Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Добрич през 2017 г.

Пълен текст в PDF файл

• През 2017 г. в област Добрич икономически активните лица са 87.5 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години е 57.5% при 55.4% общо за страната. Коефициентът на икономическа активност е съответно 65.6% за мъжете и 49.9% за жените. По брой на икономически активните лица област Добрич е на четиринадесето  място, а по коефициент на икономическа активност – на шесто място. С най-висок коефициент на икономическа  активност е област София (столица) – 63.0%. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност в област Добрич през 2017 г. нараства с 3.7 процентни пункта.

Население в област Шумен през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита.

Текущата демографска ситуация в област Шумен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението.

Към 31 декември 2017 г. населението на област Шумен е 172 966 души, което представлява 2.5% от населението на България и нарежда областта на 15-то място по брой на населението, непосредствено след Добрич (176 145 души) и преди Враца (165 645 души). В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 1 510 души, или с 0.9%, при намаление от 0.7 % общо за страната.

Население и демографски процеси в област Варна през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2017 г. населението на област Варна е 472 120 души, което представлява 6.7% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 325 хил. души) и Пловдив (670 хил. души), и преди област Бургас (412 хил. души). В сравнение с 2016 г. населението на областта през 2017 г. намалява с 534 души, или с 0.1%.

Мъжете са 230 301 (48.8%), а жените – 241 819 (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 050 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през февруари 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През февруари 2018 г. в област Добрич са функционирали 35 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.4 хил., а на леглата – 2.7 хиляди. В сравнение с февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване намалява със 7.9%, а броят на стаите и леглата в тях нараства съответно с 30.4 и 28.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2018 г., е 9.2 хил., или с 4.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Дейност на местата за настаняване през февруари 2018 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През февруари 2018 г. в област Шумен са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 680, а на леглата – 1 379. В сравнение с февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.0%, а броят на леглата в тях намалява с 4.9%.

През месец февруари 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през февруари 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През февруари 2018 г. в област Варна са функционирали 127 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.4 хил., а на леглата – 11.6 хиляди. В сравнение с февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 14.4%, а на леглата в тях – с 2.9%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2018 г., е 41.5 хил., или с 10.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 27.2%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 28.5 хил. са от български граждани, а 13.0 хил. – от чужденци.

Изследване на доходите и условията на живот през 2018 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

В периода март – май 2018 г., на територията на цялата страна НСИ, чрез териториалните статистически бюра, включително отдел „Статистически изследвания – Шумен“, провежда анкетно проучване сред домакинствата за доходите и условията на живот.

За целите на проучването е формирана шестгодишна ротационна извадка от цялата страна. Всяка година се подменя една четвърт от първоначално избраните домакинства.

В област Шумен изследването включва 207 домакинства, от 25 населени места – 8 града (Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Каолиново, Каспичан, Плиска и Върбица) и 17 села, сред които Ивански, Салманово, Драгоево, Избул, Браничево, Златар, Сушина, Никола Козлево и други. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Търговище икономически активните лица (заети или безработни) на възраст 15 – 64 навършени години са 50.3 хил., или 69.0% от населението на същата възраст. Коефициентът на икономическа активност се повишава с 9.9 процентни пункта в сравнение с 2016 година.

Общият брой на заетите лица достига 45.2 хил., или 46.7% от населението на 15 и повече навършени години.

Изследване на информационното общество през 2018 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

За поредна година, в периода април – юни, на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, провежда анкетно проучване на тема „Изследване на информационното общество през 2018 година”. Проектът включва две наблюдения – „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата” и „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии и е-търговия в предприятията” и се провежда във всички държави-членки на ЕС по единна методология. Това дава възможност получената информация да бъде съпоставима на европейско ниво.

В област Шумен, в рамките на проекта ще бъдат посетени 126 домакинства от 5 града – Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Върбица и 7 села – Ивански, Черенча, Тъкач, Буйновица, Живково, Хан Крум и Стоян Михайловски. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Изследване на доходите и условията на живот в област Варна

Пълен текст в PDF файл

През март 2018 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2018”.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Домакинства, участвали за първи път през 2017 г. в изследването сега ще участват за втори път, а тези, които са участвали за втори път през 2017 г. ще участват за трети път през 2018 г. и т.н. до 6-ти пореден път.

В област Варна изследването ще се проведе в градовете: Варна, Аксаково, Игнатиево, Бяла, Белослав, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово, както и в селата: Аврен, Бенковски, Блъсково, Брестак, Булаир, Венелин, Генерал Кантарджиево, Генерал Киселово, Генерал Колево, Гроздьово, Доброплодно, Дръндар, Дъбравино, Езерово, Житница, Здравец, Лопушна, Момчилово, Нова Шипка, Партизани, Петров дол, Приселци, Разделна, Рудник, Снежина, Стефан Караджа, Тръстиково и Цонево.