а при жените с 1.1 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област София (столица) през 2016 г. по образование. Докато 89.0% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 49.4% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които предоставя глобалната мрежа. Редовно използващите интернет със средно образование са 60.8%.