Индикатори за бедност и социално включване в област Добрич през 2017 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

През 2017 г. линията на бедност общо в област Добрич e 340.33 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 33.9 хил. лица, или 19.0% от населението на областта. В страната линията на бедност през 2017 г. e 351.08 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били 1 665.3 хил. лица, или 23.4% от населението на страната.

Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Търговище през 2018 година

Изследването за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2018 г. в област Търговище са анкетирани 77 обикновени домакинства и 153 лица в тях на възраст между 16 и 74 навършени години, от осем населени места – три града и пет села.

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2018 г. 65.7% от домакинствата в област Търговище (72.1% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2010 – 2018 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет от областта се е увеличил с 45.5 процентни пункта.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2017 г. възлизат на 1 946.0 млн. евро, което е с 9.0% повече в сравнение с 2016 година.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 911.8 млн. евро или с 1.8% повече спрямо предходната година. Следващи по обем на направените ПЧИ са сектор „Операции с недвижими имоти” – 301.4 млн. евро, или с 13.8% повече в сравнение с предходната година и сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 301.3 млн. евро, което е с 15.2% по-малко спрямо 2016 година.

Дейност на местата за настаняване през ноември 2018 г. в област Шумен

През ноември 2018 г. в област Шумен са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 736, а на леглата – 1 530. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях се увеличава с 2.3%.

През месец ноември 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Добрич през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 40.6 хил., което преставлява 1.8% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите нараства със 0.2 хил. или с 0.4%. Увеличение са наблюдава в 4 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “Строителство” (11.2%) и “Хотелиерство и ресторантьорство” (7.6%). Намаление на наетите е регистрирано в 15 икономически дейности – като най-значимо е в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” с 4.9%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Варна през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 266.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 33.1%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 597.6 млн. лв. и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 275.2 млн. лева. През 2017 г. тези сектори заедно формират 68.9% от общия обем разходи за ДМА.

Чуждестранни преки инвестиции в област Шумен към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2017 г. в област Шумен възлизат на 107.8 млн. евро, което е с 4.6% повече в сравнение с 2016 година.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността – 92.6 млн. евро, или с 4.6% повече спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4.4 млн. евро, което е с 1.8% по-малко спрямо 2016 година.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Търговище през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Търговище показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 28 466, което представлява 1.2% от общия брой на наетите в страната.

В сравнение с 2016 г. броят на наетите намалява с 342 души или с 1.2%. Увеличение се наблюдава в шест от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ (15.0%), „Култура, спорт и развлечения“ (9.3%) и „Преработваща промишленост“ (7.9%). Намаление на наетите лица е регистрирано в тринадесет икономически дейности – най- значително в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (17.6%) и „Операции с недвижими имоти“ (12.0%).

Дейност на местата за настаняване в област Варна през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в област Варна са функционирали 148 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.2 хил., а на леглата – 13.7 хиляди. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 1.4%, а на леглата в тях – с 6.8%.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Варна през 2017 година

По окончателни данни през 2017 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Варна са 1 051.4 млн. лв., като спрямо 2016 г. се увеличават с 21.5%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 951.6 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 67.0%, а при нежилищните сгради – с 20.5% спрямо предходната година.