Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2017 година в област Добрич

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Добрич към 31.12.2017 г. възлизат на 270.2 млн. евро, което е с 10.7% повече в сравнение с 2016 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.1% и съответно 10.5% от ПЧИ в рамките на Североизточен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Добрич заема 11-то място в страната, като водещи са областите София (столица), Варна и Пловдив.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 46.0 хил., от които 25.4 хил. са мъже, а 20.6 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 1.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през 2018 година

• През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Варна са 215.8 хил., или 69.3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.9 процентни пункта.

Наблюдение на домакинските бюджети в област Шумен през 2019 година

От началото на април 2019 г. Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства. Това е най-старото извадково статистическо наблюдение в България. От началото му, поставено през 1925 г. досега, то е основен източник на получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната. Въз основа на информацията от изследването се разработват политики на държавата в области като пенсионното осигуряване и социалното подпомагане, както и мерки за подобряване на жизнения стандарт на населението. Подобни изследвания се извършват в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през януари 2019 година

През януари 2019 г. в област Добрич са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.9 хил., а на леглата – 4.1 хиляди. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване нараства с 2.5%, а броят на стаите и леглата в тях намаляват съответно с 6.4 и 4.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на декември 2018 г. намаляват с 2.9% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 27.1 хиляди.

Намаление на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Селско, горско и рибно стопанство” и „Финансови и застрахователни дейности”. Увеличение се наблюдава в седем икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост”, „Транспорт, складиране и пощи” и „Операции с недвижими имоти”.

Дейност на местата за настаняване през януари 2019 г. в област Шумен

През януари 2019 г. в област Шумен са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 709, а на леглата – 1 465. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 3.7%, а броят на леглата в тях се увеличава с 4.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през януари 2019 година

През януари 2019 г. в област Варна са функционирали 139 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.7 хил., а на леглата – 12.4 хиляди. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 9.4%, а на леглата в тях – с 0.4%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 7, a новопостроените жилища са 57. Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. сградите са с 3 повече, а жилищата в тях се увеличават с 28.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през четвъртото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 29, а новопостроените жилища в тях са 62. Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. сградите са с 4 по-малко, или с 12.1%, а жилищата в тях се увеличават с 15, или с 31.9%.