Дейност на нефинансовите предприятия в област Търговище през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Търговище са 3 987. Броят им нараства с 2.6% в сравнение с предходната година. Най-голямо е увеличението в сектор „Транспорт, складиране и пощи” – с 15.4%, сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 15.0% и сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – с 8.1%.

От активните предприятия в област Търговище най-голям относителен дял имат предприятията от сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 39.9%. Следва сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 10.0% и сектор „Транспорт, складиране и пощи “ – 9.8%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Търговище през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Търговище показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 28 808, което представлява 1.3% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите се увеличава с 179 души или с 0.6%.  Намаление се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“(19.1%), „Операции с недвижими имоти“ (18.5%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“(13.2%). Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности – най-значително в „Хотелиерство и ресторантьорство“ (10%) и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (9.1%).

Дейност на местата за настаняване през декември 2017 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През декември 2017 г. в област Шумен са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 720, а на леглата – 1 490. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 9.4%, а броят на леглата в тях намалява с 6.5%.

През месец декември 2017 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Добрич през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 9 572 нефинансови предприятия от област Добрич, в които са заети 37 778 лица. Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 8 956 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 539, а на средните (от 50 до 249 заети) е 70. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 7.

Произведената продукция в област Добрич възлиза на 2 196 млн. лв., като е отчетен спад от 1.3% спрямо 2015 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, където е създадена 31.0% от произведената продукция.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през четвъртото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 92, а новопостроените жилища в тях са 454. Спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. сградите са със 7 по-малко, или със 7.1%, а жилищата в тях намаляват с 332, или с 42.2%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 72.8%, с тухлена – 25.0%, а с друга – 2.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през декември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През декември 2017 г. в област Варна са функционирали 143 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.5 хил., а на леглата – 14.1 хиляди. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 15.3%, а на леглата в тях – с 1.9%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2017 г., е 55.2 хил., или с 19.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 44.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. От общият брой нощувки 34.8 хил. са от български граждани, а 20.4 хил. – от чужденци.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през четвъртото тримесечие на 2017 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради, с 44 жилища в тях и с 4 219 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 59 други сгради с 14 900 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 34.2%, броят на жилищата в тях – с 24.1%, а застроената им площ – с 36.6%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 1.7%, докато общата им застроена площ намалява с 55.5%.

Статистика на околната среда в област Добрич през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Води

През 2016 г. с обществено водоснабдяване (ВиК) е свързано 99.9% от населението на област Добрич, при 99.3% в страната. Потреблението на вода от домакинствата в областта и през 2016 г. се оценява на 78 л/чов./ден.) или с 22 л под средното потребление в страната. С най-ниско потребление през 2016 г. са областите  Сливен (75 л/чов./ден.) и Търговище (69 л/чов./ден.), а с най-високо –  областите София – столица (127л/чов./ден.) и Бургас (112 л/чов./ден.).
За периода 2010-2015 г. в област Добрич не е имало затруднение при водоподаването, а през 2016 г. 0.1% от населението е било на режим на водоподаване (2.1% за страната). Най-засегнати от режим поради недостиг на вода са областите Габрово (28.5%), Ловеч (28.3%), Търговище (12.0%) и София-област (11.0%).

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 116 жилищни сгради с 697 жилища в тях и 101 147 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради/офиси с 3 453 кв. м РЗП и на 77 други сгради с 64 628 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 24.7%, броят на жилищата в тях – със 7.2%, докато общата им застроена площ нараства с 2.4%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 3.8%, докато общата им застроена площ е повече с 38.6%.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата на област Добрич през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Добрич беше проведено изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. В област Добрич са анкетирани 132 обикновени домакинства и 234 лица, а за страната анкетираните са 4 194 домакинства и 9 271 лица на възраст 16 – 74 навършени години.

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че 62.3% от домакинствата в област Добрич имат достъп до интернет, като е отбелязан спад от 3.3 процентни пункта спрямо предходната година. В България 67.3% от домакинствата имат интернет в домовете си.