Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 77.1 хил., от които 43.4 хил. са мъже, а 33.7 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 3.9%.

Образование в област Търговище през учебната 2018/2019 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

     • През учебната 2018/2019 година в детски градини в област Търговище са записани       3 176 деца.

     • Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища в област Търговище са съответно 345 и 395 ученици.

Детски ясли в област Варна през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Варна функционират 43 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 074 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година заведенията се увеличават с едно, докато броят на местата в тях намалява с 18, или с 0.9%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през първото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през първото тримесечие на 2019 г. е 82, а новопостроените жилища в тях са 537. Спрямо първото тримесечие на 2018 г. сградите са с 15 повече, или с 22.4%, a жилищата в тях нарастват със 188, или с 53.9%.

Дейност на местата за настаняване през март 2019 г. в област Шумен

През март 2019 г. в област Шумен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 748, а на леглата – 1 570. В сравнение с март 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.4%, а броят на леглата с 4.9%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Търговище през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2018 г. в област Търговище на отчет в ДПС са водени 151 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им се увеличава с 29 лица, или с 23.8%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Варна през 2018 година

През 2018 г. линията на бедност в област Варна e 382.58 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 351.11 лв. за страната. Областта е на седмо място, след областите Велико Търново и Монтана (с по 26.2%), Ловеч (25.8%), Сливен (25.5%), Плевен (24.4%), Ямбол (24.3%) и Стара Загора и Шумен (с по 23.8%), с най-висок относителен дял на бедните – 23.3% от населението на областта са били под прага на бедност. Относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с 5.7 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете, съответно 26.1 и 20.4%. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Варна нараства с 1.1%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.3 процентни пункта.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през първото тримесечие на 2019 година в област Шумен

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с 31 жилища в тях и 4 172 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 27 други сгради с 8 054 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 35.0%, броят на жилищата в тях – с 49.2%, а общата им застроена площ – с 58.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради и тяхната обща застроена площ също регистрират спад съответно с 46.0 и 39.0 %.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през март 2019 година

През март 2019 г. в област Варна са функционирали 146 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.0 хил., а на леглата – 12.9 хиляди. В сравнение с март 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 2.1%, а на леглата в тях остава непроменен.

Население в област Търговище през 2018 година

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2018 г. населението на област Търговище е 111 597 души, което представлява 1.6% от населението на България и нарежда областта на 24-то място по брой на населението след област Разград (112.2 хил. души), и преди област Силистра (109.3 хил. души). В сравнение с 2017 г. населението на областта през 2018 г. намалява с 877 души, или с 0.8%.