Прессъобщения

вторник, 28 юли 2009 - 11:00

През юли 2009 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.2 пункта спрямо предходния месец в резултат на негативното развитие на бизнес конюнктурата в промишлеността и търговията на дребно.

понеделник, 27 юли 2009 - 11:00

През юни 2009 г. пътуванията на български граждани в чужбина са 485 892 или с 10.8% по-малко в сравнение с юни 2008 година. Посещенията на чужденци в България през юни 2009 г. са 957 271 и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 12.7%.

четвъртък, 23 юли 2009 - 11:00

Индексът на пазарните цени на жилищата за второ тримесечие на 2009 г. спрямо първо тримесечие на 2009 г. е 90.3%, т. е. средното намаление на пазарните цени на жилища е 9,7%.

понеделник, 20 юли 2009 - 11:00

През юни 2009 г. превозените товари от железопътния транспорт са с 4.9% повече в сравнение с предходния месец, докато спрямо юни 2008 г. е регистриран спад с 40.3%. При пътническите превози намалението на превозените пътници в сравнение с предходния месец е с 4.7%, а в сравнение със съответния месец на предходната година - 10.3%.

сряда, 15 юли 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през май 2009 г. е 304.25 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 9.9%.

понеделник, 13 юли 2009 - 11:00

Индексът на потребителските цени за юни 2009 г. спрямо май 2009 г. е 99.6%, т.е. месечната инфлация е минус 0.4%. Основен принос за намалението на общия ИПЦ, който измерва изменението на цените на стоките и услугите, използвани от българските домакинства за лично потребление, има намалението на цените в групата "Хранителни продукти и безалкохолни напитки".
Хармонизираният индекс на потребителските цени за юни 2009 г. спрямо май 2009 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Основна причина за увеличението на общия ХИПЦ, който също измерва изменението на цените на стоките и услугите, но използвани от всички домакинства на територията на страната (включително и чуждестранните), е увеличението на цените в групата "Транспорт".
Различният обхват на ИПЦ и ХИПЦ и съответно различната структура на потреблението са причина за различните стойности на двата индекса.

петък, 10 юли 2009 - 11:00

Националното писмено културно наследство придобива изражение в издадената в страната книжна продукция (книги, брошури, вестници, списания, бюлетини и периодични сборници). Статистическата отчетност на издадената продукция дава на широката общественост представа, за броя на заглавията и тиража по различни класификационни групи.

петък, 10 юли 2009 - 11:00

Престъпленията, завършили с осъждане през първото тримесечие на 2009 г. са 7 113 и в сравнение със съответното тримесечие на 2008 г. се наблюдава увеличение с 4.1%. Осъдените лица с влезли в сила присъди са с 2.9% повече в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. и достигат 7 895. Осъдените лица на възраст 14 - 17 години съставляват 9.6% от всички осъдени лица, като спрямо съответното тримесечие на 2008 г. се наблюдава увеличение с 9.8%, когато този брой е 692.

петък, 10 юли 2009 - 11:00

Приходите от продажби за май 2009 г. по предварителни данни намаляват с 15.2% спрямо същия месец на предходната година.

петък, 10 юли 2009 - 11:00

По предварителни данни през май 2009 г. произведената строителна продукция е с 10.4% под нивото на април 2009 година.

Страници