Дейност на местата за настаняване в област Варна през май 2019 година

През май 2019 г. в област Варна са функционирали 259 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 21.4 хил., а на леглата – 49.4 хиляди. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях намалява с 0.7%.

Дейност на местата за настаняване през май 2019 г. в област Шумен

През май 2019 г. в област Шумен са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 764, а на леглата – 1 586. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.6%, а броят на леглата се увеличава с 0.2%.

Жилищен фонд в област Търговище към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Търговище се състои от 43.7 хил. жилищни сгради и в сравнение с 2017 година остават без промяна. В градовете се намират 27.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 72.5%. Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Основни данни за културата в област Търговище през 2018 година

1. Музеи

Към 31.12.2018 г. в област Търговище функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2018 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Търговище, са 82.5 хил. фондови единици и в сравнение с 2017 г. техният брой се увеличава с 1.7%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Шумен към 31.12.2018 година

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2018 г. в област Шумен функционират 5 заведения за болнична помощ с 876 легла, заведенията за извънболнична помощ са 36 с 42 легла, а другите лечебни и здравни заведения в областта са 3, без разкрити легла.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Варна през 2018 година

Доходи на домакинствата

През 2018 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е          5 883 лв. и нараства с 8.8% спрямо 2017 година. За последните десет години (2009 – 2018 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.5 пъти.

Жилищен фонд в област Шумен към 31.12.2018 година

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Шумен се състои от 53.3 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 18.4 хил. жилищни сгради, а в селата – 34.9 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.6% от общия жилищен фонд в страната.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Търговище към 31.12.2018 година

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2018 г. са 4 с 624 легла, заведенията за извънболнична помощ са 32 с 13 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 65 легла.

Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Добрич през 2018 година

Цена на сделките със земеделската земя в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Добрич достига 1 697 лв., при средна цена за страната 941 лева. на декар. Спрямо предходната година средната цена на земеделската земя в област Добрич намалява с 16.5%, и продължава да бъде най-висока в сравнение с останалите области.

Основни данни за културата в област Шумен през 2018 година

Музеи

Към 31.12.2018 г. в област Шумен функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2018 г. музеите на областта са посетени от 185.0 хил. посетители, като 21.4 хил. от тях са чужденци, а 27.6 хил. от посещенията са осъществени в дните със свободен вход. В сравнение с 2017 г. общият брой посетители е намалял с 4.9%. Отчетено е увеличение на чуждестранните посетители – с 4.6 хил., или с 27.7%.