Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в съдилищата на територията на област Варна са приключили делата за       1 475 извършени престъпления. С осъдителни присъди са делата за 1 122 извършени престъпления – от тях за 568 престъпления делата са завършили с ефективно осъждане, а за 554 – с условно осъждане. Делата за 35 престъпления са завършили с прекратяване, за 48 – с оправдаване, а за 270 – с освобождаване от наказание.

През 2017 г. в област Варна обвиняеми са били 1 426 лица, от които:

 • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 531 лица, или 37.2% от общия брой на обвиняемите;
 • условно осъдени са 543 (38.1%) лица;
 • освободени от наказателна отговорност са 271 (19.0%) лица;
 • оправдани са 45 обвиняеми лица (3.2%);
 • на 36 лица делата са прекратени (2.5%).

Раждаемост в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Шумен са регистрирани 1 419 родени деца, като от тях 1 409 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 159 деца, или с 10.1%.

Коефициентът на обща раждаемост в област Шумен през 2017 г. е 8.1‰, а през предходната 2016 г. – 9.0‰. Броят на живородените момчета е 701 и е със 7 по-малък от този на живородените момичета (708), или на 1 000 живородени момчета се падат 1 010 момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 840 и 569 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 7.8‰, а в селата – 8.5‰. През 2016 г. тези коефициенти са били съответно 9.1 и 8.7‰.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Търговище към 31.12.2017 година

Пълен текст в PDF файл

 1. Лечебни заведения и леглови фонд.

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2017 г. са 4 с 624 легла, заведенията за извънболнична помощ са 32 с 13 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 55 легла.

В сравнение с 2016 г. броят на заведенията за болнична помощ в област Търговище остава без промяна, а легловият им фонд е с 2.6% повече.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. на територията на област Търговище функционират 3 многопрофилни болници с 594 легла и 1 специализирана болница с 30 легла.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Доходи на домакинствата

През 2017 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 5 407 лв. и нараства с 5.7% спрямо 2016 година. За периода 2008 – 2017 г. общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.4 пъти.

През периода 2008 – 2017 г. в област Варна са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

 • Доходът от работна заплата в област Варна през 2017 г. е 2 959 лв. и се увеличава със 7.1% спрямо 2016 г. и 1.5 пъти в сравнение с 2008 година;
 • Доходите от пенсии през последната година са 1 638 лв. и нарастват с 9.9% спрямо 2016 г., или 2.3 пъти в сравнение с 2008 година;
 • Доходите от самостоятелна заетост през 2017 г. са 185 лв. и намаляват с 42.2% спрямо 2016 г. и с 13.1% спрямо 2008 година.

Дейност на местата за настаняване през май 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През май 2018 г. в област Шумен са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 753, а на леглата – 1 583. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 5.1%, а броят на леглата в тях намалява с 4.8%.

През месец май 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през май 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През май 2018 г. в област Варна са функционирали 259 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 21.7 хил., а на леглата – 49.8 хиляди. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 3.2%, а на леглата в тях – с 4.6%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г., е 368.1 хил., или с 33.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 35.8%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 60.2 хил. са от български граждани, а 307.9 хил. – от чужденци.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Шумен към 31.12.2017 година

Пълен текст в PDF файл

 1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2017 г. заведенията за болнична помощ в област Шумен са 5, с 881 легла, заведенията за извънболнична помощ са 39 с 42 легла, а другите лечебни и здравни заведения в областта са 2, без разкрити легла. Заведенията за болнична помощ включват болници (многопрофилни и специализирани), центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2016 г. броят на болниците в област Шумен не се променя, а броят на леглата намалява с 0.5%.

Многопрофилните болници в област Шумен към 31.12.2017 г. са 2, с 483 легла. В тези заведения е съсредоточен 54.8% от легловия фонд на заведенията за болнична помощ в областта.

Жилищен фонд в област Шумен към 31.12.2017 година

Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Шумен се състои от 53.3 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 18.3 хил. жилищни сгради, а в селата – 35.0 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.6% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават сградите с „Друга“ конструкция – 18.9 хил. или 35.5%, следвани от тухлените сгради с гредоред – 17.2 хил. или 32.2% от всички жилищни сгради и от тухлените сгради с бетонна плоча – 16.0 хил. или 30.0%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 1.4%, а панелните – 0.9%. В градовете 47.9% са тухлени сгради с бетонна плоча, а 28.8% са тухлени сгради с гредоред.

Индикатори за бедност и социално включване в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“. Получените данни позволяват изследване на бедността както на национално, така и на регионално ниво, като при изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

Оценка на бедността

През 2017 г. линията на бедност в област Варна e 378.58 лв. средно месечно на лице от домакинство, при 351.08 лв. за страната. Областта е на пето място, след областите Кърджали (29.1%), Сливен (28.2%), Шумен (25.8%) и Бургас (25.7%), с най-висок относителен дял на бедните – 25.6% от населението на областта са били под прага на бедност. Относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с 0.8 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете, съответно 26.0 и 25.2%. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Варна нараства с 23.4%, а относителният дял на бедното население намалява с един процентен пункт.

Основни данни за културата в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

 1. Музеи

Към 31.12.2017 г. в област Търговище функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

През 2017 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Търговище, са 81.2 хил. фондови единици и в сравнение с 2016 г. техният брой намалява с 1.5%.